Besluit instelling Jos Brinkprijs

Geldend van 25-04-2017 t/m heden

Besluit van 2 december 2008 tot instelling van de Jos Brink homo-emancipatieprijs (Besluit instelling Jos Brink homo-emancipatieprijs)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 november 2008, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. WJZ/82760;

Gedaan in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1 Er is een regeringsprijs op het gebied van gelijke behandeling, gelijke rechten en gelijke kansen van en voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen in de samenleving (LHBTI-gelijkheid), genaamd de Jos Brinkprijs.

  • 2 De Jos Brinkprijs kan worden toegekend in de vorm van een oeuvreprijs en in de vorm van een innovatieprijs.

Artikel 2

  • 1 De Jos Brink oeuvreprijs kan eenmaal per twee jaar worden toegekend aan een persoon, een groep of een instelling die een fundamentele en langdurige bijdrage levert of heeft geleverd aan het proces van LHBTI-gelijkheid.

  • 2 De Jos Brink oeuvreprijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000 en een kunstobject.

  • 3 De Jos Brink innovatieprijs kan eenmaal per twee jaar worden toegekend aan een persoon, een groep of een instelling die zich recent op innovatieve of inspirerende wijze inzet of heeft ingezet voor het proces van LHBTI-gelijkheid.

  • 4 De Jos Brink innovatieprijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000.

Artikel 3

  • 1 De toekenning van de Jos Brinkprijs geschiedt door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nadat hij daarover het advies heeft ingewonnen van een door hem benoemde onafhankelijke jury.

  • 2 Hij kan daaromtrent nadere regels stellen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kamers der Staten-Generaal, aan de Algemene Rekenkamer en aan de executeur-testamentair van wijlen Jos Brink.

Den Haag, 2 december 2008

Beatrix

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Ronald H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina