Subsidieregeling LSP

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 11-10-2008 t/m 30-06-2009

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 september 2008, MEVA/ICT-2880330, houdende regels voor het subsidiëren van de aansluiting van huisartspraktijken, huisartsendienstenstructuren en apotheken op het landelijk schakelpunt (Subsidieregeling LSP)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. zorgaanbieder:

 • c. zorginformatiesysteem: elektronisch systeem van een zorgaanbieder voor het verwerken van persoonsgegevens betreffende de gezondheid van zijn cliënten ten behoeve van de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere zorgaanbieders;

 • d. landelijk schakelpunt: elektronisch systeem, beheerd door de Stichting Nationaal ICT Instituut in de Zorg, ten behoeve van het door middel van een elektronische landelijke verwijsindex uitwisselen tussen zorgaanbieders van persoonsgegevens betreffende de gezondheid van hun cliënten met behulp van daartoe ingerichte elektronische voorzieningen;

 • e. huisartsendienstenstructuur: zorgaanbieder, genoemd in de bijlage bij deze regeling;

 • f. huisartspraktijk: zorgaanbieder, niet zijnde een huisartsendienstenstructuur, die een praktijk in stand houdt waar een of meer huisartsen huisartsenzorg verlenen;

 • g. apotheek: zorgaanbieder, niet zijnde een huisartspraktijk, die een of meer vestigingen in stand houdt, waarbij onder vestiging wordt verstaan een lokaal of samenhangend geheel van lokalen waarin geneesmiddelen worden bereid, ter hand worden gesteld en ten behoeve van terhandstelling worden opgeslagen en waarvan het lokaal waar geneesmiddelen ter hand worden gesteld voor het publiek vrij toegankelijk is;

 • h. aansluiting: aansluiting van een zorginformatiesysteem op het landelijk schakelpunt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2010]

 • 1 De Minister kan aan een zorgaanbieder eenmalig een subsidie verstrekken voor het realiseren van een aansluiting en voor het beschikbaar maken van persoonsgegevens betreffende de gezondheid van zijn cliënten ten behoeve van de uitwisseling met andere zorgaanbieders via het landelijk schakelpunt.

 • 2 De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een huisartsendienstenstructuur, een huisartspraktijk of een apotheek.

 • 3 De subsidie aan een huisartsendienstenstructuur is tevens bestemd voor activiteiten om te bevorderen dat de huisartspraktijken in het werkgebied van de huisartsendienstenstructuur aansluiting van hun zorginformatiesystemen realiseren.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2010]

De subsidie bedraagt:

 • a. voor een huisartsendienstenstructuur: het in de bijlage bij deze regeling bij de desbetreffende huisartsendienstenstructuur vermelde bedrag;

 • b. voor een huisartspraktijk: € 3.000,– vermeerderd met € 1,– voor elke persoon die ten tijde van de indiening van de aanvraag, bedoeld in artikel 4, als patiënt is ingeschreven bij de huisartspraktijk;

 • c. voor een apotheek: € 5.000,– voor elke vestiging van de apotheek die ten tijde van de indiening van de aanvraag, bedoeld in artikel 4, staat ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 61, vijfde lid, van de Geneesmiddelenwet.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2010]

 • 1 De subsidie wordt op aanvraag verleend.

 • 2 Een aanvraag van de subsidie wordt uiterlijk 31 december 2009 ingediend.

 • 3 De aanvraag van een huisartspraktijk bevat een opgave van het aantal personen dat voor de berekening van de subsidie in aanmerking wordt gebracht.

 • 4 Voor de aanvraag van de subsidie wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 5 De aanvraag van de subsidie wordt tegelijkertijd ingediend met en gaat vergezeld van de aanvraag van de aansluiting bij Stichting Nationaal ICT Instituut in de Zorg.

 • 6 Bij de aanvraag machtigt de zorgaanbieder de Minister om van de Stichting Nationaal ICT Instituut in de Zorg een opgave te verkrijgen van het aantal aansluitingen dat de zorgaanbieder heeft gerealiseerd.

 • 7 De aanvraag wordt ondertekend door een persoon die blijkens bij de aanvraag te voegen bescheiden bevoegd is de zorgaanbieder te vertegenwoordigen.

 • 8 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of de voorbereiding van de beschikking stelt de Minister de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen vier weken aan te vullen. De Minister besluit de aanvraag niet te behandelen indien de aanvraag binnen die termijn niet of niet voldoende is aangevuld.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2010]

De aanvraag van de subsidie kan worden afgewezen indien naar het oordeel van de Minister niet kan worden verwacht dat de met de subsidiëring beoogde doeleinden zullen worden bereikt.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2010]

De Minister geeft een beschikking op een aanvraag van de subsidie binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2010]

Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2010]

De Minister kan op een verleende subsidie voorschotten verstrekken.

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2010]

Binnen zes maanden na de verlening van de subsidie:

 • a. realiseert de huisartsendienstenstructuur de aansluiting van het zorginformatiesysteem van de huisartsendienstenstructuur;

 • b. realiseert de huisartspraktijk de aansluiting van het zorginformatiesysteem van de huisartspraktijk;

 • c. realiseert de apotheek de aansluitingen van de zorginformatiesystemen van elke vestiging van de apotheek die ten tijde van de indiening van de aanvraag, bedoeld in artikel 4, staat ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 61, vijfde lid, van de Geneesmiddelenwet.

Artikel 10

[Vervallen per 01-10-2010]

De zorgaanbieder doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de Minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 11

[Vervallen per 01-10-2010]

De zorgaanbieder werkt mee aan door of namens de Minister ingestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de Minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 12

[Vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Binnen 32 weken na de verlening van de subsidie geeft de Minister ambtshalve een beschikking tot vaststelling van de subsidie.

 • 2 De subsidie wordt vastgesteld op het verleende bedrag indien de zorgaanbieder binnen zes maanden na de verlening van de subsidie blijkens opgave van de Stichting Nationaal ICT Instituut in de Zorg heeft voldaan aan de verplichting, bedoeld in artikel 9.

 • 3 De subsidie wordt op nihil vastgesteld indien de zorgaanbieder niet binnen zes maanden na de verlening van de subsidie blijkens opgave van de Stichting Nationaal ICT Instituut in de Zorg heeft voldaan aan de verplichting, bedoeld in artikel 9.

Artikel 13

[Vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Op verzoek van de Minister toont een huisartspraktijk waaraan een subsidie is verleend, binnen een bij dat verzoek gestelde termijn aan dat ten tijde van de indiening van de aanvraag, bedoeld in artikel 4, eerste lid, evenveel of meer personen als patiënt stonden ingeschreven bij de huisartspraktijk als het aantal personen dat met de opgave, bedoeld in artikel 4, derde lid, voor de berekening van de subsidie in aanmerking is gebracht.

 • 2 Indien de huisartspraktijk niet voldoet aan de verplichting, bedoeld in het eerste lid, kan de Minister het bedrag van de verleende of vast te stellen subsidie verlagen tot € 3.000.

Artikel 14

[Vervallen per 01-10-2010]

Indien een zorgaanbieder de aansluiting heeft gerealiseerd op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling:

Artikel 15

[Vervallen per 01-10-2010]

De Minister kan indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 16

[Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 april 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage Subsidiebedragen per huisartsendienstenstructuur

[Vervallen per 01-10-2010]

Naam huisartsendienstenstructuur

Aantal inwoners vigerende tariefbeschikking Nederlandse zorgautoriteit

Subsidiebedrag

Vereniging Doktersdiensten Groningen

633.945

€ 266.257

Dokterswacht Friesland

523.963

€ 220.064

Centrale Huisartsendienst Drenthe

440.185

€ 184.878

Zuidwestdrenthe ed (geen lid VHN)

41.740

€ 17.531

Zuidwolde (geen lid VHN)

9.450

€ 3.969

Westerbork (geen lid VHN)

7.504

€ 3.152

Huisartsendienstenstructuur Almere p/a Zorggroep Almere

181.599

€ 76.272

St. Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek, waaronder:

   

– Huisartsenpost Apeldoorn

198.991

€ 83.576

– Huisartsenpost Deventer

182.250

€ 76.545

– Huisartsenpost Oost-Achterhoek

119.274

€ 50.095

– Huisartsenpost Zutphen

107.998

€ 45.359

Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost)

264.570

€ 111.119

Centrale Huisartsen Post Almelo U.A.

203.080

€ 85.294

Hengelo (inwonertal ongeveer 130.000)

129.450

€ 54.369

SDH IJssel-Vecht/Flevoland, waaronder:

   

– Huisarstenpost Lelystad/Dronten/Emmeloord

183.452

€ 77.050

– Huisartsenpost Zwolle/Hardenberg/Noordoost Veluwe

379.469

€ 159.377

Coöperatieve Vereniging HuisartsenPost De Gelderse Vallei

262.756

€ 110.358

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen U.A.

420.155

€ 176.465

Coöperatieve Huisartsendienst Regio Arnhem

420.169

€ 176.471

Stichting Dienstenstructuur RHV Oude IJssel te Doetinchem

146.071

€ 61.350

Stichting Dienstenstructuur RHV Gelders Rivierenland

174.400

€ 73.248

Primair Huisartsenposten

1.540.881

€ 647.170

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

791.235

€ 332.319

Coöperatieve Huisartsenpost Zaanstreek/Waterland, waaronder:

   

– Huisartsenpost Zaanstreek

163.495

€ 68.668

– Huisartsenpost Waterland

147.155

€ 61.805

Coöperatieve Huisartsenpost Alkmaar e.o.

236.750

€ 99.435

Centrale Huisartsenpost West-Friesland

215.105

€ 90.344

BV Centrale Huisartsenpost Kop van Noord-Holland

144.541

€ 60.707

HuisArtsenPost Haarlemmermeer

125.950

€ 52.899

Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland

125.950

€ 52.899

Stichting Spoedpost Zuid Kennemerland (SSZK)

284.397

€ 119.447

Stichting Huisartsenpost Amstelland

170.095

€ 71.440

Coöperatieve Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord

184.259

€ 77.389

Stichting Huisartsenpost Delft e.o.

147.215

€ 61.830

Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden

670.480

€ 281.602

Stichting Centrale Huisartsenposten Rijnmond

1.009.035

€ 423.795

Coöperatieve DoktersDienst Duin- en Bollenstreek

205.791

€ 86.432

Huisartsenpost Midden-Holland

245.411

€ 103.073

Coöperatieve Regionale Huisartsenpost Drechtsteden

281.195

€ 118.102

Centrale HuisartsenPost Westland

116.311

€ 48.851

Coöperatieve Centrale Huisartsenpost Gorinchem e.o.

163.277

€ 68.576

Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ)

119.485

€ 50.184

Coöperatieve Vereniging Huisartsenpost 't Hellegat

132.242

€ 55.542

St. Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland

292.912

€ 123.023

Nucleus Huisartsenpost West BV

57.380

€ 24.100

Nucleus huisartsenposten

81.685

€ 34.308

Stichting Huisartsendienstenstructuur Zeeland

216.120

€ 90.770

Coöperatieve Huisartsenpost Midden-Brabant

367.915

€ 154.524

Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant

541.478

€ 227.421

Stichting Huisartsen Organisatie Kempen en Omstreken SHOKO

172.751

€ 72.555

Huisartsenpost Den Bosch Oss Veghel HOV

510.692

€ 214.491

HDS tussen Maas en Waal

20.520

€ 8.618

Stichting HDS West-Brabant

683.011

€ 286.865

HOZL-Centrale Huisartsenpost Nightcare BV

281.605

€ 118.274

Stichting Huisartsenpost Maastricht & Heuvelland

180.585

€ 75.846

Stichting Huisartsenposten Midden Limburg

246.576

€ 103.562

HuisArtsenPosten Noord-Limburg

232.440

€ 97.625

St. Huisartsen Dienst Westelijke Mijnstreek

177.140

€ 74.399

Terug naar begin van de pagina