Uitvoeringsregeling visserij

Geldend van 01-07-2010 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 september 2008, nr. TRCJZ/2007/3190, houdende samenvoeging en vereenvoudiging van diverse regelingen op het gebied van de visserij (Uitvoeringsregeling visserij)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. visserijzone: in artikel 1, vierde lid, onder a, van de wet (Stb. 312) bedoelde zone;

 • c. zeegebied: als zodanig in artikel 1 van het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970 (Stb. 176) aangewezen wateren;

 • d. kustwateren: als zodanig in artikel 2 van het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970 aangewezen wateren;

 • e. binnenwateren: overige Nederlandse wateren, niet behorende tot het zeegebied en de kustwateren;

 • f. riviervisserij: visserij die op de Westerschelde ten oosten van de lijn van de lichtopstand de Nolle nabij Vlissingen naar de lichtopstand Nieuwe Sluis in Zeeuws Vlaanderen wordt uitgeoefend;

 • g. rapen: vergaren, niet zijnde het vissen met enig vistuig geschikt voor het vangen van schelpdieren;

 • h. handmatig: met de hand, zonder gebruikmaking van enig hulpmiddel, dan wel louter met gebruikmaking van een riek of een spade;

 • i. merkje: door of vanwege de Minister verstrekt, bij een vergunning behorend merkteken;

 • j. verordening: verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijprodukten en produkten van de aquacultuur (Pb EG L 17);

 • k. producentenorganisatie: organisatie als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de verordening;

 • l. aangeslotene: aangeslotene bij een erkende producentenorganisatie voor het IJsselmeer;

 • m. grote fuik: aalfuik die met behulp van stokken of palen wordt uitgezet en verbonden is aan schutwant, al dan niet deeluitmakend van een fuikregel;

 • n. schietfuik binnenvisserij: aalfuik die door een vleugel met een tweede aalfuik wordt verbonden, welke beide fuiken paarsgewijs worden uitgezet;

 • o. bordennet: vistuig dat bestaat uit één net dat bij het vissen wordt opengehouden door twee aan het net verbonden visborden;

 • p. handzeef: zeef met een lengte en breedte van ten minste 80 centimeter respectievelijk 60 centimeter, in de lengterichting voorzien van gladde draadvormige spijlen, die op gelijke hoogte en met een onderlinge afstand van ten minste 7 millimeter zijn aangebracht;

 • q. functionaris: functionaris als bedoeld in artikel 1 van de Regeling stelselmatige controle bij aanlanding 1988;

 • r. visvak: in een tussen het Rijk en de huurder gesloten overeenkomst tot verhuur van het visrecht nader aangeduid visgebied, waarin op grond van deze overeenkomst met een aalfuik, staand want, hoekwant, aalkistje, ankerkuil of enig ander vast vistuig mag worden gevist;

 • s. staatswateren: wateren waarvan de Staat der Nederlanden de eigendom heeft van de grond eronder;

 • t. IJsselmeer: IJsselmeer zoals afgebakend in artikel 1, tweede en derde lid, van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

 • u. garnaal: noordzeegarnaal (Crangon crangon).

 • v. spieringdrijfnet: ieder een- of meerwandig wargaren, hetwelk bij gebruik door de stroom wordt voortbewogen, met een maaswijdte van 45 mm of minder;

 • w. recreatieve visserij: het vissen met vaste vistuigen, waarbij de vangst uitsluitend bestemd is voor eigen gebruik;

 • x. mosselzaadinvanginstallatie: al dan niet drijvend, aan de bodem verankerd of bevestigd vistuig, bestaande uit verbindingsmateriaal waaraan met het oogmerk om periodiek mosselzaad te oogsten invangsubstraat is bevestigd waaraan mossellarven zich kunnen hechten;

 • y. vergunning voor een mosselzaadinvanginstallatie: vergunning als bedoeld in artikel 36 voor het vissen met een mosselzaadinvanginstallatie;

 • z. mosselkweekperceel: perceel dat zich bevindt in een kustwater en dat bestemd is voor het kweken van mosselen;

 • aa. wet: Visserijwet 1963.

Hoofdstuk 2. Aanwijzingsbepalingen en administratieverplichtingen

§ 2.1. Aanwijzingen op grond van de Visserijwet 1963

Artikel 4

Als middelen, bedoeld in artikel 2c, eerste lid, van de wet, waarmee het verboden is vis te bedwelmen, te verwonden of te doden, worden aangewezen:

 • a. kokkelbonen;

 • b. tjoekvisje;

 • c. ongebluste kalk;

 • d. dynamiet, en

 • e. andere vergiftigende, bedwelmende en ontplofbare stoffen.

Artikel 5

Als water waarvoor de bepalingen van paragraaf 5 van de wet betreffende de huur en verhuur van visrecht niet gelden, wordt aangewezen: het Grevelingenmeer.

§ 2.3. Administratieverplichtingen

Artikel 7

 • 1 Degene die de vissoorten aal, snoekbaars, baars, snoek, zeelt, brasem, karper, ruisvoorn en blankvoorn aanvoert, degene die in de uitoefening van een beroep of bedrijf deze vissoorten afneemt en degene die bemiddeling verleent bij het veilen van deze vissoorten als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van het Reglement voor de binnenvisserij 1985, zijn verplicht dagelijks een administratie bij te houden van de overdracht en de opslag van deze vissoorten.

 • 2 Degene die bemiddeling verleent bij het veilen van de vissoorten, genoemd in het eerste lid, is verplicht er voor zorg te dragen dat op bij de op de veiling aanwezige vissoorten de naam van de aanvoerder is vermeld alsmede de herkomst van de vissoorten.

Artikel 8

 • 2 In het geval een aanvoerder van de vissoorten snoekbaars, baars, snoek, zeelt, brasem, karper, ruisvoorn en blankvoorn meer dan 5 kilogram vis, behorend tot deze soorten, onder zich houdt, als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van het Reglement voor de binnenvisserij 1985, moet uit de administratie, bedoeld in artikel 7, eerste lid, blijken:

  • a. de vissoort;

  • b. de hoeveelheid per vissoort;

  • c. de plaats van opslag;

  • d. de datum van aanvoer van de vissoorten en de datum van verkoop;

  • e. de herkomst van de vissoort, en

  • f. de naam van de afnemer.

 • 3 In het geval de vissoorten, bedoeld in het eerste en tweede lid, zonder bemiddeling van een veiling of visafslag worden verkocht, moet uit de administratie van de afnemer blijken:

  • a. de vissoort;

  • b. per vissoort de hoeveelheid;

  • c. de datum van aanvoer van de vissoorten en de datum van verkoop;

  • d. de naam van de aanvoerder en diens woonadres, en

  • e. de herkomst van de vissoort.

 • 4 In het geval de vissoorten, bedoeld in het eerste en tweede lid, via de bemiddeling van een veiling ter verkoop worden aangeboden, moet uit de administratie van degene die deze bemiddeling verleent, blijken:

  • a. de vissoort;

  • b. per vissoort de hoeveelheid;

  • c. de naam van de aanvoerder;

  • d. de naam van de afnemer;

  • e. de datum van aanvoer van de vissoort en de datum van verkoop, en

  • f. de herkomst van de vissoort.

Artikel 9

Alle bewijsstukken of bescheiden waarin de gegevens, bedoeld in artikel 8, zijn vastgelegd, moeten vanaf het tijdstip van hun opstelling of verkrijging tot het tijdstip waarop drie kalenderjaren zijn verlopen, worden bewaard.

Artikel 10

De verplichting om een administratie bij te houden als bedoeld in artikel 7, eerste lid, geldt niet voor:

Artikel 10a

 • 1 Een visser die in enig jaar gebruik maakt van de vistuigen, genoemd in artikel 32a, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, doet wekelijks uiterlijk op dinsdag om 24.00 uur opgave aan de Minister van zijn aalvangsten in de voorafgaande week. Uit deze opgave blijkt:

  • a. de naam van de visser;

  • b. de hoeveelheid gevangen aal in kilogram;

  • c. de herkomst van de aal.

 • 2 De opgave geschiedt op een door de Minister beschikbaar te stellen format.

 • 3 In afwijking van het eerste lid kan een visser die in een bepaalde periode geen gebruik maakt van de vistuigen genoemd in artikel 32a, eerste lid, hiervan voorafgaand aan die periode opgave doen.

Artikel 10b

 • 1 Een visser die in enig jaar gebruikt maakt van de vistuigen, genoemd in artikel 32a, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, doet jaarlijks in de maand december opgave aan de Minister van zijn visserij-inspanning op aal van het betreffende jaar. Uit deze opgave blijkt:

  • a. de naam van de visser;

  • b. het aantal en het soort vistuigen waarmee hij in het betreffende jaar op aal heeft gevist.

 • 2 De opgave geschiedt op een door de Minister te beschikbaar te stellen format.

Hoofdstuk 3. Verbodsbepalingen

§ 3.1. Verbodsbepalingen visserijzone, zeegebied en kustwateren

Artikel 12

 • 1 Het is verboden te vissen in het zeegebied en de kustwateren met een aalfuik, staand want, hoekwant, aalkistje, ankerkuil of enig ander vast vistuig, niet zijnde een vistuig, geschikt voor het vangen van schelpdieren.

 • 2 Het is verboden in de kustwateren te vissen met een zegen.

Artikel 13

Het is verboden te vissen met:

 • a. sleepnetten al dan niet met wekkerkettingen in de Oosterschelde ten oosten van de Oosterscheldekering, en

 • b. sleepnetten met wekkerkettingen in de gebieden genoemd in bijlage 5.

Artikel 14

 • 1 Het is verboden in het zeegebied en de kustwateren te vissen met:

  • a. de harpoen, de elger, de aalschaar, of enig ander vistuig, hetwelk geëigend is de vis te verwonden, met uitzondering van het hoekwant, de reep, de dobber, de zetangel of fleur, de hengel of spieringtuig, en

  • b. een visnet waarvan het netwerk van metaalgaas is vervaardigd, met uitzondering van de kreeftenkorf en enig ander net, bestemd of mede bestemd tot het vangen van schaal- en schelpdieren, zeesterren en zee- of koraalmos.

 • 3 Het is verboden in de kustwateren, genoemd in artikel 2, derde tot en met zevende lid, van het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970, met de hierna genoemde vistuigen te vissen, indien de maaswijdte kleiner is dan het aantal millimeters, vermeld achter het desbetreffende vistuig:

  • a. de ankerkuil 13 mm;

  • b. het staande ansjovisnet, de fuik van een ansjovisweer 15 mm;

  • c. het kuilnet 17 mm;

  • d. de zegen 20 mm;

  • e. het spieringdrijfnet 25 mm, en

  • f. het schutnet, het staande botnet, de fuik aan een botweer 80 mm.

 • 4 Het is verboden in de kustwateren te vissen met een vistuig, waarvoor een minimummaaswijdte is vastgesteld, indien met betrekking tot dat vistuig enige handeling is verricht of enig middel is aangewend, waardoor het ontsnappen van vis kan worden bemoeilijkt of belet.

Artikel 15

Het is verboden de visserij uit te oefenen met een vissersvaartuig waarvan het motorvermogen groter is dan het motorvermogen dat staat vermeld op de ten behoeve van dat vissersvaartuig verleende vergunning als bedoeld in artikel 70, eerste lid.

Artikel 17

Het is verboden te vissen met enig vistuig, geschikt voor het vangen van schelpdieren, in:

Artikel 18

 • 1 Het is verboden schaal- en schelpdieren te rapen in de visserijzone, het zeegebied en de kustwateren tussen één uur na zonsondergang en één uur vóór zonsopgang.

 • 2 Het is verboden schelpdieren te rapen in het gebied, genoemd in bijlage 3.

 • 3 Het is verboden schelpdieren te rapen in het gebied, genoemd in bijlage 5.

Artikel 19

Het is verboden schelpdieren uit te zaaien of uit te zetten in de visserijzone, het zeegebied en de kustwateren.

Artikel 20

Het is verboden te vissen met vistuigen, geschikt voor het vangen van garnalen in het gebied, genoemd in bijlage 6.

Artikel 21

Het is verboden te vissen met enig vistuig geschikt voor het vangen van garnalen in de visserijzone, het zeegebied en de kustwateren met uitzondering van de Westerschelde.

Artikel 22

Het is verboden om van vrijdag 12.00 uur tot de daaropvolgende zondag 24.00 uur buiten de haven te zijn met een vaartuig dat enig vistuig aan boord heeft geschikt voor het vangen van garnalen.

Artikel 23

Het is verboden op of in de nabijheid van enig water, behorend tot de visserijzone, het zeegebied of de kustwateren, een vistuig voorhanden te hebben, indien en voor zover het gebruik van dat vistuig in dat water ingevolge het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 22 verboden is.

Artikel 23a

 • 1 Aal gevangen met een hengel of peur in de visserijzone, het zeegebied en de kustwateren wordt onmiddellijk levend in hetzelfde water teruggezet.

 • 2 Het is verboden aal voorhanden te hebben bij de uitoefening van de visserij, bedoeld in het eerste lid.

§ 3.2. Verbodsbepalingen binnenwateren

Artikel 24

Als wateren waarin het ingevolge artikel 7, tweede lid, onderdeel a, van het Reglement voor de binnenvisserij 1985, is verboden te vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur vóór zonsopgang worden aangewezen de in bijlage 2 opgenomen wateren.

Artikel 25

Als water waarin het verboden is te vissen met de hengel in de periode van 1 april tot en met 31 mei, wordt aangewezen de in bijlage 7 opgenomen wateren.

Artikel 26

Als water, waarin het verboden is te vissen met enig vistuig wordt aangewezen: de Geul, bovenstrooms van de grens tussen de gemeenten Valkenburg en Meerssen en haar zijbeken, de Voerenbeek en de Noorbeek met dien verstande, dat het van 1 april tot en met 30 september toegestaan is te vissen met de hengel, voor zover deze niet is geaasd met worm of nabootsing daarvan.

Artikel 28

Het uitzetten van graskarpers is verboden in:

Artikel 28a

Het is verboden de volgende rivierkreeften in de binnenwateren uit te zetten:

 • a. Californische rivierkreeft;

 • b. Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft;

 • c. Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft;

 • d. Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft;

 • e. Marmerkreeft;

 • f. Rode Amerikaanse rivierkreeft, en

 • g. Turkse rivierkreeft.

§ 3.3. Verbodsbepalingen IJsselmeer

Artikel 29

 • 1 Het is verboden te vissen in het IJsselmeer met:

  • a. de grote fuik in de periode van 1 januari tot en met 30 april;

  • b. de schietfuik binnenvisserij in de periode van 1 oktober tot en met 30 april;

  • c. het staand net in de periode van 16 maart tot en met 30 juni;

  • d. het aalhoekwant in de periode van 1 november tot en met 11 april;

  • e. het aalkistje in de periode van 1 november tot en met 11 april;

  • f. de aaskuil in de periode van 1 november tot en met 11 april, en

  • g. de zegen in de periode van 16 maart tot en met 31 oktober.

 • 2 Het is verboden te vissen in het IJsselmeer met het staand net, het aalhoekwant of het aalkistje van vrijdagmiddag 16.00 uur tot de daaropvolgende maandagmorgen 8.00 uur.

 • 3 Het is verboden te vissen in het IJsselmeer met de aaskuil van donderdag zonsondergang tot de daaropvolgende maandag 8.00 uur en voorts dagelijks van zonsondergang tot de daaropvolgende morgen 8.00 uur.

Artikel 30

Het is verboden te vissen met de schietfuik binnenvisserij in de gebieden in het IJsselmeer, genoemd in bijlage 8.

Artikel 32

 • 1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 29 tot en met 31, is het verboden te vissen in het IJsselmeer gedurende een door de Minister te bepalen periode, met alle vistuigen behalve de hengel en de peur.

 • 2 De periode waarin het verboden is te vissen op grond van het vorige lid, wordt jaarlijks vastgesteld en bekendgemaakt in de Staatscourant.

§ 3.4. Verbodsbepalingen voor alle wateren

Artikel 32a

 • 2 Het is verboden om in de periode, genoemd in het eerste lid, een vistuig als genoemd in het eerste lid, voorhanden te hebben op of in de nabijheid van de Nederlandse wateren.

 • 3 Van het verbod, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, en in het tweede lid, wordt vrijstelling verleend voor de zee- en kustvisserij met een drijvend of in de waterkolom zwevend vistuig bestaande uit een lange lijn met daaraan aan zijlijntjes bevestigde enkeltandige haken, waarvan de kortste afstand tussen de punt en de steel ten minste 10 mm bedraagt, die de zeebodem niet raken.

 • 4 Van het verbod, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en in het tweede lid, wordt vrijstelling verleend voor de visserij met een aalfuik waarin:

  • a. als afsluiting van de fuik achter de laatste inkeling een hoepel van gelijke grootte als de laatste hoepel van de fuik is aangebracht, bespannen met een netwerk met een maaswijdte van ten minste 60 mm, dat zodanig is aangebracht, dat de mazen in de te water staande fuik vierkant van vorm zijn;

  • b. als afsluiting van de fuik achter de laatste inkeling een hoepel van gelijke grootte als de laatste hoepel van de fuik is aangebracht, waaraan een in een punt toelopend netwerk met een maaswijdte van ten minste 60 mm is bevestigd, of

  • c. waarin achter de laatste inkeling een verlenging van de fuik bevestigd, bestaande uit om twee hoepels van gelijke grootte als de laatste hoepel van de fuik gespannen netwerk met een maaswijdte van ten minste 60 mm.

 • 5 De vrijstelling, bedoeld in het vierde lid, geldt slechts voor ondernemers die een controleovereenkomst hebben gesloten met Productschap Vis.

Artikel 32b

 • 2 Het is verboden aal voorhanden te hebben bij de uitoefening van de visserij, bedoeld in het eerste lid.

Hoofdstuk 4. Vrijstellingen, ontheffingen en vergunningen

§ 4.1. Algemeen

Artikel 33

 • 2 Aan vrijstellingen, ontheffingen en vergunningen als bedoeld in onderhavige regeling, kunnen voorschriften worden verbonden. Zij kunnen onder beperkingen worden verleend. Zij kunnen worden ingetrokken.

 • 3 Niet naleven van beperkingen of voorschriften als bedoeld in het eerste lid, wordt aangemerkt als handelen zonder vrijstelling, ontheffing of vergunning als bedoeld in het tweede lid.

Artikel 34

Een vrijstelling als bedoeld in artikel 33, wordt niet verleend voor het rapen van schelpdieren in het gebied, genoemd in bijlage 3.

Artikel 35

Een vergunning als bedoeld in artikel 33, wordt niet verleend voor:

 • a. het vissen in het gebied, genoemd in bijlage 3;

 • b. het vissen met vistuigen geschikt voor het vangen van schelpdieren in de gebieden genoemd in bijlage 3 en 5, en

 • c. het vissen met vistuigen, geschikt voor het vangen van garnalen in het gebied, genoemd in bijlage 6.

Artikel 36

 • 2 Een vergunning als bedoeld in het eerste lid voor de visserij in het zeegebied en de kustwateren met een vistuig als genoemd in artikel 12, wordt na 31 december 2010 niet verleend voor de recreatieve visserij.

Artikel 37

Het verbod, bedoeld in artikel 23, geldt niet indien het vistuig zodanig is verpakt of in zodanige toestand is, dat dadelijk gebruik daarvan niet mogelijk is.

§ 4.2. Vrijstellingen sleepnetvisserij

Artikel 38

 • 1 Van het bepaalde in artikel 6c, eerste lid, van het Reglement zee- en kustvisserij 1977 wordt vrijstelling verleend:

  • a. voor het uitoefenen van de visserij met de boomkor met vaartuigen, andere dan vissersvaartuigen met een lengte over alles kleiner dan 8 meter, in de visserijzone, het zeegebied en de Westerschelde, alsmede voor het in deze wateren aan boord van zodanige vaartuigen aanwezig hebben van een boomkor, en

  • b. voor het uitoefenen van de riviervisserij met de boomkor met vaartuigen met een lengte over alles kleiner dan 20 meter en met een motorvermogen van ten hoogste 221 kW waarmee uitsluitend de riviervisserij wordt uitgeoefend, alsmede voor het aan boord van zodanige vaartuigen aanwezig hebben van een boomkor.

 • 2 De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, wordt slechts verleend voor vaartuigen met één boomkor met een maximale breedte van 150 centimeter, gemeten tussen de uiteinden van de constructie, zonder dat er voorzieningen zijn getroffen waardoor de boomkor kan worden uitgeschoven of verlengd.

 • 3 De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel b, wordt slechts verleend:

  • a. aan ondernemers te wiens naam het vaartuig in de Officiële lijst der Belgische Vissersvaartuigen, bedoeld in het Ministeriële besluit van 21 februari 1934, is geregistreerd, en

  • b. voor vaartuigen:

   • 1°. met ten hoogste twee boomkorren waarvan de individuele lengte niet meer bedraagt dan 4.5 meter, gemeten tussen de uiteinden van de constructie, zonder dat er voorzieningen zijn getroffen waardoor de boomkor kan worden uitgeschoven en verlengd;

   • 2°. ten behoeve waarvan aan de ondernemer, bedoeld in onderdeel a, een akte van consent is afgegeven door het Waterschoutsambt te Antwerpen voor de visserij op de Westerschelde als bedoeld in het Reglement van 20 mei 1843 ter uitvoering van artikel 9 van het Verdrag van 19 april 1839 betreffende de uitoefening van het recht der visscherij en van den vischhandel.

 • 4 In afwijking van het derde lid, onderdeel b, onder 1º, wordt voor de gerichte riviervisserij op garnalen de vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, verleend voor vaartuigen met ten hoogste twee boomkorren waarvan de individuele lengte niet meer bedraagt dan 12 meter, gemeten tussen de uiteinden van de constructie, zonder dat er voorzieningen zijn getroffen waardoor de boomkor kan worden uitgeschoven of verlengd.

 • 5 Vaartuigen ten aanzien waarvan de in het eerste lid, aanhef en onderdeel b, bedoelde vrijstelling is verleend, worden vermeld op bijlage 10 die op voordracht van de bevoegde Belgische autoriteiten wordt vastgesteld.

Artikel 39

Van het bepaalde in artikel 21, wordt vrijstelling verleend voor het vissen in de visserijzone en het zeegebied:

 • a. met vaartuigen met een lengte over alles kleiner dan 8 meter, voor zover het betreft de visserij met een boomkor, en

 • b. met vaartuigen met een lengte over alles kleiner dan 10 meter, voor zover het betreft de visserij met een bordennet.

Artikel 40

Van het bepaalde in artikel 5, eerste lid, van de Regeling instandhoudingsmaatregelen zeevisserij wordt vrijstelling verleend voor vaartuigen, andere dan vissersvaartuigen:

 • a. met een lengte over alles kleiner dan 8 meter, voor zover het betreft het verbod om een boomkor aan boord te hebben in de visserijzone, het zeegebied en de Westerschelde, en

 • b. met een lengte over alles kleiner dan 10 meter, voor zover het betreft het verbod om een bordennet aan boord te hebben in de visserijzone, het zeegebied en de Westerschelde.

Artikel 41

De vrijstellingen, bedoeld in de artikelen 39 en 40, worden slechts verleend voor vaartuigen met één boomkor als bedoeld in artikel 38, tweede lid, of met één bordennet waarvan de hoogte van de visborden niet meer bedraagt dan 70 centimeter en waarvan de lengte van de bovenpees, inclusief stroppen en kabels, niet meer bedraagt dan 225 centimeter, gemeten vanaf de achterzijde van het ene tot de achterzijde van het andere bord.

Artikel 42

 • 1 Aan de vrijstellingen, bedoeld in artikel 38, eerste lid, aanhef en onder a, artikel 39 en artikel 40, worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a. vissoorten als genoemd in de bijlagen 2, 3 en 4 van de Regeling instandhoudingsmaatregelen zeevisserij, met uitzondering van schar en bot gevangen in de bij die vissoorten genoemde wateren, dienen onmiddellijk na het ophalen ervan in hetzelfde water te worden teruggezet;

  • b. indien de visserij op garnalen wordt uitgeoefend, dient de vangst direct na aan boord te zijn gehaald, te worden gesorteerd met behulp van een handzeef, en

  • c. het is verplicht een handzeef aan boord te hebben van het vaartuig waarmee de garnalenvisserij wordt uitgeoefend.

 • 2 Aan de vrijstelling, bedoeld in artikel 38, eerste lid, aanhef en onder b, worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a. verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad van de Europese Unie van 30 maart 1998 voor de instandhouding van visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen (PbEG L125) wordt, met uitzondering van artikel 29 van voornoemde verordening, bij de uitoefening van de visserij in acht genomen;

  • b. aanlandingen in Nederlandse havens vinden slechts overeenkomstig de Regeling stelselmatige controle bij aanlanding 1988 plaats, en

  • c. bij aanlanding in een Nederlandse haven is de ondernemer verplicht onverwijld maar uiterlijk binnen een half uur na aanlanding per vissoort opgave van de vangsthoeveelheden te doen.

 • 3 De opgave, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, vindt plaats door middel van het indienen van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, bedoeld in bijlage I van verordening (EEG) nr. 2807/83 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 september 1983 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van gegevens over de visvangst van de Lidstaten (PbEG L 276), waarop per vissoort de vangsthoeveelheden in het gedeelte van het formulier dat betrekking heeft op de aangifte van aanvoer, zijn ingevuld.

 • 4 Het indienen van het logboek-, tevens vangstopgaveformulier, bedoeld in het derde lid, vindt plaats door overhandiging aan een functionaris of aan een ambtenaar van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of deponering van het formulier in een opgavebus als bedoeld in de Regeling eisen, administratie en registratie inzake uitoefening visserij.

Artikel 43

 • 1 Van het verbod in artikel 13, onderdeel a, is degene die op 15 april 2007 in het bezit was van een vergunning als bedoeld in artikel 36, vrijgesteld onder de voorwaarden dat:

  • a. eidragende en pas verschaalde kreeften, als kreeften gevangen vóór 1 april en na 15 juli, onmiddellijk worden teruggezet, en

  • b. bijgevangen ondermaatse vis dan wel garnalen met behulp van water automatisch naar buitenboord worden afgevoerd via een uit glad materiaal bestaande glijgoot of afvoerpijp;

 • 2 Indien degene als bedoeld in het eerste lid, met een ander vissersvaartuig vist dan met het vaartuig waarvoor de in het eerste lid bedoelde vergunning is verleend, maakt hij hiervan twee weken van tevoren schriftelijk melding bij de Minister.

§ 4.3. Vrijstellingen schelpdiervisserij

Artikel 44

Van het bepaalde in artikel 17 wordt vrijstelling verleend voor het vissen met enig vistuig geschikt voor het vangen van:

 • a. mosselen en zeesterren door de visrechthebbende op de mosselpercelen gelegen in de kustwateren;

 • b. mosselen en zeesterren door de visrechthebbende dan wel degene die daartoe toestemming heeft gekregen van de visrechthebbende op verwaterpercelen, en

 • c. oesters door de visrechthebbende op de oesterpercelen in de Oosterschelde.

Artikel 45

Van het verbod in artikel 19 wordt vrijstelling verleend voor zover het betreft het uitzetten of uitzaaien van mosselen, kokkels, oesters en Japanse oesters.

Artikel 46

De vrijstelling, bedoeld in artikel 44, wordt slechts verleend voor zover het betreft het vissen met een vissersvaartuig met korren, waarvan de opening niet breder is dan 1.90 meter.

Artikel 47

Onverminderd het bepaalde in artikel 46 is het vissen van mosselen, zeesterren en oesters, met uitzondering van het vissen op verwaterpercelen, verboden:

 • a. tussen zonsondergang en zonsopgang;

 • b. op zaterdagen en zondagen en algemeen erkende christelijke feestdagen, en

 • c. bij een zicht van 250 meter of minder.

§ 4.4. Vrijstelling rapen schelpdieren

Artikel 48

Van het verbod in artikel 18, derde lid, wordt vrijstelling verleend aan:

 • a. degene die handmatig schelpdieren raapt en visrechthebbende is op de desbetreffende schelpdierpercelen, dan wel van de visrechthebbende vooraf schriftelijke toestemming heeft gekregen om handmatig schelpdieren te rapen op die percelen, gelegen in het gebied, genoemd in bijlage 5, en

 • b. degene die handmatig schelpdieren raapt voor eigen gebruik, tot ten hoogste tien kilogram bruto per dag.

§ 4.5. Vrijstellingen garnalenvisserij

Artikel 49

Van het verbod, bedoeld in artikel 21, is vrijgesteld degene, die anders dan met behulp van een vaartuig op garnalen vist.

Artikel 50

Het verbod, bedoeld in artikel 22, geldt niet

 • a. indien het vissen wordt uitgevoerd als toeristische activiteit met een daarvoor geschikt vaartuig en de vangst niet op de markt wordt gebracht, en

 • b. voor het buiten de haven zijn met een vaartuig dat enig vistuig aan boord heeft geschikt voor het vangen van garnalen buiten de Nederlandse wateren, tijdens opeenvolgende tijdvakken van twee weken telkens ten hoogste negen etmalen. Het eerste tijdvak begint op de eerste zondag in oktober om 24.00 uur en loopt twee weken later op zondag om 24.00 uur af.

§ 4.6. Vrijstellingen visserij met vaste vistuigen

Artikel 51

Van het verbod in artikel 12 wordt vrijstelling verleend aan de rechthebbende op het visrecht in staatswateren met vaste vistuigen in een visvak, voor het vissen in dit visvak met die vistuigen waarop het visrecht betrekking heeft.

Artikel 52

 • 1 Aan de vrijstelling, bedoeld in artikel 51, zijn de volgende voorschriften verbonden:

  • a. de vistuigen zijn boven het waterpeil voorzien van een bordje, waarop duidelijk leesbaar het letterteken en nummer van het vissersvaartuig is vermeld dan wel, voor zover zonder vaartuig wordt gevist, de naam en adresgegevens van de visser;

  • b. een fuik is voorzien van een deugdelijke keerwant met een maaswijdte van 14 centimeter, aangebracht in de voorste hoepel of voorste inkeling;

  • c. elke maas van iedere rand van het keerwant is dusdanig aan het basisnet van de fuik bevestigd, dat alle organismen in de fuik door de mazen van het keerwant heen moeten kunnen komen;

  • d. eidragende kreeften die zijn gevangen in de Oosterschelde, pas verschaalde kreeften die zijn gevangen in de Oosterschelde en kreeften die zijn gevangen in de Oosterschelde tussen 15 juli en 1 april, worden onmiddellijk na de vangst teruggezet;

  • e. de vistuigen worden in spuikommen en havens minimaal 10 meter en in de overige visvakken minimaal 25 meter vanaf de scheidingslijn van 2 visvakken geplaatst, en

  • f. indien overeenstemming is bereikt met de rechthebbende op het visrecht in het naastgelegen visvak over de afstand waarop de vistuigen vanaf de scheidingslijn tussen de visvakken worden geplaatst, worden de vistuigen, in afwijking van het bepaalde in onderdeel e, minimaal de overeengekomen afstand vanaf de scheidslijn tussen de visvakken geplaatst.

§ 4.9. Vrijstelling visserij met grote vistuigen

Artikel 55

 • 1 Het verbod, bedoeld in artikel 27, is niet van toepassing op de visrechthebbende en de houder van een schriftelijke toestemming die:

  • a. beschikt over minimaal 250 hectare viswater en daarmee inkomsten uit de visserij genereert van minimaal € 8.500,– bruto per jaar;

  • b. zich daartoe heeft gemeld bij de Minister;

  • c. de melding, bedoeld in onderdeel b, vergezeld heeft doen gaan van een assurance-rapport van een register-accountant of een accountant-administratieconsulent waaruit blijkt dat in het kalenderjaar voorafgaande aan de melding is voldaan aan het criterium, bedoeld in onderdeel a, en

  • d. voorts telkens éénmaal in de vier jaar, te rekenen vanaf de melding, bedoeld in onderdeel b, de Minister een rapport heeft doen toekomen als bedoeld in onderdeel c, waaruit blijkt dat in het kalenderjaar voorafgaande aan de toezending van het assurance-rapport nog steeds is voldaan aan het criterium, bedoeld in onderdeel a.

 • 2 Het verbod, bedoeld in artikel 27, is niet van toepassing op het vissen in een binnen een afgesloten erf gelegen viswater, dat geen voor het doorlaten van vis geschikte verbinding met andere wateren bezit, alsmede op het vissen in een viskwekerij.

 • 3 Bij de bepaling van het areaal, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt mede begrepen het oppervlak aan viswater waarvoor vergunning is verleend ingevolge de artikelen 12 en 36, met uitzondering van het viswater waarvoor vergunning is verleend voor recreatief vissen voor uitsluitend eigen gebruik met maximaal twee fuiken of met beperkte lengte hoekwant tot maximaal 200 meter, of met beperkte lengte staand want tot maximaal 150 meter.

Artikel 56

 • 1 Van het verbod, bedoeld in artikel 27, is vrijgesteld de visrechthebbende en de houder van een schriftelijke toestemming die:

  • a. beschikt over minimaal 250 hectare viswater;

  • b. zich daartoe heeft gemeld bij de Minister;

  • c. de melding, bedoeld in onderdeel b, vergezeld heeft doen gaan van:

  • d. gedurende een periode van twee jaren voorafgaande aan de melding, bedoeld in onderdeel b, niet heeft gevist op basis van de in het eerste lid bedoelde vrijstelling.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vrijstelling van het in artikel 27 neergelegde verbod, geldt gedurende een periode van twee jaren, te rekenen vanaf de melding, bedoeld in onderdeel b.

Artikel 57

Van het verbod, bedoeld in artikel 27, is vrijgesteld degene die de visrechthebbende of de houder van de schriftelijke toestemming, bedoeld in de artikelen 55, eerste lid, en 56, eerste lid, behulpzaam is bij het vissen met een vistuig, dat niet door één persoon kan worden bediend.

Artikel 58

Werknemers die vissen in dienst van de visrechthebbende of de houder van een schriftelijke toestemming, bedoeld in de artikelen 55, eerste lid, en 56, eerste lid, hebben het bewijs van dit dienstverband bij de uitvoering van de visserij bij zich.

Artikel 60

 • 2 Indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in het eerste lid, kan de Minister besluiten dat de vrijstelling, bedoeld in artikel 55, eerste lid, niet geldt gedurende een periode van maximaal 2 jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

§ 4.10. Vrijstelling visserij op baars en snoekbaars

Artikel 61

 • 2 De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op het vissen in het IJsselmeer.

§ 4.11. Vrijstelling uitzet graskarpers

Artikel 62

 • 1 In afwijking van het verbod van artikel 28, onderdeel d, is het uitzetten van graskarpers toegestaan indien:

  • a. de eigenaar van het water waarin de graskarper wordt uitgezet hiermee instemt, en

  • b. het uitzetten van de graskarper plaatsvindt in een water dat:

   • 1°. niet in enige open verbinding staat met andere wateren dan wel;

   • 2°. van andere wateren is gescheiden door een hekwerk, bestaande uit een spijlenhek met een onderlinge afstand tussen de spijlen van ten hoogste 3 cm of een gaashek, gegalvaniseerd en gelast met vierkante mazen van ten hoogste 2,5 cm.

 • 2 Het hekwerk, bedoeld in het eerste lid, moet:

  • a. in bodem en talud zijn ingegraven;

  • b. voorzien zijn van een springflap van circa 50 cm schuin omhoog geplaatst onder een hoek van circa 45 graden in de richting van het water waarin de graskarper wordt uitgezet;

  • c. met inbegrip van de in onderdeel b, bedoelde springflap bij de hoogste waterstand ten minste 50 cm boven water uitsteken, en

  • d. aanwezig blijven en in deugdelijke staat te worden gehouden zolang de graskarper in het water dat met het hekwerk wordt afgesloten, aanwezig is.

§ 4.12. Vrijstelling nachtvisserij

Artikel 63

Van het verbod in artikel 7, eerste lid, van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 wordt vrijstelling verleend voor het vissen met de hengel tussen twee uur na zonsondergang en één uur vóór zonsopgang in de periode van 1 september tot en met 31 mei van elk kalenderjaar, in de wateren die zijn vermeld in bijlage 11.

§ 4.13. Vrijstellingen IJsselmeer

Artikel 64

 • 2 Vis van andere soorten dan spiering dient onmiddellijk nadat deze is opgehaald weer in hetzelfde water te worden teruggezet.

Artikel 65

 • 1 In afwijking van het bepaalde in artikel 29, eerste lid, onderdelen a en b, is het toegestaan te vissen met de grote fuik en de schietfuik binnenvisserij ten behoeve van de vangst van spiering gedurende een periode die de Minister daartoe jaarlijks kan vaststellen, welke periode maximaal drie weken duurt en een aanvang neemt na 1 maart.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in artikel 29, eerste lid, onderdeel a, is het toegestaan in de periode van 1 januari tot en met 30 april te vissen met de grote fuik mits in het achterste deel van de fuik een netwerk, bestaande uit tenminste 80 mazen met een maaswijdte van tenminste 40 mm is aangebracht achter de laatste inkeling zodanig dat deze mazen in de te water staande fuik vierkant van vorm zijn en vis via deze mazen uit de fuik kan ontsnappen.

Artikel 67

 • 1 Van het verbod, bedoeld in artikel 32, wordt vrijstelling verleend indien de Minister:

  • a. een producentenorganisatie voor het IJsselmeer heeft erkend overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de verordening;

  • b. heeft vastgesteld dat het aantal bij de producentenorganisatie aangesloten producenten tenminste 59% bedraagt van het totaal aantal vergunninghouders, en

  • c. de statuten en het huishoudelijk reglement van een erkende producentenorganisatie voor het IJsselmeer alsmede het door die organisatie opgestelde visplan voor het eerstvolgende visseizoen heeft goedgekeurd;

  • d. en van oordeel is dat de naleving van deze regeling en van de afspraken die zijn gemaakt binnen een erkende producentenorganisatie voor het IJsselmeer voldoende verzekerd is.

 • 2 Een vrijstelling als bedoeld in het eerste lid:

  • a. geldt slechts voor de bij de producentenorganisatie aangesloten producenten van wie de aansluiting dateert van vóór 1 januari van het jaar waarin de periode is gelegen waarop de vrijstelling betrekking heeft, en

  • b. gaat in op het tijdstip dat door de Minister in de Staatscourant is bekend gemaakt.

 • 3 De Minister kan de in het eerste lid bedoelde vrijstelling intrekken, indien naar zijn oordeel niet langer is voldaan aan één of meer van de in het eerste lid, onderdelen a tot en met d, bedoelde voorwaarden.

 • 4 De Minister komt in ieder geval tot het oordeel dat niet langer aan het eerste lid, onderdeel d, is voldaan, indien het bestuur van een erkende producentenorganisatie voor het IJsselmeer naar zijn oordeel onvoldoende zorgdraagt voor:

  • a. de controle op de naleving van het goedgekeurde visplan;

  • b. de controle op de naleving door de aangeslotenen van de statuten, het huishoudelijke reglement en andere binnen een erkende producentenorganisatie voor het IJsselmeer gemaakte huishoudelijke afspraken;

  • c. het in voorkomende gevallen overeenkomstig deze regeling wijzigen van de vergunningen, bedoeld in artikel 75, derde lid, en artikel 76, eerste lid;

  • d. het voeren van een deugdelijke registratie en administratie van overdrachtstransacties van delen van vergunningen door aangeslotenen;

  • e. het voeren van een deugdelijke administratie, waaruit te allen tijde blijkt:

   • 1°. wie aangeslotene is en vanaf welk tijdstip;

   • 2°. ten behoeve van wie een erkende producentenorganisatie voor het IJsselmeer namens de Minister een vergunning heeft gewijzigd, alsmede de reikwijdte van die vergunningen;

  • f. het terstond berichten aan de Minister welke aangeslotenen de erkende producentenorganisatie hebben verlaten;

  • g. het onverwijld doorgeven aan de Minister van elke wijziging van de statuten en huishoudelijke reglementen;

  • h. het aan de Minister te allen tijd inzage geven in de gegevens, bedoeld in de onderdelen d, e, en f, en

  • i. het desgevraagd onverwijld verstrekken aan de Minister van een afschrift van de in de onderdelen d, e en f bedoelde gegevens.

Artikel 68

 • 1 Goedkeuring door de Minister van een visplan als bedoeld in artikel 67, eerste lid, onderdeel c, kan slechts plaatsvinden indien:

  • a. het plan vóór 1 januari van het desbetreffende jaar ter goedkeuring aan de Minister is voorgelegd;

  • b. het plan aangeeft welke maatregelen genomen worden om de ten tijde van de inwerkingtreding van deze regeling op basis van artikel 8 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 toegestane visserij-inspanning van de aangeslotenen te reduceren, waarbij de reductie met ingang van het jaar 2007 is vastgesteld op 32%, en

  • c. het plan aangeeft welke maatregelen genomen worden om een duurzame wijze van vissen te waarborgen.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan ten genoegen van de Minister een andere datum dan 1 januari worden aangehouden mits deze zich naar het oordeel van de Minister verdraagt met het doel en de effectiviteit van het visplan.

Artikel 69

Aan de aangeslotenen bij de Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond-IJsselmeer U.A. wordt vrijstelling verleend als bedoeld in artikel 67, eerste lid.

§ 4.14. Vergunning garnalenvisserij

Artikel 70

 • 1 Een vergunning als bedoeld in artikel 36, bestemd voor het vissen met enig vistuig geschikt voor het vangen van garnalen in de visserijzone, het zeegebied of de kustwateren, bevat met ingang van 1 januari 2002 de volgende gegevens:

  • a. de naam van de vergunninghouder, en

  • b. de lettertekens, het nummer, het motorvermogen en de tonnage van het visservaartuig ten behoeve waarvan de vergunning is verleend.

 • 2 Indien de Minister niet binnen de in artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht gestelde termijn op een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in het eerste lid heeft beslist en de aanvraag is in overeenstemming met het bepaalde in het derde, vierde en vijfde lid, is de vergunning van rechtswege verleend overeenkomstig de aanvraag.

 • 3 Een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt ten aanzien van een vissersvaartuig slechts verleend indien:

  • a. het vissersvaartuig dient ter vervanging van een vissersvaartuig of vissersvaartuigen ten aanzien waarvan een vergunning als bedoeld in het eerste lid is verleend en de vergunninghouder afstand heeft gedaan van zijn gehele vergunning ten gunste van de aanvrager van de vergunning en het totaal verleende aantal vergunningen als bedoeld in het eerste lid niet toeneemt;

  • b. het motorvermogen van dat vissersvaartuig niet meer bedraagt dan het motorvermogen van het vissersvaartuig of de vissersvaartuigen die worden vervangen;

  • c. het vissersvaartuig voldoet aan de voorwaarden van artikel 29 van Verordening (EG) 850/98 van de Raad van de Europese Unie van 30 maart 1998 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen (PbEG L 125), en

  • d. de aanvrager een meetrapport van een onafhankelijk meetbureau als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel m, van de Regeling visvergunning overlegt dat niet ouder is dan twee maanden en waaruit het motorvermogen blijkt van het vissersvaartuig ten behoeve waarvan de vergunning is aangevraagd.

 • 4 Onderdeel a van het tweede lid is niet van toepassing indien een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt aangevraagd door een aanvrager die op grond van artikel 71, eerste lid, de vergunning heeft gereserveerd.

 • 5 In afwijking van het tweede lid, onderdelen a en b, kan de Minister op hun verzoek aan twee houders van vergunningen als bedoeld in het eerste lid, nieuwe vergunningen verlenen ten aanzien van hun vissersvaartuigen, onder de voorwaarde dat de som van het motorvermogen van die vaartuigen niet toeneemt.

 • 6 De vergunning, bedoeld in het eerste lid, wordt ingetrokken indien:

  • a. de vergunninghouder afstand van de vergunning heeft gedaan als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a;

  • b. de visserijactiviteiten van een vissersvaartuig ten behoeve waarvan de vergunning is verleend definitief worden beëindigd als bedoeld in artikel 7 van verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad van 17 december 1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector (PbEG L 337), en ten aanzien van de beëindiging door de Minister of door de Commissie van de Europese Gemeenschappen subsidie is verleend.

 • 7 De Minister kan de vergunning, bedoeld in het eerste lid voor een periode van twee weken schorsen, indien naar het oordeel van de Minister met het vissersvaartuig ten behoeve waarvan de vergunning is toegekend is gehandeld in strijd met artikel 22, of met artikel 50.

 • 8 Indien binnen een jaar na afloop van de schorsing, als bedoeld in het vorige lid, naar het oordeel van de Minister nogmaals met het vaartuig in strijd met artikel 22, of met artikel 50, wordt gehandeld, kan de Minister de vergunning voor een periode van vier weken schorsen.

Artikel 71

 • 1 De houder van een vergunning, als bedoeld in artikel 36, bestemd voor het vissen met enig vistuig geschikt voor het vangen van garnalen, dient uiterlijk op 19 augustus 2006 aan de Minister te hebben overgelegd een meetrapport van een onafhankelijk meetbureau als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel m, van de Regeling visvergunning waaruit het motorvermogen blijkt van het vissersvaartuig ten behoeve waarvan de vergunning is verleend, dan wel de Minister te hebben verzocht de vergunning in te trekken en voor hem te reserveren.

 • 2 Het meetrapport, bedoeld in het eerste lid, is opgemaakt na 1 juni 2005.

 • 3 De Minister kan de visvergunning schorsen indien naar het oordeel van de Minister niet aan het eerste of tweede lid is voldaan.

 • 4 De Minister kan de schorsing van de visvergunning, bedoeld in het derde lid, beëindigen op het moment dat naar het oordeel van de Minister blijkt dat na 19 augustus 2006 alsnog wordt voldaan aan het eerste of tweede lid.

§ 4.15. Vergunning IJsselmeervisserij

Artikel 72

Een vergunning, als bedoeld in artikel 8 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985, wordt slechts verleend, voor zover:

 • a. de bij de desbetreffende vergunning behorende merkjes op of aan het betrokken vistuig of de betrokken vistuigen zijn bevestigd;

 • b. niet wordt gevist met meer of andere vistuigen dan het aantal onderscheidenlijk de soort of soorten vistuigen waarmee de betrokken ondernemer op grond van de hem verleende vergunning gerechtigd is te vissen, en

 • c. niet wordt gevist in strijd met de nadere voorschriften zoals deze in de desbetreffende vergunning zijn opgenomen.

Artikel 73

 • 3 De reikwijdte van de vergunning, bedoeld in het tweede lid, wordt vastgesteld met inachtneming van de historische rechten waarover de desbetreffende ondernemer in de periode van 1 juni 1995 tot en met 31 mei 1996 op basis van artikel 8 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 kon beschikken, met een minimum van 30 merkjes.

 • 4 Indien de Minister niet binnen de in artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht gestelde termijn op een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in het eerste lid heeft beslist en de aanvraag is in overeenstemming met het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid, is de vergunning van rechtswege verleend overeenkomstig de aanvraag.

Artikel 74

 • 1 Overdracht van een gehele vergunning als bedoeld in artikel 8 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985, is slechts mogelijk in het geval dat :

  • a. ten behoeve van de ondernemer een pandrecht op een vergunning is verleend, indien een verklaring van de pandhouder is overgelegd waaruit blijkt dat deze met de overdracht instemt, en

  • b. in het geval dat een aangeslotene is betrokken, indien een schriftelijke verklaring van een erkende producentenorganisatie voor het IJsselmeer is overgelegd waaruit blijkt dat deze organisatie een afschrift van de desbetreffende overdrachtstransactie heeft ontvangen.

 • 2 De instemming van de pandhouder, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, is slechts vereist indien de pandhouder de Minister door middel van een afschrift van de akte van verpanding in kennis heeft gesteld van het gevestigde pandrecht.

 • 3 De overdracht vindt plaats door een gelijktijdige kennisgeving door de Minister aan de aanvrager en aan de ondernemer aan wie de vergunning van het Reglement voor de binnenvisserij 1985, wordt overgedragen, dat laatstgenoemde deze vergunning is verleend.

Artikel 75

 • 2 Een overdracht als bedoeld in het eerste lid, ongeacht of deze tijdelijk dan wel voor onbepaalde tijd is, is slechts mogelijk indien:

  • a. De vrijstelling, bedoeld in artikel 67, eerste lid, van kracht is, en

  • b. zowel degene die overdraagt als degene aan wie wordt overgedragen, aangeslotene zijn.

 • 3 In geval van een overdracht als bedoeld in het eerste lid, wijzigt een erkende producentenorganisatie voor het IJsselmeer namens de Minister de desbetreffende vergunningen dienovereenkomstig, op verzoek van de betrokken aangeslotenen, mits is voldaan aan het tweede lid.

Artikel 76

 • 1 Een erkende producentenorganisatie voor het IJsselmeer wijzigt namens de Minister jaarlijks, voor zover nodig, de vergunningen van de aangeslotenen, om de reductie te bereiken van de visserij-inspanning, zoals vastgesteld in het goedgekeurde visplan, bedoeld in artikel 67, eerste lid, onderdeel c.

 • 2 Indien met het oog op de te bereiken reductie, bedoeld in het eerste lid, een erkende producentenorganisatie voor het IJsselmeer merkjes van aangeslotenen inneemt en op hun naam reserveert, vindt de berekening ten behoeve van de wijziging van de vergunningen, bedoeld in het eerste lid, plaats aan de hand van de omrekentabel, opgenomen in bijlage 12 bij deze regeling.

 • 3 Het bepaalde in het eerste lid is slechts van toepassing indien de vrijstelling in artikel 67, eerste lid, van kracht is.

Artikel 77

 • 1 Indien de vrijstelling, bedoeld in artikel 67, eerste lid, wordt ingetrokken, worden de vergunningen van de aangeslotenen door de Minister vervangen door een nieuwe vergunning.

 • 2 Bij een verlening van een nieuwe vergunning als bedoeld in het eerste lid is artikel 73, tweede lid, van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van het in artikel 73, derde lid, bedoelde minimumaantal van 30 merkjes.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, worden bij de vaststelling van de reikwijdte van de nieuwe vergunning van de ondernemer, die ten tijde van de intrekking van de vrijstelling per saldo gedeelten van zijn vergunning voor onbepaalde tijd heeft overgedragen, die overgedragen gedeelten niet in aanmerking genomen.

 • 4 Indien een aangeslotene een erkende producentenorganisatie voor het IJsselmeer verlaat, door welke oorzaak ook, zijn voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.

§ 4.16. Vergunning mosselzaadinvanginstallatie

Artikel 77a

Een vergunning voor een mosselzaadinvanginstallatie wordt op aanvraag door de Minister verleend aan rechthebbenden op een vergunning als bedoeld in artikel 36 om met een vissersvaartuig op mosselen te vissen in de Waddenzee.

Artikel 77b

Een vergunning voor een mosselzaadinvanginstallatie wordt op aanvraag door de Minister verleend aan personen die in de jaren 2008 en 2009 met een mosselzaadinvanginstallatie hebben geëxperimenteerd in de kustwateren en waarvoor door de Minister een ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 17, is verleend.

Artikel 77c

 • 1 Aanvragen tot verlening van een vergunning voor een mosselzaadinvanginstallatie kunnen worden ingediend in een door de Minister in de Staatscourant bekend te maken periode.

 • 2 Aanvragen tot verlening van een vergunning voor een mosselzaadinvanginstallatie voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 kunnen worden ingediend:

  • a. in de periode van 12 oktober tot en met 30 november 2009 door de personen, bedoeld in artikel 77a;

  • b. in de periode van 12 oktober tot en met 31 oktober 2009 door de personen, bedoeld in artikel 77b.

Artikel 77d

 • 1 Een vergunning voor een mosselzaadinvanginstallatie vermeldt de afmetingen en coördinaten van de locatie waar mag worden gevist. De locaties bevinden zich in de gebieden en op de mosselkweekpercelen, genoemd in bijlage 13.

 • 2 De locaties waarvoor aan de personen, bedoeld in artikel 77a, een vergunning voor een mosselzaadinvanginstallatie wordt verleend, bevinden zich in de gebieden en op de mosselkweekpercelen, genoemd in bijlage 14A.

 • 3 De locaties waarvoor aan de personen, bedoeld in artikel 77b, een vergunning voor een mosselzaadinvanginstallatie wordt verleend, bevinden zich in de gebieden en op de mosselkweekpercelen, genoemd in bijlage 14B.

 • 4 In afwijking van het tweede lid, wordt een vergunning voor een mosselzaadinvanginstallatie voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 niet verleend voor de in bijlage 14A beschreven gebieden Zoutkamperlaag en Vondelingsplaat Noord.

Artikel 77e

 • 1 De verlening van een vergunning voor een mosselzaadinvanginstallatie op een locatie in de gebieden en mosselkweekpercelen, bedoeld in artikel 77d, tweede lid, aan een aanvrager als bedoeld in artikel 77a, geschiedt op basis van een door de Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur opgesteld visplan.

 • 2 Het visplan, bedoeld in het eerste lid, vermeldt de afmetingen en coördinaten van elke locatie in de gebieden en mosselkweekpercelen, bedoeld in artikel 77d, tweede lid.

 • 3 Indien er voor het einde van de periode, bedoeld in artikel 77c, tweede lid, onderdeel a, geen visplan is vastgesteld, geschiedt de verlening van de vergunning op de volgende wijze:

  • a. de vergunning voor een mosselzaadinvanginstallatie wordt verleend aan een persoon als bedoeld in artikel 77a voor een locatie op een mosselkweekperceel waar hij in het jaar 2009 een mosselzaadinvanginstallatie heeft geëxploiteerd;

  • b. de verlening van een vergunning voor een mosselzaadinvanginstallatie aan een persoon als bedoeld in artikel 77a, die op grond van onderdeel a niet in aanmerking komt voor een vergunning, geschiedt door middel van loting.

Artikel 77f

 • 1 De verlening van een vergunning voor een mosselzaadinvanginstallatie voor een locatie in de gebieden en mosselkweekpercelen, bedoeld in artikel 77d, derde lid, aan een persoon als bedoeld in artikel 77b, geschiedt op basis van een visplan voor de Waddenzee, Voordelta of Oosterschelde, dat is opgesteld door de personen, bedoeld in artikel 77b.

 • 2 De locatie, bedoeld in het eerste lid, bevindt zich in een gebied als bedoeld in artikel 77d, derde lid, waar de persoon, bedoeld in artikel 77b, in de jaren 2008 en 2009 een mosselzaadinvanginstallatie heeft geëxploiteerd.

 • 3 Het visplan, bedoeld in het eerste lid, vermeldt de afmetingen en coördinaten van elke locatie in de gebieden en mosselkweekpercelen, bedoeld in artikel 77d, derde lid, waar een aanvrager als bedoeld in artikel 77b in 2008 en 2009 een mosselzaadinvanginstallatie heeft geëxploiteerd.

 • 4 Indien er voor het einde van de periode, bedoeld in artikel 77c, tweede lid, onderdeel b, geen visplan is vastgesteld, geschiedt de toewijzing van een locatie bij de vergunningverlening op de volgende wijze:

  • a. een persoon als bedoeld in artikel 77b krijgt een locatie vergund op een mosselkweekperceel of in een gebied, waar hij in 2008 en 2009 voor ten minste de helft van zijn invangcapaciteit een mosselzaadinvanginstallatie heeft geëxploiteerd en dat genoemd wordt in bijlage 14B;

  • b. een persoon als bedoeld in artikel 77b, die op grond van onderdeel a geen locatie krijgt vergund, wijst de Minister op basis van visserijkundige overwegingen een gebied toe dat genoemd wordt in bijlage 14B.

  • c. de vaststelling van de exacte locatie van elke aanvrager binnen de gebieden, bedoeld in onderdeel a en b, geschiedt door middel van loting.

 • 5 De vergunning voor een mosselzaadinvanginstallatie voor een locatie in het gebied, bedoeld in artikel 77d, derde lid, wordt verleend voor maximaal het aantal hectares dat benodigd is voor het in gebruik hebben van de mosselzaadinvanginstallaties die de personen, bedoeld in artikel 77b, in de jaren 2008 en 2009 hebben geëxploiteerd.

Artikel 77g

 • 1 Een vergunning voor een mosselzaadinvanginstallatie wordt verleend voor de duur van twee jaar. De vergunning kan worden verlengd met een door de Minister te bepalen termijn.

 • 2 Vergunningen voor een mosselzaadinvanginstallatie op grond van artikel 77b worden vanaf 1 januari 2014 niet verleend.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 79

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling visserij.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Den Haag, 19 september 2008

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage 1. , behorend bij artikel 2

Vissen, schaal- en schelpdieren, bedoeld in artikel 1, tweede lid, letter a, onderscheidenlijk letter b, van de wet:

Vissen

1.

Aal/paling, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

2.

Alver, Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)

3.

Amerikaanse hondvis, Umbra pygmaea (de Kay, 1842)

4.

Ansjovis, Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758)

5.

Baars, Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758)

6.

Barbeel, Barbus barbus (Linnaeus, 1758)

7.

Beekforel, Salmo trutta fario, (Linnaeus, 1758)

8.

Beekridder, Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)

8a.

Bermpje, Barbatula barbatulus (Linnaeus, 1758)

9.

Blankvoorn, Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

10.

Blauwe leng, Molva dypterygia (Pennant, 1784)

11.

Blauwe wijting, Micromesistius poutassou (Risso, 1826)

12.

Bot, Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)

13.

Brasem, Abramis brama (Linnaeus, 1758)

14.

Bronforel, Salvelinus fontinalis

15.

Diklip harder/Harder, Chelon Labrosus (Risso, 1826)

16.

Doornhaai, Squalus acanthias (Linnaeus, 1758)

17.

Driedoornige stekelbaars, Gasterosteus aculeatus, Linnaeus, 1758

18.

Dunlipharder, Liza ramada (Risso, 1826)

19.

Dwergtong, Buglossidium luteum (Risso, 1810)

20.

Elft, Alosa alosa (Linnaeus, 1758)

21.

Fint, Alosa fallax (Lacépède, 1803)

22.

Geep, Belone belone (Linnaeus, 1758)

23.

Gewone rog, Raja clavata, Linnaeus, 1758

23a.

Giebel, Carassius gibelio (Bloch, 1782)

24.

Gladde rog, Raja Montagui, Fowler, 1910

25.

Grauwe poon, Eutrigia gurnardus (Linnaeus, 1758)

26.

Griet, Scophthalmus rhombus (Linnaeus, 1758)

27.

Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot, Reinhardtius hippoglossoides (Walbaum, 1792)

28.

Grote maerene, Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758)

29.

Haring, Clupea harengus, Linnaeus, 1758

30.

Heek, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)

31.

Heilbot, Hippoglossus hippoglossus (Linnaeus, 1758)

32.

Horsmakreel, Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758)

33.

Hozemond, Lophius piscatorius (Linnaeus, 1758)

34.

Kabeljauw, Gadus morhua, Linnaeus, 1758

35.

Karper, Cyprinus carpio, Lionaeus, 1758

36.

Kever, Trisopterus esmarkii (Nilsson, 1855)

37.

Klein maerene, Coregonus albula (Linnaeus, 1758)

38.

Knorhaan, Vottus scorpius (Linnaeus, 1758)

39.

Kolblei, Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)

40.

Koningsvis, Lampris guttatus (Brünnich, 1788)

41.

Kopvoorn, Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)

42.

Kroeskarper, Carassius carassius (Linnaeus, 1758)

43.

Kwabaal, Lota lota (Linnaeus, 1758)

44.

Lange schar/Schotse schol, Hippoglossoides platessoides limandoides (Bloch, 1787)

45.

Leng, Molva molva (Linnaeus, 1758)

46.

Lodde, Mallotus villosus (Müller, 1777)

47.

Lom, Brosme brosme (Ascanius, 1772)

48.

Makreel, Scomber scombrus, Linnaeus, 1758

49.

Meun, Ciliata mustela (Linnaeus, 1758)

50.

Mul, Mullus surmuletus, Linnaeus, 1758

51.

Neushaai, Lamna nasus (Bonnaterre, 1788)

52.

Pelser, Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)

53.

Pieterman, Trachinus draco, Linnaeus, 1758

54.

Pijlstaartrog, Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758)

55.

Pollak/Witte koolvis, Pollachius pollachius (Linnaeus, 1758)

56.

Pos, Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758)

57.

Puitaal, Zoarces viviparus (Linnaeus, 1758)

58.

Regenboogforel, Salmo gairdneri, Richardson, 1836

59.

Rietvoorn, Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)

60.

Riviergrondel, Gobio gobio (Linnaeus, 1758)

61.

Rode poon, Trigla lucerna, Linnaeus, 1758

62.

Roodbaars, Sebastes marinus (Linnaeus, 1758)

62a.

Roofblei, Aspius aspius (Linnaeus, 1758)

63.

Ruwe haai, Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758)

64.

Schar, Linanda limanda (Linnaeus, 1758)

65.

Scharretong, Lepidorhombus whiffiagonis (Walbaum, 1792)

66.

Schelvis, Melanogrammus aeglefinus (Linnaeus, 1758)

67.

Schol, Pleuronectes platessa, Linnaeus, 1758

68.

Serpeling, Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)

69.

Sluismeester, Phycis blennoïdes (Brünnich, 1768)

70.

Sneep, Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)

71.

Snoek, Esox lucius, Linnaeus, 1758

72.

Snoekbaars, Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758)

73.

Snotdolf, Cyclopterus lumpus, Linnaeus, 1758

74.

Spiering, Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758)

75.

Sprot, Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758)

76.

Steenbolk, Gadus luscus (Linnaeus, 1758)

77.

Tarbot, Scophthalmus maximus (Linnaeus, 1758)

78.

Tiendoornige stekelbaars, Pungitus pungitus (Linnaeus, 1758)

79.

Tong, Solea solea (Linnaeus, 1758)

80.

Tongschar, Microstomus kitt (Walbaum, 1792)

81.

Tonijn, Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758)

82.

Toonhaai, Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758)

83.

Vetje, Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)

84.

Vlagzalm, Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)

85.

Vleet, Raja batis, Linnaeus, 1758

86.

Voshaai, Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788)

87.

Wijting, Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)

88.

Winde, Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

89.

Witje/Hondstond, Glyptocephalus cynoglossus (Linnaeus, 1758)

90.

Zalm, Salmo salar, Linnaeus, 1758

91.

Zandspiering, Ammodytidae

92.

Zeebaars, Morone labrax (Linnaeus, 1758)

93.

Zeeforel, Salmo trutta trutta, Linnaeus, 1758

94.

Zeekarper, Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758)

95.

Zeelt, Tinca tinca (Linnaeus, 1758)

96.

Zeepaling, Conger conger (Linnaeus, 1758)

97.

Zeeprik, Petromyzon marinus (Linnaeus, 1758)

98.

Zeewolf, Anarhichas lupus, Linnaeus, 1758

99.

Zonnevis, Zeus faber (Linnaeus, 1758)

100.

Zwarte koolvis/Koolvis, Pollachius virens (Linnaeus, 1758)

Schaaldieren

100a.

Californische rivierkreeft, Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)

100b.

Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft, Orconectes virilis (Dana, 1852)

100c.

Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft, Procambarus acutus

100d.

Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft, Orconectes limosus (Dana 1852)

100e.

Marmerkreeft, Procambarus sp.

101.

Noordzeegarnaal, Crangon crangon (Linnaeus)

102.

Langoeste, Palinurus elephas (Fabricius)

103.

Noordzeekrab, Cancer pagurus, Linnaeus

104.

Noorse garnaal, Pandalus borealis (Krøyer)

105.

Noorse kreeft/Langoestine, Nephrops norvegicus (Linnaeus)

105a.

Rode Amerikaanse rivierkreeft, Procambarus clarkii

106.

Steurkrab, Palaemon species

107.

Strandkrab, carcinus meanas (Linnaeus)

107a.

Turkse rivierkreeft, Astacus leptodactylus (Entscholtz, 1823)

108.

Wolhandkrab, Eriocheir sinensis, H. Milne-Edwards

109.

Zeekreeft, Homarus gammarus (Linnaeus)

110.

Zwemkrab, Portunus holsatus, Fabricius

Schelpdieren

111.

Alikruik, Littorina littorea (Linnaeus)

112.

Amerikaanse oester, Crassostrea virginica (Gomelin)

113.

Clam, Venus mercenaria, Linnaeus

114.

Grote mantel, Pecten maximus (Linnaeus)

115.

Inktvis, Octopus vulgaris, Lamarck

116.

Japanse oester, Crassostrea gigas (Thunberg)

117.

Kokkel, Cerastoderma edule (Linnaeus)

118.

Mossel, Mytilus edulis, Linnaeus

119.

Nonnetje, Macoma balthica (Linnaeus, 1758)

120.

Oester, Ostrea edulis, Linnaeus

121.

Pijlinktvis, Loligo vulgaris (Lamarck)

122.

Portugese oester, Crassostrea angulata (Lamarck)

123.

Slipper, Crepidula fornicata (Linnaeus)

124.

Strandschelp, Spisula spp.

125.

Tapijtschelp, Venerupis decussata (Linnaeus)

126.

Wulk, Buccinum undatum, Linnaeus

127.

Zeekat, Sepia officinalis (Linnaeus)

128.

Zwaardschede en Mesheft, Ensis spp.

Bijlage 2. behorend bij artikel 24: gebieden waar het is verboden te vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur vóór zonsopgang

 • 1. Het Houtwiel, ten noorden van Veenwouden (Fr.);

 • 2. Het Rottighe Meente, in de gemeente Weststellingwerf (Fr.);

 • 3. De Deelen, begrensd door de Buitendijkse Hoofdvaart, de Deelenweg, de Hooivaartsweg, Tweede of Nieuwe Deel, de lijn van oost naar west door de lange warren langs de dwarssloten, het Binnenkanaal, de Hooivaartsweg, de vaart tussen het gemaal Dijksman en de P. C. Otterweg en het Stroomkanaal.

 • 4. De Beulakerwijde (incl. de Kleine Beulakerwijde);

 • 5. Het IJsselmeer;

 • 6. De wateren, gelegen in het Ilperveld, begrensd door de Purmerlander rijweg, het Noord-Hollandschkanaal, de gemeentegrens tussen Ilpendam en Landsmeer (Banscheiding) en de rijweg Landsmeer–den Ilp–Purmerland;

 • 7. De wateren gelegen in het gebied begrensd door het Noord-Hollandschkanaal, de Purmerringvaart tussen Ilpendam en Het Stinke Vuil, het Stinke Vuil, de Gouwzee, het IJsselmeer, het Buiten IJ en de in aanleg zijnde noordelijke ringweg van Amsterdam tussen de Schellingwouderbrug en de IJtunnelweg bij Nieuwendam, met uitzondering van het Kinselmeer, de binnen de bebouwde kommen gelegen wateren, alsmede de langs openbare wegen gelegen wateren voor zover wordt gevist vanaf de wegzijde;

 • 8. De wateren, gelegen in het gebied begrensd door de Zaan, de Knollendammervaart, het Noord-Hollandschkanaal, de noordelijke Ringvaart en de Wijde Wormer, het verbindingskanaal tussen de twee laatstgenoemde wateren, de Braak en de Poel;

 • 9. De Oude Zederik, gelegen tussen Ameide en Meerkerk;

 • 10. De Hooge Boezem van de Nederwaard;

 • 11. De Hooge Boezem van de Overwaard;

 • 12. De Nieuwkoopse plassen, begrensd door de weg van de Noordse buurt naar Noorden en Nieuwkoop, de Ziendeweg, de Meije, de Kadewetering tot Slikkendam en de provinciale weg Slikkendam–Noordse buurt, met uitzondering van de Noordeinderplas tot het Brampjesgat en de Maarten Freekerweg en de Zuideinderplas.

Bijlage 3. Aanduiding van het referentiegebied in de Waddenzee, behorend bij de artikelen 11, 18, tweede lid, 34 en 35, onderdeel a en b

Het gebied dat wordt begrensd door de lijn lopend door de volgende coördinaten:

53°29.7110' NB en 06°36.8450' OL

53°31.9450' NB en 06°37.2260' OL

53°32.4210' NB en 06°37.0408' OL

53°32.5704' NB en 06°36.9446' OL

53°32.9445' NB en 06°36.5232' OL

53°32.5774' NB en 06°31.1897' OL

53°33.2763' NB en 06°28.9006' OL

53°33.4951' NB en 06°27.3228' OL

53°32.9249' NB en 06°26.3971' OL

53°32.2225' NB en 06°27.2745' OL

53°31.8188' NB en 06°27.5629' OL

53°31.1084' NB en 06°27.7142' OL

53°30.8232' NB en 06°27.8172' OL

53°30.5652' NB en 06°27.8245' OL

53°30.2091' NB en 06°27.8895' OL

53°29.9693' NB en 06°27.9813' OL

53°29.4464' NB en 06°28.0920' OL

53°28.5000' NB en 06°29.1850' OL

Bijlage 4. Gebieden in de visserijzone, buiten de 12-mijlszone, behorend bij artikel 17, sub a

Gebied 1 (het Friese Front)

Het gebied dat wordt begrensd door de lijn lopend door de volgende coördinaten:

D_1_D:

3° 38' 8'

OL

55° 38' 41'

NB

D_2_D:

4° 15' 36'

OL

55° 21' 54'

NB

D_3_GB:

2° 45' 44,6'

OL

54° 22' 38'

NB

D_4_GB:

2° 53' 48,4'

OL

54° 37' 15,4'

NB

D_5_GB:

3° 12' 26,9'

OL

55° 22' 51,7'

NB

Gebied 2 (de Doggersbank)

Het gebied dat wordt begrensd door de lijn lopend door de volgende coördinaten:

FF_1

5° 14' 1,4'

OL

54° 13' 23,9'

NB

FF_2

5° 13' 37,6'

OL

53° 49' 47,1'

NB

FF_3

4° 12' 57,6'

OL

53° 24' 59,3'

NB

FF_4

4° 12' 53,9'

OL

53° 47' 59,4'

NB

Gebied 3 (de Klaverbank)

Het gebied dat wordt begrensd door de lijn lopend door de volgende coördinaten:

KB_1

3° 18' 57'

OL

54° 11' 57,8'

NB

KB_2

3° 19' 3,6'

OL

53° 49' 47,1'

NB

KB_3_GB

2° 54' 14'

OL

53° 50' 11,2'

NB

KB_4_GB

2° 51' 54,9'

OL

53° 57' 45,3'

NB

KB_5_GB

2° 48' 22,5'

OL

54° 12' 5,2'

NB

Bijlage 5. Aanduidingen van gebieden in de Waddenzee en de Oosterschelde, behorend bij de artikelen 13, 18, derde lid, 35, onderdeel b en 48

Gebied 1 Balgzand en Breehorn

Het gebied gelegen binnen de grenzen van de volgende punten en coördinaten; In het westen en het zuiden begrensd door de kust van Noord-Holland vanaf het sectorlicht achter Berghaven te Den Helder, en de lijn die gevormd wordt door de volgende coördinaten:

1.

52.57.667 N

004.48.141 O

2.

52.58.170 N

004.48.571 O

3.

52.58.349 N

004.49.919 O

4.

52.58.719 N

004.50.940 O

5.

52.59.020 N

004.51.722 O

6.

52.59.330 N

004.52.519 O

7.

52.59.349 N

004.54.009 O

8.

52.59.143 N

004.56.324 O

9.

52.57.128 N

004.56.159 O

10.

52.56.139 N

004.56.640 O

11.

52.56.305 N

004.57.436 O

12.

52.56.628 N

004.57.361 O

13.

52.56.698 N

004.58.233 O

14.

52.56.884 N

004.58.494 O

15.

52.56.848 N

005.01.010 O

16.

52.56.740 N

005.01.606 O

17.

52.56.727 N

005.02.051 O

18.

52.56.631 N

005.02.317 O

19.

52.56.567 N

005.02.307 O

naar de kop dam bij haveninloop Den Oever.

Gebied II Terschellingerwad en Jacobsruggen

Het gebied gelegen tussen de kust van Terschelling en de lijn die loopt over de volgende coördinaten:

1.

53.20.784 N

005.11.011 O

2.

53.20.179 N

005.11.094 O

3.

53.19.643 N

005.09.324 O

4.

53.18.334 N

005.12.468 O

5.

53.18.221 N

005.13.770 O

6.

53.18.646 N

005.14.717 O

7.

53.19.680 N

005.16.289 O

8.

53.20.372 N

005.17.996 O

9.

53.20.470 N

005.20.703 O

10.

53.21.945 N

005.23.165 O

11.

53.22.116 N

005.22.907 O

12.

53.22.854 N

005.24.409 O

13.

53.22.317 N

005.25.164 O

14.

53.22.660 N

005.25.689 O

15.

53.22.795 N

005.28.794 O

16.

53.24.421 N

005.31.077 O

17.

53.25.312 N

005.31.630 O

18.

53.25.792 N

005.33.611 O

19.

53.26.595 N

005.33.580 O

20.

53.26.583 N

005.32.933 O

Gebied III Piet Scheve plaat

Het gebied gelegen tussen de lijn die gevormd wordt door de volgende coördinaten:

1.

53.24.313 N

005.44.501 O

2.

53.25.224 N

005.47.017 O

3.

53.24.865 N

005.47.740 O

4.

53.24.189 N

005.48.502 O

5.

53.24.249 N

005.49.319 O

6.

53.24.510 N

005.49.971 O

7.

53.24.327 N

005.50.507 O

8.

53.24.022 N

005.50.647 O

9.

53.23.371 N

005.48.238 O

10.

53.22.745 N

005.47.331 O

11.

53.22.715 N

005.46.688 O

12.

53.22.927 N

005.46.160 O

13.

53.23.913 N

005.45.805 O.

Gebied IV (Groningerwad)

Het gebied in het noorden begrensd door de basislijn van de territoriale zee van Nederland tussen coördinaten:

1.

53.31.445 N

06.27.345 O, en

2.

53.32.340 N

06.34.311 O.

In het oosten begrensd door de lijn die gevormd wordt door de volgende coördinaten:

1.

53.33.30 N

06.37.40 O

2.

53.32.70 N

06.39.50 O

3.

53.31.72 N

06.39.70 O

4.

53.30.53 N

06.41.33 O

5.

53.29.80 N

06.42.30 O

6.

53.27.74 N

06.50.14 O (Westelijk havenhoofd Eemshaven).

In het zuiden begrensd door de kust van de Provincie Groningen, door de lijn:

53.27.74 N 06.50.14 O (Westelijk havenhoofd Eemshaven);

tot positie:

53.26.28 N– 06.34.81 O (Haven Noordpolderzijl).

In het westen door de lijn getrokken over de posities:

1.

53.31.44 N

06.27.34 O

2.

53.30.36 N

06.27.21 O

3.

53.29.85 N

06.26.92 O

4.

53.29.29 N

06.26.74 O

5.

53.28.96 N

06.26.77 O

6.

53.28.70 N

06.26.75 O

7.

53.28.50 N

06.26.87 O

8.

53.27.85 N

06.27.69 O

9.

53.27.42 N

06.28.64 O

10.

53.26.96 N

06.30.00 O

11.

53.27.06 N

06.30.70 O

12.

53.27.17 N

06.31.54 O

13.

53.27.35 N

06.32.38 O

14.

53.27.60 N

06.33.07 O

15.

53.27.03 N

06.34.42 O

16.

53.26.52 N

06.34.71 O

17.

53.26.28 N

06.34.81 O (Haven Noordpolderzijl).

Gebied V (De Hond en de Paap in de Eems)

Het volgens de nieuwste uitgave van de Hydrografische kaart nr. 1812.6 droogvallend gebied van de Hond en de Paap, inclusief de geultjes en prielen.

Gebied VI (Noordelijke tak van de Oosterschelde)

Het gebied in het zuidwesten begrensd door een lijn tussen de sectorlichten van de Hoek van Ouwerkerk (51°36.8664' NB en 03°58.2515' OL); en de haven van Stavenisse (51'35.6824' NB en 04°⁠00.2696' OL) en ten noordwesten van de lijn begrensd door de kusten van Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint-Philipsland, alsmede de Grevelingendam en de Philipsdam. Onder het gesloten gebied zijn het Slaak en de Krabbenkreek mede begrepen.

Gebied VII (Westelijk deel van de Roggenplaat)

 • In het oosten begrensd door een lijn tussen punt 1 gelegen op 51°40.7364' NB en 03°46.5961' OL in de Hammen en punt 2 gelegen op 51°38.8313' NB en 03°46.6712' OL in de Geul van de Roggenplaat. Deze lijn raait op de Plompetoren op de kust van Schouwen.

 • In het zuiden begrensd door een lijn die loopt tussen punt 2 en punt 3 gelegen op 51°38.9013' NB en 03°43.1611' OL op de Oosterscheldekering, tot het snijpunt met de grens van het verboden vaargebied van de Oosterscheldekering in het Schaar van de Roggenplaat en vandaar in noordwestelijke richting naar de havendam van de Roggenplaathaven.

 • In het westen begrensd door de havendam van de Roggenplaathaven en de grens van. het verboden vaargebied van de Oosterscheldekering in het stroomgat Hammen, naar de kust van Schouwen.

 • In het noorden begrensd door de kust van Schouwen, de Westbout en de havendam van Burghsluis tot punt 4 gelegen op 51°⁠40.3513' NB en 03°⁠45.1211' OL, vandaar in zuidoostelijke richting naar punt 5 gelegen op 51°40.0513' NB en 03°45.4711' OL en vervolgens in overwegend noordoostelijke richting naar punt 1.

Bijlage 6. Gebiedsaanduiding (Dollard-Zuid) behorend bij de artikelen 20 en 35, onderdeel c

Het gebied, begrensd door de lijn lopend over de punten met de coördinaten:

53°

18,819

N

11,447

E

53°

14,751

N

12,433

E

53°

14,118

N

12,349

E

53°

14,170

N

11,840

E

53°

14,277

N

11,161

E

53°

14,374

N

10,745

E

53°

14,464

N

10,375

E

53°

14,687

N

9,701

E

53°

14,978

N

7,971

E

53°

15,714

N

5,903

E

53°

15,981

N

5,043

E

53°

16,135

N

4,773

E

53°

16,924

N

5,115

E

53°

16,994

N

5,063

E

53°

17,450

N

4,897

E

53°

17,779

N

5,088

E

53°

17,964

N

5,388

E

53°

18,130

N

5,585

E

53°

18,213

N

5,713

E

53°

18,233

N

5,903

E

53°

18,414

N

5,970

E

Bijlage 7. behorend bij artikel 25: de wateren waarin het verboden is te vissen met de hengel in de periode van 1 april tot en met 31 mei.

 • 1. Het Houtwiel, ten noorden van Veenwouden (Fr.);

 • 2. Het Rottighe Meente, in de gemeente Weststellingwerf (Fr.);

 • 3. De Deelen, begrensd door de Buitendijkse hoofdvaart, de Deelenweg, de Hooivaartsweg, Tweede of Nieuwe Deel, de lijn van oost naar west door de lange warren langs de dwarssloten, het Binnenkanaal, de Hooivaartsweg, de vaart tussen het gemaal Dijksman en de P.C. Otterweg en het Stroomkanaal;

 • 4. De wateren, gelegen in het Ilperveld, begrensd door de Purmerlanderrijweg, het Noord-Hollandschkanaal, de gemeentegrens tussen Ilpendam en Landsmeer (Banscheiding) en de rijweg Landsmeer-Den Ilp-Purmerland;

 • 5. De wateren gelegen in het gebied begrensd door het Noord-Hollandschkanaal, de Purmerringvaart tussen Ilpendam en het Stinke Vuil, het Stinke Vuil, de Gouwzee, het IJsselmeer, het Buiten IJ en de noordelijke ringweg van Amsterdam tussen de Schellingwouderbrug en de IJtunnelweg bij Nieuwendam, met uitzondering van het Kinselmeer, de binnen de bebouwde kommen gelegen wateren, alsmede de langs openbare wegen gelegen wateren voor zover wordt gevist vanaf de wegzijde;

 • 6. De wateren, gelegen in het gebied begrensd door de Zaan, de Knollendammervaart, het Noord-Hollandschkanaal, de noordelijke Ringvaart en de Wijde Wormer, het verbindingskanaal tussen de twee laatstgenoemde wateren, de Braak en de Poel;

 • 7. De Oude Zederik, gelegen tussen Ameide en Meerkerk;

 • 8. De Hoge Boezem van de Nederwaard;

 • 9. Het gebied van de Nieuwkoopse plassen begrensd door de weg van de Noordse buurt naar Noorden en Nieuwkoop, de Ziendeweg, de Meije, de Kadewatering tot Slikkendam en de provinciale weg Slikkendam-Noordse buurt, met uitzondering van:

  • a. de Noordeinderplas tot het Brampjesgat;

  • b. de Maarten Freekerwei;

  • c. de Zuideinderplas;

  • d. (zuidelijk deel) Ziendevaart vanaf Ziendesluis tot Elleboog vaart;

  • e. ’t Wije ten zuiden begrensd door jachthaven Lelieveld en ten noorden door Tatje;

  • f. de Voorwetering langs het Zuideinde, Dorpsstraat, Noordense weg en Simon van Capelweg tot hotel de Watergeus;

  • g. de Meijewetering vanaf de ten noorden van dit water gelegen camping de Balvert tot Vliet;

  • h. de gemeentevaart lopende vanaf ’t Wije tot de zwemsteiger op de zuidoostelijke punt van Meijepark;

  • i. de gemeentevaart ten noorden van ’t Wije aanvangende bij Tatje tot aan de Noordeinderplas;

  • j. het gebied gelegen ten noorden van de Zuideinderplas en begrensd door de jachthaven Lelieveld in het noorden, ten westen door de weg Zuideinde en ten oosten door land grenzend aan de gemeentevaart;

  • k. het water Vliet lopend vanaf de Simon van Capelweg ten noorden en tot aan de Meijewetering ten zuiden;

  • l. de Kadewetering lopend vanaf Vliet ten westen tot de Slikkendammersluis;

  • m. ’t Wije achter Van der Weijden;

  • n. de Kleine Polder;

  • o. het Brampjesgat;

  • p. de Schepengaten;

  • q. het Wijhe van de Vliet;

  • r. het Schippersgat en

  • s. de verbindingsvaart tussen het Wijhe van der Vliet en het Schippersgat.

Bijlage 8. behorend bij artikel 30: gebieden in het IJsselmeer waarin het is verboden te vissen met schietfuik binnenvisserij.

 • a. het gebied begrensd door de kust van Friesland, de Meerdijk van de Noordoostpolder en de lijn lopend over de punten met de coördinaten:

  • 52°45.89' NB en 005°35.78' OL;

  • 52°49.11' NB en 005°34.97' OL;

  • 52°49.35' NB en 005°21.18' OL;

  • 52°50.78' NB en 005°19.27' OL;

  • 52°52.59' NB en 005°21.62' OL;

  • 52°53.19' NB en 005°21.14' OL;

  • 53°04.12' NB en 005°19.68' OL;

 • b. het gebied begrensd door de Noord-Hollandse kust en de lijn lopend tussen de punten met de coördinaten:

  • 52°46.47' NB en 005°06.79' OL;

  • 52°45.30' NB en 005°12.47' OL;

 • c. het gebied begrensd door de Houtribdijk, de Krabbersgatdam en de lijn lopend over de punten met de coördinaten:

  • 52°42.24' NB en 005°18.45' OL;

  • 52°43.15' NB en 005°20.43' OL;

  • 52°40.26' NB en 005°29.37' OL;

  • 52°39.55' NB en 005°28.92' OL;

  • 52°38.00' NB en 005°24.96' OL;

 • d. het gebied begrensd door de Houtribdijk, de Noord-Hollandse kust en de lijn lopend over de punten met de coördinaten:

  • 52°38.00' NB en 005°24.96' OL;

  • 52°38.97' NB en 005°14.03' OL;

  • 52°36.56' NB en 005°08.32' OL;

  • 52°37.86' NB en 005°03.88' OL;

  • 52°35.95' NB en 005°01.46' OL;

 • e. de Gouwzee voor zover gelegen ten zuiden van de lijn lopend tussen de punten met de coördinaten:

  • 52°29.55' NB en 005°04.60' OL;

  • 52°29.32' NB en 005°05.63' OL;

de havens van het IJsselmeer, voor zover gelegen landinwaarts van de lijn lopende over het groene en rode licht van de haveningang(en), met inbegrip van de Vluchthaven van het Oostvaardersdiep en de havens van Lelystad en met inbegrip van de Pampushaven voor zover gelegen landinwaarts van de lijn lopende over het rode licht van de haveningang en het punt met de coördinaat 52°22.84' NB en 005°07.48' OL.

Bijlage 9. behorend bij artikel 31: gebieden in het IJsselmeer waarin het is verboden te vissen met de aaskuil.

 • a. Het gebied begrensd door de kust van de Noordoostpolder, de Friese kust, de Afsluitdijk, de Noord-Hollandse kust en de lijn lopend over de punten met de coördinaten:

  • 52°45.89' NB en 005°35.78' OL;

  • 52°49.35' NB en 005°21.18' OL;

  • 52°50.78' NB en 005°19.27' OL;

  • 52°52.59' NB en 005°21.62' OL;

  • 52°53.19' NB en 005°21.14' OL;

  • 53°00.25' NB en 005°19.18' OL;

  • 52°50.75' NB en 005°06.82' OL;

  • 52°45.30' NB en 005°12.46' OL;

 • b. Het gebied begrensd door:

  • 1°. de kust van Noord Holland;

  • 2°. de kust van Flevoland;

  • 3°. de lijn lopend over de punten met de coördinaten:

   • 52°44.50' NB en 005°16.94' OL;

   • 52°43.15' NB en 005°20.43' OL;

   • 52°42.24' NB en 005°18.45' OL;

 • 4°. de lijn lopend over de Leidam van het Krabbersgat en over de punten met de coördinaten:

  • 52°41.06' NB en 005°16.55' OL;

  • 52°38.97' NB en 005°14.03' OL;

  • 52°35.96' NB en 005°07.65' OL;

  • 52°27.59' NB en 005°08.35' OL;

  • 52°23.08' NB en 005°07.28' OL;

 • 5°. de lijn lopend over de Oostvaardersdijk, over de havenmonden en over de punten met de coördinaten:

  • 52°34.10' NB en 005°28.07' OL;

  • 52°34.84' NB en 005°31.64' OL.

Bijlage 10. Behorend bij artikel 38, vijfde lid

Inschrijvingsletter en nummer vaartuig

Roepnaam vaartuig

A 17

Snip

A 32

Sofie

A 149

Jim

Bou 4

Astrid

Bou 6

Anja

Bou 7

De Enige Zoon

Bou 11

Exodus

Bou 24

Beatrix

Bou 26

Sabrina

Bou 136

Hurricane

R 21

Twee Gebroeders

Bijlage 11. Behorend bij artikel 63, vrijstelling nachtvisserij

 • 1. In de regio Amsterdam: de wateren, vermeld in het vergunningboekje van de Hengelsportvereniging ‘Amsterdam’ onder de nrs. 1 t/m 8, 10, 16 t/m 33, 35, 37 t/m 39, 41 t/m 65, 68, 71 t/m 77, 79a, 81 t/m 93, 97 t/m 99, 101 en 102.

 • 2. In de provincie Groningen: de wateren in de provincie Groningen met uitzondering van het Zuidlaardermeer, het Drentse Diep, het Lauwersmeer en het Paterswoldermeer.

 • 3. In Haarlem: de Leidsevaart, de Brouwersvaart, het Spaarne, de Mooie Nel, de Zomervaart, de Houtvaart, de vijver aan de Springerlaan (de Fuikvaart), de Molenplas, de stadssingels en grachten alsmede de Binnen en Buiten Liede.

 • 4. In Haren: de plassen Sassenheim Noord en Sassenheim Zuid.

 • 5. In Heemstede: de Zandvaart, de Wippervaart, de Van Merlenvaart, de Glippervaart, de Crayenestersingel, het Heemsteedse kanaal, de Bronsteevaart en -vijver, de Wagnerkade en de Kees van Lentsingel.

 • 6. In Hellevoetsluis: de Hoofdgracht van Hellevoetsluis met inbegrip van Oost en Westkom, kadastraal bekend gemeente Hellevoetsluis, sectie A, Nrs. 1275, 1276, 1956 (ged.), 1757 (ged.) en 1655.

 • 7. In de regio Reimerswaal: het nabij de kreekraksluizen gelegen waterbekken ten Westen van het Schelde-Rijnkanaal (putje van Withagen), het nabij voornoemde sluizen gelegen bufferbekken ten Oosten van het Schelde-Rijnkanaal, de spuiboezem en toevoerleiding gelegen tussen het Schelde-Rijnkanaal en de Kern Bath alsmede de watergang gelegen ten Noorden van Bath, de verbinding vormend tussen de Bathse Kreek en de spuiboezem.

 • 8. In de regio Rosmalen: de Stenenkamerplas.

 • 9. In de regio Rijsoord: de Waal lopende van Hendrik Ido Ambacht naar Heerjansdam.

 • 10. In de regio Schagen: alle gemeentelijke vijvers van de gemeente Schagen, Schagen Wiel, alle verbindingssloten behorende tot de wateren van de voormalige Banne en polder Schagen in het waterschap Groot Geestmerambacht met uitzondering van de verbindingssloten in het gebied tussen de West-Friese dijk, de provinciale weg Stolpen-Kolhorn en de Waalweg.

 • 11. Amstelveen: de Ringvaart Middelpolder onder Amstelveen, de siervijvers in de gemeente Amstelveen, de Weespertrekvaart van de Hulksbrug tot de driesprong bij Diemen, de Purmerlanderpolder, de Grote en Kleine Die, de Meersloot, de Buitenringsloot, de Buikslotermeerpolder en het Zwet, het Buikslotermeer, de Schellingwouderbeek en aangesloten wateren, de Venserpolder, de sierwateren in de Bijlmermeer, de Bijlmerringvaart en de Nieuwe Bullenwijkerpolder.

 • 12. in Brielle: de Langevest, de Kaaivest, de Molenvest, de Tramvest, het Spui tot aan het gemaal De Klomp en de havens in de gemeente Brielle.

 • 13. In de regio Eindhoven: het Eindhovens Kanaal vanaf km.paal 76 tot aan de aansluiting van de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal vanaf de grens tussen de gemeente Son en Breugel en de gemeente Nuenen tot de sluis in de gemeente Lieshout, het Wilhelminakanaal vanaf de voormalige brug onder de gemeente Best tot de grens tussen de gemeente Son en Breugel en de gemeente Nuenen, het Wilhelminakanaal vanaf sluis 4 onder de gemeente Oost-West en Middelbeers tot de Aerlese brug onder Best, het ten zuiden van het Wilhelminakanaal bij sluis 4 te Diessen gelegen zijkanaal vanaf de stuw bij de Emmerscheweg oostwaarts tot aan de uitmonding in het Wilhelminakanaal uitmakende een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Diessen, sectie B, nr. 1768.

 • 14. In de regio Enschede: de Enschedese stadsvijvers, de vijvers Smulders en de Enschedese haventak en haven.

 • 15. In de provincie Friesland: het Koningsdiep tussen Molenlaan en Heidehuizen, het Verbindingskanaal tot de uitstroming in de Drait, de Drait vanaf het Verbindingskanaal tot de Postbrug bij de Wilgen, de Mandewijk vanaf de grens tussen de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland tot de weg Waskermeer-Bakkeveen, de Bakkeveensevaart vanaf de Mandewijk tot de Voorwerkersbrug bij Siegerswoude, de Frieschepalenvaart vanaf de Voorwerkersbrug tot de weg Frieschepalen-Marum, de Nieuwe Ureterpervaart vanaf de Frieschepalenvaart tot de weg Drachten-Oosterwolde, de Vaart langs rijksweg 43 m vanaf de weg Drachten-Oosterwolde tot de uitstroming in de Drait.

 • 16. In Harderwijk: de Lorentzhaven.

 • 17. In ’s-Hertogenbosch: de Drainagevijver gelegen tussen rijksweg 265 en de spoorwegdam te Orthen, de Franse Wiel, de Grote Kerkwiel en de Wiel grenzend aan het Fort te Orthen; De Zuiderplas (sectie S, nr. 145), met uitzondering van het gedeelte vanaf de Strandbadweg tot en met de Heemtuin, de Pettelaarse Vaartgraaf (sectie N, nr. 1180), met uitzondering van het gedeelte aan de bewoonde kant vanaf het benzinestation tot en met de Grote Hekel en de IJzeren Vrouw (sectie M, nr. 999).

 • 18. In de regio Leeuwarden: de Grote- en Kleine Wielen, de Merrie Dobbe, de parkvijvers en openbare boezemwateren van de gemeente Leeuwarden en de wateren in het parkplan Zuid te Dokkum.

 • 19. In de regio Leiden: de Zijl tussen de Spanjaardsbrug en Huize de Eenzaamheid bij de Kagerplassen alsmede het Nieuwe Rijn- en Schiekanaal vanaf de Rijn bij de Spanjaardsbrug tot de uitmonding in de Vliet bij Cronesteyn (Lammerbrug).

 • 20. In Neede: de Ballastput.

 • 21. In Veenendaal: de vijvers gelegen in de wijken De Engelenburg, de Groene Velden en Dragonder Noord en Zuid.

 • 22. In Zwolle: de Stadskolk, de Riezenboschkolk, de kolk Ruimzicht en de Wijde Aa.

 • 23. In Maastricht: de Geusseltvijvers

 • 24. In de regio Doesburg: de Oude IJssel vanaf de sluis te Doesburg tot de Rijksgrens bij grenspaal 723 te Gendringen (instroming Kleefse Graaf), de oude loop van de Oude IJssel te Doesburg vanaf de duikerinlaat bij de Koppelweg tot aan de afdamming bij de huidige loop van de Oude IJssel, de oude loop van de Oude IJssel te Laag-Keppel vanaf de uitmonding in de Oude IJssel tot aan de duikerbrug in de Dorpstraat te Laag Keppel, de Aastrang vanaf de uitmonding in de Oude IJssel tot grenspaal 731a de Dinxperlo (in het grensgedeelte de halve rivierbreedte), de Bielheimerbeek-Boven Slinge vanaf de uitmonding in de Oude IJssel te Gaanderen tot de brug circa 1080 meter stroomafwaarts van de Rijksgrens te Kotten in de gemeente Winterswijk, de Kleefse Graaf vanaf de uitmonding in de Oude IJssel tot aan de Anholtseweg te Gendringen (halve beekbreedte), de Keizersbeek vanaf de uitmonding in de Aastrang tot aan de Hamelandroute te Aalten en vanaf de brug in de Haartseweg te Aalten tot aan het verdeelwerk te Bredevoort, de Schaarsbeek vanaf de uitmonding in de Boven Slinge bij het verdeelwerk te Bredevoort tot aan de Corleseweg, de Zwanenbroeksgraven vanaf de uitmonding in de Keizersbeek benedenstrooms van het verdeelwerk te Bredevoort tot aan de instroming van de Wanders Waterleiding, de Pieriksbeek vanaf de uitmonding in de Schaarsbeek tot aan de brug in de Bessink Goorweg, de Lange Sloot vanaf de uitmonding in de Bielheimerbeek tot de kruising met de Boven Slinge te Varsseveld, de Bergerslagbeek vanaf de uitmonding in de Oude IJssel tot aan de Vaste overlaat nabij de Rijksweg te Silvolde, de Akkermansbeek van de uitmonding in de Beilheimerbeek tot aan de overlaat/brug in de Slakweg/IJsselweg te Gaanderen, vijver Huize Spits, vijver Molengaarde, vijver Hermaat/Zanderskamp, vijver Leigraafseweg, vijver Potsmaat en vijver Ooi.

 • 25. In de regio Landsmeer: de wateren gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Landsmeer voor zover eigendom van de gemeente.

 • 26. In de regio Zierikzee: de Zoute Gracht, de Verse Gracht, de Brakke Gracht, de Zoete Gracht en het Kaaskenswater.

 • 27. In Voorschoten: de vijver in het Burgemeester van der Hoevenpark en de singels rond de algemene begraafplaats Rosenburgh.

 • 28. In de regio Axel: de Grote Kreek gelegen in de polder Beoosten en Bewesten Blij, kadastraal bekend gemeente Axel, sectie F, nummers 2209, 474, 1831, 1884, 48 en 34, de Moerspuise Watergang sectie M, nummers 261, 274, 330 en 372, sectie O, nummers 22 en 211, de hoofdwaterloop in de Varempepolder, sectie M, nummer 351, de Kleine Kreek, sectie F, nummer 1595, het Kleine Putje, sectie N, nummers 56 en 57, de IJsbaanvijver, sectie N, nummer 5, de omgelegde Rijkswaterleiding, zijnde het zijkanaal naar Hulst van piketpaal O nabij de platte brug te Hulst tot de brug in de Kinderdijk te Axel.

 • 29. In IJsselmuiden: de Koerskolk en de Dompekolk.

 • 30. In de regio Maastricht: de visvijvers ‘Via Regia’ en ‘Vijfkoppen’ gelegen in de gemeente Maastricht, de Maas van kmr. 11.400 ter hoogte van de brug over de sluis te St.-Pieter tot kmr. 15.200 boven de Stuw te Borgharen, met inbegrip van het bovenstroomse toeleidingskanaal tot de sluis in St. Pieter, de Maas van kmr. 15.500 beneden de stuw te Borgharen tot kmr. 17.300 bij de Belgische grens te Smeermaes, het Afleidingskanaal in het Bosscherveld te Maastricht, van het Verbindingskanaal tot aan de uitmonding in de rivier de Maas nabij kmr. 16.600 het Verbindingskanaal in het Bosscherveld te Maastricht vanaf de Maas tot de sluis in dat kanaal, de Maas van grenspaal 49 te Lanaye tot de lijnbrug ter hoogte van de Bergweg te St. Pieter, de Zuid-Willemsvaart van de hoofdsluis binnen Maastricht tot de Belgische grens te Smeermaes, met inbegrip van de nieuwe havenkom ten westen van het kanaal buiten de voormalige Bospoort en het toegangskanaal naar genoemde havenkom.

 • 31. In de regio Helmond: de Zuid-Willemsvaart vanaf sluis 10 tot aan sluis 6 onder de gemeenten Asten, Lierop, Helmond, Aarle-Rixtel en Beek en Donk, het Wilhelminakanaal vanaf sluis 5 tot aan de uitmonding in de Zuid-Willemsvaart.

 • 32. In de regio Veghel: de Zuid-Willemsvaart vanaf sluis 5 nabij kmr. 98.300 te Erp tot aan de instroming in de rivier de Dieze onder de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 • 33. In Roosendaal: de Stok, de IJsbaan, de Engebeek en het Bakkersbergkanaal.

 • 34. In de regio Steenbergen: de Bergse Wateren, de Roosendaalse en Steenbergse Vliet en de Mark en Dintel.

 • 35. In Almelo: de visvijver ‘Dollegoor’.

 • 36. In Uden: de visplas ‘De Kleuter’.

 • 37. In Haarlem: de Delft en de Jan Gijzenvaart.

 • 38. In de regio Leiden: de Does vanaf de Oude Rijn tot de brug te Hoogmade en de Dwarswetering vanaf de Zijl tot aan de Does te Leiderdorp.

 • 39. In de regio Doesburg: de IJssel vanaf de Zalm even beneden kmr. 897 tot aan de brug voor Doesburg, met dien verstande dat in de periode van 1 november tot 1 maart de nachtvisserij vanaf de linkeroever van de IJssel tussen kmr. 899 en kmr. 902.550 niet is toegestaan, de afgedamde IJssel nabij de Bingerdenseweg ten zuiden van Doesburg, het gedeelte van de IJssel vanaf de brug voor de stad Doesburg tot de lijn dwars over de rivier getrokken, circa 150 m beneden de boerderij ‘het Zwarte Schaar’, circa 290 m beneden kmr. 906, de rechterhelft van de gekanaliseerde IJssel van kmr. 903.200 N tot kmr. 904.700 N, de Kempermansgracht, de Molenkolk, de Looiersgracht, de Bleekersgracht, de Hessengracht, het water langs de Rijksweg (Flessen), de Koppenbergh en het Hoornwerk.

 • 40. In Hoogeveen: alle plaatselijke vijvers, met uitzondering van de vijvers in het Burg. Tjalmapark, het park Dwingeland, bij de Westerkom en in het hertenkamp;

 • 41. In Susteren: visvijver ‘de Bossen’;

 • 42. In de regio Eindhoven: het Eindhovens kanaal vanaf kmr. 76 tot aan de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal vanaf sluis 4 (kmr. 37.200) onder de gemeente Oost West Middelbeers tot aan de grens tussen de gemeenten Son en Breugel en de gemeente Nuenen (kmr. 62.200) en het ten zuiden van het Wilhelminakanaal bij sluis 4 te Diessen gelegen zijkanaal vanaf de stuw bij de Emmerscheweg oostwaarts tot aan de uitmonding in het Wilhelminakanaal;

 • 43. In de regio Goes: het Schelde/Rijnkanaal nabij Bath, vanaf 100 m ten noorden van de verkeersbruggen in de Kreekrakpolder in zuidwaartse richting tot de grens Nederland-België.

 • 44. In Benschop: de vijver in het park Bosplan.

 • 45. In de regio Culemborg: de waterput ‘de Lokkershoek’, gelegen nabij de Rietveldseweg te Culemborg, kadastraal bekend gemeente Culemborg, Sektie N nr. 141, het Indundatiekanaal, gelegen tussen de Prijssenweg en de Rietveldseweg, de watergangen van de voormalige polder Culemborg met inbegrip van de nieuwe zuidelijke hoofdleiding vanaf de Paai tot aan de Beedseweg te Culemborg en vanaf de zijleiding naar het gemaal ‘de Horn’ te Leerdam tot aan de Paai, de binnen de bebouwde kom van Culemborg gelegen wateren: de Westergracht, de Oostergracht, de Binnengracht, de Coentjesgracht, de vijvers langs de Parklaan, het water langs de Weidsteeg, de waterpartij gelegen ten westen van de Parallelweg-Oost, de Ronde haven nabij de Kleine Buitenom, de Kleine Lek nabij het voormalige steenoventerrein.

 • 46. In de regio Nederweert: de Zuid-Willemsvaart met daarbij behorende bermsloten vanaf sluis 15 te Nederweert tot de grensscheiding tussen de provincies Limburg en Noord-Brabant met inbegrip van het beneden toeleidingskanaal, de Zuid-Willemsvaart vanaf de Belgische grens tot aan sluis 15 te Nederweert, de Noordervaart vanaf 30 meter ten noorden van de sluis te Nederweert tot aan de brug in de weg van Meyel naar Roggel, alsmede het toeleidingskanaal vanaf de duiker onder het kanaal Wessem-Nederweert, het voedingskanaal van de Noordervaart, het kanaal Wessem-Nederweert van het bovenhoofd van de sluis te Panheel tot de uitmonding in de Zuid-Willemsvaart.

 • 47. In Veldhoven: het Philips visvijvercomplex, Dommelstraat zuid, kadaster gemeente Veldhoven sectie B nr. 02810.

 • 48. In de regio Spijkenisse, Hellevoetsluis, Brielle: de wateren, vermeld in het vergunningenboekje van de Hengelsportvereniging ‘Ons Genoegen’ te Spijkenisse, behoudens de wateren die in dit boekje vermeld zijn onder ‘...met uitzondering van:’.

 • 49. In de regio Maasbracht: het Julianakanaal tussen Borgharen en Maasbracht en de visvijver Maaren te Stevensweert.

 • 50. In Hilvarenbeek: het meer Beekse Bergen.

 • 51. In de regio Leiden: de Oude Rijn vanaf de Haagsche Schouwburg tot de Rijksweg A44 over de gehele breedte, vanaf de brug van de Rijksweg A44 tot aan het voetgangerspontje te Valkenburg voor zover het betreft de linkerhelft, vanaf het punt ter hoogte van garage Jongeneel tot de splitsing Additionele kanaal te Katwijk voorzover het betreft de rechterhelft, vanaf de splitsing Additionele kanaal tot de splitsing ter hoogte van Schutterswei.

 • 52. In de gemeente Maassluis: de plassen gelegen binnen de Oranjepolder, met dien verstande dat de vrijstelling slechts geldt voor de periode vanaf 1 september tot en met 31 oktober en voor de periode vanaf 1 maart tot en met 31 mei.

 • 53. In de gemeente Zutphen: de Vispoortgracht, de Slingerbosgracht, de Grote Gracht, de Hoofdgracht, de Kerkhofgracht, de Industriehaven tot aan de uitmonding in de IJssel, de vijver in het Staatsliedenkwartier, de afvoerbeek van de vijver in het Staatsliedenkwartier tot aan de Vierakkerlaak en de Hank in de Hoven, voor zover eigendom van de gemeente Zutphen.

 • 54. In de gemeente Hattem: het water ‘De Waa’.

 • 55. In Beilen: de Brunsteringerplas.

 • 56. In Zuidwolde: de Veeningerplas.

 • 57. In Emmer-Compascuum: de vis- en recreatievijver.

 • 58. In de gemeente Velp: de Overhagense vijver, kadestraal bekend gemeente Velp, sectie B, nr. 60 en de oostelijke en westelijke circuitvijver gelegen nabij de President Kennedylaan.

 • 59. In de gemeente Hengelo: de Markeplas, groot ca. 6.5 ha, gelegen in de driehoek Hengelo, Zelhem, Ruurlo.

 • 60. In de gemeente Oldenzaal: de visvijver gelegen in het recreatiepark Het Hulsbeek, groot ca. 5 ha.

 • 61. In de gemeente Oostrum-Venraij: visvijver het Wanssums Ven.

 • 62. In de gemeente Delft: de wateren gelegen binnen het gemeentelijk recreatiegebied ‘de Delftse Hout’.

 • 63. In de gemeente Westerhoven: de hengelvijver, gelegen nabij de Eeuwselsedijk-Ganzenbroek en de Wetering, kadastraal bekend nr. D2 317 gedeeltelijk.

 • 64. In Huissen: de kolk Grote Bloem.

 • 65. In de gemeente Ridderkerk: de wateren gelegen binnen het gemeentelijk recreatiegebied ‘Oosterpark’.

 • 66. In de regio Asperen:

  • de Linge onder de gemeente Beesd en Gellicum, vanaf de Rumptse Korenmolen tot aan het gemaal ‘De Laar’, Asperens en Leerdams water: de Linge vanaf het gemaal ‘De Laar’ tot aan Berendrecht. Tevens hierbij de Veerwiel, Munnikenwiel en de Kolk bij het fort Asperen.

  • de Linge vanaf de Berendrecht tot aan de Kedichemse kerk en vandaar Lingebreedte, zuidelijk gedeelte, tot aan de ‘Broekse Uitlaat’.

 • 67. In de gemeente Coevorden: de grachten gelegen in het Van Heutszpark, alsmede de U van Kilse.

 • 68. In de gemeente Rheden: de vijver achter het zwembad en de voetbalvelden, alsmede de Laak en de sloot tussen de A48 en de Laakweg.

 • 69. In de gemeente Almelo: het Overijssels Kanaal, vanaf de haven in de binnenstad tot aan de sluis te Aadorp, en de insteekhavens op het industrieterrein ‘Dollegoor’.

 • 70. In de gemeente Horssen: de kolk gelegen aan de Goorstraat, kadastraal bekend sectie E, nrs. 191, 192, 193, 538, 539 en 807.

 • 71. In de gemeente Meppel: het gat ‘De Bloemen’, kadastraal bekend sectie B, nummer 2065.

 • 72. In de regio Drenthe: de door de Drentse Federatie van Hengelsportverenigingen gehuurde wateren, zoals deze staan vermeld in het boekje ‘Lijst van viswateren’ van de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties, met uitzondering van de visplas ‘Exloërkijl’.

 • 73. In de regio Lingenwaal: de grote vijver in het recreatiegebied ‘Het Lingebos’ te Vuren, gemeente Lingenwaal.

 • 74. In de regio Epen:

  • het gedeelte van de wateren de Geul, de Terzieterbeek en de Mässel, kadastraal bekend gemeente Wittem, sectie D, nummers 3815 tot en met 3819, en sectie C, nummer 8476;

  • het gedeelte van de wateren de Geul, de Cottesserbeek en de Bervesbergbeek, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie D, nummers 1045 tot en met 1047 en 1239 tot en met 1241 en

  • het gedeelte van het water de Geul, kadastraal bekend gemeente Wittem, sectie D, nummers 3596, 3597 en 3814 en gemeente Vaals, sectie D, nummers 1043 en 1044, met dien verstande dat de vrijstelling slechts geldt voor de maanden april, mei en september.

 • 75. In de regio Stellendam: de Zuiderdiepboezem, vanaf de uitmonding van de haven van Dirksland tot, en met inbegrip van, de haven van Goedereede.

 • 76. In de gemeente Voerendaal: de vijver ‘’t Broek’, kadastraal bekend gemeente Voerendaal, sectie F, nr. 1622.

 • 77. In de gemeente Venray: de visvijver ‘de Ballonzuil’, kadastraal bekend gemeente Venray, sectie H.

 • 78. In de regio Middelburg: het kanaal door Walcheren vanaf de schutsluis van Vlissingen tot de schutsluis van Veere.

 • 79. In de gemeente Schiedam: de singels en vijvers binnen de bebouwing van de stadswijken, de havens binnen de gemeente Schiedam, inclusief de Wilhelminahaven, de Spuihaven, de Voorhaven en de Vijfsluizerhaven, de Poldervaart met aansluitende waterpercelen, voor zover die met de Poldervaart in open verbinding staan, de vijvers en singels in het Beatrixpark, inclusief de sloten in het volkstuinencomplex ‘Thurlede’, de vijvers en sloten in het Hargapark en de Polderwatering tussen de Poldervaart en de Schiedamse Schie, met dien verstande dat de vrijstelling geldt voor de periode vanaf 1 september tot en met 31 oktober.

 • 80. In de regio Liesveld: de Zuidoostgracht van Nieuwpoort, kadastraal bekend gemeente Nieuwpoort, sectie B, nr. 1259.

 • 81. In de regio Druten: de putten, gelegen tussen de Van Heemstraweg, de Heersweg en de Kerkstraat te Druten, kadastraal bekend sectie C, nrs. 50, 53, 494 en 1136.

 • 82. In de gemeente Haalderen:

  • de Grote Kolk, kadastraal bekend sectie C, nummer 765;

  • de Kolk aan de Groenestraat, kadastraal bekend sectie C, nummer 765, en

  • de Kleine Kolk, kadastraal bekend sectie G, nummer 87, en sectie C, nummers 111 en 112.

 • 83. In de gemeente Oldebroek: de vier kolken gelegen langs de rijksweg A28 ter hoogte van Wezep.

 • 84. In de regio Balkbrug: de zandwinningsplas ‘De Belten’, kadastraal bekend gemeente Avereest, sectie I, nummer 2870.

 • 85. In de regio Utrecht:

  • het Amsterdam-Rijnkanaal tussen kilometerpalen 29,95 en 58,8;

  • het Lekkanaal;

  • het kanaal langs het tweede veld tussen de Ravense Wetering en het Amsterdam-Rijnkanaal in Nieuwegein.

 • 86. In de regio Alblasserdam:

  • de Oude Wetering, peilgebied Nieuw-Lekkerland, vanaf de Middelweg tot de Streefkerkse Zijdeweg;

  • het Nieuwe Waterschap van de Nederwaard, vanaf 3 meter uit de brug nabij de Blokweerse molen tot 25 meter voor het boezemgemaal te Kinderdijk;

  • de Alblas/Graafstroom, vanaf de uitmonding in de Noord te Alblasserdam tot aan de Nieuwe Zijdebrug te Oud-Alblas, met inbegrip van de ‘groep’, en

  • de Lage Boezem van de Nederwaard vanaf 3 meter uit de Kortlandse brug (gemeente Alblasserdam) tot 3 meter ten oosten van de eerste voet- en fietsbrug voorbij de Blokweerse molen, met dien verstande dat voor Lage Boezem van de Nederwaard tot aan het meest zuidoostelijk gelegen deel van de kade van de Hoge Boezem van de Overwaard, de vrijstelling slechts geldt voor de periode vanaf 1 september tot en met 14 april.

 • 87. In de gemeente Nuenen: de visvijver Enode, gelegen aan de Helmondse Dijk, kadastraal bekend sectie C, nr. 2624.

 • 88. In de gemeente Kersteren: de visvijver De Hel, gelegen aan de Tolsestraat, kadastraal bekend sectie G-89 tot en met G-112.

 • 89. In de gemeente Gulpen-Wittem: de visvijver te Wijlre, kadastraal bekend sectie E nr. 2503, met dien verstande dat de vrijstelling slechts geldt voor de periode van 1 mei tot en met 31 mei en van 1 september tot en met 30 september.

 • 90. In de gemeente Blokzijl:

  • de Haven, kadastraal bekend sectie F nrs. 335 en 336 en sectie H nr. 176,

  • de stadsgrachten, kadastraal bekend sectie F nrs. 61 en 356, sectie H nrs. 406, 469, 547, 251, 546, 288, 291 en 340 en sectie G nrs. 544 en 103,

  • de havenkolk, kadastraal bekend sectie H nrs. 175, 514, 500 en 502.

 • 91. De volgende delen van het Twentekanaal:

  • het hoofdkanaal van de sluis te Eefde (kmr. 3.600) tot nabij de Lonnekerbrug bij Enschede (kmr. 48.290),

  • de zijtak van het hoofdkanaal tot kmr. 15.500.

 • 92. In de gemeente Ubbergen:

  • viswater in ‘de Kasteelsehof’ te Ooij, kadastraal bekend gemeente Ooij, sectie C nr.1082;

  • viswater ‘de Koekoekskolk’, gelegen aan de Hezelstraat en Spruitenkamp, kadastraal bekend gemeente Ooij, sectie D, nr. 818.

 • 93. De wateren waarvan de Hengelsport Federatie ‘Oost-Nederland’ visrechthebbende is zoals vermeld in de ‘lijst van Viswateren’ van de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties, met uitzondering van:

  • Rayon 1: Het recreatiepark Het Rutbeek te Usselo;

  • Rayon 2: De oostelijke plas in het recreatiegebied Kievietsveld in Emst, gemeente Epe;

  • Rayon 3: De wateren in de Noordoostpolder, zijnde de Lemstervaart, Urkervaart, Zwolsevaart, Creilervaart, Espelervaart, Nagelervaart, Enservaart, Marknesservaart, Luttelgeestervaart. Het Vollenhoverkanaal, het Vollenhovermeer, het Kadoelermeer, de voormalige buitenhaven van Blokzijl, het gedeelte van Blokzijl-Kadoelen van de keersluis van de haven (sas) tot de grens van de Noordoostpolder, het Kanaal Beukerschutsluis tot Blauw Hand, het Kanaal Blauwe Hand – Giethoorn – Steenwijk, het Kanaal Steenwijk – Ossenzijl, het Steenwijkerdiep, de Wetering, de Heuvengracht, de Arembergergracht, de Linde, de Kalembergergracht, de Ossenzijlersloot en het Nieuwe Kanaal;

  • Rayon 4: de Wythemenerplas te Zwolle.

 • 94. In de gemeente Zaamslag: viswater ‘de Boschkreek’, gelegen in de Beoosten Blijbenoorden polder tot aan de grens met het waterschap De drie Ambachten, kadastraal bekend sectie U, nr. 264, en sectie T, nrs. 105, 153, 312 en 345.

 • 95. In de regio Gorinchem:

  • het Merwedekanaal vanaf de Bazelbrug, gemeente Hoogblokland, tot de grote Merwedesluis te Gorinchem;

  • het Kanaal van Steenenhoek, vanaf de noordpunt van de landtong van het Merwedekanaal te Gorinchem tot aan de Bullekeslaan in die gemeente;

  • De Linge, de rechterhelft met inbegrip van de Kedichemse wiel, vanaf de Kerkstraat in Kedichem tot plm. 700 meter benedenstrooms van het poldergemaal ‘De Broekse Sluis’ te Heukelum en vanaf dit punt de gehele Linge tot de Oude Merwede schutsluis nabij de tweede Voorhaven te Gorinchem, voorzover het gedeelten van dit water betreft die niet op grond van de Natuurbeschermingswet zijn aangewezen als natuurmonument.

 • 96. In de gemeente Buren: viswater ‘Put op het Eiland van Maurik’, gelegen aan de noordoostelijke zijde van Maurik, kadastraal bekend sectie A, nr. 777.

 • 97. In de Gemeente Wijchen: viswater ‘de Vormerse Plas’, gelegen aan de Ravensteinseweg, kadastraal bekend sectie L nr. 2625.

 • 98. In de gemeente Hilversum: het Hilversumskanaal tussen de brug te ’s-Graveland en de sluis Het Hemeltje.

 • 99. In de gemeente Heerhugowaard: de wateren gelegen binnen de bebouwde kom en in de parken van de gemeente Heerhugowaard, voorzover eigendom van de gemeente.

 • 100. In de Gemeente Loosdrecht: de plassen 3, 4 en 5 van de Loosdrechtse Plassen.

 • 101. In de regio Vianen:

  • De Lek, de linkerhelft na de nieuwe Lekbrug te Vianen vanaf km 948.250 tot km 958.100 te Lexmond tegenover de Kiezersoever;

  • het Merwedekanaal, vanaf de Bullekeslaan te Gorinchem tot en met de Buitenhave te Vianen tot aan het buitensluishoofd van de Grote Sluis;

  • de waterplas, gelegen aan de noordzijde van de Helsdinkse Achterweg, kadastraal bekend gemeente Vianen (sectie d, nr. 484).

 • 102. In Montfoort: de Grote- en Kleine Gracht te Montfoort.

 • 103. In Lunteren: de Lunterse waterplas, kadastraal bekend gemeente Lunteren (sectie F, nr. 2712, 2714 en 2826), voor zover het visrecht hierop is verhuurd aan Hengelsportvereniging Barneveld.

 • 104. In de gemeente Geldermalsen: de Linge, vanaf het gemaal De Neust te Tricht tot stroomafwaarts het zogenoemde Afgebrande Huis te Rumpt, ter hoogte van Kleine Steeg (kadastraal bekend voormalige gemeente Beesd, sectie C8, nr. 405 en sectie L6, nr. 569).

 • 105. In de gemeente Heerlen: het Sigranomeer (kadastraal bekend gemeente Heerlen, nrs. 6631 en 6641).

 • 106. In de gemeente Staphorst: de wateren van het Waterschap Groot Salland die gelegen zijn binnen de door de gemalen Kloosterzijl en Kostverlorenzijl bemalen gebieden, het water langs beide zijden van de spoorlijn tussen de Klaas Kloosterweg en de A28, het Kerkenbos en De Spoortippe.

 • 107. In de gemeente Nijkerk: de plas ‘Watergoor’, gelegen aan de Watergoorweg.

 • 108. In de gemeente Stevensbeek: de Radioplassen, gelegen aan de Ceresstraat.

 • 109. In de gemeente Vught:

  • de vijvers in Park Reeburg;

  • de vijvers en singels in de gemeente Vught, voor zover het visrecht hierop verhuurd is aan Hengelsportvereniging Altijd Beet.

 • 110. In de Gemeente Nieuwegein:

  • de gracht rond Fort Jutphaas gelegen aan Rond het Fort;

  • de gracht rond Fort Vreeswijk gelegen aan de Fortweg;

  • alle singels gelegen op industrieterrein Plettenburg-De Wiers.

 • 111. In Heerenveen: het Heidemeer en de wateren gelegen op recreatiegebied De Heide, gelegen ten zuidwesten van Heerenveen tussen de Van Engelenvaart/Rotummerweg en Rotstergaasterweg.

 • 112. in de gemeente De Bilt: de Hooge Kampse plas, kadastraal bekend MTD02 C 2983 ged., 3092 ged. en 3585 ged.

 • 113. In het buitengebied van Someren en Asten: de Zuidwillemsvaart, vanaf de grensscheiding tussen de provincie Noord-Brabant en Limburg tot aan de sluis 10.

 • 114. In Dedemsvaart: de zandwinput ten noorden van het viaduct.

 • 115. In ’s-Hertogenbosch: de Noorderplas.

 • 116. In de regio Tilburg: het gedeelte van het Wilhelminakanaal vanaf de gemeentegrens Tilburg-Dongen (kmr 13.000) tot aan de sluis IV te Haghorts (kmr 36.860), inclusief de afwateringskanalen nabij sluis II en sluis III, alsmede het benedenstrooms de stuw, nabij sluis IV, gelegen afwateringskanaal.

 • 117. In Maarssen: Kleine Plas, gelegen aan de Tuinbouwweg.

 • 118. In de regio Weesp: Amsterdam-Rijnkanaal tussen spoorbrug Weesp (kmr 7.5) en Loenen (kmr 18.85).

Bijlage 12. behorend bij artikel 76, tweede lid: omrekentabel merkjes

Categorie vistuig

Omrekenwaarde

Aantal merkjes per vistuig

1 grote fuik

5 (vangst)eenheden

1 merkje1

1 schietfuik binnenvisserij(stelletje)

2 (vangst)eenheden

1 merkje

1 kist

1 (vangst)eenheid

1 merkje

1 net van 100 meter

1 (vangst)eenheid

1 merkje

1 De bijlage dient als volgt te worden gelezen: een grote fuik heeft een omrekenwaarde van 5 (vangst)eenheden; aan een dergelijk vistuig is 1 merkje bevestigd.

Bijlage 13. , behorend bij artikel 77d, eerste lid

Overzicht van gebieden en mosselkweekpercelen waarvoor een vergunning voor een mosselzaadinvanginstallatie kan worden verleend.

Waddenzee

Nr

Gebied/perceel

Omschrijving

Coördinaten in NB en OL, vanaf linksboven kloksgewijs

1

Malzwin

Het gebied tussen het Gat van de Stier en het Malzwin, gelegen binnen de begrenzing die wordt gevormd door de laterale lijnen M4 – M6 – GvS3/M8 (zuidoost) en GvS1 – GvS3/M8 (noord) en de grens van het kabelgebied.

52-59-152

04-50-028

52-59-185

04-50-910

52-59-113

04-50-977

52-58-790

04-50-127

52-58-790

04-49-770

 
                 

2

Zuidwal

Gebied gelegen in het Malzwin, tegen de Zuidwal met als noordelijke grens de laterale lijn M5 – M7 – M9 – M11.

52-58-557

04-50-440

52-59-100

04-51-995

52-58-992

04-52-110

52-58-437

04-50-555

   
                 

3

Afsluitdijk

In de geul evenwijdig aan de Afsluitdijk, ten noordwesten van de laterale lijn AD14 – AD16.

53-01-889

05-12-763

53-02-958

05-14-966

53-02-906

05-15-038

53-01-815

05-12-862

   
                 

4

Texel Oudeschild

Gebied zuidwestelijk van de haven van Oudeschild, gelegen tegen de steenbestorting van de oeververdediging en zeewaarts ruim binnen de laterale lijn T8 – T10.

53-00-932

04-48-698

53-01-706

04-50-337

53-01-647

04-50-428

53-00-829

04-48-854

   
                 

5

Vogelzand

Gebied gelegen in een ruim en relatief diep deel van de vaarwaters Texelstroom en Scheer.

53-02-835

04-57-672

53-03-310

04-58-375

53-03-310

04-59-271

53-02-835

04-58-600

   
                 

6

Scheurrak-Omdraai

Gebied gelegen tussen de vaarwaters Scheurrak-Omdraai en Breesem, ten Noorden van de laterale lijn SO2-SO4

53-04-000

05-01-612

53-04-000

05-02-880

53-03-845

05-02-288

53-03-845

05-01-612

   
                 

7

Gat van Stompe

Gebied ten zuiden van de plaat Robbenzand. De zuidelijke grens van de MZI-locatie loopt oost-west en de noordelijke grens volgt de plaatrand op een diepte van 5 meter.

53-03-465

05-03-290

53-03-257

05-05-055

53-03-115

05-05-055

53-03-115

05-03-290

   
                 

8

Zuidmeep

De MZI-locatie ligt ten zuiden van de laterale lijn ZM3 – ZM5 – ZM7 – ZM9 en de plaatrand. De oostelijke grens ligt in de buurt van de ZM9, de westelijke grens ergens tussen de ZM3 en ZM5.

53-18-131

05-16-890

53-18-226

05-16-782

53-18-769

05-18-130

53-18-784

05-19-000

53-18-664

05-19-027

53-18-556

05-18-189

                 

9

Zoutkamperlaag (vanaf 2012)

Aan de zuidkant van de Zoutkamperlaag ten westen van de haven van Lauwersoog tot aan de oostelijke begrenzing van het kabelgebied.

53-25-300

06-09-892

53-25-119

06-10-930

53-24-906

06-10-834

53-25-100

06-09-806

   
                 
 

Scheer 13

 

53-02-217

04-59-022

53-02-222

04-59-157

53-02-043

04-59-176

53-02-038

04-59-043

   
                 
 

Scheer 16

 

53-02-234

04-59-424

53-02-240

04-59-558

53-02-059

04-59-577

53-02-054

04-59-444

   
                 
 

Scheurrak 27

 

53-04-630

05-05-281

53-04-667

05-05-449

53-04-567

05-05-513

53-04-511

05-05-358

   
                 
 

Scheurak 34a

 

53-05-131

05-06-737

53-05-198

05-06-933

53-05-098

05-06-997

53-05-029

05-06-801

   
                 
 

Scheurak 64

 

53-04-566

05-04-200

53-04-628

05-04-512

53-04-596

05-04-532

53-04-533

05-04-219

   
Oosterschelde

Nr

Gebied

Omschrijving

Coördinaten in NB en OL, vanaf linksboven kloksgewijs

1

Neeltje Jans

Gebied gelegen ten zuiden van Neeltje Jans aan de rand van het vaarwater Roompot, ter hoogte van de R24.

51-37-396

03-45-807

51-37-309

03-45-944

51-37-052

03-45-419

51-36-985

03-44-949

51-37-174

03-44-883

51-37-219

03-45-151

51-37-345

03-45-647

 
                     

2

Roggenplaat

Gebied tegen de zuidrand van de Roggenplaat en ten westen van mosselperceel Hammen 111.

51-38-893

03-47-021

51-38-907

03-48-046

51-38-711

03-48-027

51-38-820

03-47-021

       
                     

3

Vuilbaard

Gebied ten westen van de Zeelandbrug tegen de plaat Vuilbaard, gelegen ten zuiden van de groene betonning van het vaarwater Roompot, tot aan de overloop van Zierikzee.

51-37-780

03-51-806

51-37-502

03-52-495

51-37-213

03-52-936

51-36-932

03-52-828

51-37-215

03-52-452

51-37-700

03-51-647

   
                     

4a

Vondelingsplaat ‘west’

Gebied ten noorden van de Vondelingsplaat, zuidoost van de laterale lijn EV4 – EV6 (tussen beide kabels).

51-35-957

03-55-029

51-35-425

03-55-224

51-35-171

03-55-219

51-35-133

03-55-015

51-35-546

03-54-889

51-35-920

03-54-921

   
                     

4b

Vondelingsplaat ‘noord’ (vanaf 2012)

Gebied ten noorden van de Vondelingsplaat, oostelijk van de laterale lijn EV8 – EV10 – O10.

51-36-547

03-56-026

51-36-433

03-56-139

51-36-023

03-54-929

51-36-179

03-54-944

       
                     
 

Hammen 40

 

51-40-334

03-51-307

51-40-272

03-51-400

51-40-202

03-51-304

51-40-290

03-51-246

       
                     
 

Hammen 41

 

51-40-272

03-51-400

51-40-210

03-51-492

51-40-115

03-51-364

51-40-202

03-51-304

       
                     
 

Hammen 42

 

51-40-210

03-51-492

51-40-181

03-51-533

51-40-083

03-51-384

51-40-115

03-51-364

       
                     
 

Hammen 43

 

51-40-181

03-51-533

51-40-154

03-51-576

51-40-070

03-51-433

51-40-083

03-51-384

       
                     
 

Hammen 44

 

51-40-154

03-51-576

51-40-114

03-51-633

51-40-047

03-51-520

51-40-070

03-51-433

       
                     
 

Hammen 49

 

51-39-930

03-51-825

51-39-865

03-51-903

51-39-733

03-51-681

51-39-792

03-51-592

       
                     
 

Hammen 101

 

51-38-869

03-50-781

51-38-834

03-51-076

51-38-793

03-51-079

51-38-823

03-50-776

       
                     
 

OSWD 188

 

51-32-860

03-57-329

51-32-823

03-57-493

51-32-712

03-57-453

51-32-750

03-57-290

       
                     
 

OSWD 189

 

51-32-823

03-57-493

51-32-787

03-57-657

51-32-674

03-57-616

51-32-712

03-57-453

       
                     
 

Slaak 3

 

51-39-339

04-08-003

51-39-349

04-08-243

51-39-216

04-09-163

51-39-158

04-09-321

51-39-105

04-09-299

51-39-148

04-09-021

51-39-203

04-08-999

51-39-349

04-08-000

                     
 

Slaak 7

 

51-38-889

04-09-979

51-38-776

04-10-250

51-38-726

04-10-196

51-38-846

04-09-941

       
                     
 

Slaak 8

 

51-38-769

04-10-298

51-38-732

04-10-498

51-38-660

04-10-435

51-38-699

04-10-240

       
Voordelta

Nr

Gebied

Omschrijving

Coördinaten in NB en OL, vanaf linksboven kloksgewijs

1

Schaar van Renesse

Gebied ten noorden van het eiland Schouwen ter hoogte van Renesse, gelegen in het vaarwater de Schaar van Renesse.

51-45-250

03-47-390

51-44-965

03-47-680

51-44-891

03-48-490

51-44-777

03-48-490

51-44-879

03-47-105

51-45-250

03-47-105

Bijlage 14a. , behorend bij artikel 77d, tweede lid

Gebieden en mosselkweekpercelen waarvoor aan de personen, bedoeld in artikel 77a, een vergunning voor een mosselzaadinvanginstallatie kan worden verleend.

Waddenzee Coördinaten in NB en OL, nummering vanaf linksboven kloksgewijs

Nr

Gebied/perceel

1

2

3

4

5

6

3

Afsluitdijk

53-01-889

05-12-763

53-02-958

05-14-966

53-02-906

05-15-038

53-01-815

05-12-862

   
               

4

Texel Oudeschild

53-00-932

04-48-698

53-01-706

04-50-337

53-01-647

04-50-428

53-00-829

04-48-854

   
               

5

Vogelzand

53-02-835

04-57-672

53-03-310

04-58-375

53-03-310

04-59-271

53-02-835

04-58-600

   
               

6

Scheurrak Omdraai

53-04-000

05-01-612

53-04-000

05-02-880

53-03-845

05-02-288

53-03-845

05-01-612

   
               

7

Gat van Stompe

53-03-465

05-03-290

53-03-257

05-05-055

53-03-115

05-05-055

53-03-115

05-03-290

   
               

8

Zuidmeep

53-18-131

05-16-890

53-18-226

05-16-782

53-18-769

05-18-130

53-18-784

05-19-000

53-18-664

05-19-027

53-18-556

05-18-189

               

9

Zoutkamperlaag

53-25-300

06-09-892

53-25-119

06-10-930

53-24-906

06-10-834

53-25-100

06-09-806

   
               
 

Scheer 16

53-02-234

04-59-424

53-02-240

04-59-558

53-02-059

04-59-577

53-02-054

04-59-444

   
               
 

Scheurrak 27

53-04-630

05-05-281

53-04-667

05-05-449

53-04-567

05-05-513

53-04-511

05-05-358

   
               
 

Scheurrak 34a

53-05-131

05-06-737

53-05-198

05-06-933

53-05-098

05-06-997

53-05-029

05-06-801

   
Oosterschelde Coördinaten in NB en OL, nummering vanaf linksboven kloksgewijs

Nr

Gebied/perceel

1

2

3

4

5

6

7

8

1a

Neeltje Jans ‘oost’

51-37-193

03-44-999

51-37-218

03-45-153

51-37-397

03-45-809

51-37-310

03-45-946

51-37-053

03-45-417

51-37-002

03-45-067

   
                   

2

Roggenplaat

51-38-893

03-47-021

51-38-907

03-48-046

51-38-711

03-48-027

51-38-820

03-47-021

       
                   

3b

Vuilbaard ‘zuid’

51-37-453

03-52-570

51-37-213

03-52-936

51-36-932

03-52-828

51-37-287

03-52-333

       
                   

4A

Vondelingsplaat ‘west’

51-35-957

51-35-425

51-35-171

51-35-133

51-35-546

51-35-920

   
   

03-55-029

03-55-224

03-55-219

03-55-015

03-54-889

03-54-921

   
                   

4B

Vondelingsplaat ‘noord’

51-36-547

51-36-433

51-36-023

51-36-179

       
   

03-56-026

03-56-139

03-54-929

03-54-944

       
                   
 

Hammen 40

51-40-334

03-51-307

51-40-272

03-51-400

51-40-202

03-51-304

51-40-290

03-51-246

       
                   
 

Hammen 41

51-40-272

03-51-400

51-40-210

03-51-492

51-40-115

03-51-364

51-40-202

03-51-304

       
                   
 

Hammen 42

51-40-210

03-51-492

51-40-181

03-51-533

51-40-083

03-51-384

51-40-115

03-51-364

       
                   
 

Hammen 43

51-40-181

03-51-533

51-40-154

03-51-576

51-40-070

03-51-433

51-40-083

03-51-384

       
                   
 

Hammen 44

51-40-154

03-51-576

51-40-114

03-51-633

51-40-047

03-51-520

51-40-070

03-51-433

       
                   
 

Hammen 49

51-39-930

03-51-825

51-39-865

03-51-903

51-39-733

03-51-681

51-39-792

03-51-592

       
                   
 

OSWD 188

51-32-860

03-57-329

51-32-823

03-57-493

51-32-712

03-57-453

51-32-750

03-57-290

       
                   
 

OSWD 189

51-32-823

03-57-493

51-32-787

03-57-657

51-32-674

03-57-616

51-32-712

03-57-453

       
                   
 

Slaak 3

51-39-339

04-08-003

51-39-349

04-08-243

51-39-216

04-09-163

51-39-158

04-09-321

51-39-105

04-09-299

51-39-148

04-09-021

51-39-203

04-08-999

51-39-349

04-08-000

                   
 

Slaak 7

51-38-889

04-09-979

51-38-776

04-10-250

51-38-726

04-10-196

51-38-846

04-09-941

       
                   
 

Slaak 8

51-38-769

04-10-298

51-38-732

04-10-498

51-38-660

04-10-435

51-38-699

04-10-240

       
Voordelta Coördinaten in NB en OL, nummering vanaf linksboven kloksgewijs

Nr

Gebied

1

2

3

4

1

Schaar van Renesse

51-45-158

51-45-158

51-45-097

51-45-097

 

‘Kavel 2’

03-47-105

03-47-455

03-47-455

03-47-105

Bijlage 14b. , behorend bij artikel 77d, derde lid

Gebieden en mosselkweekpercelen waarvoor aan de personen, bedoeld in artikel 77b, een vergunning voor een mosselzaadinvanginstallatie kan worden verleend.

Waddenzee Coördinaten in NB en OL, nummering vanaf linksboven kloksgewijs

Nr

Gebied/perceel

1

2

3

4

5

1

Malzwin

52-59-152

04-50-028

52-59-185

04-50-910

52-59-113

04-50-977

52-58-790

04-50-127

52-58-790

04-49-770

             

2

Zuidwal

52-58-557

04-50-440

52-59-100

04-51-995

52-58-992

04-52-110

52-58-437

04-50-555

 
             
 

Scheer 13

53-02-217

04-59-022

53-02-222

04-59-157

53-02-043

04-59-176

53-02-038

04-59-043

 
             
 

Scheurrak 64

53-04-566

05-04-200

53-04-628

05-04-512

53-04-596

05-04-532

53-04-533

05-04-219

 
Oosterschelde Coördinaten in NB en OL, nummering vanaf linksboven kloksgewijs

Nr

Gebied/perceel

1

2

3

4

5

3a

Vuilbaard 'noord'

51-37-780

03-51-806

51-37-502

03-52-495

51-37-453

03-52-570

51-37-287

03-52-333

51-37-700

03-51-647

             

1b

Neeltje Jans ‘west’

51-37-173

03-44-882

51-37-193

03-44-999

51-37-002

03-45-067

51-36-985

03-44-949

 
             
 

Hammen 101

51-38-869

03-50-781

51-38-834

03-51-076

51-38-793

03-51-079

51-38-823

03-50-776

 
Voordelta Coördinaten in NB en OL, nummering vanaf linksboven kloksgewijs

Nr

Gebied

1

2

3

4

1a

Schaar van Renesse ‘Kavel 1’

51-45-230

51-45-230

51-45-158

51-45-158

   

03-47-105

03-47-324

03-47-324

03-47-105

           

1b

Schaar van Renesse ‘Kavel 3’

51-44-852

51-44-823

51-44-779

51-44-809

   

03-48-055

03-48-487

03-48-480

03-48-045

Terug naar begin van de pagina