Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 22-09-2023.
Geldend van 01-01-2018 t/m 24-05-2018

Annuleren

Artikel 2.12

 • 1 Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en:

  • a. indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening:

   • 1°. met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking,

   • 2°. in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of

   • 3°. in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;

  • b. indien de activiteit in strijd is met het exploitatieplan: met toepassing van de daarin opgenomen regels inzake afwijking;

  • c. indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening: voor zover de betrokken regels afwijking daarvan toestaan;

  • d. indien de activiteit in strijd is met een voorbereidingsbesluit: met toepassing van de in het voorbereidingsbesluit opgenomen regels inzake afwijking.

 • 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de inhoud van de ruimtelijke onderbouwing, bedoeld in het eerste lid, onder a, onder 3°.

Annuleren
Naar boven