Regeling vergoeding schade persoonlijk eigendom

Geldend van 09-02-2018 t/m heden

Regeling vergoeding schade persoonlijk eigendom

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 69, vijfde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 Het bevoegd gezag vergoedt schade aan persoonlijk eigendom van de ambtenaar die hij buiten zijn schuld lijdt ten gevolge van de uitoefening van zijn dienst, voor zover die schade niet bestaat uit de normale slijtage van die goederen en de ambtenaar niet op andere wijze aanspraak kan maken op geheel of gedeeltelijke vergoeding van de geleden schade.

 • 2 In het geval dat persoonlijke eigendom wordt beschadigd tijdens woon-werkverkeer of buiten diensttijd, bestaat alleen aanspraak op een schadevergoeding indien er sprake is van een rechtstreeks verband met de dienstuitoefening.

 • 3 Indien de schade is veroorzaakt door opzettelijk onrechtmatige dan wel opzettelijk wederrechtelijke of bewust roekeloze handelingen door de ambtenaar of indien de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid van de ambtenaar, bestaat er geen aanspraak op schadevergoeding.

Artikel 3

 • 1 De hoogte van de schadevergoeding is gelijk aan de restwaarde van het beschadigde eigendom, met een minimum 25% van de vervangingswaarde.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt bij schade aan brillenglazen, zonnebrilglazen op sterkte en duurzame lenzen de vervangingswaarde vergoed.

 • 3 Voor de volgende artikelen geldt per gebeurtenis bij schade een maximale vergoeding:

  • a. brilmonturen: € 226,85

  • b. horloges: € 113,41

  • c. sieraden: € 113,41

  • d. zonnebrillen: € 56,71.

 • 4 Iedere drie jaar wordt de hoogte van de in het derde lid genoemde bedragen herzien.

 • 5 Indien herstel van het beschadigde eigendom mogelijk is tegen een geringer geldbedrag dan vervanging, worden ten minste de herstelkosten vergoed.

Artikel 4

 • 1 Indien een ambtenaar in aanmerking wil komen voor vergoeding van zijn beschadigde eigendom, dient hij in beginsel binnen acht weken nadat de schade is ontstaan een aanvraag in bij het bevoegd gezag.

 • 2 Bij de aanvraag gaat vergezeld van een aanschafbon van het beschadigde artikel.

 • 3 Indien de ambtenaar niet over een aanschafbon beschikt, maakt hij op andere wijze de hoogte van het aankoopbedrag en de datum van aanschaf aannemelijk.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2008.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina