Aanpassingsbesluit Algemene douanewet

Geldend van 01-08-2008 t/m 26-09-2013

Besluit van 5 juli 2008, houdende regels ter aanpassing van algemene maatregelen van bestuur aan de invoering van de Algemene douanewet (Aanpassingsbesluit Algemene douanewet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de staatssecretaris van Financiën van 8 februari 2008, nr. DV2007/958M, gedaan mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel XLVI van de Aanpassingswet Algemene douanewet, artikel 37, eerste lid, van de Wet op de economische delicten, de artikelen 8, vijfde lid, en 39 van de Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 16, eerste en tweede lid, van de Prijzennoodwet, de artikelen 2, derde lid, 3, derde lid, en 85, eerste lid, van de Wet op de accijns, de artikelen 5, derde lid, 14, tweede lid, 33, eerste lid, en 37 van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten, artikel 3.54, twaalfde lid, Wet IB 2001, artikel 14, eerste lid, van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, artikel 8, derde lid, van de Drank- en Horecawet en artikel 31 van de Spoorwegwet;

De Raad van State gehoord 10 april 2008, nr. W06.08.005/III;

Gezien het nader rapport van de staatssecretaris van Financiën van 2 juli 2008, nr. DV 2008/329U, uitgebracht mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel V

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.]

Artikel IX

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.]

Terugwerkende kracht

Stb. 2013, 357, datum inwerkingtreding 27-09-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 06-05-2008.

Onderdeel 2.

Artikel XII

Artikel XIII

  • 1 Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Algemene douanewet in werking treedt.

  • 3 In afwijking van het eerste lid werkt artikel IX, onder 2, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 juli 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Uitgegeven de tweeëntwintigste juli 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina