Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Geldend van 01-02-2013 t/m 24-04-2013

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingWabo
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0024779
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 2. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 3. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 4. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 5. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 6. Activiteitenbesluit milieubeheer
 7. Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels
 8. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 9. Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer
 10. Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij
 11. Besluit archeologische monumentenzorg
 12. Besluit beheer autowrakken
 13. Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur
 14. Besluit beheer winningsafvalstoffen
 15. Besluit bodemkwaliteit
 16. Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A
 17. Besluit externe veiligheid inrichtingen
 18. Besluit hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen milieubeheer
 19. Besluit informatie inzake rampen en crises
 20. Besluit intrekking Besluit financiële zekerheid milieubeheer en herstel enkele gebreken in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 21. Besluit inzamelen afvalstoffen
 22. Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw
 23. Besluit LPG-tankstations milieubeheer
 24. Besluit omgevingsrecht
 25. Besluit risico’s zware ongevallen 1999
 26. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 27. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, derde tranche
 28. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche
 29. Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer
 30. Binnenvaartbesluit
 31. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer
 32. Invoeringsbesluit Waterwet
 33. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 34. Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur
 35. Regeling genetisch gemodificeerde organismen
 36. Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer
 37. Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer
 38. Regeling omgevingsrecht
 39. Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer
 40. Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen
 41. Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
 42. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 43. Stortbesluit bodembescherming
 44. Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol
 45. Vuurwerkbesluit
 46. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)
 47. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 48. Wijzigingsbesluit Besluit beheer autowrakken, enz. (verbetering regels autowrakken en autobanden)
 49. Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)
 50. Wijzigingsbesluit Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (implementatie Richtlijn 96/82/EG (toepassing Besluit op ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen))
 51. Wijzigingsbesluit Besluit ruimtelijke ordening, enz. (modernisering monumentenzorg)
 52. Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 53. Wijzigingsbesluit Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, enz. (implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen)
 54. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit (besluitvorming van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit)
 55. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit in verband met beheer afvalstoffen
 56. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (bevoegd gezag voor spoorwegemplacementen)
 57. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, enz. (storten van afvalstoffen)
 58. Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 1, 2
 3. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  Artikelen: 1, 5, 7, 11, 13
 4. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikelen: 2, 6
 5. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 1.1
 6. Besluit stimulering duurzame energieproductie
  Artikelen: 56, 59
 7. Bouwbesluit 2012
  Artikelen: 1.1, 1.19, 1.27, 1.31
 8. Circulaire Bekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 9. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 10. Circulaire Wapens en Munitie 2013 (CWM 2013)
  Tekst: tekst
 11. Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 2.10, 2.3, 2.4
 12. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 13. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Paragraaf: 1.1
  Artikelen: 1.10, 1.6, 1.7, 10.1
  Hoofdstuk: 1
 14. Kernenergiewet
  Artikel: 17
 15. Mandaatbesluit DCMR ter uitvoering van de Overeenkomst uitvoering VROM-taken door DCMR
  Bijlage: bijlage
 16. Meststoffenwet
  Artikel: 16
 17. Mijnbouwwet
  Artikel: 40
 18. Monumentenwet 1988
  Artikel: 63
 19. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: , bedoeld in artikel 1
 20. Regeling omgevingsrecht
  Artikelen: 9.1, 10.1, 10.2, 10.3
 21. Regeling risico’s zware ongevallen 1999
  Artikel: 15
 22. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Bijlage: 1
 23. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 24. Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010
  Artikel: XV
 25. Waterwet
  Paragraaf: 4
  Artikelen: 6.26, 6.27
 26. Wet geluidhinder
  Artikel: 176
 27. Wet milieubeheer
  Artikelen: 11.41, 13.1, 20.3
  Bijlage: 1
 28. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 29. Wijzigingswet Monumentenwet 1988, enz. (modernisering monumentenzorg)
  Artikel: III
 30. Woningwet
  Artikel: 122
Terug naar begin van de pagina