Regeling verzameluitkering

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 mei 2009, nr. 2009-0000267938, houdende nadere regels over de verzameluitkering (Regeling verzameluitkering)

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 16a, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 De minister stelt de provincies en gemeenten, die voor een verzameluitkering in aanmerking komen, vóór 15 november van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar in kennis van de bedragen die zij, onder het voorbehoud dat de voorstellen van wet tot vaststelling van de betrokken begrotingen door de Staten-Generaal worden aangenomen, zullen ontvangen.

 • 2 Indien het voor een verzameluitkering beschikbare bedrag tijdens het uitkeringsjaar wordt verhoogd, worden de betrokken provincies en gemeenten vóór 1 maart of 1 september van dat uitkeringsjaar door de minister in kennis gesteld van het effect daarvan op de bedragen, bedoeld in het eerste lid. Ook voor deze wijzigingen geldt het voorbehoud dat de voorstellen van wet tot wijziging van de betrokken begrotingen door de Staten-Generaal worden aangenomen.

Artikel 3

De betaling van de verzameluitkeringen vindt bij wijze van bevoorschotting plaats in twaalf maandelijkse termijnen.

Artikel 4

 • 1 De minister stelt de hoogte van de verzameluitkeringen voor de betrokken provincies en gemeenten vast vóór 1 maart van het tweede jaar volgend op het uitkeringsjaar. De vaststelling wordt gebaseerd op de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de wet.

 • 2 De minister kan verzameluitkeringen geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien:

  • a. er geen of onjuiste verantwoordingsinformatie is verstrekt;

  • b. uit de verantwoordingsinformatie blijkt dat een verzameluitkering niet volledig is besteed in het uitkeringsjaar waarvoor deze is verstrekt;

  • c. uit de verantwoordingsinformatie blijkt dat een verzameluitkering niet rechtmatig is besteed, of

  • d. uit de verantwoordingsinformatie blijkt dat het onzeker is dat een verzameluitkering rechtmatig is besteed.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Terug naar begin van de pagina