Subsidieregeling voor het Rode Kruis 2008

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geldend van 26-12-2008 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 december 2008, nr. 2008-0000505896, houdende regels met betrekking tot subsidieverstrekking aan het Nederlandse Rode Kruis (Subsidieregeling voor het Rode Kruis 2008)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet overige BZK-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder het Rode Kruis: de vereniging ‘het Nederlandse Rode Kruis’.

Artikel 2

De minister kan op aanvraag per boekjaar een subsidie aan het Rode Kruis verstrekken ten behoeve van activiteiten met betrekking tot geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, verwanteninformatie en opsporing van vermiste personen.

Artikel 4

  • 1 De minister kan in de beschikking tot subsidieverlening verplichtingen opnemen, die strekken tot verwezenlijking van de in artikel 2 genoemde doelen.

  • 2 Alvorens toepassing te geven aan het eerste lid stelt de minister het Rode Kruis in de gelegenheid haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen.

Artikel 5

De minister kan op aanvraag een voorschot verlenen van ten hoogste 80% van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 6

  • 1 De subsidieontvanger dient een aanvraag tot subsidievaststelling in bij de minister vóór 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarvoor de subsidie is verleend.

  • 2 De minister neemt binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina