Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 16-01-2011.]
Geraadpleegd op 16-08-2022.
Geldend van 20-08-2009 t/m heden

Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2009

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 2

 • 1 De kilometervergoedingen volgens de codes C11, C13, C22 en C25 worden verstrekt op basis van de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.

 • 2 De aftrek, als bedoeld onder de codes C26-I en C26-II, wordt vastgesteld op basis van de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.

 • 3 De uurvergoeding met code E17 wordt uitsluitend verstrekt voor feitelijke tolkactiviteit en bij een minimale inzet van de tolk van:

  • a. één lesuur in onderwijssituaties tussen 08.00 en 18.00 uur of

  • b. één kwartier in overige situaties.

  In onderwijssituaties wordt tussen 08.00 en 18.00 uur een vaste vergoeding verstrekt per twee klokuren.

 • 4 De uurvergoeding met code E17 wordt als volgt verhoogd in geval van buitengewone werktijden:

  • a. 120% op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;

  • b. 130% op zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur;

  • c. 140% op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur;

  • d. 145% op zondagen en algemeen erkende feest- of gedenkdagen.

 • 5 De kilometervergoedingen volgens de codes E17-A1, E17-A3 en E17-C2 en S1-R worden uitsluitend verstrekt op basis van de aantallen werkelijk gereisde kilometers verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.

 • 6 De vergoeding, bedoeld in het vijfde lid, wordt verstrekt bij een reisafstand van minimaal tien kilometer. Maximaal wordt 220 kilometer vergoed.

 • 7 Kloktijd, vergoed volgens het derde tot en met zesde lid, komt niet voor dubbele vergoeding in aanmerking.

 • 8 Voor groepsgewijze toepassingen en opdrachten in het buitenland wordt afgeweken van de vergoedingen, bedoeld in het derde en vijfde lid, en op basis van maatwerk een passende vergoeding verstrekt.

 • 9 In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van het bepaalde in het zesde en het zevende lid. Te dier zake is een nadere beslissing door UWV noodzakelijk, voorafgaand aan de uitvoering van de desbetreffende tolkopdracht.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2008, treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 23 december 2008

De

voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Bijlage Beleidsregels uwv normbedragen voorzieningen 2009

Normbedragen voorzieningen met ingang van 1 juli 2009

code

Beschrijving

Oud t/m 30-6-2009

Nieuw per 1-7-2009

 

Drempelbedrag voorzieningen

B11

drempelbedrag, waar beneden geen vergoeding wordt verleend (kostenbedrag inclusief BTW)

€ 117,–

€ 119,–

 

Kilometervergoeding motorinvalidenwagen

C11

– in bruikleen

€ 0,11

€ 0,11

C13

– in eigen bezit

€ 0,40

€ 0,40

 

Afweging taxivervoer t.o.v. (bruikleen)auto

C18-IA

normbedrag (inclusief BTW)

€ 23.800,–

€ 23.800,–

 

Referentieauto

C18-II

normbedrag referentieauto (aanschafbedrag inclusief BTW)

€ 16.900,–

€ 16.900,–

C18-III

eigen bijdrage verzekeringskosten eigen auto (bij vergoeding aanschaf boven referentiewaarde) per maand

€ 31,75

€ 31,75

C18-IV

eigen bijdrage motorrijtuigenbelasting eigen auto (bij vergoeding aanschaf boven referentiewaarde) per maand

€ 25,67

€ 25,67

 

Inkomensgrenzen vervoersvoorziening

C20-I

inkomensgrens werk- en leefvervoer

€ 33.500,–

€ 33.500,–

C20-III

inkomensgrens tweede auto

€ 50.200,–

€ 50.200,–

 

Kilometervergoeding bruikleenauto’s

C22-BA

brandstof benzine, automatische transmissie, bedrag per km.

€ 0,11

€ 0,11

C22-BS

brandstof benzine, handgeschakeld, bedrag per km.

€ 0,09

€ 0,09

C22-D

brandstof dieselolie, bedrag per km.

€ 0,12

€ 0,12

 

Reparaties vervoersvoorziening – eigen bijdrage c.q. risico bedragen inclusief BTW

C24-I

eigen bijdrage bij schade: (bruikleencontract volgens model 1994 t/m 2004)

€ 67,–

€ 67,–

C41

eigen risico bij frequent voorkomende aanrijdingschade:

€ 133,–

€ 133,–

 

Kilometervergoeding voor auto’s in eigen bezit

C25-I

personenauto

€ 0,40

€ 0,40

C25-V

bestelauto

€ 0,51

€ 0,51

 

Aftrek algemeen gebruikelijke kosten per kilometer

C26-I

beneden inkomensgrens C20-I, resp. C 20-III

€ 0,10

€ 0,10

C26-II

boven inkomensgrens C-20-I, resp. C20-III

€ 0,40

€ 0,40

 

Taxikostenvergoeding leefvervoer (maximaal)

C31

algemeen

€ 1.460,–

€ 1.460,–

C32

gehalveerd (visueel gehandicapten)

€ 730,–

€ 730,–

C33

rolstoeltaxikosten

€ 2.190,–

€ 2.190,–

 

Rijles

C51

vaste leskilometervergoeding bij het lesrijden in een eigen auto

€ 0,30

€ 0,30

 

Begeleidingskosten

C71

maximale vergoeding reiskosten van de begeleider per jaar

€ 801,–

€ 801,–

 

Communicatievoorziening voor doven en slechthorenden in werk- en onderwijssituaties bedragen exclusief BTW

 

uurvergoeding voor:

   

E17-I

– doventolk (geregistreerd)

€ 48,40

€ 48,40

E17-III

– communicatieassistent, tolk in opleiding bij Hogeschool Utrecht (HU)

€ 17,50

€ 17,63

 

vergoeding reizen, bedrag per kilometer, voor:

   

E17-A1

– doventolk (geregistreerd)

€ 0,90

€ 0,90

E17-A3

– tolk in opleiding HU, communicatieassistent

€ 0,37

€ 0,37

 

vergoeding mentor (via HU):

   

E17-C1

– uurvergoeding mentor (= gediplomeerde tolk)

€ 48,40

€ 48,40

E17-C2

– vergoeding reizen mentor, per kilometer

€ 0,90

€ 0,90

 

Technische apparatuur (maximaal) aanschafprijzen inclusief BTW

G21

Daisyspeler

€ 475,–

€ 475,–

G22-I

PC-configuratie (exclusief aanpassingen), één maal per drie jaar

€ 1.415,–

€ 1.415,–

G22-II

eenmalige bijdrage verzekering PC-configuratie voor drie jaar

€ 200,–

€ 200,–

G23

Hoortoestel

€ 700,–

€ 700,–

 

Voorzieningen met beheersaspecten

I-11

verstrekkingen in eigendom, kosten minder dan:

€ 3.150,–

€ 3.150,–

I-12

eenvoudige verklaring voor bruikleen, indien hogere kosten tot:

€ 6.300,–

€ 6.300,–

I-13

bruikleencontract, indien kosten gelijk zijn aan of meer dan:

€ 6.300,–

€ 6.300,–

 

Persoonlijke ondersteuning gehandicapten bedrag vergoeding per uur, exclusief BTW

   

Q1

persoonlijke ondersteuning (jobcoach)

€ 77,–

€ 77,–

 

Intermediaire activiteiten bedrag vergoeding per uur, exclusief BTW

S1

uurvergoeding

€ 17,50

€ 17,63

S1-R

vergoeding reizen, bedrag per kilometer

€ 0,37

€ 0,37

Naar boven