Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande

Geraadpleegd op 29-09-2022.
Geldend van 28-07-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 23 juli 2009, nr. 5612426/09, houdende verlening van mandaat aan de Raad voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het verlenen van subsidies en het vaststellen van beleidsregels dienaangaande

Artikel 1

Aan het bestuur van de raad voor rechtsbijstand wordt mandaat verleend tot:

  • a. het nemen van besluiten met betrekking tot het verlenen van subsidie als bedoeld in artikel 48c van de wet Justitie-subsidies;

  • b. het vaststellen van beleidsregels met betrekking tot de onder a verleende bevoegdheid.

Artikel 2

Het bestuur van de raad voor rechtsbijstand kan van het aan hem bij artikel 1, onder a, verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meer onder deze raad ressorterende functionarissen.

Artikel 3

  • 2 Het krachtens het eerste lid verleende mandaat en de machtiging kunnen verder worden doorgegeven aan onder het bestuur van de raad voor rechtsbijstand ressorterende functionarissen, waarbij niet wordt toegestaan dat functionarissen besluiten nemen in bezwaar of klachten behandelen over besluiten of gedragingen waarbij zij zelf betrokken zijn geweest.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 juli 2009

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Naar boven