Tijdelijke subsidieregeling upgrade ERTMS

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 11-11-2009 t/m 31-12-2010

Regeling voor de subsidiëring van de upgrade van ERTMS apparatuur met level-1 en versie 2.3.0d van locomotieven (Tijdelijke subsidieregeling upgrade ERTMS)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. havenspoorlijn: het deel van de Betuweroute ten westen van emplacement Kijfhoek;

 • c. ERTMS level-1: European Rail Traffic Management System, dat gebruik maakt van seinen langs de baan;

 • d. ERTMS level-2: European Rail Traffic Management System, dat gebruik maakt van GSM-R;

 • e. ERTMS versie 2.3.0.d: European Rail Traffic Management System, zoals vastgesteld door Europese Commissie in TSI Command Control, Annex A (L136/11);

 • f. eerste upgrade: toevoegen van de ERTMS-level-1 functionaliteit aan de software van de ERTMS treinapparatuur;

 • g. tweede upgrade: toevoegen van ERTMS versie 2.3.0.d specificaties aan de software van de ERTMS treinapparatuur;

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De minister kan een subsidie verstrekken aan de eigenaar van een locomotief met een ERTMS level-2 als bijdrage in de kosten voor de eerste en tweede upgrade van de ERTMS treinapparatuur ten behoeve van de inzet van de locomotief op de havenspoorlijn.

 • 2 Voor een subsidie komen in aanmerking:

  • a. eerste en tweede upgrade in diesellocomotieven;

  • b. eerste upgrade in elektrische locomotieven.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt € 4,5 miljoen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Een aanvraag tot subsidieverlening wordt schriftelijk ingediend vóór 10 december 2009 bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Spoor, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

 • 2 Een aanvraag kan ook worden ingediend door twee of meer aanvragers. De aanvraag wordt ingediend door een van de aanvragers die als penvoerder de overige aanvragers vertegenwoordigt. Alle correspondentie over de subsidie wordt gevoerd met de penvoerder. Ook de uitbetaling van de subsidie, waaronder begrepen de uitbetaling van de eventuele voorschotten, geschiedt via de penvoerder. De penvoerder wordt door de andere aanvragers gemachtigd om de subsidie aan te vragen, de correspondentie over de subsidie te voeren en de subsidie te ontvangen. De machtiging wordt bij de aanvraag gevoegd.

 • 3 Bij de aanvraag worden gegevens en bescheiden verstrekt betreffende:

  • a. de aanvrager;

  • b. het aantal locomotieven dat wordt geüpgraded, onderscheiden naar type:

  • c. het contract met of de offerte van de ERTMS leverancier met een beschrijving van de werkzaamheden met vermelding van de Change Requests, die onderdeel uitmaken van de upgrade naar level-1 en 2.3.0.d;

  • d. de data per locomotief waarop de locomotieven geüpgraded zijn en inzetbaar zijn op de havenspoorlijn;

  • e. de eventueel verleende subsidie voor de gerealiseerde ombouw van de locomotief naar ERTMS level-2 per locomotief;

  • f. de eventueel aangevraagde subsidie per locomotief voor ERTMS bij de Europese Commissie;

  • g. de gemaakte kosten voor de gerealiseerde ombouw van de locomotief naar ERTMS level-2;

  • h. de kosten per locomotief voor de upgrade waar subsidie voor wordt gevraagd;

  • i. andere gegevens, die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Voor subsidie komen in aanmerking de kosten van de ontwikkeling van de software, het testen van de nieuwe en aangepaste software, IT-veiligheid en de installatie van goedgekeurde software, rechtstreeks toe te rekenen aan de upgrade van de locomotief.

 • 2 De subsidie bedraagt voor de eerste en tweede upgrade van diesellocomotieven ten hoogste:

  • a. voor locomotief Class 66, 6400 : € 51.300,−;

  • b. voor locomotief G 1206, G 2000 en BR 203 : € 32.500,−.

 • 3 De subsidie bedraagt voor de eerste upgrade in elektrische locomotieven ten hoogste:

  • a. voor locomotief BR 189: € 12.000,−;

  • b. voor locomotief TRAXX € 15.000,−.

 • 4 Onverminderd het bepaalde in het tweede en derde lid bedraagt de subsidie voor de upgrade per locomotief, indien aan een aanvrager subsidie is verleend voor level-2 op grond van de Tijdelijke subsidieregeling ombouw ETCS ten hoogste het verschil tussen het reeds verleende bedrag en € 300.000,−.

 • 5 Onverminderd het bepaalde in het tweede, derde en vierde lid bedraagt de subsidie op basis van deze regeling ten hoogste 50% van de kosten van de ombouw van de locomotief naar level-2, de upgrade level-1 en versie 2.3.0.d, minus de op basis van de Tijdelijke subsidieregeling ombouw ETCS verleende subsidie, de door het Rijk uit andere hoofde of door de Europese Unie verleende financiële bijdrage.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De minister beslist op de aanvragen in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvulling is ontvangen geldt als datum van ontvangst.

 • 2 De minister beslist binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2011]

De minister verleent geen subsidie, indien:

 • a. niet aannemelijk is dat de upgrade van de locomotief gerealiseerd is voor 31 december 2009;

 • b. voor de desbetreffende locomotief of locomotieven reeds een subsidie voor de upgrade naar level-1, of naar versie 2.3.0.d. is verstrekt of aangevraagd;

 • c. ten aanzien van de subsidieaanvrager een uitstaand bevel tot terugvordering bestaat volgend op een eerdere beschikking van de Commissie van de Europese gemeenschappen waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard;

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De subsidieontvanger voltooit de upgrade voor 31 december 2009.

 • 2 De minister kan na een daartoe ingediend gemotiveerd verzoek ontheffing verlenen van het in het eerste lid vervatte gebod. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De minister bepaalt in de beschikking tot subsidieverlening de datum waarop de subsidieaanvrager de upgrade gerealiseerd moet hebben, de wijze waarop de subsidieontvanger dit kenbaar moet maken en de wijze waarop de subsidieontvanger aantoont dat de kosten van de upgrade zijn gemaakt.

 • 2 Nadat de subsidieontvanger kenbaar heeft gemaakt dat de upgrade is gerealiseerd, wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Bij de beschikking tot subsidieverlening wordt ambtshalve een voorschot verstrekt, met dien verstande dat dit voorschot maximaal 90% bedraagt van het verleende subsidiebedrag.

 • 2 Bij de ambtshalve vaststelling zal het in het eerste lid verleende voorschot worden verrekend met de vastgestelde subsidie.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling upgrade ERTMS.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina