Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden

[Regeling vervallen per 01-07-2021.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2008, nr. 2008-0000595901, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Grondrechten, houdende nadere regels in verband met de elektronische bekendmaking van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden van organen van gemeenten, provincies, waterschappen en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, alsmede in verband met de elektronische beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten van deze besluiten (Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden)

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2021]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van het waterschap, onderscheidenlijk de Sociaal-Economische Raad draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid en de beveiliging van de elektronische uitgifte en beschikbaarstelling van het gemeenteblad, het provinciaal blad, het waterschapsblad en het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie voldoen aan de volgende eisen:

  • a. De publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden in het bestandsformaat PDF/A-1a (ISO 19005-1:2005). Publicaties die persoonsgegevens bevatten waarbij het uit een oogpunt van privacybescherming ongewenst is dat deze door middel van een zoekmachine kunnen worden gevonden, kunnen in afwijking van de eerste volzin worden uitgegeven en beschikbaar gehouden in het bestandsformaat PDF/A-1b (ISO 19005-1:2005).

  • b. Het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden, voldoet aan hoge continuïteitseisen.

  • c. Het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden, is volgens algemeen aanvaarde nationale en internationale standaarden voor informatiebeveiliging ingericht.

  • d. Alle mutaties in het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden, worden geregistreerd en deze registratie wordt buiten dit systeem opgeslagen.

  • e. Van elke publicatie wordt een elektronische kopie gemaakt, die wordt opgeslagen buiten het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden.

 • 2 Indien het afkondigingsblad van het openbare lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba elektronisch wordt uitgegeven, draagt het bestuurscollege er zorg voor dat de betrouwbaarheid en de beveiliging van de elektronische uitgifte en beschikbaarstelling van het afkondigingsblad voldoen aan de eisen, genoemd in het eerste lid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2021]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten, bedoeld in artikel 140, eerste lid, van de Gemeentewet, plaatsvindt met inachtneming van de delen III (Consolidatie), IV (Wetstechnische informatie) en VI (Metadata, XML-schema en Webservices) van het Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving, versie 4.0, dat ter inzage is gelegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Schedeldoekshaven 200 te Den Haag.

 • 2 Gedeputeerde staten dragen er zorg voor dat de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten, bedoeld in artikel 137, eerste lid, van de Provinciewet, plaatsvindt met inachtneming van de delen III (Consolidatie), IV (Wetstechnische informatie) en VI (Metadata, XML-schema en Webservices) van het Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Het dagelijks bestuur van het waterschap draagt er zorg voor dat de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten, bedoeld in artikel 73a, eerste lid, van de Waterschapswet, plaatsvindt met inachtneming van de delen III (Consolidatie), IV (Wetstechnische informatie) en VI (Metadata, XML-schema en Webservices) van het Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving, bedoeld in het eerste lid.

 • 4 Het bestuurscollege draagt er zorg voor dat de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten, bedoeld in artikel 143, eerste lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, plaatsvindt met inachtneming van de delen III (Consolidatie), IV (Wetstechnische informatie) en VI (Metadata, XML-schema en Webservices) van het Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving, versie 4.0, dat ter inzage is gelegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Schedeldoekshaven 200 te Den Haag.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2021]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wet elektronische bekendmaking in werking treedt, met uitzondering van:

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2021]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Terug naar begin van de pagina