Regeling financiering bijstand buitenland

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 2008, nr. W&B/BP&C/08/36054, houdende regels voor de financiering van de verlening van bijstand in het buitenland (Regeling financiering bijstand buitenland)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 121a van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Raming baten en lasten

Voor 1 oktober van elk jaar verstrekt de SVB aan de minister in het jaarplan met begroting een opgave van het totaalbedrag aan de voor het komende jaar geraamde baten en lasten met betrekking tot de toekenning van bijstand, uitgesplitst naar bijstandskosten per maand en uitvoeringskosten per jaar.

Artikel 3. Betaling voorschot

  • 1 De minister stort op de rekening-courant, bedoeld in artikel 5.16, onderdeel a, van de Regeling Wfsv, een periodiek voorschot op het bedrag, bedoeld in artikel 2, van:

    • a. geraamde bijstandskosten met als valutadag de tweeëntwintigste dag van elke maand, en

    • b. 1/12de deel van de geraamde uitvoeringskosten met als valutadatum de vijftiende dag van elke maand.

  • 2 De minister kan, na overleg met de SVB, van de in het eerste lid bedoelde bedragen afwijken.

Artikel 4. Afrekening

  • 1 In de jaarrekening, bedoeld in artikel 49 van de Wet SUWI, worden de baten en lasten, alsmede de ontvangen voorschotten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, uitgesplitst naar bijstandskosten en uitvoeringskosten met betrekking tot deze regeling opgenomen.

  • 2 Na goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening, bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, rekent de minister de baten en lasten, alsmede de ontvangen voorschotten, met betrekking tot het desbetreffende kalenderjaar af, met als valutadatum 1 juni van het hierop volgende kalenderjaar.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 december 2008

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina