Uitkeringsreglement WW 2009

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 23-06-2015

Uitkeringsreglement WW 2009

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 101 van de Werkloosheidswet;

Besluit:

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 1. Begrippen

[Vervallen per 01-07-2015]

In dit reglement wordt verstaan onder:

§ 2. Controlevoorschriften

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 2. Aangifte van werkloosheid en aanvraag van werkloosheidsuitkering

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1 De werknemer doet aangifte van zijn werkloosheid en dient de aanvraag in op een daarvoor door het UWV beschikbaar gesteld formulier. De werknemer vult dit formulier volledig in. Tenzij de werknemer de aangifte en aanvraag via DigiD doet, ondertekent hij deze.

 • 2 De werknemer legt desgevraagd aan het UWV een verklaring over, waarin hij voor zover hij dat kan beoordelen de juistheid bevestigt van de bij de aanvraag geleverde gegevens, die afkomstig zijn van de werkgever of de werkgevers, bij wie hij voorafgaand aan het intreden van zijn werkloosheid werkzaam was.

Artikel 3. Gegevensverstrekking werknemer

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1 De werknemer doet op het wijzigingsformulier onverwijld en uit eigen beweging opgave van de feiten en omstandigheden, waarvan het hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op de uitkering.

 • 2 Indien het UWV daarom verzoekt, vult de werknemer een inkomstenformulier in. De werknemer stuurt dit inkomstenformulier aan het UWV binnen een door het UWV aangegeven redelijke termijn.

 • 3 Gedurende de periode, waarover de werknemer deze inkomstenformulieren invult, is hij ontheven van de verplichting bedoeld in het eerste lid, voor zover deze verplichting ziet op de gegevens die op het inkomstenformulier uitgevraagd worden.

 • 4 Ingevulde wijzigingsformulieren en inkomstenformulieren worden door de werknemer ondertekend, tenzij de werknemer deze verstuurt via DigiD.

Artikel 4. Overige controlevoorschriften

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1 De werknemer, ten aanzien van wie aangifte van werkloosheid is gedaan:

  • a. verschijnt op verzoek van het UWV op een aangewezen plaats en tijd;

  • b. is aanwezig op zijn woon- of verblijfplaats op door het UWV aan te wijzen uren;

  • c. maakt controle door een daartoe door het UWV gemachtigde persoon mogelijk;

  • d. neemt, indien hij niet bereikbaar is op zijn woon- of verblijfplaats, de aanwijzingen in acht die zijn achtergelaten door de in onderdeel c van dit lid bedoelde persoon;

  • e. geeft van een wijziging in zijn woon- of verblijfplaats onverwijld kennis aan het UWV;

  • f. verleent op verzoek van het UWV inzage en verstrekt tegen kostprijs informatie voor zover deze betekenis kan hebben voor het recht op uitkering, de hoogte of de duur van de uitkering of het bedrag van de uitkering dat aan de werknemer wordt betaald.

 • 2 De werknemer bewaart de in het eerste lid onderdeel f bedoelde informatie tot het einde van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de informatie betrekking heeft.

 • 3 De werknemer is verplicht ten behoeve van de uitvoering van de Werkloosheidswet het bepaalde in het eerste lid, onderdelen a en f en het bepaalde in het tweede lid ook na te komen als het recht op uitkering (geheel of gedeeltelijk) is beëindigd.

§ 3. Vakantievoorschriften

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 5. Melding van vakantie

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1 De werknemer, ten aanzien van wie aangifte van werkloosheid is gedaan en die voornemens is tijdens de duur van de uitkering met vakantie te gaan, doet voor de aanvang van die vakantie op het wijzigingsformulier mededeling van de voorgenomen duur van de vakantie en van de periode waarin deze zal plaatsvinden.

 • 2 De werknemer doet onverwijld op het wijzigingsformulier mededeling aan het UWV van wijziging van de eerder opgegeven duur van de vakantie.

§ 4. Betaling van de uitkering door tussenkomst van de werkgever

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 6. Bevoegdheid uitkeringsaanvraag door werkgever

[Vervallen per 01-07-2015]

Als de werknemer

en de dienstbetrekking tijdens die werkloosheid blijft voortbestaan, kan het UWV toestaan dat de aangifte en de aanvraag, bedoeld in artikel 2, namens de werknemer door de werkgever wordt gedaan en dat de betaling van de uitkering door tussenkomst van de werkgever plaatsvindt.

Artikel 7. Verplichtingen werkgever

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1 De werkgever, aan wie is toegestaan aangifte te doen van werkloosheid als bedoeld in artikel 6, houdt een administratie bij van de dagen waarop en de uren gedurende welke de werknemer of werknemers, namens wie hij genoemde aangifte heeft gedaan, uitsluitend als gevolg van de in het eerste lid genoemde omstandigheden niet hebben gewerkt. Deze administratie voldoet aan de door het UWV daaraan gestelde eisen.

 • 2 Het bepaalde in artikel 2 is op de aangifte en de aanvraag als bedoeld in artikel 6 van overeenkomstige toepassing.

 • 4 Als het UWV daarom verzoekt zendt de werkgever aan wie de in artikel 6 bedoelde toestemming is verleend, de inkomstenformulieren van ieder van de werknemers, namens wie hij aangifte van werkloosheid heeft gedaan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 tegen een door het UWV aan te geven tijdstip aan het UWV.

Artikel 8. Sanctie op overtreding verplichtingen werkgever

[Vervallen per 01-07-2015]

Als de werkgever aan wie de in artikel 7, eerste lid bedoelde toestemming is verleend, één of meer verplichtingen, bedoeld in artikel 7, eerste, derde en vierde lid niet naar behoren nakomt, kan het UWV besluiten om de door de werkgever als voorschot op de uitkering aan de werknemer gedane betalingen, geheel of gedeeltelijk niet te vergoeden.

§ 5. Voorwaarden bij ontvangen van uitkering

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 9. Voorwaarden bij betaling van voorschotten

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1 De werknemer op wie het bepaalde in artikel 31 van de Werkloosheidswet van toepassing is, maakt op verzoek van het UWV zijn eventuele aanspraak naar burgerlijk recht geldend.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde werknemer dient, op verzoek van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, zo spoedig mogelijk bij de bevoegde gemeente een aanvraag om bijstand ingevolge de Wet werk en bijstand in.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde werknemer machtigt het UWV desgevraagd tot het in ontvangst nemen van de gelden die hij, over de periode waarover voorschotten zijn verleend, ontvangt van degene jegens wie hij zijn aanspraak naar burgerlijk recht tracht geldend te maken tot ten hoogste het bedrag van de verleende voorschotten.

 • 4 De in het eerste lid bedoelde werknemer machtigt het UWV desgevraagd tot het in ontvangst nemen van de bijstand ingevolge de Wet werk en bijstand die hij van de in het tweede lid bedoelde gemeente ontvangt, indien en voor zover deze bijstand betrekking heeft op de periode waarover voorschotten zijn verleend tot ten hoogste het bedrag van de verleende voorschotten.

§ 5. Samenloop met inkomsten uit of in verband met arbeid

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 10. Aftrek loon zonder werken

[Vervallen per 01-07-2015]

 • 1 Onverminderd hetgeen elders bij of krachtens de Werkloosheidswet is bepaald omtrent loondoorbetaling, wordt op de uitkering geheel in mindering gebracht, loon uit dienstbetrekking dat de werknemer geniet zonder hiervoor te werken.

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2015]

Indien het bij koninklijke boodschap van 24 juni 2008 ingediende voorstel van wet houdende Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (31514, nummer 2) tot wet is verheven en artikel VI van die wet in werking treedt, treedt dit besluit, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op hetzelfde tijdstip in werking. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na het in de vorige volzin bedoelde tijdstip, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met genoemd tijdstip.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitkeringsreglement WW 2009.

Amsterdam, 11 november 2008

De

voorzitter Raad van bestuur

UWV,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina