Tijdelijke subsidieregeling AIS-transponders visserijschepen Voordelta

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 17-05-2022.
Geldend van 17-06-2009 t/m 31-12-2009

Tijdelijke subsidieregeling AIS-transponders visserijschepen Voordelta

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, onderdeel d, 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • AIS-transponder: Automatic Information System dat voldoet aan voorschrift V/19.2.4.5 van het SOLAS-verdrag en is voorzien van het in bijlage D, van richtlijn nr. 96/98/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1996, inzake uitrusting van zeeschepen (PbEG L 46), opgenomen merk van overeenstemming;

 • minister: minister van Verkeer en Waterstaat;

 • SOLAS-verdrag: het op 1 november 1974 te Londen tot stand gekomen Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157) en de bij dat verdrag behorende protocollen, aanhangsels en bijlagen;

 • visserijonderneming: natuurlijke of rechtspersoon op wiens naam een vissersvaartuig is geregistreerd;

 • vissersvaartuig: in het visserijregister, bedoeld in artikel 4 van het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998, geregistreerd vissersvaartuig.

Artikel 2. Doelgroep

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

De minister kan op aanvraag subsidie verstrekken aan een visserijonderneming voor de aanschaf van een AIS-transponder, alsmede voor de installatie daarvan aan boord van een op zijn naam geregistreerd vissersvaartuig.

Artikel 3. Voorwaarden

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

De aanvrager komt in aanmerking voor subsidie als:

 • a. hij over een schriftelijke toestemming van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beschikt voor sleepnetvisserij in de Voordelta, die vóór de inwerkingtreding van deze regeling is verkregen en ten minste tot de vervaldatum van deze regeling geldig is;

 • b. hij een AIS-transponder heeft aangeschaft, in een op zijn naam geregistreerd vissersvaartuig is geïnstalleerd en met gunstig resultaat is getest blijkens een testrapport overeenkomstig het in bijlage 1 bij deze regeling genoemde model;

 • c. door ondertekening van een verklaring opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling blijkt dat hij de transponder zal gebruiken overeenkomstig voorschrift V/19.2.4.5 van het SOLAS-verdrag;

 • d. door ondertekening van een verklaring opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor de-minimissteun als bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5 van verordening (EG) nr. 875/2007 van de Europese Commissie van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de visserijsector en tot wijziging van verordening (EG) nr. 1860/2004 (PbEU L 193);

 • e. de aanvraag tot subsidieverlening, met het daartoe bestemde aanvraagformulier, is ingediend vóór 1 november 2009, en

 • f. voor het betreffende vissersvaartuig nog niet eerder subsidie is verstrekt op grond van deze regeling of een AIS-transponder door Rijkswaterstaat Noordzee beschikbaar is gesteld.

Artikel 4. Hoogte subsidie

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt € 300.000.

 • 2 De minister verdeelt het beschikbare bedrag gelijkelijk over de aanvragers die blijkens een volledige aanvraag tot subsidieverlening aan de in artikel 3 bedoelde voorwaarden voldoen, met dien verstande dat de subsidie maximaal € 3.500 per vissersvaartuig bedraagt.

Artikel 5. Subsidieaanvraag

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

De aanvraag tot subsidieverlening wordt uiterlijk 1 november 2009 ingediend bij Rijkswaterstaat Noordzee met een daartoe bestemd aanvraagformulier, tezamen met:

Artikel 7. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling AIS-transponders visserijschepen Voordelta.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op voor de vervaldatum verstrekte subsidie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 3, onderdeel b

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Automatic Identification System (AIS) test rapport voor vissersvaartuigen

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Vismerk

 

Radio Roepnaam

 

MMSI nummer

 

LNV intern EU identificatienummer

(zie NL register van Vissersvaartuigen)

 

1. Installatie details

1.1

AIS transponder type

 

1.2

Type goedkeuring certificaat

 

1.5

Hoofdstroomvoorziening

 

1.6

Noodstoomvoorziening

(indien van toepassing)

 

2. AIS programmering – Statische informatie

2.1

MMSI nummmer

 

2.2

IMO nummer (indien van toepassing)

 

2.3

Radio Roepnaam

 

2.4

Scheepsnaam (VISMERK)

 

2.5

Type schip

 

2.6

Scheepslengte en Scheepsbreedte

 

2.7

Locatie van de GPS antenne

 

6. Operationele test met het Kustwachtcentrum (KWC) (0223-542300)

6.1

KWC controleert de ontvangen statische-, dynamische en reis-gebonden gegevens

 

6.2

Stuur een kort text bericht naar het KWC

 

6.3

Ontvang een kort text bericht van het KWC

 
     

Naam van de Radio Inspecteur

Datum en Plaats

Naam van het bedrijf van de Radio Inspecteur

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 3, onderdeel c

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Verklaring nakoming subsidievoorwaarden

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Verklaring

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Hierbij verklaart ondergetekende, dat hij, tot drie jaar na de dag waarop aan hem subsidie voor de aanschaf en installatie van de AIS-transponder is verleend:

 • 1. de AIS-transponder:

  • a. overeenkomstig voorschrift V/19.2.4.5 van het SOLAS-verdrag zal gebruiken, operationeel houden en onderhouden;

  • b. niet zal demonteren, verkopen of zodanig zal veranderen dat niet meer aan de onder a genoemde voorwaarde wordt voldaan, en

  • c. bij verkoop van het vissersvaartuig waarop de AIS-transponder is gemonteerd, deze transponder gelijktijdig met het vissersvaartuig zal worden meeverkocht.

 • 2. Na een daartoe strekkend verzoek van de daartoe bevoegde autoriteit, gesignaleerde onvolkomenheden en fouten zal corrigeren.

Naam:

Visserijonderneming:

Plaats en datum:

Handtekening:

Bijlage 3. als bedoeld in artikel 3, onderdeel d

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Verklaring de-minimissteun

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

(Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen!)

Verklaring

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming, alsmede aan het eventuele gehele moederconcern waartoe de onderneming behoort,

 • . geen de-minimissteun is verleend

  Over de periode van ….. (begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot ….. (datum van ondertekening van deze verklaring) is niet eerder de-minimissteun verleend.

 • . beperkte de-minimissteun is verleend

  Over de periode van ..... (begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot ..... (datum van ondertekening van deze verklaring) is eerder de-minimissteun (in welke vorm of voor welk doel dan ook) verleend tot een totaal bedrag van € ...... (Of deze de-minimissteun al daadwerkelijk is uitbetaald, doet niet ter zake.)

  Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van de-minimissteun blijkt, wordt bijgaand verstrekt.

 • . reeds andere steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend

  Voor dezelfde in aanmerking komende kosten is reeds staatssteun verleend tot een totaal bedrag van € ..... Deze staatssteun is verleend op grond van een groepsvrijstellingsverordening of een besluit van de Europese Commissie op ..... .

  Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van staatssteun voor dezelfde in aanmerking komende kosten blijkt, wordt bijgaand verstrekt.

Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door:

(bedrijfsnaam)

(inschrijfnr. KvK)

(naam functionaris en functie)

(adres onderneming)

(postcode en plaatsnaam)

   

(datum) .....

(handtekening)

Zie toelichting hierna

Toelichting verklaring de-minimissteun

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Deze toelichting dient als hulpmiddel bij het invullen van de de-minimisverklaring. Aan de toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. De de-minimisverordening EG nr. 1998/2006 is bepalend1.

De-minimisverordening en staatssteun

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

De staatssteunregels in het EG-verdrag (artikel 87 en 88) stellen beperkingen aan overheden als zij steun willen verlenen aan ondernemingen. Deze de-minimisverklaring is nodig om na te gaan of het voordeel dat uw onderneming door deze de-minimissteun krijgt, past binnen de voorwaarden die de Europese staatssteunregels stellen.

In de de-minimisverordening2 heeft de Europese Commissie verklaard dat steunmaatregelen (zoals subsidieverlening) tot een bepaalde drempel het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig beïnvloeden en de mededinging niet vervalsen en daarom niet beschouwd worden als staatssteun in de zin van het EG-verdrag. Voor de visserijsector geldt een drempel van € 30.000.

Dit bedrag geldt per onderneming3 over een periode van drie belastingjaren. Steun die genoemde drempelbedragen niet overschrijdt, wordt aangemerkt als ‘de-minimissteun’.

Bedrag van de-minimissteun

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Door middel van deze verklaring geeft u aan, dat met de huidige subsidieverlening voor uw onderneming alsmede het eventuele gehele moederconcern waartoe uw onderneming behoort, de de-minimisdrempel niet wordt overschreden. U moet daarom nagaan of gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren enige vorm van de-minimissteun door een overheidsinstantie aan uw onderneming is verstrekt.

De de-minimissteun wordt geacht te zijn verleend op het tijdstip waarop uw onderneming een wettelijke aanspraak op de steun verwerft. Dit betekent concreet de datum waarop het besluit tot subsidieverlening (of verlening van een voordeel) aan uw onderneming is genomen.

Het de-minimisplafond van € 30.000 wordt als subsidiebedrag uitgedrukt. Alle bedragen die dienen te worden gebruikt bij het invullen van de verklaring, zijn brutobedragen vóór aftrek van belastingen. Behalve om subsidieverlening kan het daarbij gaan om leningen tegen gunstige voorwaarden, de verkoop van grond tegen een lagere prijs dan de marktwaarde, vrijstellingen, verlagingen of kwijtschelding van directe of indirecte belastingen etc. Het gaat daarbij niet alleen om steun die u hebt ontvangen van de rijksoverheid, maar ook om steun die u heeft ontvangen van andere overheidsinstanties. Ook Europese subsidies dienen te worden meegerekend.

Het is belangrijk om zorgvuldig na te gaan of in uw geval de de-minimisdrempel niet wordt overschreden. Bij het bedrag van de onderhavige subsidieverlening dient u eventuele andere gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren ontvangen de-minimissteun op te tellen. Immers bij overschrijding van de drempel dient de steun aangemeld te worden en kan geen beroep meer worden gedaan op de de-minimisregel. Handelen in strijd met de staatssteunregels uit het EG-verdrag kan leiden tot terugvordering van de verleende steun!

Samenloop met reguliere staatssteun

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Mogelijk heeft uw onderneming voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de huidige de-minimissteun reeds staatssteun ontvangen, die door de Europese Commissie is goedgekeurd of binnen het toepassingsgebied van een groepsvrijstellingsverordening valt. Het totaalbedrag van de-minimissteun en deze staatssteun mag dan de maxima niet overschrijden die op basis van het relevante besluit van de Europese Commissie of de groepsvrijstellingsverordening zijn toegestaan. In het geval bijvoorbeeld voor investeringskosten ten behoeve van het milieu een goedkeuringsbeschikking is gegeven om 30 % van de subsidiabele kosten te vergoeden, dan mag bovenop deze steun voor deze zelfde kosten geen de-minimissteun worden verleend. Als u twijfelt of bepaalde steun die u heeft ontvangen goedgekeurde of vrijgestelde steun is, kunt u hierover het beste contact opnemen met de overheid of uitvoeringsinstantie van wie u de steun heeft ontvangen.

Het formulier heeft betrekking op drie situaties:

 • uw onderneming alsmede het gehele eventuele moederconcern heeft gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren in het geheel geen de-minimissteun ontvangen,

 • uw onderneming alsmede het gehele eventuele moederconcern heeft gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren de-minimissteun ontvangen. Opgeteld bij het bedrag van de huidige subsidieverlening wordt echter het bedrag van € 30.000 niet overschreden, of

 • uw onderneming alsmede het gehele eventuele moederconcern heeft voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de huidige subsidie reeds andere vormen van staatssteun ontvangen.

Uiteraard vult u alléén de rubriek(en) in die op uw situatie van toepassing is/zijn. Vergeet u vooral niet om de bijlage(n) bij te sluiten!

 1. Voor de sector visserij is het de-minimisplafond vastgesteld bij Verordening (EG) Nr. 875/2007 van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de visserijsector en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1860/2004. ^ [1]
 2. Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op de-minimissteun. ^ [2]
 3. Als uw onderneming niet als een zelfstandige onderneming kan worden aangemerkt dan dient voor de bepaling van de hoeveelheid ontvangen de-minimissteun ook rekening te worden gehouden met de de-minimissteun verstrekt aan het gehele moederconcern waartoe uw onderneming behoort. Een onderneming wordt als ‘zelfstandig’ beschouwd indien deze niet voor 25% of meer van het kapitaal of van de stemrechten in handen is van één onderneming of van verscheidene verbonden ondernemingen gezamenlijk. Zie Aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003, PbEU, L 124 van 20.5.2003. ^ [3]
Naar boven