Regeling elektronische bekendmaking Tractatenblad

Geldend van 30-04-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 5 december 2008, nr. DJZ/BR/1140-08, houdende nadere regels in verband met de elektronische bekendmaking van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties (Regeling elektronische bekendmaking Tractatenblad)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 16, zesde lid, 16a en 16b, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Het Tractatenblad wordt uitgegeven op het internetadres www.officielebekendmakingen.nl.

 • 2 Op het Tractatenblad wordt vermeld wanneer het is uitgegeven.

 • 3 De Minister van Buitenlandse Zaken draagt er zorg voor dat het Tractatenblad na de uitgifte beschikbaar blijft via het in het eerste lid genoemde internetadres.

Artikel 2

De Minister van Buitenlandse Zaken draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid en de beveiliging van de elektronische uitgifte en beschikbaarheid van het Tractatenblad voldoen aan de volgende eisen:

 • a. De publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden in het bestandsformaat PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005).

 • b. Het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden, voldoet aan hoge continuïteitseisen.

 • c. Het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden, is volgens algemeen aanvaarde nationale en internationale standaarden voor informatiebeveiliging ingericht.

 • d. Alle mutaties in het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden, worden geregistreerd en deze registratie wordt buiten dit systeem opgeslagen.

 • e. Van elke publicatie wordt een elektronische kopie gemaakt, die wordt opgeslagen buiten het systeem voor gegevensverwerking waarmee de publicaties worden uitgegeven en beschikbaar gehouden.

Artikel 3

Vervangende uitgifte als bedoeld in artikel 16a van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, geschiedt:

 • a. door middel van publicatie op een door de Minister van Buitenlandse Zaken aan te wijzen vervangend internetadres,

 • b. door middels van een papieren uitgave te verstrekken door een nooddistributiepunt dat wordt ingericht door het in artikel 4 genoemde uitgiftepunt, of

 • c. op een andere door de Minister van Buitenlandse Zaken te bepalen wijze.

Artikel 4

Het uitgiftepunt, bedoeld in artikel 16b, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, is ondergebracht bij het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties van De Werkmaatschappij, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Wilhelmina van Pruisenweg 52, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.

Artikel 4a

 • 1 De teksten en in voorkomend geval de vertalingen in het Nederlands van de op grond van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen bekendgemaakte verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties zijn in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar op internet.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die voor 1 januari 2005 tot stand gekomen zijn en die op die datum niet in werking zijn getreden of niet voorlopig worden toegepast voor enig deel van het Koninkrijk der Nederlanden;

  • b. verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties, voor zover deze strekken tot wijziging van een of meer verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties;

  • c. bijlagen, als bedoeld in artikel 20, derde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen;

  • d. bijlagen, die in geconsolideerde vorm worden aangeboden door de Europese Unie;

  • e. verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die niet bekend gemaakt zijn in het Tractatenblad of het Staatsblad.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel A en onderdeel B, wat betreft artikel 16a en artikel 16b, van de Rijkswet van 27 november 2008 houdende wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met de elektronische bekendmaking van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties en de beschikbaarstelling daarvan in geconsolideerde vorm in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken,

F.C.G.M. Timmermans

Terug naar begin van de pagina