Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie

Geldend van 01-04-2019 t/m 30-09-2019

Besluit van 24 juni 2008 tot vaststelling van regels ten aanzien van tegemoetkomingen en vergoedingen voor reis-, verblijf- en verhuiskosten van de politie (Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 mei 2008, nummer 2008-0000229974, directoraat-generaal Veiligheid, directie Politie, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid;

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993;

De Raad van State gehoord (advies van 18 juni 2008, nr. W04.08.0203/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2008, nr. 2008-0000278080, directoraat-generaal Veiligheid, directie Politie, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Samenloop

Indien uit anderen hoofde aanspraak bestaat op een tegemoetkoming, vergoeding of voorziening voor de in dit besluit bedoelde uitgaven, wordt de tegemoetkoming, vergoeding of voorziening, bedoeld in dit besluit, slechts toegekend tot het bedrag, waarmee deze de eerstbedoelde aanspraak overschrijdt.

Hoofdstuk II. Woon-werkverkeer

§ 1. Algemeen

Artikel 3. Aanspraak

 • 1 De ambtenaar heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten voor het dagelijks reizen tussen:

  • a. de woning en de plaats van tewerkstelling;

  • b. de woning en de aangewezen meerdere plaatsen van tewerkstelling, indien aan de ambtenaar meerdere plaatsen van tewerkstelling zijn aangewezen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

  • c. de tijdelijke huisvesting en de plaats van tewerkstelling, indien aan de ambtenaar de verhuisplicht is opgelegd en hij tijdelijk elders is gehuisvest nabij zijn plaats van tewerkstelling;

  • d. de tijdelijke huisvesting of de woning en de plaats van tewerkstelling, indien het een ambtenaar betreft tijdens de initiële opleiding.

 • 2 De ambtenaar maakt eenmaal per kalenderjaar de keuze of hij voor de reizen als bedoeld in het eerste lid aanspraak maakt op:

  • a. een tegemoetkoming voor openbaar vervoer als bedoeld in artikel 4 of

  • b. een tegemoetkoming voor eigen vervoer al of niet in combinatie met openbaar vervoer als bedoeld in artikel 6.

 • 3 Bij wijziging van plaats van tewerkstelling, werktijden of woonplaats wordt de ambtenaar in de gelegenheid gesteld zijn keuze tussentijds te herzien.

§ 2. Reizen met openbaar vervoer

Artikel 4. Openbaar vervoer

 • 1 Voor reizen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, wordt door het bevoegd gezag een vervoersbewijs of een combinatie van vervoersbewijzen verstrekt op basis van het tarief van de tweede klasse van het betreffende openbaar vervoer voor één van de trajecten, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 2 Het bevoegd gezag kan in plaats van het gestelde in het eerste lid een tegemoetkoming verstrekken welke gelijk is aan de gemaakte kosten van openbaar vervoer op basis van het tarief van de tweede klasse van het betreffende openbaar vervoer voor één van de trajecten, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 3 Indien de ambtenaar een vervoersbewijs wenst op basis van eerste klasse of indien de ambtenaar een vervoersbewijs wenst welke ruimere mogelijkheden biedt dan bedoeld in het eerste lid, komen de meerkosten hiervan voor rekening van de ambtenaar.

Artikel 5. Berekening en procedures bij reizen met openbaar vervoer

 • 1 De ambtenaar, aan wie een tegemoetkoming of een vervoersbewijs is verstrekt als bedoeld in artikel 4 dient zijn vervoersbewijzen direct na afloop van de geldigheid in te leveren bij het bevoegd gezag.

 • 2 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, dient wijzigingen die van invloed zijn op het vervoersbewijs of de hoogte van de tegemoetkoming onverwijld en schriftelijk door te geven aan het bevoegd gezag.

 • 3 Indien de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, nalaat de wijzigingen, bedoeld in het tweede lid, niet uiterlijk de eerste van de maand waarin de wijziging plaatsvindt door te geven, kan het bevoegd gezag de teveel gemaakte kosten terugvorderen, tenzij de ambtenaar aannemelijk heeft kunnen maken dat hij niet in staat was de wijziging tijdig door te geven.

 • 4 Indien de ambtenaar, aan wie een vervoersbewijs is verstrekt als bedoeld in het eerste lid, voorziet dat hij twee maanden of langer afwezig is, wordt het verstrekte vervoersbewijs of combinatie van vervoersbewijzen vóór de periode van afwezigheid ingeleverd bij het bevoegd gezag.

 • 5 Indien de ambtenaar, aan wie een vervoersbewijs is verstrekt als bedoeld in het eerste lid, onvoorzien langer dan twee maanden afwezig is, wordt het verstrekte vervoersbewijs of combinatie van vervoersbewijzen direct na twee maanden van afwezigheid ingeleverd bij het bevoegd gezag.

 • 6 Indien de afwezigheid van de ambtenaar wordt veroorzaakt door de dienst, draagt het bevoegd gezag zorg voor inname van het vervoersbewijs.

§ 3. Reizen met eigen vervoer al of niet in combinatie met openbaar vervoer

Artikel 6. Eigen vervoer al of niet in combinatie met openbaar vervoer

 • 1 Voor reizen waarbij gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer en voor iedere combinatie van reizen met openbaar vervoer en reizen met eigen vervoer, wordt een tegemoetkoming van € 0,18 per afgelegde kilometer verstrekt.

 • 2 Voor de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, geldt een maximum van 120 kilometer per enkele reis, met een maximum van 240 kilometer, heen- en terugreis, per dienst.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid wordt aan de ambtenaar, die geleider is van een politiesurveillancehond of een politiespeurhond, die niet de beschikking heeft over een dienstvoertuig, en voor wie het noodzakelijk is dat hij in het kader van zijn dienstuitoefening met een politiesurveillancehond of een politiespeurhond met eigen vervoer reist, voor de afstand tussen de woning en de plaats van tewerkstelling of oefenterrein een tegemoetkoming van € 0,28 per afgelegde kilometer verstrekt.

 • 4 Indien één van de trajecten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, leidt over een brug, veer of weg waarvoor brug-, veer-, of tolgeld moet worden betaald, worden de daarvoor werkelijk gemaakte kosten volledig vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 5 [Red: Door vernummering vervallen.]

 • 6 Bij ministeriële regeling kan in geval van een reorganisatie als bedoeld in hoofdstuk VII.b van het Besluit algemene rechtspositie politie, van de beperking van het maximum aantal kilometers enkele reis, zoals bedoeld in het tweede lid, worden afgeweken ter voorkoming van negatieve financiële gevolgen voor de ambtenaar.

Artikel 7. Berekening en procedure eigen vervoer al of niet in combinatie met openbaar vervoer

 • 1 De tegemoetkoming, bedoeld in artikel 6, wordt toegekend op declaratiebasis, tenzij het bevoegd gezag bepaalt dat de tegemoetkoming als vaste tegemoetkoming per maand wordt toegekend.

 • 2 Bij de berekening van de vaste tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, wordt bij een gemiddelde werkweek van vijf dagen uitgegaan van 206 werkdagen per kalenderjaar.

 • 3 Indien het aantal te werken dagen minder is dan vijf, wordt de vaste tegemoetkoming berekend naar rato.

 • 5 Het bevoegd gezag kan van de termijn, bedoeld in het vierde lid, bij een aspirant, afwijken indien het meer voor de hand ligt om het gemiddelde per kwartiel te berekenen.

 • 6 De vaste tegemoetkoming wordt stopgezet:

  • a. bij voorziene afwezigheid van zes weken of langer, veroorzaakt door zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of een andere periode van langdurig buitengewoon verlof, met ingang van de eerste dag van en voor de duur van die afwezigheid;

  • b. bij onvoorziene afwezigheid van zes weken of langer, veroorzaakt door arbeidsongeschiktheid of ordemaatregel, met ingang van de eerste dag volgend op die periode van zes weken voor de duur van de resterende arbeidsongeschiktheid.

 • 7 De ambtenaar dient wijzigingen die van invloed zijn op de vaste tegemoetkoming onverwijld en schriftelijk door te geven aan het bevoegd gezag.

 • 8 Het bevoegd gezag kan de te veel betaalde tegemoetkoming terugvorderen, indien de ambtenaar nalaat de wijzigingen, bedoeld in het zevende lid, niet uiterlijk de eerste van de maand waarin de wijziging plaatsvindt door te geven, tenzij de ambtenaar aannemelijk heeft kunnen maken dat hij niet in staat was de wijziging tijdig door te geven.

 • 9 Geen aanspraak op tegemoetkoming dan wel een vergoeding in reiskosten bestaat indien de aanvraag of de declaratie van de in een kalendermaand gemaakte kosten niet binnen drie maanden na die kalendermaand bij het bevoegd gezag is ingediend, tenzij het overschrijden van de termijn niet aan de ambtenaar verwijtbaar is.

Hoofdstuk III. Dienstreizen

§ 1. Dienstreizen binnenland

Artikel 8. Dienstreis

 • 1 Onder dienstreis wordt in deze paragraaf verstaan: het door de ambtenaar, in het kader van zijn werkzaamheden, reizen en verblijven binnen Nederland en buiten de plaats van tewerkstelling.

 • 2 Indien aan de ambtenaar meerdere plaatsen van tewerkstelling zijn aangewezen op grond van artikel 10, tweede lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie, wordt wanneer de ambtenaar binnen één dienst reist tussen de aangewezen plaatsen van tewerkstelling, deze reis aangemerkt als dienstreis. De dienstreis eindigt in dit geval op het moment dat de ambtenaar zijn andere plaats van tewerkstelling heeft bereikt.

 • 3 Dienstreizen die binnen Nederland zijn begonnen, waarbij het reisgedeelte buiten Nederland gering is, of waarbij de grensoverschrijding niet leidt tot uitgaven voor maaltijden of overnachting in het buitenland worden eveneens aangemerkt als dienstreis.

Artikel 9. Begin- en eindpunt van de dienstreis

 • 1 Voor de tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten wordt uitgegaan van de plaats van tewerkstelling als begin- en eindpunt van een dienstreis.

 • 2 Het bevoegd gezag kan van het gestelde in het eerste lid afwijken door de woning van de ambtenaar als begin- en/of eindpunt van de dienstreis aan te wijzen.

Artikel 10. Dienstreis met beschikbaar gesteld vervoer

 • 1 Wordt de dienstreis gemaakt met een door de dienst beschikbaar gesteld vervoermiddel, dan heeft de ambtenaar geen aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten.

 • 2 Het bevoegd gezag en de ambtenaar kunnen overeenkomen dat het door de dienst beschikbaar gesteld vervoermiddel, bedoeld in het eerste lid, een fiets is.

 • 3 Het bevoegd gezag kan bepalen dat de ambtenaar tijdens de dienstreis gebruik maakt van een door het bevoegd gezag gehuurd vervoermiddel of een taxi. De hieraan verbonden kosten worden aan de ambtenaar vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 4 Indien de ambtenaar gebruik maakt van een dienstvoertuig of een door de dienst gehuurd vervoermiddel en er tijdens de dienstreis parkeer-, brug-, tol-, of veerkosten worden gemaakt, worden de gemaakte kosten volledig vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

Artikel 11. Dienstreis met openbaar vervoer

 • 1 Indien er geen door de dienst beschikbaar gesteld vervoermiddel voorhanden is, wordt de dienstreis met openbaar vervoer gemaakt. De ambtenaar kan gebruikmaken van de eerste vervoersklasse.

 • 2 Indien het noodzakelijk is, dat tijdens een dienstreis vóór of na gebruik van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt van een taxi of eigen vervoer, worden deze kosten eveneens vergoed.

 • 3 De vergoeding van de kosten, bedoeld in het eerste en tweede lid, bedraagt:

  • a. voor het openbaar vervoer, de werkelijk gemaakte kosten op basis van de overgelegde bewijsstukken;

  • b. voor een taxi, de werkelijk gemaakte kosten op basis van de overgelegde bewijsstukken;

  • c. voor het eigen motorvoertuig, € 0,28 per kilometer;

  • d. voor het gebruik van een fiets of bromfiets, € 0,18 per kilometer.

Artikel 12. Dienstreis met eigen vervoer

 • 1 In afwijking van de artikelen 10 en 11 en indien door het bevoegd gezag aan de ambtenaar is verzocht voor het maken van de dienstreis gebruik te maken van een eigen vervoermiddel en de ambtenaar heeft hiermee ingestemd, ontvangt de ambtenaar per afgelegde kilometer een vergoeding van:

  • a. € 0,28 voor het gebruik van een eigen motorvoertuig;

  • b. € 0,18 voor het gebruik van een eigen fiets of bromfiets.

 • 2 Indien de ambtenaar overeenkomstig het eerste lid gebruik maakt van een eigen motorvoertuig en er tijdens de dienstreis parkeer-, brug-, tol-, of veerkosten worden gemaakt, worden de gemaakte kosten volledig vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 3 Indien door de ambtenaar aan het bevoegd gezag is verzocht om voor het maken van de dienstreis gebruik te maken van een eigen motorvoertuig, fiets of bromfiets, terwijl het bevoegd gezag in vervoer kan voorzien dan wel gebruik kan worden gemaakt van het openbaar vervoer, en de ambtenaar heeft hiervoor toestemming gekregen, ontvangt de ambtenaar per afgelegde kilometer een vergoeding van € 0,09.

Artikel 13. Verblijfkosten

 • 1 Aan de ambtenaar wordt bij een dienstreis langer dan vier uren een vergoeding toegekend voor tijdens die dienstreis gemaakte verblijfkosten.

 • 2 De maximale vergoeding in verblijfkosten als bedoeld in het eerste lid kan uit zes componenten bestaan, voor ieder etmaal dat de dienstreis duurt:

  • a. de dagcomponent voor kleine uitgave overdag: € 5,07;

  • b. de avondcomponent voor kleine uitgave ’s avonds, mits de ambtenaar voor de dienstreis elders moet overnachten: € 15,12;

  • c. de lunchcomponent, als de periode tussen 12.00 en 14.00 uur in de dienstreis valt: € 15,67;

  • d. de dinercomponent als de ambtenaar tussen 17.00 uur en 20.00 uur niet thuis kan eten omdat de dienstreis in die tijd valt: € 23,71 voor een diner;

  • e. de logiescomponent, mits de ambtenaar voor de dienstreis elders moet overnachten: € 103,72;

  • f. de ontbijtcomponent, mits de ambtenaar voor de dienstreis elders moet overnachten: € 10,13.

 • 3 De ambtenaar heeft geen aanspraak op een vergoeding in de verblijfkosten als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, wanneer de ambtenaar in de gelegenheid is een al of niet meegebrachte maaltijd te eten in een bedrijfskantine binnen een gebouw van de politieorganisatie.

 • 4 Voor vergoedingen op basis van het tweede lid, onderdelen c, d, e en f geldt dat, met inachtneming van de maximale bedragen genoemd in het tweede lid, de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 5 Bij een meerdaagse dienstreis kan de avondcomponent niet langer dan voor de eerste tien avonden volledig worden toegekend. Voor iedere etmaal dat de dienstreis langer duurt wordt het bedrag van de avondcomponent gehalveerd.

Artikel 14. Tewerkstelling elders (detachering)

 • 1 Indien een ambtenaar overeenkomstig artikel 62 van het Besluit algemene rechtspositie politie wordt gedetacheerd en op een andere plaats van tewerkstelling werkzaam is, en indien dagelijks heen en weer reizen tussen de woning en de plaats van tijdelijke tewerkstelling naar het oordeel van het bevoegd gezag niet mogelijk is, heeft de ambtenaar aanspraak op vergoeding van kosten voor logies, welke gelijk is aan het bedrag van de werkelijke gemaakte kosten met een maximum van € 103,72 per dag, op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 2 In geval van een situatie als bedoeld in het eerste lid heeft de ambtenaar tevens aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten voor maaltijden en kleine uitgaven. Deze tegemoetkoming is gelijk aan 50% van de kosten met een maximum van 50% van de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 13 van dit besluit.

 • 3 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, heeft maximaal eenmaal per week aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten naar zijn oorspronkelijke woning. De tegemoetkoming is gelijk aan de kosten voor openbaar vervoer in de tweede vervoersklasse of, bij gebruik van eigen vervoer € 0,18 per kilometer.

 • 4 Indien de ambtenaar een vervoersbewijs wenst op basis van eerste klasse of indien de ambtenaar een vervoersbewijs wenst welke ruimere mogelijkheden biedt dan bedoeld in het derde lid, komen de meerkosten hiervan voor rekening van de ambtenaar.

Artikel 14a

 • 1 De aspirant heeft aanspraak op vergoeding van kosten voor tijdelijke huisvesting, die gelijk is aan 90% van het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van € 428,71 per maand, indien:

  • a. naar het oordeel van het bevoegd gezag de aspirant niet dagelijks heen en weer kan reizen tussen de woning en de plaats waar een krachtens artikel 2c, eerste lid, van het Besluit algemene rechtspositie aangewezen politieopleiding wordt gevolgd; en

  • b. het bevoegd gezag geen voorziening voor verblijf in de omgeving van de plaats waar deze politieopleiding wordt gevolgd, aan de aspirant verstrekt.

 • 2 De aspirant, bedoeld in het eerste lid, heeft maximaal eenmaal per week aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten naar zijn oorspronkelijke woning. De tegemoetkoming is gelijk aan de kosten voor openbaar vervoer in de tweede vervoersklasse of, bij gebruik van eigen vervoer, € 0,18 per kilometer.

 • 3 Indien de aspirant een vervoersbewijs wenst op basis van eerste klasse of indien de aspirant een vervoersbewijs wenst welke ruimere mogelijkheden biedt dan bedoeld in het tweede lid, komen de meerkosten hiervan voor rekening van de aspirant.

 • 4 De vergoedingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden verstrekt op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 5 Het eerste tot en met vierde lid is van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar in opleiding.

Artikel 15. Declaraties

 • 1 De ambtenaar declareert de reis- en verblijfkosten op de voorgeschreven wijze onder overlegging van de vereiste bewijsstukken.

 • 2 Indien blijkt dat bij de ingediende reisdeclaratie is afgeweken van de regels in dit besluit, wordt de reisdeclaratie ambtshalve gewijzigd en wordt het bedrag waarop aanspraak kan worden gemaakt, bepaald naar die op de reisdeclaratie ambtshalve gewijzigde gegevens.

 • 3 Geen aanspraak op een vergoeding van reiskosten bestaat indien de declaratie van de in een kalendermaand gemaakte kosten niet binnen drie maanden na die kalendermaand bij het bevoegd gezag is ingediend, tenzij het overschrijden van de termijn niet aan de ambtenaar verwijtbaar is.

§ 2. Dienstreizen buitenland

Artikel 16. Dienstreis

Onder dienstreis wordt in deze paragraaf verstaan: een reis naar, in of uit het buitenland wanneer daartoe door het bevoegd gezag een opdracht is gegeven. In bijzondere gevallen kan een dergelijke opdracht ook achteraf worden gegeven.

Artikel 17. Vervoermiddelen

De ambtenaar maakt bij een dienstreis gebruik van één of meer van de volgende vervoermiddelen:

 • a. vliegtuig, boot of openbaar vervoer;

 • b. het door het bevoegd gezag ter beschikking gestelde vervoermiddel;

 • c. gehuurd vervoermiddel of taxi.

Artikel 18. Vliegtuig, boot of openbaar vervoer

 • 1 Bij gebruik van vliegtuig, boot en openbaar vervoer worden de reiskosten die in verband met de dienstreis noodzakelijkerwijs zijn gemaakt op basis van de overgelegde bewijsstukken vergoed.

 • 2 Bij gebruik van een vliegtuig, boot of openbaar vervoer mag als volgt worden gereisd:

  • a. een vliegreis binnen Europa: in economy class;

  • b. een vliegreis buiten Europa: in economy comfort class of daarmee vergelijkbare reisklasse, waartoe in ieder geval worden gerekend economy plus en premium economy;

  • c. bij gebruik van een boot of openbaar vervoer met vervoerklassen: de hoogste klasse.

 • 3 Indien het dienstbelang of de reisomstandigheden daartoe aanleiding geven, worden tevens als reiskosten vergoed:

  • a. toeslag voor bijzondere treinen;

  • b. plaatsreserveringskosten in treinen;

  • c. kosten voor het gebruik van een slaapwagen;

  • d. kosten voor slaapgelegenheid op een boot;

  • e. extra kosten voor bagage;

  • f. kosten van het vervoer van het station, de haven of het vliegveld van aankomst naar de plaats van bestemming op de heen- en terugreis;

  • g. kosten van luchthavenrechten;

  • h. kosten voor het verkrijgen van een voor de dienstreis noodzakelijk visum.

 • 4 Ingeval de economy comfort class of daarmee vergelijkbare vervoersklasse als bedoeld in het tweede lid, onder b, niet beschikbaar is, mag worden gereisd in de naast hogere vervoersklasse.

 • 5 In afwijking van het tweede lid, onder b, en het vierde lid, kan het bevoegd gezag met redenen omkleed toestemming verlenen om te reizen in de naast hogere vervoersklasse dan wel in business class.

Artikel 19. Het door het bevoegd gezag ter beschikking gestelde vervoermiddel

Indien het bevoegd gezag aan de ambtenaar een vervoermiddel ter beschikking stelt, maakt de ambtenaar van het desbetreffende vervoermiddel gebruik, tenzij dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. De werkelijk gemaakte kosten bij het gebruik van een ter beschikking gesteld vervoermiddel worden aan de ambtenaar vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

Artikel 20. Openbaar vervoer, gehuurd vervoermiddel of taxi

Indien het noodzakelijk is dat de ambtenaar tijdens de dienstreis gebruik maakt van openbaar vervoer, een gehuurd vervoermiddel of een taxi, worden de hieraan verbonden kosten aan de ambtenaar vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

Artikel 21. Bezoekreis

 • 1 Aan de ambtenaar kan bij een dienstreis van minimaal drie maanden toestemming worden verleend om met gebruik van openbaar vervoer, vliegtuig, boot of eigen vervoer, voor één of meer bezoeken van korte duur naar zijn woonplaats terug te keren.

 • 2 Aan de ambtenaar worden de reiskosten als volgt vergoed:

  • a. bij vliegtuig: economy class;

  • b. bij openbaar vervoer of een boot: de laagste vervoersklasse.

Artikel 22. Verblijfkosten

 • 1 De ambtenaar ontvangt een tegemoetkoming in de in verband met een dienstreis door hem gemaakte verblijfkosten voor maaltijd, logies en kleine uitgaven.

 • 2 Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt de tarieflijst, opgenomen in bijlage I bij dit besluit, voor de verschillende gebieden waar wordt gereisd.

 • 3 De tegemoetkoming in de verblijfkosten bestaat uit:

  • a. de urencomponent voor kleine uitgaven, ter grootte van 1,5% van het bedrag voor overige kosten opgenomen in de tarieflijst, voor ieder uur dat de dienstreis duurt;

  • b. de logiescomponent, voor gemaakte logieskosten, per overnachting tot maximaal het in de tarieflijst opgenomen bedrag, met dien verstande dat indien een bewijsstuk niet kan worden overlegd waaruit blijkt dat logieskosten zijn gemaakt, een bedrag wordt uitgekeerd van € 11,34 per overnachting tot een maximum van vier overnachtingen per dienstreis;

  • c. de ontbijtcomponent, ter grootte van 12% van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de tarieflijst voor iedere periode van 06.00 uur tot 08.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • d. de lunchcomponent ter grootte van 20% van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de tarieflijst voor iedere periode van 12.00 tot 14.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • e. de dinercomponent, ter grootte van 32% van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de tarieflijst voor iedere periode van 17.00 tot 20.00 uur die binnen de dienstreis valt.

 • 4 Indien een bewijsstuk van kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed, voor zover deze niet meer bedragen dan de som van de tegemoetkomingen, genoemd in het derde lid, onderdelen b en c.

Artikel 23. Nadere voorwaarden voor verblijfkosten

De ambtenaar ontvangt geen tegemoetkoming in verblijfkosten:

 • a. voor een reisgedeelte per vliegtuig voor zover het betreft vliegreizen in de businessklasse;

 • b. voor de periode dat een ambtenaar voor een bezoekreis als bedoeld in artikel 21 in zijn woonplaats verblijft.

Artikel 24. Vergoeding van overige reiskosten

 • 1 Indien door een medisch deskundige aan de ambtenaar vaccinatie of geneesmiddelen zijn voorgeschreven in verband met de dienstreis, worden de kosten daarvan aan de ambtenaar vergoed.

 • 2 Indien een ambtenaar aantoont dat hij tijdens een dienstreis als gevolg van ziekte of van een ongeval kosten heeft moeten maken, kan hiervoor door het bevoegd gezag een vergoeding worden toegekend voor zover de kosten ten laste van de ambtenaar blijven.

 • 3 Indien door het bevoegd gezag niet reeds daarin is voorzien, worden aan de ambtenaar vergoed de redelijkerwijs gemaakte kosten van een reisverzekering voor de duur van de dienstreis.

 • 4 Voor de kosten die voor rekening van de ambtenaar blijven in het geval de ambtenaar deze als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van voor de dienstreis meegenomen noodzakelijke bagage heeft moeten maken, kan een tegemoetkoming worden uitgekeerd tot maximaal € 2268,90 netto per dienstreis.

 • 5 Aan de ambtenaar die een dienstreis maakt van minimaal vier dagen, de reisdagen inbegrepen, worden de kosten vergoed van de noodzakelijk gemaakte kosten voor het wassen van de eigen kleding.

 • 6 De in verband met een dienstreis gemaakte kosten voor interlokale en internationale telefoongesprekken en voor gebruik van internet voor dienstdoeleinden worden op basis van overgelegde bewijsstukken vergoed. Indien geen bewijsstukken worden overgelegd, moet de ambtenaar aannemelijk maken dat hij die kosten heeft gemaakt.

 • 7 Indien klimatologische of andere bijzondere omstandigheden in een tijdens een dienstreis te bezoeken land daartoe aanleiding geven, kan aan de ambtenaar een vergoeding worden toegekend in de aangetoonde en noodzakelijk gemaakte kosten voor bijzondere kleding en uitrusting. De vergoeding bedraagt de helft van de noodzakelijk gemaakte kosten van aanschaf van bijzondere kleding en uitrusting. Per kalenderjaar bedraagt de vergoeding maximaal € 453,78, waarvan € 226,89 voor gebieden met tropische warmte en € 226,89 voor gebieden met polaire koude, waartoe in ieder geval de gebieden, genoemd in bijlage II bij dit besluit, worden gerekend.

Hoofdstuk IV. Verhuizen

Artikel 26. Algemene bepaling

 • 1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  • a. eigen huishouding voeren: het zelfstandig bewonen van woonruimte, voorzien van eigen meubilair en stoffering;

  • b. voor het eerst aangesteld: aangesteld bij het landelijk politiekorps, bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Politiewet 2012, bij de rijksrecherche, bedoeld in artikel 49, eerste lid, van de Politiewet 2012, of bij de Politieacademie, anders dan in geval van overgang binnen één maand:

   • 1. van de ene naar de andere hiervoor genoemde (politie)organisatie;

   • 2. van een andere overheidsdienst of een door het Rijk bekostigde onderwijsinstelling naar het landelijk politiekorps, bedoeld in artikel 25, eerste lid van de Politiewet 2012, de rijksrecherche of de Politieacademie.

 • 2 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder de echtgenote of echtgenoot mede verstaan: de geregistreerde partner of de levenspartner met wie de niet-gehuwde ambtenaar samenwoont – en met het oogmerk duurzaam samen te leven – een gemeenschappelijke huishouding voert op basis van een notarieel verleden samenlevingscontract bevattende de wederzijdse rechten en verplichtingen ter zake van die samenwoning en gemeenschappelijke huishouding.

Artikel 27. Tegemoetkoming in verhuiskosten en pensionkosten mét verhuisplicht

 • 1 De ambtenaar die in verband met een verplaatsing of aanstelling in opdracht van het bevoegde gezag is verhuisd en een woning in of nabij een reisafstand van 20 kilometer van zijn plaats van tewerkstelling heeft betrokken, wordt een tegemoetkoming in de verhuiskosten verleend overeenkomstig de artikelen 29 tot en met 31.

 • 2 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, die nog niet is verhuisd en die naar het oordeel van het bevoegd gezag niet dagelijks heen en weer kan reizen heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de pensionkosten voor verblijf in een pension in of nabij het werkgebied, tenzij van overheidswege al dan niet tegen betaling in huisvesting wordt voorzien. De tegemoetkoming bedraagt voor de ambtenaar die gewoonlijk met gezinsleden samenwoont 90% en voor de overige ambtenaren 60% van de betaalde pensionkosten, voor zover deze kosten redelijk zijn.

 • 3 De ambtenaar, bedoeld in het tweede lid, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten voor maximaal eenmaal per week af te leggen gezinsbezoek of voor het reizen naar de woning van de ambtenaar. De tegemoetkoming is gelijk aan de kosten voor openbaar vervoer in de tweede vervoersklasse of, bij gebruik van eigen motorvoertuig € 0,18 per kilometer.

 • 4 Geen tegemoetkoming in verhuiskosten wordt verleend, indien de verhuizing niet heeft plaatsgevonden binnen twee jaren nadat de verplichting tot verhuizen is opgelegd dan wel na de datum van het ontslag, het overlijden of de verplaatsing.

Artikel 28. Tegemoetkoming in (verhuis)kosten zonder verhuisplicht

 • 1 De ambtenaar die zich met een verhuizing, zonder dat daartoe opdracht is gegeven door het bevoegd gezag, heeft gevestigd binnen een reisafstand van 20 kilometer van zijn plaats van tewerkstelling wordt een tegemoetkoming in de verhuiskosten verleend overeenkomstig de artikelen 29 tot en met 31, indien de reisafstand tussen de oude woning en de plaats van tewerkstelling ten minste 50 kilometer bedraagt.

 • 2 De ambtenaar dient de hem op grond van het eerste lid toegekende tegemoetkoming in verhuiskosten terug te betalen, indien binnen drie jaren na de verhuizing één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

  • a. aan hem wordt ontslag op aanvraag verleend, anders dan ontslag waarna binnen één maand wordt overgegaan naar een landelijke of regionale eenheid, rijksrecherche of naar de Politieacademie, tenzij de ambtenaar als gevolg van die overgang opnieuw moet verhuizen met aanspraak op tegemoetkoming in de verhuiskosten;

  • b. aan hem wordt ontslag verleend op grond van aan hem te wijten feiten of omstandigheden;

  • c. hij verhuist opnieuw, waarbij de afstand tussen zijn woning en zijn plaats van tewerkstelling met meer dan vijf kilometer toeneemt.

 • 3 Indien op grond van het tweede lid een terugbetalingsverplichting bestaat, wordt de hoogte van het terug te betalen bedrag berekend als volgt:

  • a. in het eerste jaar na de verhuizing 100% van de tegemoetkoming;

  • b. in het tweede jaar na de verhuizing 50% van de tegemoetkoming;

  • c. in het derde jaar na de verhuizing 25% van de tegemoetkoming.

 • 4 De tegemoetkoming op grond van dit artikel wordt slechts toegekend, indien de ambtenaar schriftelijk heeft verklaard dat een verplichting tot terugbetalen hem bekend is.

Artikel 29. Tegemoetkoming bij verhuizing binnen Nederland

 • 1 De tegemoetkoming in verhuiskosten, voor een verhuizing binnen Nederland, bestaat uit een bedrag voor:

  • a. de kosten van transport van de bagage en van de inboedel van de ambtenaar en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning;

  • b. de kosten van het in- en uitpakken van de gehele inboedel evenals de kosten van demontage en montage van het meubilair;

  • c. de noodzakelijk te maken dubbele woonkosten tot maximaal € 600,00 per maand voor een periode van maximaal vier maanden en uitgaande van de kosten van de oude woning;

  • d. alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten.

 • 2 Voor het vaststellen van de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, geldt:

  • a. het bedrag wordt gesteld op 3% van de berekeningsbasis, bedoeld in artikel 30, voor ieder woon- of slaapvertrek tot een maximum van vier vertrekken die de oude woning telt;

  • b. de tegemoetkoming bedraagt maximaal € 5.445,00.

 • 3 Geen aanspraak op een tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, bestaat indien de ambtenaar geen eigen huishouding voert.

 • 4 Voor de ambtenaar die geen eigen huishouding voert en indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan door het bevoegd gezag voor deze kosten niettemin een tegemoetkoming worden toegekend van 3% van de berekeningsbasis, als bedoeld in artikel 30.

 • 5 Indien aan de ambtenaar door het bevoegd gezag is medegedeeld dat de verplaatsing maximaal twee jaren zal duren, bestaat slechts aanspraak op vergoeding van transportkosten van de bagage. Voorts kan het bevoegd gezag, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, een tegemoetkoming als bedoeld in eerste lid, onderdeel d, toekennen van 3% van de berekeningsbasis als bedoeld in artikel 30.

Artikel 30. Berekeningsbasis en berekeningstijdstip

 • 1 De berekeningsbasis voor de tegemoetkoming in de verhuiskosten, bedoeld in artikel 29, is het twaalfvoud van de bezoldiging in de zin van het Besluit bezoldiging politie die de ambtenaar geniet op het berekeningstijdstip, vermeerderd met de aanspraak op de vakantie-uitkering, bedoeld in artikel 23 van het Besluit bezoldiging politie, en de eindejaarsuitkering, bedoeld in artikel 25b van het Besluit bezoldiging politie. Indien er sprake is van gehele of gedeeltelijke werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan wel prepensionering of levensloopverlof geldt de bezoldiging zoals die zou zijn genoten indien er geen sprake was geweest van gehele of gedeeltelijke werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan wel prepensionering of levensloopverlof.

 • 2 Het berekeningstijdstip voor de tegemoetkoming in de verhuiskosten is de datum waarop de ambtenaar verhuist óf, als de ambtenaar is verhuisd vóór de datum dat de functie feitelijk wordt vervuld, de datum van ingang van de functievervulling óf bij het overlijden dan wel ontslag van de ambtenaar de datum waarop laatstelijk bezoldiging werd genoten.

 • 3 Voor de toepassing van de in het eerste lid bedoelde berekeningsbasis wordt, indien de ambtenaar een toelage geniet als bedoeld in de artikelen 14, 15 of 18 van het Besluit bezoldiging politie dit bezoldigingsdeel vastgesteld op het bedrag dat de ambtenaar gedurende de drie kalendermaanden voorafgaande aan het berekeningstijdstip gemiddeld per maand aan deze toelagen heeft genoten.

 • 4 Indien de ambtenaar en zijn echtgenoot of echtgenote beiden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten, wordt aan beide echtgenoten een evenredig deel van de tegemoetkoming toegekend, berekend over het gemiddelde van de gezamenlijke berekeningsgrondslag.

 • 5 De tegemoetkoming in de verhuiskosten op grond van dit besluit, wordt voor de ambtenaar die voor het eerst is aangesteld, verminderd met 50%.

Artikel 31. Procedure

 • 1 De aanvraag voor tegemoetkoming in de verhuiskosten dient vóór de datum van verhuizing bij het bevoegd gezag te zijn ingediend.

 • 2 De ambtenaar die het transport van zijn inboedel door een verhuizer laat verzorgen, laat het transport uitvoeren op de voor het bevoegd gezag minst kostbare wijze.

 • 3 Het bevoegd gezag kan in afwijking van het tweede lid één verhuizer aanwijzen.

 • 4 De ambtenaar die het transport van zijn inboedel in eigen beheer uitvoert, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in huur- en brandstofkosten van een bestel- of vrachtauto.

 • 5 Indien het transport van zijn inboedel in eigen beheer anders dan op de wijze, bedoeld in het vierde lid, plaatsvindt, bestaat er aanspraak op een vergoeding van € 0,18 per kilometer, met dien verstande dat niet meer dan twee ritten van en naar de nieuwe woning worden vergoed.

 • 6 De ambtenaar declareert de op grond van het vierde en vijfde lid gemaakte huurkosten van een auto, vergezeld van de rekening van het verhuurbedrijf, binnen zes maanden bij het bevoegd gezag.

 • 7 De ambtenaar declareert de kosten van verhuizing en, indien van toepassing, de kosten van dubbele woonlasten zo spoedig mogelijk doch maximaal zes maanden na de verhuizing onder overlegging van de desbetreffende rekeningen en opgevraagde offertes.

Artikel 31a. Tijdelijke tegemoetkoming dubbele woonlasten politiechef

 • 1 In aanvulling op artikelen 29 tot en met 31, omvat de verhuiskostenvergoeding in geval van dubbele woonlasten voor een politiechef van een regionale eenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Politiewet 2012, welke tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2014 een verzoek daartoe indient, een tegemoetkoming in de kosten voor de duur van ten hoogste twee jaar. Indien de politiechef voordat hij aanspraak maakt op deze tegemoetkoming, gebruik heeft gemaakt van de vergoeding van pensionkosten, bedoeld in artikel 27, tweede lid, wordt de periode waarin daarvan gebruik is gemaakt, in mindering gebracht op de in de eerste zin genoemde maximale duur. Deze periode wordt eerst in mindering gebracht op het eerste jaar, bedoeld in het tweede lid. Tevens vervalt het recht op de vergoeding voor pensionkosten.

 • 2 De tegemoetkoming bestaat uit het bedrag van de daadwerkelijk gemaakte kosten van de huisvesting en bedraagt het eerste jaar ten hoogste 18% en het tweede jaar ten hoogste 15% van de bezoldiging met een maximum van € 1.552,79 per maand.

 • 3 Onder de daadwerkelijk gemaakte kosten van de huisvesting, bedoeld in het tweede lid, worden verstaan:

  • a. het bedrag van de huur van de (tijdelijke) woning in het werkgebied van de regionale eenheid waar de politiechef is aangesteld, vermeerderd met de kosten voor elektriciteit, gas en water; of

  • b. de rente van schulden ter verwerving van de woning in het werkgebied van de regionale eenheid waar de politiechef is aangesteld, vermeerderd met de kosten voor elektriciteit, gas en water.

 • 4 De tegemoetkoming gaat in op de eerste dag van de maand na de benoeming waarop de dubbele woonlasten ontstaan, maar niet eerder dan op de eerste dag van de maand waarop de tegemoetkoming wordt aangevraagd, en eindigt met ingang van de eerste dag van de maand waarin de woning waar de politiechef tot zijn aanstelling woonde, is verkocht, of na afloop van de in het eerste lid bedoelde maximale duur. De datum van verkoop wordt bepaald op de dag dat de akte betreffende de overdracht van de woning bij de notaris is gepasseerd.

 • 5 De tegemoetkoming wordt slechts verleend indien:

  • a. de politiechef in het werkgebied van de regionale eenheid binnen een jaar na zijn aanstelling een woning huurt of koopt; en

  • b. de woning waar de politiechef tot zijn aanstelling woonde kenbaar in de verkoop staat en de rente van de schulden ter verwerving van die woning drukt op het huishouden van de politiechef.

 • 6 De eventuele verschuldigde loon- en inkomstenbelasting over de tegemoetkoming worden door de regionale eenheid aan de politiechef vergoed.

Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 35. Mogelijkheid tot het vaststellen van nadere regels

Onze Minister kan in afwijking van dit besluit nadere regels vaststellen ten aanzien van een door hem aan te wijzen groep van ambtenaren, indien de afwijking strekt tot het vermijden van onbillijkheden van overwegende aard welke uit de toepassing van deze regels zouden voortkomen.

Artikel 36. Routeplanner

 • 1 Voor het vaststellen van alle reisafstanden in dit besluit, wordt gebruik gemaakt van een door Onze Minister aangewezen routeplanner.

 • 2 De routeplanner wordt met inachtneming van de volgende bepalingen gebruikt:

  • a. de snelste route van de routeplanner bepalend is;

  • b. de afstand wordt gemeten met behulp van de postcodes en bestemmingsnummers van het begin- en eindpunt van één van de trajecten als bedoeld in dit besluit;

  • c. de route niet leidt over zandwegen, karrensporen of keienpaden tenzij dit onvermijdelijk is;

  • d. het naleven van verkeersregels staat voorop bij het bepalen van de snelste route;

  • e. de tijd dat de ambtenaar verblijft op een veer wordt meegerekend bij het bepalen van de snelste route;

  • f. indien bij het verschijnen van een nieuwe versie van de routeplanner, de route een gewijzigde reisafstand geeft, is die reisafstand bepalend voor de aanspraak.

Artikel 37. Constatering van onbillijkheden

Het bevoegd gezag kan besluiten om in individuele gevallen af te wijken van het gestelde in dit besluit, indien de afwijking strekt tot het vermijden van onbillijkheden van overwegende aard welke uit de toepassing van deze regels zouden voortkomen.

Artikel 38

 • 1 De bedragen, genoemd in de artikelen 13, tweede lid, 14, eerste lid, en 14a, eerste lid, worden per 1 januari van elk kalenderjaar bij ministeriële regeling gewijzigd, overeenkomstig de geschoonde consumentenprijsindex voor restaurants en accommodaties, vastgesteld door het Centraal bureau voor de statistiek.

 • 2 De bijlage, bedoeld in artikel 22, tweede lid, wordt per 1 april en 1 oktober van elk kalenderjaar bij ministeriële regeling gewijzigd, overeenkomstig de Schedules of Daily Subsistence Allowance Rates van de Verenigde Naties van 1 januari respectievelijk 1 juli van dat kalenderjaar.

Artikel 41. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juni 2008

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage I. behorende bij artikel 22, tweede lid, van het Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie per 1 april 2019

Land- of gebiedsdeel

Maximumbedrag logieskosten in euro

Bedrag overige kosten in euro

Afghanistan

   

Kabul

181

75

Overige

61

24

Albanië

   

Tirana

99

51

Overige

109

41

Algerije

   

Algiers

292

126

Overige

176

77

Amerikaans-Samoa

   

Alle steden

131

77

Angola

   

Luanda

265

104

Overige

112

46

Anguilla

   

Alle steden

375

163

Antigua en Barbuda

   

Antigua

225

144

Overige

95

125

Argentinië

   

Buenos Aires

161

42

Overige

157

36

Armenië

   

Yerevan

93

48

Overige

71

40

Aruba

   

Alle steden

220

130

Australië

   

Canberra, Melbourne en Sydney

161

117

Overige

157

102

Azerbeidzjan

   

Bakoe

221

114

Overige

50

34

Bahama's

   

Alle steden

242

149

Bahrein

   

Manama

281

165

Bangladesh

   

Dhaka

194

119

Overige

119

46

Barbados

   

Alle steden

267

150

Belarus

   

Minsk

115

101

Overige

102

57

België

   

Alle steden

203

124

Belize

   

Belize-Stad

155

74

Overige

249

140

Benin

   

Cotonou

200

99

Overige

95

55

Bermuda

   

Alle steden

332

119

Bhutan

   

Thimphu

216

138

Overige

148

53

Bolivia

   

La Paz

82

62

Overige

75

44

Bonaire

   

Alle steden

155

99

Bosnië en Herzegovina

   

Sarajevo

95

51

Banja Luka

55

53

Bihac

56

42

Bjelasnica

65

51

Jahorina

72

32

Mostar

47

62

Vlasic

71

49

Overige

49

39

Botswana

   

Gaborone

123

58

Overige

137

54

Brazilië

   

Brasilia

74

51

Campinas

65

41

Fortaleza

59

44

Porto Allegre

61

44

Recife

71

44

Rio De Janeiro

82

50

Sao Paulo

83

45

Overige

52

36

Brunei

   

Alle steden

102

48

Bulgarije

   

Sofia

165

65

Burgas, Plovdiv, Stara Zagora en Varna

47

36

Overige

38

31

Burkina Faso

   

Ouagadougou

261

124

Overige

63

52

Burundi

   

Bujumbura

124

82

Overige

100

62

Cambodja

   

Phnom-Penh

251

99

Overige

178

56

Canada

   

Ottawa

178

114

Calgary

128

96

Halifax

138

88

Montreal

163

104

Toronto

191

108

Vancouver

198

112

Overige

113

92

Centraal-Afrikaanse Republiek

   

Bangui

181

98

Overige

47

39

Chili

   

Santiago

124

97

Overige

129

69

China

   

Peking

133

85

Changsha

89

73

Chengdu

143

62

Dalian

110

68

Fuzhou

101

73

Guangzhou

121

71

Guiyang

89

70

Haikou

104

92

Hangzhou

129

86

Jinan

95

63

Kunming

89

85

Lanzhou

101

62

Lhasa

99

63

Quingdao

117

66

Sanya

97

76

Shanghai

159

79

Shenyang

96

64

Shenzhen

128

72

Suzhou

123

56

Tianjin

117

63

Wu Han

101

70

Xi'An

114

70

Xiamen

103

74

Overige

85

52

China, Hong Kong

   

Hong Kong

190

86

China, Macau

   

Macau

118

67

Colombia

   

Bogotá

98

30

Overige

101

24

Comoren

   

Moroni

110

83

Overige

65

51

Congo-Brazaville

   

Brazzaville

253

137

Overige

252

89

Congo-Kinshasa

   

Kinshasa

234

126

Overige

135

58

Cookeilanden

   

Rarotonga

169

103

Overige

224

105

Costa Rica

   

San José

108

78

Overige

147

72

Cuba

   

Havana

165

62

Overige

105

46

Curaçao

   

Alle steden

169

112

Cyprus

   

Nicosia

84

69

Overige

147

63

Denemarken

   

Alle steden

154

173

Djibouti

   

Djibouti

241

109

Overige

59

45

Dominica

   

Alle steden

160

115

Dominicaanse Republiek

   

Santo Domingo

137

84

Overige

230

58

Duitsland

   

Berlijn

144

127

Bonn

124

106

Hamburg

174

121

München

159

93

Overige

125

94

Ecuador

   

Quito

114

76

Overige

307

82

Egypte

   

Caïro

146

97

Overige

140

72

El Salvador

   

San Salvador

117

75

Overige

62

53

Equatoriaal-Guinea

   

Malabo

337

115

Overige

158

66

Eritrea

   

Asmara

74

102

Overige

46

78

Estland

   

Tallinn

128

123

Overige

106

110

Ethiopië

   

Addis Abeba

293

145

Overige

156

41

Fiji

   

Suva

304

126

Overige

343

96

Filipijnen

   

Manila

120

98

Overige

129

44

Finland

   

Helsinki

177

100

Overige

128

93

Frankrijk

   

Parijs

170

144

Overige

148

121

Gabon

   

Libreville

406

176

Overige

197

67

Gambia

   

Banjul

207

71

Overige

45

23

Georgië

   

Tbilisi

214

84

Batumi

135

51

Kobuleti

129

59

Overige

92

44

Ghana

   

Accra

284

135

Overige

267

110

Gibraltar

   

Alle steden

233

83

Grenada

   

Alle steden

190

112

Griekenland

   

Athene

144

100

Thessaloniki

78

57

Overige

72

56

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)

   

Londen

217

112

Overige

185

104

Guam

   

Alle steden

170

100

Guatemala

   

Guatemala-Stad

146

97

Overige

224

71

Guinee

   

Conakry

231

100

Overige

62

43

Guinee-Bissau

   

Bissau

143

74

Overige

86

32

Guyana

   

Georgetown

221

125

Overige

86

55

Haïti

   

Port-au-Prince

206

77

Overige

143

66

Honduras

   

Tegucigalpa

117

63

Copán

107

33

La Ceiba

69

66

Roatan

213

120

San Pedro Sula

106

60

Overige

57

32

Hongarije

   

Boedapest

156

88

Balaton

128

55

Visegrad

101

50

Overige

89

37

Ierland

   

Alle steden

158

97

IJsland

   

Alle steden

217

117

India

   

Delhi

162

91

Agra

101

55

Bangalore

139

60

Calcutta

121

60

Chandigarh

92

56

Chennai

95

56

Goa

156

96

Hyderabad

112

55

Jaipur

114

62

Mumbai

158

82

Pune

124

64

Srinagar

263

94

Overige

94

53

Indonesië

   

Jakarta

319

103

Ambon

62

43

Balik Papan

48

47

Bandung

79

45

Bogor

65

51

Denpasar

179

77

Denpasar, Kuta en Sanur

87

63

Jayapura

69

37

Makassar

64

50

Medan

65

41

Menado

55

40

Nusa Dua

268

116

Senggigi

100

57

Surabaya

175

94

Yogyakarta

70

41

Overige

50

39

Irak

   

Bagdad

250

99

Overige

227

74

Iran

   

Tehran

81

32

Overige

62

22

Israël

   

Tel Aviv

221

114

Eilat

188

78

Haifa

177

100

Herzliya

153

70

Jerusalem

153

94

Tiberias

176

57

Overige

146

86

Italië

   

Rome

142

130

Bologna

126

107

Florence

136

91

Milaan

138

122

Napels

162

112

Palermo

132

117

Triest

88

122

Turijn

129

101

Venetië

158

152

Overige

62

76

Ivoorkust

   

Abidjan

199

150

Overige

117

80

Jamaica

   

Kingston

180

93

Overige

206

79

Japan

   

Tokyo

412

187

Fukuoka

132

92

Kobe

119

76

Kyoto

152

97

Nagoya

136

91

Osaka

137

88

Yokohama

134

119

Overige

106

74

Jemen

   

Sanaa

168

87

Overige

90

53

Jordanië

   

Amman

195

159

Overige

153

60

Kaaimaneilanden

   

Alle steden

242

120

Kaapverdië

   

Praia

79

79

Overige

137

73

Kameroen

   

Yaounde

166

130

Overige

96

58

Kazachstan

   

Astana

125

106

Aktau

169

67

Aktobe

62

45

Almaty

324

110

Atyrau

202

79

Schuchinsk-Burabay

96

75

Shymkent

187

64

Overige

46

42

Kenia

   

Nairobi

246

107

Overige

160

57

Kirgistan

   

Bishkek

114

54

Overige

96

30

Kiribati

   

Kiritimati (Christmaseiland)

72

27

Overige

76

41

Koeweit

   

Koeweit-Stad

369

160

Kroatië

   

Zagreb

142

136

Brijuni

149

95

Dubrovnik

179

92

Opatija

150

104

Sibenik

230

91

Split

184

139

Zadar

170

104

Overige

91

66

Laos

   

Vientiane

139

97

Overige

213

60

Lesotho

   

Maseru

157

48

Overige

187

37

Letland

   

Riga

103

71

Overige

117

72

Libanon

   

Beiroet

270

134

Overige

159

80

Liberia

   

Monrovia

159

106

Overige

109

55

Libië

   

Tripoli

215

81

Overige

98

57

Litouwen

   

Vilnius

117

72

Overige

79

48

Luxemburg

   

Alle steden

200

118

Maagdeneilanden (Amerikaanse)

   

Alle steden

335

132

Maagdeneilanden (Britse)

   

Alle steden

205

106

Macedonië

   

Skopje

94

53

Ohrid en Struga

49

29

Overige

43

22

Madagascar

   

Antananarivo

221

87

Overige

180

47

Malawi

   

Lilongwe

109

54

Overige

149

54

Malediven

   

Malé

326

184

Overige

263

51

Maleisië

   

Kuala Lumpur

99

84

Overige

109

55

Mali

   

Bamako

174

111

Overige

51

45

Malta

   

Alle steden

167

103

Marokko

   

Rabat

192

139

Overige

288

93

Marshall Eilanden

   

Majuro

114

79

Overige

113

93

Mauritanië

   

Nouakchott

129

83

Overige

72

44

Mauritius

   

Port Louis

163

81

Overige

92

56

Mexico

   

Mexico-Stad

211

100

Overige

191

76

Micronesië

   

Truk

116

94

Overige

142

79

Moldavië

   

Chisinau

137

56

Overige

86

66

Monaco

   

Alle steden

197

89

Mongolië

   

Ulaanbaatar

140

73

Overige

43

46

Montenegro

   

Podgorica

84

46

Bar, Becici, Budva, Kotor, Milocer, Petrovac, Tivat, Herceg Novi en Ulcinj

86

39

Kolasin

63

39

Overige

53

27

Montserrat

   

Alle steden

120

65

Mozambique

   

Maputo

167

98

Overige

131

88

Myanmar

   

Naypyitaw

63

63

Overige

302

47

Namibië

   

Windhoek

302

74

Overige

173

44

Nauru

   

Alle steden

103

69

Nepal

   

Kathmandu

170

100

Overige

101

31

Nicaragua

   

Managua

105

64

Overige

107

33

Nieuw-Caledonië

   

Alle steden

179

92

Nieuw-Zeeland

   

Auckland en Wellington

153

111

Overige

134

101

Niger

   

Niamey

158

101

Overige

60

71

Nigeria

   

Abuja

164

100

Overige

297

44

Niue

   

Alle steden

109

113

Noord-Korea

   

Pyongyang

151

57

Overige

63

35

Noorwegen

   

Alle steden

136

172

Oeganda

   

Kampala

346

106

Overige

202

50

Oekraïne

   

Kiev

209

99

Overige

143

50

Oezbekistan

   

Tashkent

139

101

Overige

102

23

Oman

   

Muscat

148

95

Overige

146

76

Oostenrijk

   

Alle steden

107

131

Oost-Timor

   

Dili

115

83

Overige

63

38

Pakistan

   

Islamabad

241

74

Overige

161

40

Palau

   

Alle steden

166

93

Panama

   

Panamá

127

92

Overige

125

66

Papoea-Nieuw-Guinea

   

Port Moresby

211

92

Overige

176

51

Paraguay

   

Asunción

108

75

Overige

110

66

Peru

   

Lima

164

89

Overige

141

62

Polen

   

Warsaw

159

93

Overige

107

63

Portugal

   

Lissabon

214

116

Overige

186

85

Puerto Rico

   

Alle steden

259

112

Qatar

   

Doha

187

110

Roemenië

   

Boekarest

141

70

Brasov, Constanta, Mamaia en Timisoara

106

62

Cluj en Sibiu

84

56

Overige

72

52

Rusland

   

Moskou

227

118

Astrachan

78

59

Kaliningrad

96

61

Moermansk

96

43

Novosibirsk

87

53

Samara

81

66

Sochi

120

45

St. Petersburg

121

55

Tver

71

63

Vladivostok

109

52

Overige

71

40

Rwanda

   

Kigali

180

78

Overige

258

59

Saba

   

Alle steden

155

99

Salomons Eilanden

   

Honiara

287

130

Overige

102

64

Samoa

   

Apia en Upolu

215

81

Overige

143

59

Sao Tomé en Principe

   

Sao Tomé

134

79

Overige

278

51

Saoedi-Arabië

   

Riyad

187

110

Overige

455

125

Senegal

   

Dakar

196

120

Overige

177

65

Servië

   

Belgrado

101

76

Overige

83

46

Seychellen

   

Victoria

176

103

Overige

158

101

Sierra Leone

   

Freetown

198

90

Overige

49

34

Singapore

   

Alle steden

221

124

Sint Eustatius

   

Alle steden

155

99

Sint Maarten

   

Alle steden

155

99

Slovenië

   

Alle steden

140

86

Slowakije

   

Bratislava

123

78

Overige

89

54

Soedan

   

Khartoum

89

55

Overige

134

66

Somalië

   

Mogadishu

163

61

Overige

158

42

Spanje

   

Madrid

140

115

Barcelona

126

95

Las Palmas, Canarische Eilanden

117

99

Overige

96

78

Sri Lanka

   

Colombo

132

57

Overige

82

27

St. Lucia

   

Alle steden

296

122

St. Vincent / Grenada

   

Alle steden

199

144

St.Kitts / Nevis

   

Alle steden

324

175

Suriname

   

Paramaribo

105

47

Overige

59

28

Swaziland (Eswatini)

   

Mbabane

109

47

Overige

152

44

Syrië

   

Damascus

224

121

Overige

99

52

Tadzjikistan

   

Dushanbe

102

48

Overige

97

24

Tanzania

   

Dar es Salaam

189

86

Overige

282

68

Thailand

   

Bangkok

109

82

Overige

149

51

Togo

   

Lomé

203

130

Overige

63

44

Tokelau Eilanden

   

Alle steden

42

69

Tonga

   

Nuku'Alofa

134

61

Overige

70

28

Trinidad en Tobago

   

Trinidad

173

120

Overige

196

115

Tsjaad

   

Ndjamena

89

57

Overige

139

73

Tsjechië

   

Praag

159

82

Brno

96

52

Cesky Krumlov

99

56

Karlovy Vary

161

87

Ostrava

72

42

Overige

66

37

Tunesië

   

Tunis

105

70

Overige

44

27

Turkije

   

Ankara

80

49

Antalya

86

62

Istanbul

119

86

Izmir

85

50

Overige

49

40

Turkmenistan

   

Asjchabad

124

94

Overige

70

44

Turks- en Caicos Eilanden

   

Grand Turk

222

115

Overige

342

128

Tuvalu

   

Alle steden

116

50

Uruguay

   

Montevideo

111

77

Colonia

149

84

Punta Del Este

295

81

Salto

127

75

Overige

83

65

Vanuatu

   

Port Villa

189

111

Overige

169

70

Venezuela

   

Caracas

94

35

Overige

102

22

Verenigde Arabische Emiraten

   

Abu Dhabi

181

142

Overige

220

126

Verenigde Staten van Amerika

   

Washington D.C.

199

122

Boston

228

118

Chicago

196

102

Honolulu

237

102

Los Angeles

245

106

Miami

192

95

New York

412

170

Philadelphia

186

100

San Francisco

240

99

Overige

187

92

Vietnam

   

Hanoi

90

57

Overige

84

40

Westbank en Gazastrook

   

Jericho

106

57

Gazastrook

91

53

Overige

122

69

Westelijke Sahara

   

Laayoune

47

53

Zambia

   

Lusaka

223

80

Overige

269

60

Zimbabwe

   

Harare

113

64

Overige

162

58

Zuid-Afrika

   

Pretoria

104

41

Bloemfontein

88

54

Kaapstad

123

61

Durban

118

59

East London

132

60

Johannesburg

168

76

Johannesburg-Sandton

305

94

Magaliesburg/Muldersdrift

140

48

Musina

60

62

Polokwane

72

42

Sun City

189

52

Overige

57

34

Zuid-Korea

   

Seoul

179

110

Overige

157

78

Zuid-Soedan

   

Juba

163

64

Overige

180

49

Zweden

   

Stockholm

234

106

Overige

183

99

Zwitserland

   

Alle steden

209

118

Bijlage II. behorende bij het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie

Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte

I Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte

Canada: Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

China: Peking

Finland: Helsinki

Groenland: Nuuk

IJsland: Reykjavik

Korea, Republiek (Zuid-Korea): Seoel

Noord- en Zuidpool

Noorwegen: Oslo

Oekraïne: Kiew

Polen: Warschau

Russische Federatie: Moskou, St. Petersburg

Verenigd Koninkrijk: Falklandeilanden

Verenigde Staten: Chicago

Zweden: Stockholm

II Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar

Angola: Luanda

Aruba: Oranjestad

Bahama's: Nassau

Bangladesh: Chittagong, Dakha

Barbados: Bridgetown

Belize: Belmopan

Benin: Cotonou

Bolivia: Santa Cruz

Brazilië: Rio de Janeiro, Sao Paulo

Burkina Faso: Ouagadougou

Burundi: Bujumbura

Cambodja: Phnom Penh

Colombia: Barranquilla

Costa Rica: San José

Cuba: Havanna

Djibouti: Djibouti

Dominicaanse Republiek: Santo Domingo

El Salvador: San Salvador

Equador: Guayaquil

Filipijnen: Manila

Frans Guyana: Cayenne

Gabon: Libreville

Ghana: Accra

Guatemala: de stad Guatemala

Guyana: Georgetown

Haïti: Port-au-Prince

Honduras: Tegucigalpa

Hongkong: Hongkong

India: Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum

Indonesië: Jakarta

Irak: Bagdad

Ivoorkust: Abidjan

Jamaica: Kingston

Kameroen: Douala, Yaoundé

Kenia: Mombasa, Nairobi

Koeweit: Koeweit

Laos: Vientiane

Liberia: Monrovia

Madagascar: Antanarivo

Maleisië: Borneo, Kuala Lumpur, Malakka

Mali: Bamako

Martinique: Fort-de-France

Mexico: Acapulco

Mozambique: Maputo

Myanmar (Burma): Rangoon

Nederlandse Antillen: Willemstad

Nicaragua: Managua

Nigeria: Lagos

Oeganda: Kampala

Oman: Muscat

Pakistan: Karachi

Panama: Panamá

Paraquay: Asunción

Puerto Rico: San Juan

Saudi Arabië: Djedda, Ar Riaad (Riyadh)

Senegal: Dakar

Sierra Leone: Freetown

Singapore: Singapore

Somalië: Mogadishu

Sri Lanka: Colombo

Sudan: Khartoem

Suriname: Paramaribo

Tanzania: Dar es Salaam

Thailand: Bangkok

Trinidad: Piarco, Port of Spain

Venezuela: Caracas

Verenigde Arabische Emiraten: Abu Dhabi, Dubai

Verenigde Staten: Hawaii, Miami

Viëtnam: Ho Chi Minhstad

Zaïre: Kinshasa

Zambia: Lusaka

III Gebieden met tropische warmte in de maanden mei tot en met september

Algerije: Algiers

Egypte: Cairo

Libanon: Beiroet

Libië: Tripoli

Tunesië: Tunis

IV Gebieden met tropische warmte in de maanden september tot en met maart

Argentinië: Buenos Aires

Peru: Lima

Uruguay: Montevideo

Zuid Afrika: Kaapstad

Terug naar begin van de pagina