Regeling Veldleerplanontwikkeling in samenwerking met organisaties en instellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 29-03-2009 t/m 31-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 maart 2009, nr. VO/OK/7556, houdende regels inzake de procedure subsidie van leerplanontwikkeling in het primair en voortgezet onderwijs (Regeling Veldleerplanontwikkeling in samenwerking met organisaties en instellingen)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 12, achtste lid, laatste volzin, van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten;

Besluit:

§ 1. Definitiebepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1. Definitiebepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. wet: Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (SLOA);

 • c. stichting: stichting leerplanontwikkeling (SLO), te Enschede;

 • d. vakinhoudelijke vereniging: vakinhoudelijke vereniging van docenten in het voortgezet onderwijs, voor zover deze rechtspersoonlijkheid heeft;

 • e. onderwijs: onderwijs, bedoeld in de wet op het primair onderwijs, de wet op de expertisecentra en de wet op het voortgezet onderwijs;

 • f. belangstellenden: organisaties of instellingen, zoals omschreven in artikel 12, achtste lid, onder a van de wet, waaronder de vakinhoudelijke vereniging;

 • g. expeditiezone: samenwerking tussen de stichting en belangstellenden in projecten die de stichting heeft geformuleerd op basis van thema's, die zijn vastgesteld in overleg met de organisaties genoemd onder sub i en j, waarvoor belangstellenden zich hebben aangemeld;

 • h. vrije zone: samenwerking tussen de stichting en belangstellenden in projecten die aangevraagd zijn door de belangstellenden en die beoordeeld zijn aan de hand van criteria door een jurycommissie;

 • i. PO-raad: sectororganisatie voor het primair onderwijs;

 • j. VO-raad: sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs;

 • k. Stichting Platforms VMBO (SPV): bundeling Platforms Beroepsvoorbereidende Programma’s in het vmbo;

 • l. Platform VVVO: overkoepelende vereniging van vakinhoudelijke verenigingen in het voortgezet onderwijs;

 • m. WEC-raad: vereniging voor het speciaal onderwijs.

§ 2. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2. Frequentie cyclus

[Vervallen per 01-01-2014]

Minimaal éénmaal per twee jaar geeft de stichting belangstellenden als bedoeld in artikel 1 onder f de gelegenheid om zich aan te melden voor de expeditiezone alsmede om een aanvraag in te dienen voor de vrije zone.

Artikel 3. Vaststelling thema's Veldleerplanontwikkeling

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De stichting stelt in overleg met de VO-raad en de PO-raad de thema’s vast voor de veldleerplanontwikkeling, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van de wet. Daartoe worden eveneens gesprekken gevoerd met het Platform VVVO, de WEC-raad en de Stichting Platforms VMBO.

 • 2 De stichting doet vóór 1 juni een vooraankondiging over de vastgestelde thema's op de website van de stichting en de websites van de PO-raad, de VO-raad en het Platform VVVO. Deze thema's kunnen dezelfde zijn als in voorgaande jaren.

Artikel 4. Beschikbaar bedrag

[Vervallen per 01-01-2014]

Het beschikbare bedrag dat de minister aan de stichting voor de uitvoering van de veldleerplanontwikkeling beschikbaar stelt op grond van artikel 7, eerste lid, van de wet, wordt jaarlijks door de stichting verdeeld in een bedrag voor de expeditie zone en een bedrag voor de vrije zone. Het accent in de verdeling ligt op de expeditiezone.

Artikel 5. Kader

[Vervallen per 01-01-2014]

De stichting maakt vóór 1 september via de website het algemeen kader bekend voor de veldleerplanontwikkeling in de daaropvolgende kalenderjaren. Het algemeen kader bevat:

 • a. de aanmeldprocedure voor de expeditiezone, een beschrijving van de projecten, de criteria en de opbrengsten van de projecten voor het veld;

 • b. de aanvraagprocedure voor de vrije zone; en

 • c. de termijnen die onder a en b in acht genomen worden, voor zover die afwijken van de termijnen als genoemd in de artikelen 6 en 7

§ 3. Procedure

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 6. Procedure Expeditie Zone

[Vervallen per 01-01-2014]

In de expeditie zone is sprake van samenwerking tussen de stichting en belangstellenden in projecten die de stichting heeft geformuleerd op basis van de vastgestelde thema’s bedoeld in artikel 2, eerste lid.

 • a. Vóór 1 september maakt de stichting via de website een beschrijving bekend van de hoofdlijnen van de projecten, voorzien van criteria.

 • b. Vóór 15 september maken belangstellenden via een inschrijfformulier kenbaar of zij aan een project willen deelnemen.

 • c. In de periode van 15 september tot 15 oktober organiseert de stichting informatiebijeenkomsten voor belangstellenden en zijn er mogelijkheden voor meer overleg met belangstellenden. Tijdens de bijeenkomsten respectievelijk overleggen zullen de projecten nader worden geconcretiseerd mede op basis van input van de belangstellenden.

 • d. Vóór 1 november vindt definitieve besluitvorming over de projecten plaats.

Artikel 7. Procedure Vrije Zone

[Vervallen per 01-01-2014]

In de vrije zone is sprake van samenwerking tussen de stichting en belangstellenden in projecten die aangevraagd zijn door de belangstellenden. Deze aanvragen worden beoordeeld door een jurycommissie en voldoen aan de criteria, bedoeld in artikel 8.

 • a. Vóór 1 september maakt de stichting via de website bekend dat aanvragen kunnen worden ingediend door belangstellenden voor de vrije zone. De stichting geeft aan op welke wijze een dergelijke aanvraag,via een aanvraagformulier moet worden ingediend en maakt de beoordelingscriteria bekend.

 • b. Vóór 1 oktober kunnen belangstellenden een aanvraag indienen.

 • c. De jurycommissie adviseert de stichting over de te honoreren aanvragen. De jurycommissie beoordeelt de aanvragen op basis van criteria als bedoeld in artikel 8.

 • d. Vóór 1 november maakt de stichting haar beslissing bekend. Indien de stichting afwijkt van het advies van de jurycommissie, deelt de stichting dit gemotiveerd aan de jurycommissie mede.

Artikel 8. Criteria voor de Vrije Zone

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De aanvragen in de vrije zone worden door de jurycommissie beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a. de aanvraag is innovatief in die zin dat deze onderwijsontwikkeling betreft die vernieuwend en vooruitstrevend is ;

  • b. het onderwerp houdt verband met leerplanontwikkeling;

  • c. de uitkomsten zijn overdraagbaar in die zin dat deze niet te schoolspecifiek zijn en ook beschikbaar voor anderen;

  • d. er is sprake van ten minste twee of meer samenwerkende belangstellenden;

  • e. er is sprake van een actieve betrokkenheid van de belangstellenden onder andere tot uitdrukking komend in hetzij een personele hetzij een financiële inbreng.

 • 2 Daarnaast houdt de jurycommissie rekening met:

  • a. een evenwichtige spreiding over onderwijssectoren;

  • b. een evenwichtige landelijke spreiding;

  • c. de positie van de vakinhoudelijke verenigingen als veldorganisaties;

  • d. het beschikbare budget voor de vrije zone.

Artikel 9. Leden jurycommissie

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De jurycommissie bestaat uit:

  • a. één lid afkomstig van respectievelijk voorgedragen door de VO-raad;

  • b. één lid afkomstig van respectievelijk voorgedragen door de PO-raad;

  • c. één lid afkomstig van respectievelijk voorgedragen door het Platform VVVO; en

  • d. een onafhankelijke voorzitter

 • 2 De jurycommissie wordt ondersteund door en vanuit de stichting.

Artikel 10. Samenwerkingsafspraken

[Vervallen per 01-01-2014]

De stichting legt de afspraken met de belangstellenden schriftelijk vast.

Artikel 11. Evaluatie

[Vervallen per 01-01-2014]

Bij de vaststelling van de thema's voor de volgende kalenderjaren bespreekt de stichting met de VO-raad, de PO-raad en het Platform VVVO de gang van zaken met betrekking tot de veldleerplanontwikkeling van de voorgaande kalenderjaren. Daarbij vindt evaluatie van de regeling, de procedure en de criteria plaats, hetgeen tot bijstelling kan leiden.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

De regeling wordt aangehaald als: Regeling Veldleerplanontwikkeling in samenwerking met organisaties en instellingen.

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant en bekend worden gemaakt op de internetsite van CFI.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina