Besluit aanwijzing toezichthouders waterbeheer

[Regeling vervallen per 08-12-2011.]
Geldend van 12-11-2008 t/m 21-12-2009

Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat tot aanwijzing van ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Ontgrondingenwet, de Wet verontreiniging zeewater, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet op de waterhuishouding (Besluit aanwijzing toezichthouders waterbeheer)

Artikel 1

[Vervallen per 08-12-2011]

 • 1 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, met uitzondering van de rijkswegen, de Ontgrondingenwet, voor zover die de rijkswateren betreft, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet verontreiniging zeewater en de Wet op de waterhuishouding zijn belast de ambtenaren van de Rijkswaterstaat, werkzaam bij:

  • I. de regionale diensten:

   • a. de hoofdingenieur-directeur;

   • b. de hoofdafdelingshoofden (of directeuren);

   • c. de districtshoofden van de waterdistricten;

   • d. de plaatsvervangers van de onder a tot en met c genoemde functionarissen;

   • e. de onder de directeur water en scheepvaart ressorterende functionarissen;

   • f. de onder de districtshoofden van de waterdistricten ressorterende functionarissen.

  • II. de waterdienst:

   • a. de laboratoriummedewerkers;

   • b. het hoofd en de medewerkers van de afdeling emissiebeheer.

 • 2 Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet verontreiniging zeewater belast de inspecteur-generaal en de inspecteur van het Inspectoraat-Generaal VROM in de betrokken regio en de onder hun gezag werkzame ambtenaren, met uitzondering van hen die meer in het bijzonder administratieve werkzaamheden uitoefenen.

Artikel 3

[Vervallen per 08-12-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 08-12-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders waterbeheer.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina