Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009

Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 22-12-2009 t/m heden

Besluit van 12 december 2008, houdende regels voor de toepassing van artikel 22 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 122k van de Waterschapswet (Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 15 augustus 2007, nr. HDJZ/I&O/2007-905, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 22 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 122k van de Waterschapswet;

De Raad van State gehoord (advies van 6 september 2007, nr. W09.07.0308/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 3 december 2008, nr. CEND/HDJZ-2008/1486 sector WAT, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

De vervuilingswaarde per m3 ingenomen water wordt bepaald met behulp van de navolgende tabel.

Indien de bedrijfsruimte of een onderdeel daarvan de volgende bedrijfscategorie betreft

vervuilingswaarde per m3 ingenomen water

Werkplaatsen voor motorvoertuigen en motoren

0,028

Bij afwezigheid of onvoldoende functioneren van saneringsmaatregelen

0,083

Inrichtingen uitsluitend bestemd voor het uitwendig reinigen van motorvoertuigen*

0,0060

Aardappelverwerking

0,077

Champignonteeltbedrijven

0,0084

Fruitconservenfabrieken

0,0079

Groenteconservenbedrijven

0,027

Groentewasserijen

0,016

Distilleerderijen/bottelarijen*

0,033

Verf- en drukinktfabrieken producten op basis van organische oplosmiddelen (exclusief de lozing/afvoer van loogbaden)

0,021

Leerlooierijen

0,015

Limonadefabrieken

0,0091

Galvanische bedrijven, galvanische afdelingen binnen metaalverwerkende en overige bedrijven

0,021

Indien proceswater wordt geloosd/afgevoerd, waarvan de gebruikte hoeveelheid afzonderlijk wordt gemeten

0,0045

Indien proceswater wordt geloosd/afgevoerd, waarvan de gebruikte hoeveelheid afzonderlijk wordt gemeten, en geen ontvettingsen/of beitsbaden worden geloosd/afgevoerd

0,0027

Grafische bedrijven

0,021

Metaalproducten- en machineindustrie*

0,012

Indien geen ontvettings- en/of beitsbaden worden geloosd/afgevoerd

0,010

Bedrijfsonderdeel bestemd voor het uitwendig reinigen van schepen (na toepassing van een zuiveringstechniek zoals een olieafscheider, bezinkput en zandfiltratie)

0,0036

Elektrotechnische industrie*

0,0063

Indien geen ontvettings- en/of beitsbaden worden geloosd/afgevoerd

0,0045

Pelsbereidingsbedrijven

0,015

Pluimveeslachterijen

0,068

Slagerijen:

 

Winkel

0,021

Winkel met worstmakerij

0,031

Winkel met worstmakerij en slachterij

0,044

Slachthuizen*

0,079

Textielbedrijven

0,018

Vatenwasserijen*

0,33

Melkveehouderijen*:

 

Lozing/afvoer van voorspoelwater en spoelwater afkomstig van melkinstallaties

0,047

Indien voorspoelwater afkomstig van melkwinningsinstallaties niet wordt geloosd /afgevoerd maar separaat wordt verwerkt

0,0081

Visverwerkende bedrijven:

 

Rokerijen

0,026

Marineerbedrijven bij lozing/afvoer van voorbaden

0,34

Overige en/of gecombineerde activiteiten

0,063

Viswinkels alsmede bedrijfsruimten ten behoeve van ambulante handel

0,034

Bij het ontbreken van een goed functionerende combinatie van slibvangput en vetafscheider wordt de coëfficiënt van 0,034 verhoogd naar 0,063

 

Vleeswarenbedrijven

0,015

Snackbedrijven

0,055

Wasserijen:

 

Natwasserijen

0,012

Wassalons*

0,014

Zuivelindustrie (jaarlijkse melkaanvoer meer dan 10 miljoen kg)

0,012

Ambachtelijke zuivelverwerking

0,015

IJsbereiding

0,014

Zwem- en badinrichtingen

0,0036

Onderdelen voor suppletie en filterspoeling, voor zover de hoeveelheid water voor suppletie en filterspoeling afzonderlijk wordt vastgesteld.

0,0011

Sauna's

0,010

Onderwijsinstellingen, kazernes, bejaardencentra, woonwagen-centra, internaten, recreatiebedrijven, horecabedrijven etc.

0,021

Ziekenhuizen, verpleegtehuizen en psychiatrische inrichtingen

0,018

Vier- en vijfsterrenhotels volgens de Benelux-hotelclassificatie

0,015

Chocolade- en suikerwerkindustrie

0,036

Eierverwerkende industrie

0,068

De niet in deze tabel vermelde bedrijfsruimten of onderdelen van bedrijfsruimten

0,021

* Afvalwater afkomstig van de persoonlijke verzorging van werknemers werkzaam in bedrijfsruimten of onderdelen van bedrijfsruimten die in deze tabel met een * zijn aangeduid

0,021

Artikel 3

Indien in het heffingsjaar voorafgaande aan de toepassing van artikel 7.4 van de Waterwet of artikel 122k van de Waterschapswet het zuurstofverbruik, voor de betrokken bedrijfsruimte of voor het betrokken onderdeel daarvan, is bepaald met behulp van door meting, bemonstering en analyse verkregen gegevens, wordt in afwijking van artikel 2 de vervuilingswaarde per m3 ingenomen water bepaald aan de hand van de formule:

C / (D x 54,8)

waarbij:

C = het aantal kilogrammen zuurstofverbruik van de geloosde of afgevoerde stoffen over de etmalen van het voorafgaande heffingsjaar waarover meting, bemonstering en analyse hebben plaatsgevonden; en

D = het aantal m3 ingenomen water over de etmalen van het voorafgaande heffingsjaar waarover meting, bemonstering en analyse hebben plaatsgevonden.

Artikel 4

 • 1 De vervuilingswaarde per m3 ingenomen water kan door de heffingplichtige op zijn kosten op aanvraag, dan wel ambtshalve door de inspecteur op kosten van de betrokken beheerder, in afwijking van de artikelen 2 en 3, worden bepaald aan de hand van monsterneming en analyse overeenkomstig het derde lid, onderscheidenlijk aan de hand van meting, bemonstering en analyse overeenkomstig het vierde lid.

 • 3 Bij een geschatte vervuilingswaarde van minder dan 100 vervuilingseenheden:

  • a. wordt over een aantal voor het heffingsjaar representatieve etmalen afzonderlijk een etmaalverzamelmonster van het geloosde of afgevoerde afvalwater samengesteld dat bestaat uit ten minste 8 deelmonsters die op verschillende voor het etmaal representatieve tijdstippen zijn genomen;

  • b. bedraagt het aantal van de onder a bedoelde etmalen bij een geschatte vervuilingswaarde van:

   • minder dan 25 vervuilingseenheden: 4

   • 25 tot 50 vervuilingseenheden: 6

   • 50 tot 75 vervuilingseenheden: 8

   • 75 tot 100 vervuilingseenheden: 10;

  • c. vindt analyse van het onder a bedoelde etmaalverzamelmonster plaats en wordt het resultaat van die analyse uitgedrukt in grammen per m3;

  • d. wordt de som van de onder c bedoelde resultaten van de analyses over de onder a bedoelde etmalen gedeeld door het aantal van die etmalen;

  • e. wordt de uitkomst van de toepassing van het onder d bepaalde gecorrigeerd voor het deel van het ingenomen water dat niet wordt geloosd of afgevoerd, indien de heffingplichtige aannemelijk maakt dat dat deel 25% of meer bedraagt;

  • f. bedraagt de vervuilingswaarde per m3 ingenomen water de overeenkomstig d en e gevonden waarde gedeeld door 54,8 kilogrammen.

 • 4 Bij een geschatte vervuilingswaarde van 100 vervuilingseenheden of meer:

  • a. vindt in een aantal voor het heffingsjaar representatieve weken meting, bemonstering en analyse over de daarin gelegen etmalen plaats;

  • b. bedraagt het aantal van de onder a bedoelde weken bij een geschatte vervuilingswaarde van:

   • 100 tot 250 vervuilingseenheden: 1

   • 250 tot 500 vervuilingseenheden: 2

   • 500 tot 750 vervuilingseenheden: 3

   • 750 tot 1000 vervuilingseenheden: 4

   • 1000 en meer vervuilingseenheden: het door de inspecteur te bepalen aantal dat ten hoogste 12 kan bedragen;

  • c. wordt het zuurstofverbruik in de onder a bedoelde etmalen geloosde of afgevoerde stoffen gedeeld door de hoeveelheid in die etmalen ingenomen water;

  • d. bedraagt de vervuilingswaarde per m3 ingenomen water de uitkomst van de toepassing van onderdeel c, gedeeld door 54,8 kilogrammen.

 • 6 De inspecteur beslist op een in het eerste lid bedoelde aanvraag bij voor bezwaar vatbare beschikking en geeft daarin in ieder geval voorschriften met betrekking tot:

  • a. de tijdstippen en de etmalen waarop monsterneming en analyse moeten plaatsvinden, onderscheidenlijk de meetweek dan wel meetweken gedurende welke meting, bemonstering en analyse moeten plaatsvinden;

  • b. de bepaling van de hoeveelheid ingenomen water;

  • c. de correctie bedoeld in het derde lid, onder e;

  • d. de melding van verandering of te verwachten veranderingen die van invloed kunnen zijn op de vervuilingswaarde per m3 ingenomen water van de betrokken bedrijfsruimte of het betrokken onderdeel van de bedrijfsruimte.

 • 7 Een op basis van dit artikel bepaalde vervuilingswaarde per m3 ingenomen water geldt voor de betrokken bedrijfsruimte of het betrokken onderdeel van de bedrijfsruimte tot het heffingsjaar waarin dit artikel hetzij door de heffingplichtige hetzij door de inspecteur opnieuw wordt toegepast.

Artikel 5

De veranderingen in de bedrijfsomstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een wijziging van de vervuilingswaarde per m3 ingenomen water worden onverwijld aan de inspecteur gemeld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 december 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. C. Huizinga-Heringa

Uitgegeven de eenendertigste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven