Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden

[Regeling vervallen per 01-07-2021.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 30-06-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2008, nr. 2008-0000595901, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Grondrechten, houdende nadere regels in verband met de elektronische bekendmaking van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden van organen van gemeenten, provincies, waterschappen en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, alsmede in verband met de elektronische beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten van deze besluiten (Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden)

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2021]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten onderscheidenlijk het dagelijks bestuur van het waterschap draagt onderscheidenlijk dragen er zorg voor dat de betrouwbaarheid en de beveiliging van de elektronische uitgifte en beschikbaarstelling van het gemeenteblad, het provinciaal blad en het waterschapsblad voldoen aan de volgende eisen:

  • a. De publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden in het bestandsformaat PDF/A-1a (ISO 19005-1:2005) of PDF/A-2a (ISO 19005-2:2011). Publicaties die persoonsgegevens bevatten waarbij het uit een oogpunt van privacybescherming ongewenst is dat deze door middel van een zoekmachine kunnen worden gevonden, kunnen in afwijking van de eerste volzin worden uitgegeven en beschikbaar gehouden in het bestandsformaat PDF/A-1b (ISO 19005-1:2005) of PDF/A-2b (ISO 19005-2:2011).

  • b. Het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden, voldoet aan hoge continuïteitseisen.

  • c. Het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden, is volgens algemeen aanvaarde nationale en internationale standaarden voor informatiebeveiliging ingericht.

  • d. Alle mutaties in het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden, worden geregistreerd en deze registratie wordt buiten dit systeem opgeslagen.

  • e. Van elke publicatie wordt een elektronische kopie gemaakt, die wordt opgeslagen buiten het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden.

 • 2 Indien het afkondigingsblad van het openbare lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba elektronisch wordt uitgegeven, draagt het bestuurscollege er zorg voor dat de betrouwbaarheid en de beveiliging van de elektronische uitgifte en beschikbaarstelling van het afkondigingsblad voldoen aan de eisen, genoemd in het eerste lid.

Artikel 1a

[Vervallen per 01-07-2021]

 • 2 Indien een publicatieblad als bedoeld in het eerste lid is ingesteld:

  • a. registreert het bestuur van het openbaar lichaam bij het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties de in bijlage 1 vermelde gegevens over het openbaar lichaam;

  • b. levert het bestuur van het openbaar lichaam zijn teksten ter publicatie aan in een XML-indeling via de invoermodule van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties, dan wel op een door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties aangegeven wijze, en registreert het daarbij in de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties de in bijlage 2 vermelde gegevens over de teksten.

 • 4 Het gegeven Gebiedsmarkering, bedoeld in bijlage 2, wordt als volgt geregistreerd:

  • a. Indien een tekst betrekking heeft op het grondgebied van een of meer gemeenten of provincies, worden slechts deze gemeenten of provincies geselecteerd.

  • b. Indien een tekst betrekking heeft op een specifiek gebied of object met een straal die kleiner is dan 100 meter, wordt een coördinaat geselecteerd.

  • c. Indien een tekst betrekking heeft op een gebied of object dat kleiner is dan een gemeente, maar een grotere straal heeft dan 100 meter, wordt de gemeente geselecteerd of worden binnen het gebied of object meerdere coördinaten geselecteerd, zodanig dat elke puntlocatie binnen dat gebied of object ten hoogste 100 meter van een geselecteerde coördinaat verwijderd is.

  • d. Indien een tekst naar verwachting effecten zal hebben voor belanghebbenden die zich bevinden op ten minste drie kilometer afstand van het gebied of object waarop de tekst betrekking heeft, worden in afwijking van de onderdelen a tot en met c alle gemeenten of provincies geselecteerd waarin die effecten zich zullen voordoen.

 • 5 Voor gebruik van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties als bedoeld in dit artikel worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2021]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten, bedoeld in artikel 140, eerste lid, van de Gemeentewet, plaatsvindt met inachtneming van de delen III (Consolidatie), IV (Wetstechnische informatie) en VI (Metadata, XML-schema en Webservices) van het Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving, versie 4.0, dat ter inzage is gelegd bij het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Wilhelmina van Pruisenweg 52 te Den Haag.

 • 2 Gedeputeerde staten dragen er zorg voor dat de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten, bedoeld in artikel 137, eerste lid, van de Provinciewet, plaatsvindt met inachtneming van de delen III (Consolidatie), IV (Wetstechnische informatie) en VI (Metadata, XML-schema en Webservices) van het Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Het dagelijks bestuur van het waterschap draagt er zorg voor dat de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten, bedoeld in artikel 73a, eerste lid, van de Waterschapswet, plaatsvindt met inachtneming van de delen III (Consolidatie), IV (Wetstechnische informatie) en VI (Metadata, XML-schema en Webservices) van het Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving, bedoeld in het eerste lid.

 • 6 Het gemeentebestuur, bedoeld in de artikelen 26 en 62a van de Wet gemeenschappelijke regelingen, onderscheidenlijk het provinciebestuur, bedoeld in de artikelen 42, 53, 75 en 85 van die wet, draagt er zorg voor dat de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten, bedoeld in het tweede lid van de artikelen 26 en 62a van de Wet gemeenschappelijke regelingen in samenhang met artikel 140 van de Gemeentewet onderscheidenlijk het tweede lid van de artikelen 42, 53, 75 en 85 van de Wet gemeenschappelijke regelingen in samenhang met artikel 137 van de Provinciewet, plaatsvindt met inachtneming van de delen III (Consolidatie), IV (Wetstechnische informatie) en VI (Metadata, XML-schema en Webservices) van het Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving, bedoeld in het eerste lid.

 • 7 Het bestuur van het openbaar lichaam draagt er zorg voor dat de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten, bedoeld in het eerste lid van de artikelen 32l, 45d, 50dc, 56c, 65c, 78c en 88c van de Wet gemeenschappelijke regelingen, plaatsvindt met inachtneming van de delen III (Consolidatie), IV (Wetstechnische informatie) en VI (Metadata, XML-schema en Webservices) van het Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2021]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wet elektronische bekendmaking in werking treedt, met uitzondering van:

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2021]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Bijlage 1. , bedoeld in artikel 1a, tweede lid, onder a, van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden

[Vervallen per 01-07-2021]

Gegevens over het openbaar lichaam

Gegeven

Toelichting

Invoerwijze

Officiële naam

De naam waaronder het openbaar lichaam officieel bekendstaat.

Tekst

Deelnemende organisaties en datum van toetreding

Alle gemeenten, provincies en waterschappen die in het openbaar lichaam participeren. Per deelnemende organisatie wordt ook vastgelegd wat de datum van toetreding is.

Selectie uit waardelijsten voor organisaties

Bronhouder

De organisatie die eindverantwoordelijk is voor de registratie, het beheer en de kwaliteit van de geregistreerde gegevens over het openbaar lichaam.

Selectie uit waardelijst voor organisaties

Samenwerkingsvorm

De publiekrechtelijke samenwerkingsvorm (openbaar lichaam).

Vaste waarde uit waardelijst samenwerkingsvormen:

Openbaar lichaam (OL)

Overige waarden uit waardelijst:

Bedrijfsvoering organisatie (BVO)

Gemeenschappelijk Orgaan (GO)

Centrum Constructie (CO)

Bestuurs Overeenkomst (BO)

Instellingsbesluit

Verwijzing naar het instellingsbesluit van het openbaar lichaam (een link naar de bekendmaking in een elektronisch publicatieblad of de geconsolideerde tekst in de decentrale regelgevingbank) of een PDF-document met het instellingsbesluit.

URI of document in PDF-formaat

Datum totstandkoming

Datum waarop het openbaar lichaam tot stand is gekomen.

Datum

Contactpersoon (tekeningsbevoegde vertegenwoordiger)

Contactgegevens van degene die de tekeningsbevoegde vertegenwoordiger is.

Tekst

Bijlage 2. , bedoeld in artikel 1a, tweede lid, onder b, van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden

[Vervallen per 01-07-2021]

Gegevens over de te publiceren teksten

Gegeven

Toelichting

Invoerwijze

Informatietype

Het type publicatie. Dit veld bepaalt de rubrieksindeling op de publicatiewebsite www.officielebekendmakingen.nl.

Keuze uit waardelijst:

Verordeningen

Plannen | Ruimtelijk

Plannen | Overig

Beleidsregels

Overige besluiten van algemene strekking

Beschikkingen | aanvraag

Beschikkingen | afhandeling

Overige overheidsinformatie

Maker

Organisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het creëren van het informatieobject.

Selectie uit waardelijst met organisatienaam gemeenschappelijke regelingen (wordt ingevuld op basis van inloggegevens gebruiker)

Eindverantwoordelijke

Organisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van het informatieobject.

Selectie uit waardelijst met organisatienaam gemeenschappelijke regelingen (wordt ingevuld op basis van inloggegevens gebruiker)

Uitgever

De verantwoordelijke voor het publiceren van het informatieobject. Dit is altijd de eigenaar van het publicatieblad.

Selectie uit waardelijst met organisatienaam gemeenschappelijke regelingen (wordt ingevuld op basis van inloggegevens gebruiker)

Gebiedsmarkering

Geografische aanduiding van de plek op aarde waar het informatieobject betrekking op heeft.

Keuze uit:

– 1 of meerdere puntlocaties volgens rijksdriehoeksstelsel

– 1 of meerdere gemeenten

– 1 of meerdere provincies

Beleidsonderwerp

Het thema van de publicatie.

Eén of meerdere waarden uit waardelijst met thema-indelingen.

IMRO-nummer (alleen verplicht indien de publicatie een ruimtelijk plan betreft)

Bij ruimtelijke plannen dient een ruimtelijk plan-ID (IMRO-nummer) opgenomen te worden. Hierdoor wordt er een rechtstreekse koppeling tussen deze publicatie en het bijbehorende plan op ruimtelijkeplannen.nl gelegd.

Vaste vorm van een IMRO-nummer:

NL\.IMRO\.[0-9]{4}\.[A-Za-z0-9]{1,18}-[A-Za-z0-9]{4}

Terug naar begin van de pagina