Regeling vaststelling maatstaven, bedragen, bandbreedtes en verdeelsleutels en tarieven Besluit bekostiging financieel toezicht 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 31-08-2011 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling voor 2009 van de maatstaven, bedragen, bandbreedtes, verdeelsleutels en tarieven Besluit bekostiging financieel toezicht

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Ter bepaling van de door de Nederlandsche Bank in rekening te brengen tarieven, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit, worden voor de volgende categorieën financiële ondernemingen, bedoeld in artikel 7 van het besluit, de volgende maatstaven vastgesteld:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Ter bepaling van de door de Autoriteit Financiële Markten in rekening te brengen tarieven, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit, worden voor de volgende categorieën financiële ondernemingen, uitgevende instellingen en pensioenfondsen, bedoeld in artikel 8, van het besluit, de volgende maatstaven vastgesteld:

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Het minimumbedrag, bedoeld in artikel 11, derde lid, van het besluit, wordt, voor zover het door de Nederlandsche Bank in rekening te brengen kosten betreft, vastgesteld op:

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

De tarieven en bandbreedtes, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit, en de bedragen, bedoeld in artikel 11, derde lid, van het besluit worden vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Indien aan een financiële onderneming in het jaar 2008 op grond van de wet een aanwijzing is gegeven of een last onder dwangsom is opgelegd, kan de toezichthouder aan deze financiële onderneming een bedrag in rekening brengen ter vergoeding van de in verband daarmee werkelijk gemaakte kosten die uitstijgen boven de kosten die onder normale omstandigheden voor het toezicht op die financiële onderneming zouden zijn gemaakt.

  • 2 Een bedrag dat door de toezichthouder op grond van het eerste lid in rekening is gebracht en door de desbetreffende financiële onderneming is betaald, wordt onverwijld terugbetaald indien het besluit tot het geven van de aanwijzing of tot het opleggen van de last onder dwangsom is ingetrokken of na beroep is vernietigd.

  • 3 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt op zodanige wijze gespecificeerd dat daaruit blijkt dat het gebaseerd is op de werkelijk gemaakte kosten, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

Twee of meer aanbieders van beleggingsobjecten die gedurende het gehele jaar, in steeds dezelfde samenstelling, gezamenlijk aanbiedingen doen aan consumenten, of deze aanbiedingen aan consumenten gezamenlijk beheren, worden voor wat betreft deze regeling aangemerkt als één aanbieder.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2013]

Indien de heffing die verschuldigd zou zijn door een in Nederland gevestigde beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel h, onder 3° of artikel 8, eerste lid, onderdeel g onder 2° van het besluit of door een financiële onderneming als bedoeld in artikel 2:97, eerste lid, onderdeel a of b, van de wet, berekend op basis van de in oktober 2008 aan de representatieve vertegenwoordiging van de onder toezicht staande ondernemingen ter consultatie voorgelegde heffingsmaatstaven en tarieven, hoger is dan de heffing die verschuldigd zou zijn door de desbetreffende onderneming, berekend op basis van de in april 2008 aan de representatieve vertegenwoordiging van de onder toezicht staande ondernemingen ter consultatie voorgelegde heffingsmaatstaven, brengt de toezichthouder aan de desbetreffende onderneming de helft van het verschil in mindering op de heffing ingevolge artikel 6, zo nodig in afwijking van de artikelen 4 en 5.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2013]

Er wordt een bedrag van € 300 in mindering gebracht op de totale heffing voor adviseurs en bemiddelaars als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel m, onder 1°, van het besluit waarvan de feitelijk leidinggevenden op 1 juli 2009 elk afzonderlijk deelnemer zijn van het Dutch Securities Institute voor adviseurs en bemiddelaars waarvan de vergunning in 2009 vóór 1 juli is komen te vervallen maar waarvan de feitelijk leidinggevenden tot dat tijdstip nog afzonderlijk deelnemer waren van het Dutch Securities Institute en voor adviseurs en bemiddelaars waaraan ná 1 juli 2009 een vergunning door de AFM is of wordt verleend en waarvan de feitelijk leidinggevenden op het tijdstip de vergunningverlening elk afzonderlijk deelnemer waren of zijn van het Dutch Securities Institute.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2013]

Categorie

Bandbreedte/Maatstaf

Verdeelsleutel

DNB

clearinginstellingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van het besluit en kredietinstellingen en ondernemingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b onder 1°, 3° en 5°, van het besluit

€ 0 tot en met € 1 mld.

€ 137 per € 1 mln.

> € 1 mld. tot en met € 5 mld.

€ 59 per € 1 mln.

> € 5 mld. tot en met € 50 mld.

€ 31 per € 1 mln.

> € 50 mld.

€ 9 per € 1 mln.

zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel d, van het besluit

 

€ 0,1240 per verzekerde

verzekeraars als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel e, van het besluit

 

0,0215% van het bruto premie-inkomen

beheerders als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel f, onder 1° en 2°, van het besluit en beleggingsmaatschappijen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel g, van het besluit

balanstotaal: € 0 tot en met € 5 mld.

€ 0,8 per € 500.000

balanstotaal: > € 5 mld.

€ 0,00

beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel h, onder 1°, van het besluit

0 tot en met 10 werkzame personen

€ 280 per werkzame persoon

> 10 werkzame personen

€ 180 per werkzame persoon

beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel h, onder 3°, van het besluit

vergunning voor het ontvangen en doorgeven van orders als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 0 per vergunning

vergunning voor het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 1.500 per vergunning

vergunning voor vermogensbeheer als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 1.500 per vergunning

vergunning voor beleggingsadvies als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 0 per vergunning

vergunning voor het begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 2.400 per vergunning

vergunning voor het begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 1.200 per vergunning

0 tot en met 250 rekeningen

€ 0 per rekening

> 250 tot en met 10.000 rekeningen

€ 8 per rekening

> 10.000 rekeningen

€ 0 per rekening

AFM

clearinginstellingen en kredietinstellingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Transacties

€ 12,50 per 100.000 transacties of een gedeelte daarvan

kredietinstellingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, van het besluit en kredietinstellingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, onder 3°, van het besluit

€ 0 tot en met € 1 mld.

€ 37,00 per € 1 mln. of een gedeelte daarvan

> € 1 mld. tot en met € 5 mld.

€ 18,50 per € 1 mln. of een gedeelte daarvan

> € 5 mld. tot en met € 50 mld.

€ 7,40 per € 1 mln. of een gedeelte daarvan

> € 50 mld.

€ 0,00

schadeverzekeraars of natura-uitvaartverzekeraars als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel d, onder 1°, van het besluit

€ 0 tot en met € 1 mld.

€ 4,75 per € 1 mln. of een gedeelte daarvan

> € 1 mld.

€ 0,00

levensverzekeraars als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel d, onder 3°, van het besluit

€ 0 tot en met € 500 mln.

€ 415,00 per 1 mln. of een gedeelte daarvan

> € 500 mln.

€ 0,00

beheerders als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel e onder 1° van het besluit

€ 0 tot en met € 3,5 mld.

€ 7,80 per € 500.000 of een gedeelte daarvan

> € 3,5 mld. tot en met € 6 mld.

€ 5,00 per € 500.000 of een gedeelte daarvan

> € 6 mld.

€ 0,00

In Nederland gevestigde beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel g, onder 2° van het besluit

vergunning voor het ontvangen en doorgeven van orders als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 475 per vergunning

vergunning voor het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 1.427 per vergunning

vergunning voor vermogensbeheer als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 1.903 per vergunning

vergunning voor beleggingsadvies als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 1.427 per vergunning

vergunning voor het begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 475 per vergunning

vergunning voor het begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de wet

€ 475 per vergunning

0 tot en met 10.000 rekeningen

€ 0,90 per rekening

> 10.000 tot en met 20.000 rekeningen

€ 0,85 per rekening

> 20.000 tot en met 100.000 rekeningen

€ 0,75 per rekening

> 100.000 tot en met 400.000 rekeningen

€ 0,40 per rekening

> 400.000 rekeningen

€ 0,10 per rekening

in Nederland gevestigde financiële ondernemingen als bedoeld in artikel 5, onderdeel p, van deze regeling

0 tot en met 10.000 rekeningen

€ 0,90 per rekening

> 10.000 tot en met 20.000 rekeningen

€ 0,85 per rekening

> 20.000 tot en met 100.000 rekeningen

€ 0,75 per rekening

> 100.000 tot en met 400.000 rekeningen

€ 0,40 per rekening

> 400.000 rekeningen

€ 0,10 per rekening

beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel g, onder 3°, van het besluit

0 tot en met 1 persoon

€ 0

> 1 tot en met 5 personen

€ 1250 per persoon

> 5 personen

€ 1400 per persoon

beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel g, onder 4°, van het besluit

 

€ 179,00 per uur

marktexploitanten als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel h, onder 1°, van het besluit

 

€ 179,00 per uur

uitgevende instellingen, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel i, onder 2°, van het besluit, niet zijnde beleggingsinstellingen

€ 0 tot en met € 250 mln.

€ 2.600

> € 250 mln. tot en met € 3,25 mld.

€ 8.000

> € 3,25 mld.

€ 16.200

aanbieders van krediet als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel l, onder 1°, van het besluit

0 tot en met 7.500

€ 3,30 per cliënt

> 7.500 tot en met 100.000

€ 0,15 per cliënt

> 100.000

€ 0,00 per cliënt

aanbieders van beleggingsobjecten als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel l, onder 2°, van het besluit

€ 0 tot en met € 5 mln.

€ 767,50 per € 500.000 of een gedeelte daarvan

> € 5 mln. tot en met € 100 mln.

€ 373,50 per € 500.000 of een gedeelte daarvan

> € 100 mln.

€ 0

adviseurs en bemiddelaars als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel m, onder 1°, van het besluit, die op 1 juli 2009 deelnemer zijn van de Stichting Financiële Dienstverlening, of adviseurs en bemiddelaars waarvan de vergunning in 2009 vóór 1 juli is komen te vervallen maar tot dat tijdstip nog deelnemer waren van de Stichting Financiële Dienstverlening of adviseurs en bemiddelaars waaraan ná 1 juli 2009 een vergunning door de AFM isverleend en waarbij de aanvraag via de Stichting Financiële Dienstverlening heeft plaatsgevonden

0 tot en met 1,0 fte

€ 0

> 1 fte tot en met 21 fte

€ 185 per fte

> 21 fte tot en met 201 fte

€ 170 per fte

> 201 fte

€ 0

adviseurs en bemiddelaars als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel m, onder 1°, van het besluit die op 1 juli 2008 geen deelnemer zijn van de Stichting Financiële Dienstverlening en beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 van de Vrijstellingsregeling Wft

0 tot en met 1 fte

€ 0

> 1 fte tot en met 21 fte

€ 245 per fte

> 21 fte tot en met 201 fte

€ 225 per fte

> 201 fte

€ 0

Terug naar begin van de pagina