Besluit bestuurlijke boetes financiële sector

Geldend van 12-07-2017 t/m 31-12-2017

Besluit van 11 juni 2009, houdende regels voor het vaststellen van de op grond van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op te leggen bestuurlijke boetes (Besluit bestuurlijke boetes financiële sector)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 19 mei 2009, nr. FM/2009/1037 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten;

Gelet op de artikelen 176, tweede lid en 179, eerste lid, van de Pensioenwet, artikelen 10d, vijfde lid en 10e van de Sanctiewet 1977, artikelen 9b, tweede lid en 9c, eerste lid, van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, artikelen 21, tweede lid en 22, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, artikelen 1:80, tweede lid en 1:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 28, eerste en tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, artikelen 54, tweede lid en 55, eerste lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, artikelen 21, tweede lid en 22, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren, artikelen 171, tweede lid en 174, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en artikelen 19, tweede lid en 20, eerste lid, van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;

De Raad van State gehoord (advies van 2 april 2009, nr. W06.09.0076/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, van 2 juni 2009, nr. FM 2009/1037 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1b

 • 1 Onverminderd de artikelen 3:4 en 5:46 van de Algemene wet bestuursrecht, houdt de toezichthouder bij het vaststellen van een bestuurlijke boete in ieder geval rekening met de volgende omstandigheden, voor zover die van toepassing zijn:

  • a. de ernst en de duur van de overtreding;

  • b. het voordeel dat de overtreder door de overtreding heeft verkregen;

  • c. de verliezen die derden wegens de overtreding hebben geleden en de schade die is toegebracht aan de werking van de markten of aan de economie in bredere zin;

  • d. de gevolgen van de overtreding voor het financieel stelsel;

  • e. de mate waarin de overtreding aan de overtreder kan worden verweten;

  • f. eerdere overtredingen van de overtreder;

  • g. de mate waarin de overtreder meewerkt bij het vaststellen van de overtreding;

  • h. maatregelen die de overtreder na de overtreding heeft genomen om herhaling van de overtreding te voorkomen.

 • 2 De omstandigheden genoemd in het eerste lid, onderdelen g en h, kunnen slechts tot een verlaging van de bestuurlijke boete leiden.

Artikel 2

 • 1 De toezichthouder stelt een bestuurlijke boete in de tweede of derde categorie vast op het basisbedrag.

 • 2 De toezichthouder verlaagt of verhoogt het basisbedrag met ten hoogste 50 procent indien de ernst of duur van de overtreding, mede gelet op de omstandigheden genoemd in artikel 1b, onderdelen a tot en met d, een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigen.

 • 3 De toezichthouder verlaagt of verhoogt het basisbedrag met ten hoogste 50 procent indien de verwijtbaarheid, mede gelet op de omstandigheden genoemd in artikel 1b, onderdelen e en f, een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigen.

Artikel 3

De door de toezichthouder met toepassing van artikel 2 vast te stellen bestuurlijke boete wordt verdubbeld indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding.

Artikel 3a

De artikelen 2 en 3 zijn niet van toepassing indien de toezichthouder een boete oplegt ter zake van een overtreding waarvoor ingevolge artikel 1:82 van de Wet op het financieel toezicht geldt dat de boete ten hoogste een percentage bedraagt van de netto-omzet van de overtreder in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking waarmee de bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Artikel 4

 • 1 De toezichthouder houdt bij het vaststellen van een bestuurlijke boete rekening met de draagkracht van de overtreder.

 • 2 De toezichthouder kan op basis van het eerste lid of de omstandigheden genoemd in artikel 1b, onderdelen g en h, de op te leggen bestuurlijke boete verlagen met maximaal 100 procent.

§ 2. Indeling van overtredingen in categorieën, bijzondere boetemaxima en bijzondere termijnen openbaarmaking

Artikel 10

 • 1 Overtreding van een voorschrift, gesteld in een hierna genoemd artikel van de Wet op het financieel toezicht of in een hierna genoemd artikel van een op die wet gebaseerde algemene maatregel van bestuur, is beboetbaar zoals bepaald in onderstaande tabellen.

 • 4 Indien in onderstaande tabellen in de kolom «Boetecategorie» tussen haakjes een percentage is opgenomen, kan op grond van artikel 1:82, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht bij overtreding van dat voorschrift een bestuurlijke boete worden opgelegd van ten hoogste het opgenomen percentage van de netto-omzet van de overtreder in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking waarmee de bestuurlijke boete wordt opgelegd.

 

Boetecategorie

Bijzondere termijn openbaarmaking

Wet op het financieel toezicht

   

Algemeen deel

   

1:10

2

 

1:58, tweede lid

3

 

1:58a, tweede lid

3

 

1:58b, tweede lid

3

 

1:58c, derde lid

3

 

1:59, tweede lid

3

 

1:67, eerste lid

3

 

1:74, eerste lid

2

 

1:74, eerste lid, voor zover het inlichtingen betreft voor het opstellen en uitvoeren van een afwikkelingsplan

3

 

1:74, eerste lid, voor overige inlichtingen

2

 

1:75, eerste lid, voor zover het betreft de niet-naleving van een met betrekking tot artikel 4:24a, eerste of tweede lid, gegeven aanwijzing

3

 

1:75a

2

 

1:76, zesde lid, aanhef en onderdeel a

2

 

1:77, eerste lid

3

 

1:89

2

P

1:113

3

 

1:114, eerste en tweede lid

3

 

1:116

3

 

1:117, eerste tot en met derde lid

3

 

1:118

3

 

1:119

3

 

1:120, eerste en tweede lid

3

 

1:121, eerste lid

3

 

1:124, eerste lid

3

 

1:125, eerste en tweede lid

3

 

1:127

3

 

1:128, tweede en derde lid

3

 
     

Deel Markttoegang financiële ondernemingen

   

2:3.0a, eerste lid

2

 

2:3.0a, vierde lid

1

 

2:3.0b, eerste lid

3

 

2:3.0c

2

 

2:3.0e

2

P

2:3.0f, eerste lid

2

 

2:3.0f, tweede en vierde lid

1

 

2:3.0g

3

 

2:3.0h

2

 

2:3.0j

2

P

2:3.0k, eerste lid

2

 

2:3.0k, tweede en vierde lid

1

 

2:3.0l

3

 

2:3.0m

2

 

2:3a, eerste lid

3

 

2:3e, eerste lid

3

 

2:3g, eerste lid

3

 

2:4, eerste lid

3

 

2:6, eerste lid

3

 

2:8, eerste lid

3

 

2:9, eerste en tweede lid

1

 

2:10, eerste lid en tweede lid

1

 

2:10, vierde lid

2

P

2:10a, eerste lid

3

 

2:10e, eerste lid

3

 

2:10f, eerste lid

3

 

2:11, eerste lid

3

 

2:15, eerste lid

1

 

2:15, tweede lid

2

P

2:16, eerste en derde lid

3

 

2:18, eerste lid

1

 

2:18, tweede lid

2

P

2:20

3

 

2:25, eerste lid

1

 

2:25, tweede lid

2

P

2:26

2

P

2:26a. eerste lid

3

 

2:26c, eerste lid

3

 

2:26d, eerste lid

3

 

2:26f, eerste lid

3

 

2:27, eerste lid

3

 

2:35

1

 

2:36, eerste en tweede lid

3

 

2:36, derde en vierde lid

1

 

2:36, vijfde lid

2

P

2:38, eerste lid

1

 

2:38, tweede lid

2

 

2:39, eerste en tweede lid

1

 

2:40, eerste lid

3

 

2:45, eerste lid tot en met derde lid

1

 

2:45, vierde lid

2

P

2:46, eerste lid tot en met derde lid

1

 

2:48, eerste lid

3

 

2:50, eerste lid

3

 

2:52, eerste lid

1

 

2:53, eerste en tweede lid

1

 

2:54, eerste en tweede lid

1

 

2:54, vierde lid

2

P

2:54a, eerste lid

3

 

2:54c, eerste lid

3

 

2:54d, eerste lid

3

 

2:54f, eerste lid

3

 

2:54g, eerste lid

3

 

2:54i, eerste lid

3

 

2:54l, eerste lid

3

 

2:54n, eerste en tweede lid

3

 

2:54n, vierde lid

2

 

2:540

3

 

2:54q

3

 

2:55, eerste lid

3

 

2:60, eerste lid

3

 

2:65

3

 

2:66a, derde lid

3

 

2:66a, zesde lid

2

 

2:67b, derde lid

1

 

2:69b, eerste en tweede lid

3

 

2:70

3

 

2:70a, derde lid

3

 

2:71, eerste lid

1

 

2:72, eerste lid

1

 

2:73, eerste en tweede lid

1

 

2:75, eerste lid

3

 

2:80, eerste lid

3

 

2:81, derde lid

1

 

2:84, tweede lid

1

 

2:86, eerste lid

3

 

2:90, tweede lid

1

 

2:92, eerste lid

3

 

2:96, eerste lid

3

 

2:99, vierde en vijfde lid

1

 

2:100, tweede lid

2

P

2:101, eerste lid

1

 

2:102, eerste lid

1

 

2:103

2

P

2:103a, eerste lid

2

 

2:106.0a

1

 

2:106a, eerste lid

2

 

2:107, eerste lid

1

 

2:107a, eerste en tweede lid

1

 

2:108, eerste lid

1

 

2:110, eerste lid

1

 

2:111, eerste lid

1

 

2:112, eerste lid

1

 

2:114, eerste lid

1

 

2:115, eerste lid

1

 

2:117, eerste lid

1

 

2:118, eerste lid

1

 

2:120, eerste lid

1

 

2:121, eerste lid

1

 

2:121a, eerste lid

1

 

2:121c, eerste, vijfde en zesde lid

2

 

2:121d, eerste, vijfde en zesde lid

2

 

2:121e

3

 

2:121f

2

 

2:121g

3

 

2:121h

3

 

2:122, eerste en vierde lid

1

 

2:122a, eerste lid

1

 

2:123, eerste, derde en vierde lid

1

 

2:124b, eerste en tweede lid

1

 

2:125, eerste lid

1

 

2:126, eerste lid

1

 

2:127, eerste lid

1

 

2:128, vijfde lid

1

 

2:129, eerste en derde lid

1

 

2:130, eerste lid

1

 
     

Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen

   

3:5, eerste lid

3

 

3:5, vierde lid

2

P

3:6, eerste lid

3

 

3:6, vierde lid

2

 

3:7, eerste lid

3

 

3:7, vierde lid

2

 

 3:8, eerste en derde lid

3

 

 3:8, tweede, vierde en vijfde lid

2

 

3:9, eerste lid

3

 

3:10, eerste lid

3

 

3:10, derde lid

1

 

3:15, eerste en tweede lid

2

 

3:16, eerste tot en met derde lid

2

 

3:17, eerste lid

3

 

 3:17a

2

 

3:17b, eerste tot en met derde en vijfde lid

2

 

3:17c, eerste en derde lid

2

 

3:18, eerste en tweede lid

2

 

3:18b, eerste lid

3

 

3:19, eerste en tweede lid

2

 

3:19a,

2

 

3:20

2

 

3:20a

3

 

3:21, eerste en tweede lid

2

 

3:24

2

 

3:24.0b

2

 

3:29, eerste lid

2

 

3:29, tweede lid

1

 

3:29b

2

 

3:29c, eerste lid

2

 

3:30, eerste lid

2

 

3:32

2

 

3:33c

2

 

3:34

2

 

3:35

2

P

3:35a, eerste en tweede lid

2

 

3:36, eerste, tweede lid

3

 

3:36, derde en zesde lid

2

 

3:37, eerste tot en met derde lid

2

 

3:38

2

P

3:38a

3

 

3:39, eerste lid

2

P

3:39, tweede lid

2

 

3:40

2

 

3:41

1

 

3:42

1

 

3:43, tweede lid

1

 

3:44, eerste lid

2

 

3:47, eerste lid

2

P

3:47, tweede, derde, vijfde en zesde lid

2

 

3:48

1

 

3:51

3

 

3:52

1

 

3:53, eerste lid

3

 

3:53, tweede en derde lid

1

 

3:53, zesde lid

3

 

3:54, derde lid

3

 

3:55, tweede lid

3

 

3:57, eerste, tweede, vierde en zesde lid

3

 

3:57, vijfde lid

3

 

3:57a

3

 

3:59, tweede lid

3

 

3:62, tweede lid

3

 

 3:62a, derde lid

2

 

3:62a, derde lid

3

 

3:62a, derde en vierde lid

2

 

3:62a, vierde lid

2

 

3:62a, vijfde lid

3

 

 3:62b, eerste en tweede lid

3

 

3:63, eerste en tweede lid

3

 

3:63, derde lid

3

 

 3:66

2

 

3:67, eerste en tweede lid

3

 

3:67, derde en vierde lid

2

P

3:68, eerste lid

3

 

3:68, derde lid

2

P

3:68a, eerste lid

2

 

3:69, eerste lid

3

 

3:69, tweede lid

2

 

3:69a

2

 

3:70, eerste lid

1

 

3:71, eerste lid

1

 

3:71, tweede lid

2

 

3:72, eerste en zevende lid

2

 

3:72, derde lid

2

P

3:72, vierde en zesde lid

1

 

3:73

1

 

3:73a

3

 

3:73b

2

 

3:73c, eerste en tweede lid

2

 

3:74, eerste lid

1

 

 3:74a

2

 

3:74a, eerste, tweede, derde en vijfde lid

2

 

3:74b, eerste en tweede lid

2

 

3:74c

2

 

3:75

2

 

3:76, eerste en tweede lid

1

 

3:77

2

 

3:78, eerste lid

1

 

3:81, eerste en derde lid

1

 

3:82, eerste en tweede lid

2

 

3:83, eerste lid

1

 

3:86, eerste en tweede lid

2

 

3:87, eerste lid

1

 

3:88, eerste en tweede lid

2

 

3:95, eerste lid

3

 

3:96, eerste lid

3

 

3:96, vierde lid

2

 

3:97

3

 

3:99, eerste lid

2

P

 3:103

3

 

3:104, eerste en derde lid

2

 

3:105, vierde lid

2

 

3:106, eerste lid

2

 

3:108, eerste tot en met derde lid

1

 

3:110, vierde en vijfde lid

1

 

3:111, derde lid

2

 

3:111a. eerste lid

3

 

3:111a, tweede lid

2

 

3:111b, eerste lid

2

 

3:111c

2

 

3:112, eerste lid

2

 

3:113, eerste en tweede lid

2

 

3:116

1

 

3:119, eerste lid

1

 

3:120, eerste tot en met vijfde en zevende lid

1

 

3:124, tweede lid

1

 

3:125, eerste lid

1

 

3:129, eerste en tweede lid

1

 

3:130, eerste lid

2

 

3:131, eerste lid

2

 

3:131a, eerste lid

2

 

3:132, derde lid

2

 

3:135, eerste lid

2

P

3:135, tweede en zesde lid

2

 

3:135, derde lid

3

 

3:136, eerste lid

2

 

3:137, eerste lid

3

 

3:141, eerste lid

2

P

3:143

3

 

3:144, eerste lid

2

P

3:146, eerste lid

2

P

3:148, eerste lid

2

P

3:151, derde lid

2

 

3:153

2

P

3:155, eerste en derde lid

2

 

3:156, zesde lid

2

 

3:158, derde en vierde lid

2

 

 3:159ai, tweede lid

2

 

3:175 derde lid

2

 

3:196

3

 

3:259, eerste en tweede lid

3

 

3:262

2

 

3:263, eerste tot en met derde lid

2

 

3:264, eerste lid

2

P

3:267, derde en vierde lid

2

 

3:267.0a

2

 

3:267a, eerste tot en met vierde lid

2

 

3:267b, eerste tot en met derde lid

2

 

3:267c, eerste lid

2

 

3:267h, eerste lid

2

 

3:269, eerste en tweede lid

2

 

3:269a, derde lid

2

 

3:273, eerste lid

1

 

3:277a, eerste lid

2

 

3:281a, tweede en derde lid

2

 

3:281b, eerste en tweede lid

2

 

3:284, eerste lid

2

 

3:288a, eerste tot en met derde en vijfde lid

3

 

3:288b, eerste en tweede lid

3

 

3:288d

2

 

3:288e, eerste en tweede lid

2

 

3:288f, eerste en tweede lid

2

 

3:288h, tweede tot en met vijfde lid

2

 

3:288i, eerste, derde, vierde en zesde lid

2

 

3:296, eerste, tweede, derde en achtste lid

3

 

3:296, vierde lid

2

 

3:297, eerste en tweede lid

2

 

3:297, vijfde lid

3

 

3:298, eerste, tweede lid

2

 

3:298, vijfde lid

3

 

3:299, eerste lid

3

 

3:299, eerste en tweede lid

2

 

3:301, eerste lid

2

 

3:302, eerste lid

2

 

3:303, eerste en tweede lid

1

 

3:304

1

 

3:305, eerste, tweede en vierde lid

3

 
     

Deel Bijzondere maatregelen en voorzieningen betreffende financiële ondernemingen

   

3A:13, eerste en derde lid

2

 

3A:14, eerste lid

3

 

3A:15, eerste lid

3

 

3A:16, eerste lid

3

 

3A:22, eerste en tweede lid

2

 

3A:26, vierde lid

2

 

3A:36

   

3A:42, tweede lid

2

 

3A:45, eerste en tweede lid

2

 

3A:47, eerste tot en met derde lid

2

 

3A:48, derde, vijfde en zesde lid

2

 

3A:71, tweede lid

3

 
     

Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen

   

4:3, eerste lid

3

 

4:3, vierde lid

2

 

4:4, eerste lid

3

 

4:4a

3

 

4:5, tweede lid

1

 

4:6, eerste lid

2

 

4:6a, eerste lid

1

 

 4:9, eerste lid

3

 

 4:9, tweede lid

2

 

 4:9b, eerste lid

3

 

4:10, eerste lid

3

 

4:11, eerste en tweede lid

3

 

4:11, vierde lid

1

 

4:13, eerste en tweede lid

2

 

4:14, eerste lid

3

 

4:15, eerste lid

2

P

4:15a, eerste, tweede en vierde lid

2

 

4:16, eerste lid

2

 

4:17, eerste lid

2

 

4:18a, eerste en tweede lid

2

 

4:18b, tweede en derde lid

2

 

4:18c, derde lid

2

 

4:18d, eerste en tweede lid

2

 

4:18e, eerste en tweede lid

2

 

4:19, eerste tot en met het derde lid

2

P

4:20, eerste en derde lid

2

P

4:21

1

 

4:22, eerste en tweede lid

2

P

4:23, eerste en tweede lid

2

P

4:24, eerste en derde lid

2

P

4:24, tweede lid

3

 

4:25, eerste lid

2

 

4:25b, eerste en tweede lid

2

 

4:25d

2

 

4:26, eerste en derde tot en met achtste lid

2

 

4:26, tweede lid

1

 

4:27, eerste, tweede en vierde lid

2

 

4:29, vierde lid

2

 

4:30a, eerste tot en met derde lid

2

 

4:31, eerste tot en met derde lid

2

P

4:31a

2

P

4:32, eerste en tweede lid

2

 

artikel 4:33, eerste lid

2

 

4:34, eerste en tweede lid

3

 

4:35

3

 

4:37c

2

 

4:37d, eerste en derde lid

2

 

4:37e, eerste en tweede lid

2

 

4:37j

2

 

4:37k, eerste tot en met vierde lid

2

 

4:37l, eerste tot en met derde lid

3

 

4:37m, eerste lid

2

 

4:37n

1

 

4:37o, eerste tot en met vierde lid

1

 

4:37s, eerste lid

2

 

4:37t

2

 

4:37u

2

 

4:37v, eerste, derde en vierde lid

2

 

4:37y

2

 

4:37z, eerste, derde en vierde lid

2

 

4:39

2

 

4:40

2

 

4:42

2

P

4:44, eerste en tweede lid

2

 

4:46, eerste lid

2

 

4:46, tweede tot en met vierde lid

1

 

4:46a, eerste lid

1

 

4:47, eerste en tweede lid

1

 

4:47, derde en vierde lid

2

 

4:48, eerste lid

1

 

4:49, eerste lid

2

P

4:49, tweede tot en met vierde lid

2

 

4:50, eerste lid

1

 

4:50, tweede lid

2

 

4:51, eerste tot en met vierde lid

1

 

4:52, eerste en tweede lid

2

 

4:52a

1

 

4:53

2

P

4:55

1

 

4:55a

2

 

4:57c, eerste tot en met derde lid

2

 

4:58

2

 

4:59

2

P

4:59a, eerste en tweede lid

2

 

4:59b, eerste lid

2

 

4:59c, eerste tot en met zevende lid

2

 

4:59d, eerste tot en met zesde lid

2

 

4:59e, eerste lid

2

 

4:60, eerste, tweede en vierde lid

2

 

4:60, derde lid

2

P

4:61a, eerste tot en met vierde lid

2

 

4:61b, eerste tot en met derde lid

2

 

4:62, eerste tot en met vierde lid

2

 

4:62b, eerste en tweede lid

2

 

4:62e, eerste lid

2

 

4:62f, eerste tot en met derde lid

2

 

4:62g, eerste tot en met derde lid

2

 

4:62h, eerste lid

2

 

4:62i

2

 

4:62j, eerste en tweede lid, vierde en vijfde lid

2

 

4:62k

2

 

4:62m, eerste en tweede lid

2

 

4:62n

2

 

4:62o, eerste tot en met vierde lid

2

 

4:62r, eerste tot en met derde lid

1

 

4:62s

2

 

4:62t

2

 

4:62u, eerste, tweede en vierde lid

2

 

4:62v, eerste lid

2

 

4:62w, eerste en tweede lid

2

 

4:63, eerste en tweede lid

2

 

4:65, eerste tot en met derde lid

2

 

4:66

2

 

4:67, eerste lid

2

 

4:68, eerste lid

2

 

4:69, eerste lid

2

 

4:70, eerste tot en met zevende lid

2

 

4:71, eerste tot en met vijfde lid

2

 

4:71a, eerste lid

2

 

4:71b, eerste tot en met derde lid

2

 

4:71c, eerste en tweede lid

2

 

4:71d, eerste tot en met zesde lid

2

 

4:71f

2

 

4:71g, eerste lid

2

 

4:71h, eerste en tweede lid

2

 

4:71h, derde lid

1

 

4:71i, tweede en derde lid

2

 

4:71i, vierde lid

1

 

4:74, eerste lid

2

P

4:74a

3

 

4:74b, eerste lid

2

 

4:74c

2

 

4:75, eerste lid

2

 

4:76, eerste lid

2

 

4:76a, eerste lid

2

 

4:76b, eerste lid

2

 

4:76c, eerste lid

2

 

4:76d, eerste lid

2

 

4:77, eerste en tweede lid

2

 

4:77, derde lid

1

 

4:79, eerste lid

1

 

4:83, eerste lid

2

 

4:84, eerste en tweede lid

2

 

4:85, eerste en vierde lid

1

 

4:85, vijfde lid

2

 

4:87, eerste en tweede lid

2

P

4:87, vierde lid

2

 

4:87a

2

 

4:88, eerste, tweede en vierde lid

1

 

4:89, eerste en tweede lid

2

 

4:89a, eerste en tweede lid

2

 

4:90, eerste lid

2

 

4:90a, eerste tot en met het vijfde lid

2

 

4:90b, eerste tot en met het tiende lid

2

 

4:90c, eerste tot en met het vierde lid

2

 

4:90d, eerste, tweede en vierde lid

2

 

4:90e, eerste tot en met het vijfde en achtste lid

2

 

4:91a, eerste, derde tot en met zevende en negende lid

2

 

4:91b, eerste tot en met het vierde lid

2

 

4:91c, eerste en tweede lid

2

 

4:91d, eerste en tweede lid

2

 

4:91g, eerste tot en met het vierde lid

2

 

4:91i

2

 

4:91j, eerste, tweede en vijfde lid

2

 

4:91k, eerste en tweede lid

2

 

4:91l, eerste en tweede lid

2

 

4:93, eerste lid

2

 

4:94, eerste en derde lid

2

P

4:94, tweede lid

1

 

4:95, eerste en derde lid

2

P

4:95, tweede lid

1

 

4:96, eerste en tweede lid

2

P

4:97, eerste en tweede lid

2

 

4:99, eerste lid

1

 

4:100, eerste lid

2

 

4:100, tweede lid

1

 

4:100, derde lid

2

P

4:100a, eerste lid

2

 

4:100b, eerste tot en met het derde lid

2

 

4:100c

2

P

4:100d, eerste en tweede lid

2

 

4:100f

3

 

4:103, eerste en vierde lid

2

 

4:104, eerste en derde lid

1

 
     

Deel Gedragstoezicht financiële markten

   

5:2

3

 

5:16, tweede lid

2

 

5:18, tweede lid

2

 

5:19a

2

 

5:20, eerste tot en met vijfde lid

2

 

5:21, eerste tot en met vijfde en zevende lid

2

 

5:21, zesde lid

1

 

5:23, eerste en vijfde lid

2

 

5:25a, tweede lid

2

 

5:25c, eerste lid

3 (€ 10.000.000)

 

5:25c, zesde tot en met negende lid

3

 

5:25d, eerste en derde lid

3 (€ 10.000.000)

 

5:25e

3 (€ 10.000.000)

 

5:25h, eerste en tweede lid

3 (€ 10.000.000)

 

5:25i, eerste tot en met derde en vijfde lid

3

 

5:25m, eerste, tweede, vijfde en zevende lid

2

 

5:25p, eerste tot en met vijfde lid

1

 

5:25q

2

 

5:25v, derde lid

2

 

5:26, eerste lid

3

 

5:27, derde en vierde lid

2

 

5:28

2

 

5:29, eerste, tweede, vierde en vijfde lid

2

 

5:30

2

 

5:31, eerste, derde en vierde lid

2

 

5:32, eerste tot en met derde lid

3

 

5:32, vierde lid

2

 

5:32a, eerste tot en met het derde lid

2

 

5:32b, eerste tot en met het derde en vijfde lid

2

 

5:32c

2

 

5:32d, eerste en zevende lid

3

 

5:32e

2

 

5:32f, eerste lid

2

 

5:32g, eerste en tweede lid

2

 

5:32j, eerste tot en met het derde lid

2

 

5:32k, eerste, tweede en vierde lid

2

 

5:32l, eerste tot en met het derde lid

2

 

5:32m

2

 

5:34

2

P

5:35

2

P

5:36

3

 

5:38, eerste en tweede lid

3 (€ 10.000.000)

P

5:38, derde lid

3 (€ 10.000.000)

 

5:39, eerste lid

3 (€ 10.000.000)

P

5:39, tweede lid

3 (€ 10.000.000)

 

5:40

2

P

5:41, eerste en tweede lid

3 (€ 10.000.000)

 

5:42

2

P

5:43, eerste en tweede lid

2

P

5:48, derde tot en met achtste lid

2

P

5:50

1

 

5:51, eerste lid

1

 

5:56, eerste, derde en zevende lid

3

 

5:57, eerste lid

3

 

5:58, eerste lid

3

 

5:58a, eerste tot en met derde lid

3

 

5:59, eerste en tweede lid

3

 

5:60, eerste en derde lid

2

P

5:61, eerste lid

1

 

5:62, eerste lid

2

P

5:63, derde lid

2

 

5:64, eerste en vierde tot en met zevende lid

2

P

5:64, derde lid

1

 

5:65

1

 

5:68, eerste lid

2

 

5:70, eerste lid

2

 

5:74, eerste lid

3

 

5:74, derde en vierde lid

2

 

5:78

1

 

5:79

3

 

5:80, tweede lid

2

 

5:80a, eerste lid

2

 

5:80a, vierde lid

1

 

5:81, eerste lid

2

 

5:86, eerste lid

2

 

5:86, tweede lid

1

 

5:88, eerste en tweede lid

3

 
     

Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft

   

2a, tweede lid

2

 

3

2

 

3a

2

 

4

2

 

4a

2

 

6, eerste lid

1

 

11, eerste lid

2

 

12, tweede lid

2

 

13, tweede lid

2

 

14, derde lid

2

 

15, derde lid

2

 

29.03, eerste en tweede lid

2

 

30, derde lid

2

 
     

Besluit reikwijdtebepalingen Wft

   

16

2

 

19, eerste en tweede lid

1

 

20, eerste lid

1

 

21, tweede lid

1

 

24, eerste lid

2

 

27, derde lid

1

 

28, eerste lid

2

 

34, eerste en tweede lid

2

 
     

Besluit prudentiële regels Wft

   

4, derde en vierde lid

2

 

10, eerste tot en met zesde lid

2

 

11, eerste tot en met vijfde lid

2

 

12, eerste tot en met derde lid

2

 

13, eerste tot en met derde lid

2

 

14, eerste tot en met vierde lid

2

 

14, vijfde lid

3

 

15, eerste tot en met derde lid

2

 

16, eerste en tweede lid

2

 

17, eerste tot en met vierde lid

2

 

17a

2

 

 17c, eerste en tweede lid

2

 

18

2

 

19, eerste tot en met derde lid

2

 

20, eerste tot en met derde lid

2

 

21, eerste tot en met derde lid

2

 

22

2

 

22a

2

 

23, eerste tot en met vijfde lid

3

 

 23a

2

 

 23b, eerste en tweede lid

2

 

23d, eerste tot en met derde lid

3

 

23e, eerste en tweede lid

3

 

23f, eerste lid

3

 

23f, tweede lid

2

 

23g, derde lid

3

 

23h

3

 

23i

2

 

23j, eerste tot en met derde lid

2

 

24

2

 

24a, eerste en tweede lid

2

 

24b, eerste tot en met vijfde lid

2

 

25

2

 

25a, eerste lid

2

 

26, eerste tot en met vijfde lid

2

 

26a

1

 

26.0

2

 

26.1, eerste en tweede lid

2

 

26.2

2

 

26.3

2

 

26.4

2

 

26b

2

 

27, eerste en tweede lid

2

 

27d

2

 

27e

2

 

28

2

 

29,

2

 

30,

2

 

31, eerste lid

1

 

31, tweede lid

2

 

32b, eerste lid

1

 

33, eerste tot en met derde lid

1

 

34, eerste lid

2

 

34, tweede lid

1

 

35, eerste en tweede lid

1

 

36, eerste lid

1

 

37, eerste tot en met vierde lid

1

 

38, eerste tot en met derde lid

1

 

39, eerste tot en met vijfde lid

2

 

40, eerste lid

2

 

40, tweede lid

1

 

40a, eerste, tweede en vijfde lid

2

 

40b

3

 

40d, eerste en tweede lid

2

 

40e, eerste tot en met vijfde lid

2

 

40f, eerste tot en met vierde lid

2

 

40g, eerste tot en met derde lid

2

 

40h

2

 

40i, eerste lid en tweede lid

2

 

40j

2

 

41, tweede lid

2

 

44, tweede tot en met vierde en zesde lid

1

 

45, eerste en derde lid

1

 

47, eerste tot en met derde en vijfde lid

1

 

47, vierde lid

2

 

49, eerste lid

2

 

49a

2

 

49b, eerste lid

2

 

54, eerste en tweede lid

2

 

55, eerste lid

3

 

56, tweede tot en met het vierde lid

2

 

59, eerste en tweede lid

2

 

60a, eerste en tweede lid

2

 

63, eerste en tweede lid

2

 

63a, eerste, tweede en vierde lid

2

 

63b, eerste en tweede lid

2

 

64, vierde lid

2

 

65, eerste tot en met vijfde en achtste lid

2

 

66, eerste en tweede lid

2

 

71

2

 

72

2

 

73

3

 

101

2

 

 105b, eerste en derde lid

2

 

 105e

2

 

 105g, eerste en derde lid

2

 

 105h

2

 

 105i

2

 

106

2

 

107, tweede lid

2

 

111, tweede, vierde en vijfde lid

2

 

113, tweede lid

2

 

114

2

 

115, tweede lid

2

 

116

2

 

117, eerste en tweede lid

2

 

118, eerste lid

2

 

119

2

 

120

2

 

121

2

 

129

1

 

131, vierde lid

2

 

133

2

 

 134b

1

 

134c

2

 

134e

2

 

135, eerste tot en met vierde lid

2

 

135a, eerste lid

1

 

136

2

 

138

2

 
     

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

   

2, eerste lid

2

 

2a, eerste lid

2

 

2b

2

 

3, eerste en tweede lid

2

 

3. vierde lid

1

 

3a

2

 

4

1

 

17, eerste tot en met zesde lid

2

 

18

2

 

19, eerste tot en met derde lid

2

 

20, eerste en tweede lid

2

 

21, eerste tot en met vijfde lid

2

 

22, eerste en tweede lid

2

 

23, eerste tot en met derde lid

2

 

24, eerste tot en met derde lid

2

 

25, eerste en tweede lid

2

 

26, eerste tot en met vierde lid

2

 

27, eerste en tweede lid

2

 

28, eerste lid

2

 

29, eerste tot en met derde lid

2

 

29a

2

 

30, eerste tot en met zesde lid

2

 

31, eerste tot en met derde lid

2

 

31a

2

 

31c, eerste tot en met derde lid

2

 

31d, eerste en tweede lid

2

 

 31e, eerste en tweede lid

2

 

 31g

1

 

31h

2

 

32, eerste lid

2

 

32, derde lid

1

 

32, vierde lid

3

 

32a, eerste tot en met derde en vijfde lid

1

 

33

1

 

33a, eerste en tweede lid

2

 

34, eerste en vierde lid

2

 

34a, eerste tot en met vijfde lid

2

 

34b, eerste en tweede lid

2

 

34c, eerste en tweede lid

2

 

34d, eerste tot en met derde lid

1

 

34e

2

 

34f

2

 

35, eerste lid

3

 

35, tweede tot en met vijfde lid

2

 

35a, eerste tot en met vierde lid

2

 

35b

2

 

35c, eerste en tweede lid

2

 

35d

2

 

35e, eerste tot en met derde lid

2

 

35g, eerste lid

2

 

35h

2

 

37

3

 

37a

2

 

38, eerste en tweede lid

2

 

38, derde lid

1

 

38a, eerste tot en met derde lid

3

 

38b, eerste lid

2

 

38c, eerste lid

2

 

38d, eerste lid

2

 

38e, eerste en tweede lid

2

 

38f, eerste en tweede lid

2

 

38g

2

 

38h

3

 

38i

2

 

38j

2

 

40

1

 

41, eerste lid

2

 

41, tweede lid

1

 

42

2

 

43, eerste en tweede lid

2

 

44

2

 

49, eerste en tweede lid

2

 

49a, eerste en tweede lid

2

 

49b

2

 

50, eerste tot en met derde lid

2

 

51, eerste en tweede lid

2

 

51a, eerste tot en met zesde lid

2

 

51a, zevende lid

3

 

51b

1

 

51b

2

 

52, eerste tot en met zevende lid

3

 

53, eerste tot en met tiende, dertiende en veertiende lid

2

 

55, eerste en derde lid

2

 

57

2

 

58a, eerste tot en met derde lid

2

 

58b, eerste tot en met derde lid

2

 

58c, eerste lid

3

 

58c, tweede tot en met vijfde lid

2

 

58d, eerste tot en met zesde lid

2

 

58e, eerste lid

2

 

58f, eerste lid

3

 

58f, derde tot en met vijfde lid

2

 

59

2

 

59a, eerste en tweede lid

3

 

59aa, eerste lid

2

 

59b, eerste tot en met vierde lid

2

 

59c, eerste en tweede lid

2

 

59d, eerste tot en met derde lid

2

 

59e

2

 

59f, eerste lid

2

 

59g, eerste en derde lid

2

 

artikel 60, eerste, vierde en vijfde lid

2

 

61, eerste lid

2

 

62

2

 

63, eerste, tweede en vierde lid

2

 

63a

2

 

65, eerste en tweede lid

2

 

65a, eerste tot en met vierde lid

2

 

66, eerste en tweede lid

2

 

66a, eerste tot en met vierde lid

2

 

67, eerste en tweede lid

2

 

68, eerste en tweede lid

2

 

68a

2

 

68b

2

 

69, eerste tot en met zevende lid

2

 

70, eerste tot en met zevende lid

2

 

71, eerste en tweede lid

2

 

71a, eerste, derde en vierde lid

2

 

71c

2

 

71d

2

 

71e

2

 

71f, eerste lid

2

 

71g, eerste lid

2

 

71l

2

 

72, eerste tot en met derde en vijfde lid

2

 

73, eerste en tweede lid

2

 

74

2

 

75

2

 

77, eerste, vierde, vijfde en zesde lid

2

 

78, tweede en vierde lid

2

 

79, eerste tot en met vierde en zesde lid

2

 

80

2

 

80a, eerste lid

3

 

80a, tweede en derde lid

2

 

80b, eerste lid

2

 

80c, eerste lid

3

 

80c, tweede lid

3

 

80e, eerste, tweede en derde lid

2

 

81, eerste tot en met vierde lid

2

 

81a

2

 

artikel 81b

2

 

81c

2

 

81d

2

 

82, eerste lid

1

 

83, eerste tot en met derde lid

2

 

83a, eerste lid

2

 

84

3

 

85

2

 

86, eerste en tweede lid

2

 

86c, eerste lid

3

 

86c, derde lid

2

 

86d, eerste lid

3

 

86e, eerste lid

3

 

86ea, eerste lid

2

 

86f, eerste tot en met derde lid

2

 

86f, vijfde lid

1

 

86g, eerste en tweede lid

2

 

86h, eerste en tweede lid

2

 

86i, eerste en tweede lid

2

 

86ia

2

 

86k, eerste lid

3

 

86k, vierde lid

2

 

86l, eerste en tweede lid

2

 

86m, eerste lid

2

 

88, eerste en tweede lid

2

 

88a

2

 

88b, eerste, tweede en vierde lid

2

 

89, eerste tot en met derde lid

2

 

90

1

 

91

1

 

92, eerste tot en met derde lid

1

 

92a

1

 

94, eerste lid

2

 

94, tweede lid

1

 

95, eerste, tweede, vierde en vijfde lid

1

 

96, eerste lid

1

 

97, eerste lid

1

 

98

1

 

99, eerste tot en met vijfde lid

1

 

100

1

 

102, eerste lid

2

 

102, tweede lid

1

 

103, eerste en tweede lid

1

 

104

1

 

105

1

 

106

1

 

110, eerste lid

2

 

artikel 112

2

 

112a

2

 

112b

2

 

112c

2

 

112d

2

 

112e

2

 

113, eerste lid

3

 

114

3

 

115, eerste lid

3

 

115a

3

 

115b

1

 

115c

2

 

115i, eerste en tweede lid

2

 

115j

1

 

115k, eerste en derde lid

1

 

115l

1

 

115m

1

 

115n

1

 

115o

1

 

115q

2

 

115r, eerste lid

2

 

115s

2

 

115t

2

 

115u

2

 

115v

2

 

115w

1

 

115x

2

 

115y, eerste tot en met negende lid

1

 

115bb

1

 

115cc

2

 

115dd

2

 

115ee

2

 

115ff

2

 

117

2

 

118, eerste en tweede lid

1

 

119

1

 

120, eerste, tweede en vierde lid

2

 

121

2

 

122, eerste en tweede lid

2

 

123, eerste en vierde tot en met zesde lid

2

 

124, eerste lid

2

 

125, eerste en tweede lid

2

 

125, derde lid

1

 

126a, eerste en tweede lid

2

 

126b, eerste tot en met vierde lid

2

 

126c, eerste tot en met vierde lid

2

 

126d, eerste tot en met vijfde lid

2

 

126e, eerste en tweede lid

2

 

126e, derde lid

3

 

126f, eerste lid

3

 

126f, tweede lid

2

 

126g, eerste en tweede lid

2

 

126h, eerste lid

2

 

126i, eerste en tweede lid

2

 

126j, eerste en tweede lid

2

 

127, eerste en tweede lid

2

 

128

2

 

129

2

 

130

2

 

131, eerste en tweede lid

2

 

132

2

 

133, eerste, derde tot en met zevende lid

2

 

134, eerste tot en met vierde lid

2

 

135, eerste en tweede lid

2

 

136, eerste en tweede lid

2

 

137, tweede lid

2

 

138, eerste lid

2

 

139, eerste en tweede lid

2

 

140, eerste en tweede lid

2

 

142, eerste en tweede lid

2

 

143, tweede lid

2

 

144

2

 

145, eerste en tweede lid

1

 

146, eerste en tweede lid

2

 

147, eerste, derde en vierde lid

2

 

147a, eerste lid

2

 

147b, eerste tot en met vijfde lid

2

 

147c

2

 

147d, tweede, vierde en vijfde lid

2

 

147f, eerste tot en met zevende lid

2

 

147g

2

 

147h, eerste en tweede lid

1

 

147i, eerste lid

2

 

147i, tweede lid

1

 

147j

2

 

147k

2

 

147l

2

 

147m, eerste lid

2

 

147n

1

 

147o

2

 

147p, eerste tot en met derde lid

2

 

147q, tweede tot en met vierde lid

2

 

147r, eerste, vierde en vijfde lid

2

 

147s, tweede tot en met zevende lid

2

 

147u

2

 

147v

2

 

147w, eerste, tweede en vierde lid

2

 

147w, derde lid

1

 

147x, eerste en tweede lid

2

 

147y, eerste en tweede lid

2

 

147z, eerste en tweede lid

2

 

147aa

2

 

147bb, eerste tot en met derde lid

2

 

147cc

2

 

147dd

2

 

147ee

3

 

147ff

2

 

147gg

1

 

147jj

1

 

147kk

2

 

147ll

1

 

148, eerste en tweede lid

1

 

149, tweede lid

1

 

149a, eerste lid

3

 

154

2

 

155, eerste lid

2

 

156

2

 

158, tweede lid

1

 

159, tweede lid

2

 

160, tweede lid

2

 

162, eerste en tweede lid

2

 

163, eerste en tweede lid

1

 

164, eerste en tweede lid

2

 

164, derde lid

3

 

164a, eerste lid

3

 

164a, tweede lid

2

 

164b, eerste tot en met derde lid

2

 

165, eerste en tweede lid

2

 

165a, eerste tot en met derde lid

2

 

165b, eerste, vierde en vijfde lid

2

 

165c, eerste en tweede lid

3

 

165c, derde lid

2

 

165d

2

 

166

2

 

167

2

 

167a, eerste tot en met vierde lid

2

 

167b

2

 

168, eerste en tweede lid

2

 

168a, eerste lid

3

 

174, tweede lid

2

 
     

Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft

   

2

2

 

3, eerste tot en met zevende lid

2

 

4

2

 

5, eerste tot en met zevende lid

2

 

6, eerste tot en met vierde lid

2

 

7

2

 

8

2

 

8b, eerste tot en met vierde lid

2

 

8d, eerste tot en met derde lid

2

 

9, eerste tot en met vierde lid

2

 
     

Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft

   

2

2

 

2a, eerste en tweede lid

2

 

4, eerste lid

2

 

4b, eerste tot en met vierde lid

2

 

4d

2

 

4e, eerste lid

2

 

5, eerste lid

2

 

6, eerste en tweede lid

2

 

7

2

 

8, eerste tot en met derde lid

2

 

23, eerste en tweede lid

2

 

24, eerste en derde lid

2

 

25, eerste en derde lid

2

 

26, eerste en vijfde lid

2

 

27, eerste en vijfde lid

2

 
     

Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2

   

VII, eerste en derde lid

3

 

X, derde en vierde lid

2

 

XI, tweede lid

3

 

XI, derde lid

2

 
     

Besluit marktmisbruik Wft

   

2

2 (€ 2.500.000; 5%)

 

6,

2

 

9, eerste en tweede lid

2

 

10, eerste tot en met vierde lid

1

 

15

2

 

16, eerste en tweede lid

2

 

17, eerste, tweede, vijfde en zesde lid

2

 

18, eerste tot en met vierde lid

2

 

20

2

 

21

2

 

21a, eerste lid

2

 

22

2

 

23

2

 

24, eerste lid

2

 

25, eerste, tweede en vierde lid

2

 

26

2

 

27, eerste lid

2

 
     

Besluit openbare biedingen Wft

   

2a, eerste, tweede, vijfde en achtste lid

3

 

3,

2

 

4, eerste en derde lid

3

 

5, eerste, vierde en vijfde lid

2

 

5a,

2

 

5b, tweede, derde en zesde lid

2

 

6,

2

 

7, eerste tot en met zesde lid

2

 

7, zevende tot en met tiende lid

3

 

9a,

3

 

10,

2

 

11,

2

 

12, eerste tot en met derde lid

2

 

12, vierde lid

3

 

13,

2

 

14,

2

 

15, eerste tot en met vierde en zevende lid

2

 

15a, eerste en tweede lid

2

 

16, eerste, tweede en vierde lid

2

 

17,

2

 

18,

2

 

18a,

2

 

19,

2

 

20,

2

 

20a,

2

 

21,

2

 

22,

2

 

22a,

2

 

23,

2

 

24,

2

 

25, eerste lid

2

 

27,

2

 
     

Besluit uitvoeringsrichtlijn transparantie uitgevende instellingen Wft

   

5, eerste, tweede, vierde tot en met zesde lid

2

 

6

2

 

11, tweede lid

2

 

Artikel 13

Overtreding van de navolgende voorschriften, genoemd in artikel 27, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is als volgt beboetbaar:

Voorschrift

Boetecategorie

Artikel 2, eerste lid

2

Artikel 2, tweede lid

1

Artikel 2a, eerste en tweede lid

1

Artikel 3, eerste tot en met vijfde lid

2

Artikel 3, achtste lid

2

Artikel 3, tiende lid

1

Artikel 4, eerste tot en met vierde lid

1

Artikel 5, eerste, tweede en vierde lid

2

Artikel 6, tweede lid

1

Artikel 7, tweede lid

1

Artikel 8, eerste tot en met vijfde lid

2

Artikel 8, zevende lid

1

Artikel 9, eerste lid

2

Artikel 10, tweede lid

1

Artikel 11, eerste tot en met derde lid

1

Artikel 16, eerste lid

2

Artikel 16, tweede en derde lid

1

Artikel 16, vierde lid

2

Artikel 16, vijfde lid

1

Artikel 17, tweede lid

2

Artikel 23, eerste tot en met derde lid

2

Artikel 33, eerste tot en met vierde lid

1

Artikel 34

1

Artikel 35

1

Artikel 38, eerste, tweede en vierde lid

2

Het geen gevolg geven dan wel niet tijdig of onvolledig gevolg geven aan een krachtens artikel 32 van de Wwft gegeven aanwijzing

2

Het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2006/1781 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 november 2006 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler (PbEU 2006 L, 345).

2

Het bepaalde in Verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Europese Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU2010, L 302).

2

Artikel 16a

Overtreding van een voorschrift, gesteld in een hierna genoemd artikel van verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158) is als volgt beboetbaar:

Artikel

Boetecategorie

4, eerste tot en met derde lid

2

5, eerste lid

3

5, vierde en vijfde lid

3

6, eerste lid

3

6, tweede lid

2

7

2

8, eerste lid

3

8, tweede tot en met zevende lid

2

10, eerste lid

3

10, tweede lid

2

10, derde lid

1

10, vierde lid

2

11, eerste en tweede lid

2

11, vierde lid

2

11, vijfde lid

2

12, eerste lid

2

13, eerste lid

2

13, tweede en derde lid

1

14

2

15

2

16, eerste tot en met zesde lid

2

17, eerste lid

3

17, derde lid

3

17, vijfde lid

3

17, zevende lid

3

18

2

§ 3. Wijziging andere besluiten

Artikel 17

[Red: Wijzigt het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.]

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 juni 2009

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de eenendertigste juli 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina