Besluit vaste beloning voorzitter Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen

[Regeling vervallen per 12-07-2009 met terugwerkende kracht tot en met 15-11-2008.]
Geldend van 17-01-2009 t/m 11-07-2009

Besluit van 29 december 2008, nr. 08.003746, houdende toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter van de Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen (Besluit vaste beloning voorzitter Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 december 2008, nr. 87002, directie Financieel Economische Zaken;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 12-07-2009]

Aan de voorzitter van de Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen wordt in plaats van vacatiegelden een vaste beloning ten bedrage van euro 5.000 zijnde 5,0% van de jaarwedde, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988, voor 8 maanden toegekend.

Artikel 2

[Vervallen per 12-07-2009]

Indien de voorzitter van de commissie, bedoeld in artikel 1, niet gedurende 8 maanden de functie van voorzitter bekleedt, wordt zijn beloning, genoemd in artikel 1, naar evenredigheid vastgesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 12-07-2009]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 november 2008.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 15 juli 2009.

Artikel 4

[Vervallen per 12-07-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaste beloning voorzitter Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 29 december 2008

Beatrix

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina