Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-09-2009 t/m heden

Wet van 18 juli 2009 tot wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten te wijzigen in verband met implementatie van Richtlijn nr 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 februari 2006 betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (PbEG L 105);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel V

Bij koninklijk besluit kan worden bepaald dat deze wet gedurende een in dat besluit te bepalen periode, doch niet langer dan tot 15 maart 2009, niet van toepassing is op de aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten, voor zover het betreft het genereren of verwerken van gegevens in het kader van de verlening van toegang tot internet, e-mail over het internet en internettelefonie.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Tavarnelle, 18 juli 2009

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Economische Zaken a.i.,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de dertigste juli 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven