Waterwet

Geldend van 01-07-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkortingen Wtw
Ww
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0025458
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Waterrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Activiteitenbesluit milieubeheer
 2. Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer
 3. Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 4. Besluit beheer winningsafvalstoffen
 5. Besluit bodemkwaliteit
 6. Besluit gebruik meststoffen
 7. Besluit lozen buiten inrichtingen
 8. Besluit lozing afvalwater huishoudens
 9. Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009
 10. Invoeringsbesluit Waterwet
 11. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 12. Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014
 13. Regeling toepassing Algemene wet inzake rijksbelastingen voor de verontreinigingsheffing rijkswateren
 14. Regeling veiligheid primaire waterkeringen
 15. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 16. Uitvoeringsbesluit verontreinigingsheffing rijkswateren
 17. Waterbesluit
 18. Waterregeling
 19. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 20. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)
 21. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)
 22. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 2. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
 3. Beleidsregels intrekken watervergunningen windturbineparken in de exclusieve economische zone
 4. Circulaire Toepassing van staalslak en hoogovenslak(zand) in aanvullingen en ophogingen
 5. Circulaire benodigde gegevens van chemische stoffen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing binnenvaart
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 3. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 1, 2
 5. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels voor lozing op oppervlaktewater door storting van baggerspecie in Wm-vergunningplichtige winputten
  Tekst: tekst
 7. Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer
  Artikel: 1
 8. Besluit risico’s zware ongevallen 1999
  Artikelen: 15, 18
 9. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling Programma Inhaalslag Stroomlijn
  Artikel: 1
 10. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling project Afsluitdijk
  Bijlagen: 1, 2
 11. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  Artikel: 929a
 12. Circulaire Bekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: B-II
 13. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: A-I
 14. Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013
  Tekst: tekst
  Bijlage: 7
 15. Circulaire herinrichting van diepe plassen
  Tekst: tekst
 16. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 2.4
 17. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 18. Invoeringswet Waterwet
  Artikelen: 2.12, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.27, 3.1
 19. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010
  Bijlagen: 1, 5, 6
 20. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011
  Bijlage: 7
 21. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 22. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: , bedoeld in artikel 1
 23. Regeling provinciale risicokaart
  Bijlage: II
 24. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 43c
 25. Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010
 26. Waterbesluit
  Artikelen: 1.1, 6.10a
 27. Waterregeling
  Artikel: 3.1
 28. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 3.17, 5.1, 8.3
 29. Wet bestuurlijke lus Awb
  Artikel: VIIb
 30. Wet bodembescherming
  Artikelen: 28, 29
 31. Wet milieubeheer
  Artikelen: 10.37, 13.1, 22.1
  Bijlage: 1
 32. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 33. Wijziginggsregeling Waterregeling (kaarten 2012.2)
  Artikel: II
 34. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2012.1; vrijstelling watervergunningplicht voor gebruikshandelingen van ondergeschikt belang ten aanzien van waterstaatswerken in beheer bij het Rijk)
  Artikel: II
 35. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2014.1; bestandsformaten aanvraag watervergunning)
  Artikel: II
 36. Wijzigingsregeling Waterregeling (ondergrens vergunningplicht onttrekkingen grondwater; wijziging kaarten 2013.1)
  Artikel: II
 37. Wijzigingsregeling Waterregeling (vrijstelling watervergunningplicht voor activiteiten van ondergeschikt belang; wijziging kaarten 2013.2)
  Artikel: III
 38. Wijzigingsregeling Waterregeling (vrijstelling watervergunningplicht voor gebruikshandelingen van ondergeschikt belang met betrekking tot de Noordzee en waterkeringen in beheer bij het Rijk; kaarten 2012.3)
  Artikel: II
 39. Wijzigingsregeling Waterregeling en Activiteitenregeling milieubeheer (wijziging van kaarten (2014.2) en regels brengen of onttrekken van water; reparatie)
  Artikel: III
Terug naar begin van de pagina