Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg

[Regeling vervalt per 01-07-2022.]
Geraadpleegd op 23-05-2022.
Geldend van 22-05-2009 t/m 31-07-2009

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juli 2008, nr. MEVA/ABA/2860370, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor de tegemoetkoming in de kosten voor vaccinatie tegen Hepatitis B voor leerlingen in het zorgonderwijs (Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 De Minister kan aan een onderwijsinstelling jaarlijks een subsidie verstrekken voor het aanbieden en toedienen van vaccinatie tegen hepatitis B aan een deelnemer van een zorgopleiding.

 • 2 De subsidie wordt per studiejaar verstrekt.

 • 3 De subsidie bestaat uit het bedrag dat wordt berekend met de formule A × B, waarbij wordt verstaan onder:

  • A het aantal door de onderwijsinstelling voor bekostiging aangemelde natuurlijke personen dat op 1 oktober van het studiejaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt ingeschreven stond voor een zorgopleiding en op 1 oktober van het daaraan voorafgaande studiejaar niet ingeschreven stond voor een opleiding;

  • B een normbedrag van € 125.

Artikel 3

 • 1 De subsidie wordt op aanvraag verleend.

 • 2 Voor de aanvraag wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 3 De aanvraag wordt ingediend uiterlijk 1 mei van het studiejaar voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 4 De aanvraag wordt ondertekend door een persoon die daartoe bevoegd is.

 • 5 De Minister kan ontheffing verlenen van de in het derde lid genoemde aanvraagtermijn.

Artikel 4

 • 1 De Minister geeft een beschikking op een aanvraag van de subsidie binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2 De subsidie wordt slechts verleend indien naar het oordeel van de Minister mag worden verwacht dat de met de subsidiëring beoogde doeleinden zullen worden bereikt.

 • 3 De beschikking tot subsidieverlening vermeldt de wijze waarop het bedrag van de subsidie wordt bepaald.

 • 4 De beschikking tot subsidieverlening vermeldt niet het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

 • 6 De Minister kan bij de verlening van de subsidie verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Artikel 5

 • 1 De Minister verstrekt binnen twee weken na de verlening van de subsidie een voorschot op de verleende subsidie.

 • 2 Het voorschot bestaat uit het bedrag dat wordt berekend met de formule A × B × C, waarbij wordt verstaan onder:

  • A het aantal door de onderwijsinstelling voor bekostiging aangemelde natuurlijke personen dat op 1 oktober van het tweede studiejaar voorafgaande aan het studiejaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt ingeschreven stond voor een zorgopleiding en op 1 oktober van het derde studiejaar voorafgaande aan het studiejaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt niet ingeschreven stond voor een opleiding;

  • B een normbedrag van € 125;

  • C een percentage van 90%.

Artikel 6

 • 2 Indien een persoon voor meerdere opleidingen is ingeschreven, telt uitsluitend de hoofdinschrijving.

 • 3 Een persoon die is ingeschreven voor de zorgopleiding Applied Science met code 30008, telt mee voor 0,6 in plaats van 1.

Artikel 7

 • 1 In het studiejaar waarvoor de subsidie wordt verleend, biedt de onderwijsinstelling aan elke deelnemer vanaf de aanvang van zijn deelname aan de zorgopleiding, ongeacht de datum van beëindiging van zijn deelname aan de zorgopleiding, volledige vaccinatie tegen hepatitis B aan, met inbegrip van het bepalen van het titer antistoffen ter afronding van de vaccinatie.

 • 2 De onderwijsinstelling zorgt ervoor dat:

  • a. het aanbod, bedoeld in het eerste lid, op doelmatige en doeltreffende wijze wordt gedaan;

  • b. elke deelnemer in de gelegenheid wordt gesteld daadwerkelijk gebruik te maken van het aanbod, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De onderwijsinstelling streeft naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad van haar deelnemers.

Artikel 8

 • 1 De onderwijsinstelling zorgt er voor dat de administratie van de vaccinatie tegen hepatitis B op overzichtelijke en doelmatige wijze wordt gevoerd, zodat te allen tijde in ieder geval de volgende gegevens per studiejaar en per zorgopleiding kunnen worden nagegaan:

  • 1°. het aantal deelnemers dat op kosten van de onderwijsinstelling gevaccineerd is tegen hepatitis B;

  • 2°. de gemiddelde kosten per gevaccineerde deelnemer;

  • 3°. de eigen bijdragen van de deelnemers in die kosten.

 • 2 De onderwijsinstelling doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de Minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

 • 3 De onderwijsinstelling verstrekt aan de door de Minister aangewezen personen op hun verzoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van hun taak.

 • 4 De onderwijsinstelling werkt mee aan de door of namens de Minister ingestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de Minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 9

 • 1 Binnen negen maanden na afloop van het studiejaar dient de onderwijsinstelling een aanvraag in voor de vaststelling van de subsidie.

 • 2 De aanvraag voor de subsidievaststelling gaat vergezeld van een verklaring waaruit kan worden afgeleid in hoeverre:

  • a. de activiteiten waarvoor subsidie was verstrekt, zijn uitgevoerd;

  • b. de subsidiebepalingen door de onderwijsinstelling zijn nageleefd.

 • 3 Voor de aanvraag en de verklaring wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 4 De aanvraag en de verklaring worden ondertekend door een persoon die daartoe bevoegd is.

 • 5 De Minister kan ontheffing verlenen van de in het eerste lid genoemde aanvraagtermijn.

Artikel 10

Indien de verleende subsidie € 125.000 of meer bedraagt:

 • a. is de aanvraag voor de subsidievaststelling voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, overeenkomstig een door de Minister vastgestelde modelaccountantsverklaring;

 • b. draagt de onderwijsinstelling er zorg voor dat de accountant meewerkt aan door of namens de departementale auditdienst in te stellen onderzoeken naar de door de accountant verrichte (controle)werkzaamheden.

Artikel 12

 • 1 In afwijking van artikel 3, derde lid, wordt de aanvraag van een subsidie ten behoeve van het studiejaar dat aanvangt in 2008 uiterlijk 1 oktober 2008 ingediend.

 • 2 In afwijking van artikel 3, derde lid, wordt de aanvraag van een subsidie ten behoeve van het studiejaar dat aanvangt in 2009 uiterlijk 1 juli 2009 ingediend.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage 1. Codes Centraal register beroepsopleidingen

Studiejaar

Code

Naam

vanaf 2008/2009

10775

Tandartsassistent

vanaf 2008/2009

91410

Tandartsassistent

vanaf 2008/2009

10776

Doktersassistent

vanaf 2008/2009

91310

Doktersassistent

vanaf 2008/2009

92600

MBO-Verpleegkundige

vanaf 2008/2009

92601

MBO-Verpleegkundige (Geestelijke vanaf Gezondheidszorg)

vanaf 2008/2009

92602

MBO-Verpleegkundige (Gehandicaptenzorg)

vanaf 2008/2009

92603

MBO-Verpleegkundige (VVT)

vanaf 2008/2009

92604

MBO-Verpleegkundige (Ziekenhuiszorg)

vanaf 2008/2009

93510

MBO-Verpleegkundige

vanaf 2008/2009

10426

Verpleegkundige

vanaf 2008/2009

10427

Verzorgende

vanaf 2008/2009

92610

Verzorgende

vanaf 2008/2009

92611

Verzorgende (Geestelijke Gezondheidszorg)

vanaf 2008/2009

92612

Verzorgende (Gehandicaptenzorg)

vanaf 2008/2009

92613

Verzorgende (Kraamzorg)

vanaf 2008/2009

92614

Verzorgende (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg)

vanaf 2008/2009

93260

Verzorgende

vanaf 2008/2009

91730

Laborant (Allround laborant)

vanaf 2008/2009

10702

Vakfunctionaris Laboratoriumtechniek

vanaf 2008/2009

10703

Vakfunctionaris Medische Laboratoriumtechniek

vanaf 2008/2009

10704

Middenkaderfunctionaris Biologische Laboratoriumtechniek

vanaf 2008/2009

10705

Middenkaderfunctionaris Medische Laboratoriumtechniek

vanaf 2008/2009

10706

Middenkaderfunctionaris Chemische Laboratoriumtechniek

vanaf 2008/2009

91700

Biomedisch analist

vanaf 2008/2009

91701

Biomedisch analist (Biologie)

vanaf 2008/2009

91702

Biomedisch analist (Klinische chemie)

vanaf 2008/2009

91703

Biomedisch analist (Microbiologie)

vanaf 2008/2009

91704

Biomedisch analist (Pathologie)

vanaf 2008/2009

93710

Analist

vanaf 2008/2009

93711

Analist (Analist klinische chemie)

vanaf 2008/2009

93712

Analist (Analist pathologie)

vanaf 2008/2009

93713

Analist (Biotechnologisch analist)

vanaf 2008/2009

93715

Analist (Microbiologisch analist)

vanaf 2008/2009

92650

Maatschappelijke Zorg (Medewerker Maatschappelijke zorg) 3

vanaf 2008/2009

92660

Maatschappelijke Zorg 4

vanaf 2008/2009

92661

Maatschappelijke Zorg (Medewerker Gehandicaptenzorg)

vanaf 2008/2009

92662

Maatschappelijke Zorg (Medewerker Volwassenenwerk)

vanaf 2008/2009

91430

Medewerker Gehandicaptenzorg

vanaf 2008/2009

10505

Voetverzorger

vanaf 2008/2009

94430

Voetverzorger

vanaf 2008/2009

94440

Voetverzorger

vanaf 2008/2009

94830

Verzorgende IG

vanaf 2008/2009

94831

Verzorgende-IG (Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg)

vanaf 2008/2009

94832

Verzorgende-IG (Gehandicaptenzorg)

vanaf 2008/2009

94833

Verzorgende-IG (Geestelijke gezondheidszorg)

vanaf 2008/2009

94834

Verzorgende-IG (Kraamzorg)

vanaf 2009/2010

10428

Helpende

vanaf 2009/2010

91340

Helpende breed

vanaf 2009/2010

91350

Helpende

vanaf 2009/2010

91351

Helpende (Zorg)

vanaf 2009/2010

92640

Helpende Zorg & Welzijn

vanaf 2009/2010

94430

Pedicure

vanaf 2009/2010

94440

Medisch Pedicure

Bijlage 2. Codes Centraal register opleidingen hoger onderwijs

Studiejaar

Code

Naam

vanaf 2008/2009

34397

Biologie en medisch laboratorium onderzoek

vanaf 2008/2009

34560

Opleiding tot verpleegkundige

vanaf 2008/2009

34576

Mondhygiëne (Mondzorgkunde)

vanaf 2008/2009

34565

Opleiding tot verpleegkundige in de Maatschappelijke Gezondheidszorg

vanaf 2008/2009

34091

Huidtherapie

vanaf 2008/2009

34570

Opleiding tot fysiotherapeut

vanaf 2008/2009

34581

Opleiding Podotherapie

vanaf 2008/2009

34331

Biotechnologie

vanaf 2008/2009

34561

Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Techniek

vanaf 2008/2009

30008

Applied Science

vanaf 2009/2010

39217

Biometrie

vanaf 2009/2010

34549

B Optometrie

vanaf 2009/2010

34577

B Orthoptie

Naar boven