Beleidsregel uurloonschatting 2008

Geraadpleegd op 29-09-2022.
Geldend van 19-08-2010 t/m heden

Beleidsregel Uurloonschatting 2008

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet WIA, 18 van de WAO, 2 van de WAZ en 2 van de Wajong en het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Berekening resterende verdiencapaciteit

  • 1 Is de urenomvang van de aan de schatting ten grondslag gelegde arbeid kleiner dan de urenomvang van de maatgevende arbeid, dan wordt het mediane uurloon vermenigvuldigd met een factor a/b. Hierbij is a gelijk aan de urenomvang van de aan de schatting ten grondslag gelegde arbeid en is b gelijk aan de urenomvang van de maatgevende arbeid.

  • 2 Bij de toepassing van het eerste lid wordt de urenomvang van de aan de schatting ten grondslag gelegde arbeid als volgt vastgesteld:

    • a. De urenomvang wordt per SBC-code gesteld op de grootste urenomvang van de binnen de SBC-code geselecteerde functies.

    • b. Vervolgens wordt van de drie bij de schatting gehanteerde SBC-codes de kleinste urenomvang aangehouden.

Artikel 3. Feitelijk verrichte arbeid

Wordt bij het bepalen van hetgeen nog kan worden verdiend uitgegaan van feitelijk verrichte arbeid met een urenomvang kleiner dan de urenomvang van de maatgevende arbeid, dan wordt het uurloon van de feitelijk verrichte arbeid vermenigvuldigd met een factor a/b, waarbij a gelijk is aan de urenomvang van de feitelijk verrichte arbeid en b is gelijk aan de urenomvang van de maatgevende arbeid.

Artikel 4. Toepassingsbereik

Dit Besluit is niet van toepassing op personen die voor of op 1 juli 1959 geboren zijn en voor wie het recht op uitkering voor 1 oktober 2004 is ingegaan en niet op personen op wie het tot 1 januari 1987 of het tot 1 augustus 1993 geldende arbeidsongeschiktheidscriterium van toepassing is.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 12 augustus 2008

Voorzitter Raad van Bestuur

UWV,

J.M. Linthorst

Naar boven