Regeling mededelingenformulier batterijen en accu’s 2008

Geraadpleegd op 01-06-2023.
Geldend van 24-09-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 september 2008, nr. K&K 2008087862, houdende vaststelling van een formulier voor het doen van een mededeling in verband met de uitvoering van het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 (Regeling mededelingenformulier batterijen en accu’s 2008)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008;

Besluit:

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling mededelingenformulier batterijen en accu’s 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 september 2008

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Bijlage behorende bij artikel 1

Formulier mededeling

De in dit formulier gestelde vragen moeten zo volledig mogelijk worden beantwoord. Indien u bij de uitvoering van uw verplichtingen gebruik maakt van de diensten van derden, noemt u dan ook altijd de namen van de inzamelaars, vervoerders, verwerkers of anderen die door u zijn gecontracteerd. Ter ondersteuning van uw ingevulde mededeling kunt u eventuele bijlagen bijvoegen.

Een mededeling kan ook gezamenlijk worden gedaan door meer producenten en fabrikanten waarbij het tevens mogelijk is dat een collectieve uitvoeringsorganisatie namens de aangesloten deelnemers een mededeling doet. De verplichtingen uit het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 en de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 worden hiermee echter niet overgedragen aan een collectieve uitvoeringsorganisatie maar deze blijven rusten op de individuele producenten en fabrikanten.

Het volledig ingevulde formulier dient te worden gezonden aan SenterNovem t.a.v. Uitvoering afvalbeheer / PBA, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. U kunt het formulier ook digitaal opvragen via www.uitvoeringafvalbeheer.nl. Het ingevulde formulier moet ondertekend worden. Een gedownload formulier kan na ondertekening per post, of als gescand document per E-mail worden verzonden. Het E-mailadres is: besluiten@senternovem.nl.

De ingevulde mededeling zal worden beoordeeld op grond van artikel 2 van het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008. De mededeling behoeft de instemming van de Minister van VROM. Op deze procedure is titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

A. Gegevens bedrijf of collectieve uitvoeringsorganisatie

Bijlage 243795.png
Bijlage 243796.png

B. Algemene vragen

Voor een juiste beoordeling van uw mededeling is het noodzakelijk dat u een aantal algemene gegevens verstrekt.

 • 1. Is dit een individuele of een collectieve mededeling?

  Bijlage 243797.png
 • 2. Indien dit een collectieve mededeling betreft: geeft u de namen, adressen en KvK-nummers van de betrokken producenten en fabrikanten.

  Toelichting: u bent producent in Nederland als u batterijen of accu’s (al dan niet ingebouwd in elektr(on)ische apparatuur) als eerste in Nederland op de markt brengt. De definitie van ‘producent’ kunt u vinden in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008.

  Bijlage 243798.png
 • 3. Voor welke soorten batterijen en accu’s wordt deze mededeling gedaan? (meerdere opties mogelijk)

  Bijlage 243799.png
  Bijlage 243800.png
  Bijlage 243801.png
 • 4. Heeft deze mededeling betrekking op alle batterijen en accu’s die u als eerste in Nederland op de markt brengt of in Nederland vervaardigt, of slechts op een deel daarvan?

  Bijlage 243802.png

  Indien het om een deel gaat, dient u aan te geven of u voor de andere batterijen en accu’s één of meer aparte individuele mededelingen zult indienen of met anderen een collectieve mededeling zult indienen.

  Bijlage 243803.png

C. Specifieke vragen

Hieronder dient u aan te geven op welke wijze uitvoering zal worden gegeven aan de in de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 (hierna: regeling) gestelde verplichtingen. De toelichting bij de vragen bevat nadere informatie over de wijze van beantwoording. Indien bepaalde vragen niet op u van toepassing zijn, kunt u dat aangeven bij de desbetreffende vraag.

Preventie (artikel 3 van de regeling)

 • 5a. Bent u fabrikant van batterijen en accu’s in Nederland? (1 optie aankruisen)

  Bijlage 243804.png

  Zo ja, beantwoordt u de volgende vraag (b):

 • 5b. Welke specifieke maatregelen zult u nemen met het oog op de vermindering van de schadelijkheid voor het milieu en welke specifieke maatregelen zult u nemen ter bevordering van de ontwikkeling en het op de markt brengen van batterijen en accu’s die zo min mogelijk gevaarlijke stoffen bevatten en stoffen die naar hun aard minder gevaarlijk zijn?

  Toelichting: U dient de maatregelen te vermelden die verbetering van de milieuprestaties van de batterijen en accu’s gedurende de gehele levenscyclus betreffen. Tevens dient u alle maatregelen te vermelden die u treft om de ontwikkeling en het op de markt brengen te bevorderen van batterijen en accu’s die zo min mogelijk naar hun aard gevaarlijke stoffen bevatten. Ook vermeldt u hier de maatregelen die u treft om de ontwikkeling en het op de markt brengen van batterijen en accu’s te bevorderen waarbij een zo klein mogelijke hoeveelheid gevaarlijke stoffen wordt gebruikt bij de vervaardiging, in de batterij of accu, het toepassen van hergebruikt materiaal, en het ontstaan van afvalstoffen.

  Bijlage 243805.png

Inname (artikel 5 van de regeling)

6. Draagbare batterijen en accu’s (artikel 5, eerste tot en met vierde lid, van de regeling)

 • a. Beschrijf het inzamelingssysteem waarmee u eindgebruikers in staat stelt zich op een toegankelijk inzamelpunt kosteloos te ontdoen van de draagbare batterijen en accu’s die u op de markt heeft gebracht.

  Bijlage 243806.png
 • b. Hoe zorgt u ervoor dat de door de distributeur ingenomen afgedankte batterijen en accu’s bij de distributeur worden opgehaald?

  Toelichting: indien u gebruik maakt van de diensten van derden dient u uw antwoord te ondersteunen met de namen van de bedrijven waarmee u contracten heeft afgesloten voor de inzameling.

  Bijlage 243807.png

7. Industriële batterijen en accu’s (artikel 5, vijfde lid, van de regeling)

Beschrijf op welke wijze u ervoor zorgt dat u industriële batterijen en accu’s die u op de markt heeft gebracht terugneemt van de eindgebruiker wanneer deze batterijen en accu’s worden afgedankt.

Toelichting: indien u gebruik maakt van de diensten van derden dient u uw antwoord te ondersteunen met de namen van de bedrijven waarmee u contracten heeft afgesloten voor de inzameling.

Bijlage 243808.png

8. Autobatterijen en accu’s (artikel 5, zesde en zevende lid, van de regeling)

Geef aan op welke wijze u ervoor zorgt dat de afgedankte autobatterijen en -accu’s bij de eindgebruikers of op een toegankelijk inzamelpunt in hun nabijheid worden ingezameld.

Toelichting: indien u gebruik maakt van de diensten van derden dient u uw antwoord te ondersteunen met de namen van de bedrijven waarmee u contracten heeft afgesloten voor de inzameling.

Bijlage 243809.png

Inzameldoelstelling draagbare batterijen en accu’s (artikel 6 van de regeling)

9. Draagbare batterijen en accu’s

 • a. Op welke wijze draagt u ervoor zorg dat u het jaarlijkse inzamelpercentage zoals aangegeven in bijlage I bij richtlijn 2006/66/EG zal behalen?

  Toelichting: in 2012 moet u een inzamelpercentage van ten minste 25 behalen; in 2016 moet u een inzamelpercentage van ten minste 45 behalen (zie de artikelen 6 en 18 van de regeling). Geef aan hoe u denkt de in de richtlijn genoemde percentages te behalen. Het inzamelpercentage in een bepaald jaar wordt berekend door driemaal de door u ingezamelde hoeveelheid in dat jaar te delen door de som van de door u in Nederland op de markt gebrachte hoeveelheid in dat jaar en de twee daaraan voorafgaande jaren (bijlage I van de richtlijn).

  Bijlage 243810.png
 • b. Op welke wijze wilt u de gegevens van de resultaten ten behoeve van de uitvoering van artikel 6 van de regeling en de hoeveelheid door u in Nederland op de markt gebrachte batterijen en accu’s gaan verkrijgen en op welke wijze registreert u deze gegevens?

  Bijlage 243811.png
 • c. Hoe gaat u controleren of de verkregen gegevens (bij u en bij derden) een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid geven?

  Bijlage 243812.png

Verwerking en hergebruik als materiaal (artikel 7 van de regeling)

10. Op welke wijze garandeert u dat de verwerking en het hergebruik van de ingezamelde en ingenomen afgedankte batterijen en accu’s geschiedt met gebruikmaking van de best beschikbare technieken?

Toelichting: Vermeld de namen van de verwerkers en geef aan of ze over de benodigde vergunningen beschikken om de batterijen en accu’s te verwerken. De verwerking moet plaatsvinden volgens de voorschriften van bijlage III, deel A, bij de richtlijn. Het hergebruik als materiaal moet gebeuren volgens de voorschriften van bijlage III, deel B, bij de richtlijn. Hierin staan de minimaal te behalen percentages voor het hergebruik als materiaal vermeld (vanaf 26 september 2011).

Bijlage 243813.png

Informatie (artikel 10, eerste lid, van de regeling)

11. Op welke wijze gaat u ervoor zorgen dat eindgebruikers van batterijen en accu’s worden geïnformeerd over de mogelijke gezondheidseffecten en milieueffecten van de in de batterijen en accu’s gebruikte stoffen, het belang van gescheiden inzameling en het terugdringen van batterijen en accu’s in het restafval, en de locatie van inzamel- en afgiftepunten?

Bijlage 243814.png

Financiering (artikel 11, eerste lid, van de regeling)

12. Op welke wijze gaat u de financiering regelen van alle kosten die voortvloeien uit de inzameling, de verwerking, het hergebruik als materiaal van alle afgedankte batterijen en accu’s, en de voorlichting?

Toelichting: geef aan hoe de financiering zal plaatsvinden; bijv. financiering wordt ten laste van de winst gebracht, de financiering is opgenomen in de operationele kosten, er is voor de financiering een voorziening opgenomen in de balans, of een deel van de kosten wordt doorberekend aan de eindgebruiker. Voor draagbare batterijen en accu’s geldt dat de genoemde kosten bij aankoop van dergelijke nieuwe batterijen en accu’s niet apart aan de eindgebruiker getoond mogen worden.

Bijlage 243815.png

Monitoring (artikel 13 van de regeling)

 • 13a. Op welke wijze wilt u de gegevens ten behoeve van het jaarlijkse verslag over de uitvoering in het voorafgaande kalenderjaar over de artikelen 3 en 6 tot en met 10 van de regeling en over de hoeveelheid door u op de markt gebrachte batterijen en accu’s gaan verkrijgen en op welke wijze registreert u deze gegevens?

  Bijlage 243816.png
 • 13b. Hoe gaat u controleren of de verkregen gegevens (bij u en bij derden) een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid geven?

  Bijlage 243817.png
Naar boven