Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap

Geraadpleegd op 28-06-2022.
Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Besluit van 4 december 2008, houdende regels met betrekking tot onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap en de uitvoering daarvan door UWV (Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sharon A.M. Dijksma, van 6 oktober 2008, nr. WJZ/57270 (2658), directie Wetgeving en Juridische Zaken; gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 19a, zevende lid, van de Wet overige OCW-subsidies;

De Raad van State gehoord (advies van 22 oktober 2008, nr. W05.08.0425/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sharon A.M. Dijksma, van 25 november 2008, nr. WJZ/72435 (2658), directie Wetgeving en Juridische Zaken; uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 2. Uitgangspunten verlening voorzieningen

 • 1 Een voorziening als bedoeld in artikel 19a van de wet wordt niet verstrekt respectievelijk verleend indien het kosten van een voorziening of een voorziening betreft

  • a. die algemeen gebruikelijk is; of

  • b. waarvoor vergoeding op grond van een andere wettelijke regeling mogelijk is.

 • 2 Bij de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt bij de beoordeling en berekening van de kosten en de verlening van een voorziening als bedoeld in het eerste lid uitgegaan van de goedkoopste adequate voorziening.

Artikel 3. Geen voorzieningen bij geringe kosten

Paragraaf 2. Voorzieningen

Artikel 5. Onderwijsvoorzieningen

 • 1 Onder voorzieningen als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, van de wet worden uitsluitend verstaan:

  • a. vervoersvoorzieningen die er toe strekken dat de persoon, bedoeld in artikel 19a, eerste lid, van de wet, zijn opleidingslocatie kan bereiken;

  • b. intermediaire activiteiten ten behoeve van personen met een auditieve handicap;

  • c. meeneembare voorzieningen ten behoeve van de inrichting van de opleidingslocatie en de bij de opleiding te gebruiken hulpmiddelen, die in overwegende mate op het individu van de persoon, bedoeld in artikel 19a, eerste lid, van de wet, zijn afgestemd.

Artikel 6. Inkomenstoets leefvervoersvoorzieningen

 • 1 Vervoersvoorzieningen als bedoeld in artikel 19a, derde lid, van de wet, worden niet verleend of worden beëindigd, indien het inkomen van de persoon die de voorziening aanvraagt of aan wie de voorziening is verleend, in het kalenderjaar waarin de voorziening is aangevraagd of voortzetting van een verleende voorziening wordt overwogen, meer bedraagt dan 261 maal 70% van het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

 • 2 Indien het inkomen van de persoon, bedoeld in het eerste lid, in betekenende mate aan fluctuaties onderhevig is, wordt voor de toepassing van het eerste lid de som van het inkomen over het in het eerste lid bedoelde kalenderjaar en het inkomen over de twee daaraan voorafgaande kalenderjaren gedeeld door drie.

 • 3 Onder vervoersvoorzieningen als bedoeld in het eerste lid worden in elk geval verstaan een bruikleenauto, een taxikostenvergoeding en een kilometervergoeding voor het gebruik van een eigen auto of van een bruikleenauto.

 • 4 Bij ministeriële regeling:

  • a. worden regels gesteld over de wijze van vaststelling van het inkomen, bedoeld in het eerste lid, waarbij kan worden bepaald dat bij de vaststelling van het inkomen mede in aanmerking wordt genomen het inkomen van de ouders, de echtgenoot, de partner of een ander gezinslid van de in het eerste lid bedoelde persoon;

  • b. kan het in het eerste lid bedoelde percentage voor categorieën van personen worden verhoogd; en

  • c. kan worden bepaald dat het eerste lid geen toepassing vindt bij de verlening van nader te bepalen vervoersvoorzieningen.

 • 5 Beëindiging van de vervoersvoorzieningen wegens overschrijding van de inkomensgrens, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats met ingang van de datum die is gelegen zes maanden nadat de persoon aan wie de voorziening is verleend van de voorgenomen beëindiging in kennis is gesteld.

Artikel 7. Leefvervoersvoorziening

 • 1 Een leefvervoersvoorziening als bedoeld in artikel 19a, derde lid, van de wet wordt slechts verleend indien daarmee de uit ziekte of gebrek voortvloeiende beperkingen worden opgeheven of verminderd.

 • 3 Na beëindiging van de vervoersvoorziening, verleend op grond van artikel 19a, tweede lid, van de wet, wordt de leefvervoersvoorziening voortgezet gedurende de termijn die is voorzien in de beschikking van UWV waarbij de voorziening is toegekend, doch ten hoogste voor de duur van twaalf maanden.

Artikel 8. Intermediaire activiteiten voor personen met een auditieve handicap

 • 1 De verlening van een intermediaire activiteit als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, van de wet, vindt plaats door vergoeding van de kosten voor bemiddeling bij het vinden van en voor het gebruik van een intermediaire activiteit.

Artikel 9. Overname van voorzieningen

 • 1 Het UWV kan, indien een of meer feiten op grond waarvan een voorziening als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, van de wet is verleend, zodanig wijzigen dat de verlening niet langer is aangewezen, of indien een met betrekking tot een voorziening afgesloten bruikleencontract afloopt, de desbetreffende persoon de niet in de vorm van een financiële tegemoetkoming verleende voorziening doen behouden of doen kopen, voor een prijs die de op dat moment in het maatschappelijk verkeer geldende waarde van een dergelijke voorziening niet te boven gaat.

 • 2 Indien de voorziening, bedoeld in het eerste lid, een vervoermiddel betreft, wordt bij het bepalen van de waarde, bedoeld in het eerste lid, uitgegaan van de voorziening zonder specifieke aanpassingen.

Paragraaf 3. Financiering en verantwoording UWV

Artikel 10. Vergoeding kosten UWV

 • 1 Onze Minister vergoedt aan het UWV de kosten van de voorzieningen die op grond van artikel 19a van de wet door het UWV zijn betaald.

 • 2 Onze Minister vergoedt aan het UWV de kosten die door het UWV bij de uitvoering van zijn taak, bedoeld in artikel 19a van de wet, worden gemaakt.

 • 3 Onze Minister vergoedt aan het UWV de kosten die verband houden met het beëindigen door het UWV van de werkzaamheden ter uitvoering van zijn taak bedoeld in artikel 19a van de wet.

 • 4 Op de kosten komen in mindering de voorzieningen die zijn terugbetaald en de baten die voortvloeien uit de uitvoering van deze regeling.

Artikel 11. Nadere regels bestuursverslag, jaarrekening, tussentijdse rapportages en accountantscontrole

 • 1 Het UWV biedt jaarlijks vóór 15 maart het gedeelte van het bestuursverslag dat betrekking heeft op de uitvoering van dit besluit met het gedeelte van de jaarrekening dat daarop betrekking heeft aan Onze Minister aan. De verklaring omtrent de getrouwheid, bedoeld in artikel 35 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, bevat een afzonderlijke verklaring over het gedeelte dat betrekking heeft op de uitvoering van dit besluit.

 • 3 UWV biedt het gedeelte van de verslagen, bedoeld in het tweede lid, vóór 15 juni en 15 oktober aan.

 • 4 Het UWV neemt in het gedeelte van het bestuursverslag met jaarrekening, bedoeld in het eerste lid, ten minste een verslag van de werkzaamheden en het gevoerde beleid met betrekking tot de voorzieningen, bedoeld in artikel 19a van de wet, op en tevens een toelichting op het gedeelte van de jaarrekening en de balans dat betrekking heeft op de uitvoering van dit besluit.

 • 5 De gedeelten van de tussentijdse verslagen, bedoeld in het tweede lid, geven, uitgesplitst naar de voorzieningen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, ten minste inzicht in de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten, op grond van artikel 19a van de wet, ten opzichte van de voor deze doeleinden verstrekte voorschotten.

Artikel 12. Tijdstip, inhoud en inrichting aanvraag voorschot, vaststelling kosten

 • 1 Het UWV dient jaarlijks vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar waarin de kosten zullen worden gemaakt de aanvraag om een voorschot aan Onze Minister in.

 • 3 Onze Minister stelt de hoogte van het voorschot vast en verstrekt met ingang van het begrotingsjaar waarop het voorschot betrekking heeft maandelijks voor de 11e van de maand een twaalfde deel van het vastgestelde voorschot.

 • 4 Onze Minister kan, op verzoek van het UWV, de bevoorschotting aanpassen in de loop van een kalenderjaar.

 • 5 Onze Minister stelt binnen acht weken na ontvangst van het gedeelte van het bestuursverslag en de jaarrekening dat betrekking heeft op de uitvoering van dit besluit de eindafrekening vast.

Artikel 13. Nadere regels

Bij ministeriële regeling kan Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nadere regels stellen over de wijze waarop het bestuursverslag, de jaarrekening en de tussentijdse verslagen, bedoeld in artikel 12, worden ingericht en aangeboden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 december 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. A. M. Dijksma

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Uitgegeven de achttiende december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven