Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie

Geldend van 01-07-2018 t/m 30-09-2018

Besluit van 24 juni 2008 tot vaststelling van regels ten aanzien van tegemoetkomingen en vergoedingen voor reis-, verblijf- en verhuiskosten van de politie (Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 mei 2008, nummer 2008-0000229974, directoraat-generaal Veiligheid, directie Politie, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid;

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993;

De Raad van State gehoord (advies van 18 juni 2008, nr. W04.08.0203/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2008, nr. 2008-0000278080, directoraat-generaal Veiligheid, directie Politie, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Samenloop

Indien uit anderen hoofde aanspraak bestaat op een tegemoetkoming, vergoeding of voorziening voor de in dit besluit bedoelde uitgaven, wordt de tegemoetkoming, vergoeding of voorziening, bedoeld in dit besluit, slechts toegekend tot het bedrag, waarmee deze de eerstbedoelde aanspraak overschrijdt.

Hoofdstuk II. Woon-werkverkeer

§ 1. Algemeen

Artikel 3. Aanspraak

 • 1 De ambtenaar heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten voor het dagelijks reizen tussen:

  • a. de woning en de plaats van tewerkstelling;

  • b. de woning en de aangewezen meerdere plaatsen van tewerkstelling, indien aan de ambtenaar meerdere plaatsen van tewerkstelling zijn aangewezen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

  • c. de tijdelijke huisvesting en de plaats van tewerkstelling, indien aan de ambtenaar de verhuisplicht is opgelegd en hij tijdelijk elders is gehuisvest nabij zijn plaats van tewerkstelling;

  • d. de tijdelijke huisvesting of de woning en de plaats van tewerkstelling, indien het een ambtenaar betreft tijdens de initiële opleiding.

 • 2 De ambtenaar maakt eenmaal per kalenderjaar de keuze of hij voor de reizen als bedoeld in het eerste lid aanspraak maakt op:

  • a. een tegemoetkoming voor openbaar vervoer als bedoeld in artikel 4 of

  • b. een tegemoetkoming voor eigen vervoer al of niet in combinatie met openbaar vervoer als bedoeld in artikel 6.

 • 3 Bij wijziging van plaats van tewerkstelling, werktijden of woonplaats wordt de ambtenaar in de gelegenheid gesteld zijn keuze tussentijds te herzien.

§ 2. Reizen met openbaar vervoer

Artikel 4. Openbaar vervoer

 • 1 Voor reizen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, wordt door het bevoegd gezag een vervoersbewijs of een combinatie van vervoersbewijzen verstrekt op basis van het tarief van de tweede klasse van het betreffende openbaar vervoer voor één van de trajecten, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 2 Het bevoegd gezag kan in plaats van het gestelde in het eerste lid een tegemoetkoming verstrekken welke gelijk is aan de gemaakte kosten van openbaar vervoer op basis van het tarief van de tweede klasse van het betreffende openbaar vervoer voor één van de trajecten, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 3 Indien de ambtenaar een vervoersbewijs wenst op basis van eerste klasse of indien de ambtenaar een vervoersbewijs wenst welke ruimere mogelijkheden biedt dan bedoeld in het eerste lid, komen de meerkosten hiervan voor rekening van de ambtenaar.

Artikel 5. Berekening en procedures bij reizen met openbaar vervoer

 • 1 De ambtenaar, aan wie een tegemoetkoming of een vervoersbewijs is verstrekt als bedoeld in artikel 4 dient zijn vervoersbewijzen direct na afloop van de geldigheid in te leveren bij het bevoegd gezag.

 • 2 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, dient wijzigingen die van invloed zijn op het vervoersbewijs of de hoogte van de tegemoetkoming onverwijld en schriftelijk door te geven aan het bevoegd gezag.

 • 3 Indien de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, nalaat de wijzigingen, bedoeld in het tweede lid, niet uiterlijk de eerste van de maand waarin de wijziging plaatsvindt door te geven, kan het bevoegd gezag de teveel gemaakte kosten terugvorderen, tenzij de ambtenaar aannemelijk heeft kunnen maken dat hij niet in staat was de wijziging tijdig door te geven.

 • 4 Indien de ambtenaar, aan wie een vervoersbewijs is verstrekt als bedoeld in het eerste lid, voorziet dat hij twee maanden of langer afwezig is, wordt het verstrekte vervoersbewijs of combinatie van vervoersbewijzen vóór de periode van afwezigheid ingeleverd bij het bevoegd gezag.

 • 5 Indien de ambtenaar, aan wie een vervoersbewijs is verstrekt als bedoeld in het eerste lid, onvoorzien langer dan twee maanden afwezig is, wordt het verstrekte vervoersbewijs of combinatie van vervoersbewijzen direct na twee maanden van afwezigheid ingeleverd bij het bevoegd gezag.

 • 6 Indien de afwezigheid van de ambtenaar wordt veroorzaakt door de dienst, draagt het bevoegd gezag zorg voor inname van het vervoersbewijs.

§ 3. Reizen met eigen vervoer al of niet in combinatie met openbaar vervoer

Artikel 6. Eigen vervoer al of niet in combinatie met openbaar vervoer

 • 1 Voor reizen waarbij gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer en voor iedere combinatie van reizen met openbaar vervoer en reizen met eigen vervoer, wordt een tegemoetkoming van € 0,18 per afgelegde kilometer verstrekt.

 • 2 Voor de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, geldt een maximum van 120 kilometer per enkele reis, met een maximum van 240 kilometer, heen- en terugreis, per dienst.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid wordt aan de ambtenaar, die geleider is van een politiesurveillancehond of een politiespeurhond, die niet de beschikking heeft over een dienstvoertuig, en voor wie het noodzakelijk is dat hij in het kader van zijn dienstuitoefening met een politiesurveillancehond of een politiespeurhond met eigen vervoer reist, voor de afstand tussen de woning en de plaats van tewerkstelling of oefenterrein een tegemoetkoming van € 0,28 per afgelegde kilometer verstrekt.

 • 4 Indien één van de trajecten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, leidt over een brug, veer of weg waarvoor brug-, veer-, of tolgeld moet worden betaald, worden de daarvoor werkelijk gemaakte kosten volledig vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 5 [Red: Door vernummering vervallen.]

 • 6 Bij ministeriële regeling kan in geval van een reorganisatie als bedoeld in hoofdstuk VII.b van het Besluit algemene rechtspositie politie, van de beperking van het maximum aantal kilometers enkele reis, zoals bedoeld in het tweede lid, worden afgeweken ter voorkoming van negatieve financiële gevolgen voor de ambtenaar.

Artikel 7. Berekening en procedure eigen vervoer al of niet in combinatie met openbaar vervoer

 • 1 De tegemoetkoming, bedoeld in artikel 6, wordt toegekend op declaratiebasis, tenzij het bevoegd gezag bepaalt dat de tegemoetkoming als vaste tegemoetkoming per maand wordt toegekend.

 • 2 Bij de berekening van de vaste tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, wordt bij een gemiddelde werkweek van vijf dagen uitgegaan van 206 werkdagen per kalenderjaar.

 • 3 Indien het aantal te werken dagen minder is dan vijf, wordt de vaste tegemoetkoming berekend naar rato.

 • 5 Het bevoegd gezag kan van de termijn, bedoeld in het vierde lid, bij een aspirant, afwijken indien het meer voor de hand ligt om het gemiddelde per kwartiel te berekenen.

 • 6 De vaste tegemoetkoming wordt stopgezet:

  • a. bij voorziene afwezigheid van zes weken of langer, veroorzaakt door zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of een andere periode van langdurig buitengewoon verlof, met ingang van de eerste dag van en voor de duur van die afwezigheid;

  • b. bij onvoorziene afwezigheid van zes weken of langer, veroorzaakt door arbeidsongeschiktheid of ordemaatregel, met ingang van de eerste dag volgend op die periode van zes weken voor de duur van de resterende arbeidsongeschiktheid.

 • 7 De ambtenaar dient wijzigingen die van invloed zijn op de vaste tegemoetkoming onverwijld en schriftelijk door te geven aan het bevoegd gezag.

 • 8 Het bevoegd gezag kan de te veel betaalde tegemoetkoming terugvorderen, indien de ambtenaar nalaat de wijzigingen, bedoeld in het zevende lid, niet uiterlijk de eerste van de maand waarin de wijziging plaatsvindt door te geven, tenzij de ambtenaar aannemelijk heeft kunnen maken dat hij niet in staat was de wijziging tijdig door te geven.

 • 9 Geen aanspraak op tegemoetkoming dan wel een vergoeding in reiskosten bestaat indien de aanvraag of de declaratie van de in een kalendermaand gemaakte kosten niet binnen drie maanden na die kalendermaand bij het bevoegd gezag is ingediend, tenzij het overschrijden van de termijn niet aan de ambtenaar verwijtbaar is.

Hoofdstuk III. Dienstreizen

§ 1. Dienstreizen binnenland

Artikel 8. Dienstreis

 • 1 Onder dienstreis wordt in deze paragraaf verstaan: het door de ambtenaar, in het kader van zijn werkzaamheden, reizen en verblijven binnen Nederland en buiten de plaats van tewerkstelling.

 • 2 Indien aan de ambtenaar meerdere plaatsen van tewerkstelling zijn aangewezen op grond van artikel 10, tweede lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie, wordt wanneer de ambtenaar binnen één dienst reist tussen de aangewezen plaatsen van tewerkstelling, deze reis aangemerkt als dienstreis. De dienstreis eindigt in dit geval op het moment dat de ambtenaar zijn andere plaats van tewerkstelling heeft bereikt.

 • 3 Dienstreizen die binnen Nederland zijn begonnen, waarbij het reisgedeelte buiten Nederland gering is, of waarbij de grensoverschrijding niet leidt tot uitgaven voor maaltijden of overnachting in het buitenland worden eveneens aangemerkt als dienstreis.

Artikel 9. Begin- en eindpunt van de dienstreis

 • 1 Voor de tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten wordt uitgegaan van de plaats van tewerkstelling als begin- en eindpunt van een dienstreis.

 • 2 Het bevoegd gezag kan van het gestelde in het eerste lid afwijken door de woning van de ambtenaar als begin- en/of eindpunt van de dienstreis aan te wijzen.

Artikel 10. Dienstreis met beschikbaar gesteld vervoer

 • 1 Wordt de dienstreis gemaakt met een door de dienst beschikbaar gesteld vervoermiddel, dan heeft de ambtenaar geen aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten.

 • 2 Het bevoegd gezag en de ambtenaar kunnen overeenkomen dat het door de dienst beschikbaar gesteld vervoermiddel, bedoeld in het eerste lid, een fiets is.

 • 3 Het bevoegd gezag kan bepalen dat de ambtenaar tijdens de dienstreis gebruik maakt van een door het bevoegd gezag gehuurd vervoermiddel of een taxi. De hieraan verbonden kosten worden aan de ambtenaar vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 4 Indien de ambtenaar gebruik maakt van een dienstvoertuig of een door de dienst gehuurd vervoermiddel en er tijdens de dienstreis parkeer-, brug-, tol-, of veerkosten worden gemaakt, worden de gemaakte kosten volledig vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

Artikel 11. Dienstreis met openbaar vervoer

 • 1 Indien er geen door de dienst beschikbaar gesteld vervoermiddel voorhanden is, wordt de dienstreis met openbaar vervoer gemaakt. De ambtenaar kan gebruikmaken van de eerste vervoersklasse.

 • 2 Indien het noodzakelijk is, dat tijdens een dienstreis vóór of na gebruik van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt van een taxi of eigen vervoer, worden deze kosten eveneens vergoed.

 • 3 De vergoeding van de kosten, bedoeld in het eerste en tweede lid, bedraagt:

  • a. voor het openbaar vervoer, de werkelijk gemaakte kosten op basis van de overgelegde bewijsstukken;

  • b. voor een taxi, de werkelijk gemaakte kosten op basis van de overgelegde bewijsstukken;

  • c. voor het eigen motorvoertuig, € 0,28 per kilometer;

  • d. voor het gebruik van een fiets of bromfiets, € 0,18 per kilometer.

Artikel 12. Dienstreis met eigen vervoer

 • 1 In afwijking van de artikelen 10 en 11 en indien door het bevoegd gezag aan de ambtenaar is verzocht voor het maken van de dienstreis gebruik te maken van een eigen vervoermiddel en de ambtenaar heeft hiermee ingestemd, ontvangt de ambtenaar per afgelegde kilometer een vergoeding van:

  • a. € 0,28 voor het gebruik van een eigen motorvoertuig;

  • b. € 0,18 voor het gebruik van een eigen fiets of bromfiets.

 • 2 Indien de ambtenaar overeenkomstig het eerste lid gebruik maakt van een eigen motorvoertuig en er tijdens de dienstreis parkeer-, brug-, tol-, of veerkosten worden gemaakt, worden de gemaakte kosten volledig vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 3 Indien door de ambtenaar aan het bevoegd gezag is verzocht om voor het maken van de dienstreis gebruik te maken van een eigen motorvoertuig, fiets of bromfiets, terwijl het bevoegd gezag in vervoer kan voorzien dan wel gebruik kan worden gemaakt van het openbaar vervoer, en de ambtenaar heeft hiervoor toestemming gekregen, ontvangt de ambtenaar per afgelegde kilometer een vergoeding van € 0,09.

Artikel 13. Verblijfkosten

 • 1 Aan de ambtenaar wordt bij een dienstreis langer dan vier uren een vergoeding toegekend voor tijdens die dienstreis gemaakte verblijfkosten.

 • 2 De maximale vergoeding in verblijfkosten als bedoeld in het eerste lid kan uit zes componenten bestaan, voor ieder etmaal dat de dienstreis duurt:

  • a. de dagcomponent voor kleine uitgave overdag: € 4,95;

  • b. de avondcomponent voor kleine uitgave ’s avonds, mits de ambtenaar voor de dienstreis elders moet overnachten: € 14,75;

  • c. de lunchcomponent, als de periode tussen 12.00 en 14.00 uur in de dienstreis valt: € 15,27;

  • d. de dinercomponent als de ambtenaar tussen 17.00 uur en 20.00 uur niet thuis kan eten omdat de dienstreis in die tijd valt: € 23,11 voor een diner;

  • e. de logiescomponent, mits de ambtenaar voor de dienstreis elders moet overnachten: € 101,79;

  • f. de ontbijtcomponent, mits de ambtenaar voor de dienstreis elders moet overnachten: € 9,94.

 • 3 De ambtenaar heeft geen aanspraak op een vergoeding in de verblijfkosten als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, wanneer de ambtenaar in de gelegenheid is een al of niet meegebrachte maaltijd te eten in een bedrijfskantine binnen een gebouw van de politieorganisatie.

 • 4 Voor vergoedingen op basis van het tweede lid, onderdelen c, d, e en f geldt dat, met inachtneming van de maximale bedragen genoemd in het tweede lid, de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 5 Bij een meerdaagse dienstreis kan de avondcomponent niet langer dan voor de eerste tien avonden volledig worden toegekend. Voor iedere etmaal dat de dienstreis langer duurt wordt het bedrag van de avondcomponent gehalveerd.

Artikel 14. Tewerkstelling elders (detachering)

 • 1 Indien een ambtenaar overeenkomstig artikel 62 van het Besluit algemene rechtspositie politie wordt gedetacheerd en op een andere plaats van tewerkstelling werkzaam is, en indien dagelijks heen en weer reizen tussen de woning en de plaats van tijdelijke tewerkstelling naar het oordeel van het bevoegd gezag niet mogelijk is, heeft de ambtenaar aanspraak op vergoeding van kosten voor logies, welke gelijk is aan het bedrag van de werkelijke gemaakte kosten met een maximum van € 101,79 per dag, op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 2 In geval van een situatie als bedoeld in het eerste lid heeft de ambtenaar tevens aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten voor maaltijden en kleine uitgaven. Deze tegemoetkoming is gelijk aan 50% van de kosten met een maximum van 50% van de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 13 van dit besluit.

 • 3 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, heeft maximaal eenmaal per week aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten naar zijn oorspronkelijke woning. De tegemoetkoming is gelijk aan de kosten voor openbaar vervoer in de tweede vervoersklasse of, bij gebruik van eigen vervoer € 0,18 per kilometer.

 • 4 Indien de ambtenaar een vervoersbewijs wenst op basis van eerste klasse of indien de ambtenaar een vervoersbewijs wenst welke ruimere mogelijkheden biedt dan bedoeld in het derde lid, komen de meerkosten hiervan voor rekening van de ambtenaar.

Artikel 14a

 • 1 De aspirant heeft aanspraak op vergoeding van kosten voor tijdelijke huisvesting, die gelijk is aan 90% van het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van € 385,01 per maand, indien:

  • a. naar het oordeel van het bevoegd gezag de aspirant niet dagelijks heen en weer kan reizen tussen de woning en de plaats waar een krachtens artikel 2c, eerste lid, van het Besluit algemene rechtspositie aangewezen politieopleiding wordt gevolgd; en

  • b. het bevoegd gezag geen voorziening voor verblijf in de omgeving van de plaats waar deze politieopleiding wordt gevolgd, aan de aspirant verstrekt.

 • 2 De aspirant, bedoeld in het eerste lid, heeft maximaal eenmaal per week aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten naar zijn oorspronkelijke woning. De tegemoetkoming is gelijk aan de kosten voor openbaar vervoer in de tweede vervoersklasse of, bij gebruik van eigen vervoer, € 0,18 per kilometer.

 • 3 Indien de aspirant een vervoersbewijs wenst op basis van eerste klasse of indien de aspirant een vervoersbewijs wenst welke ruimere mogelijkheden biedt dan bedoeld in het tweede lid, komen de meerkosten hiervan voor rekening van de aspirant.

 • 4 De vergoedingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden verstrekt op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 5 Het eerste tot en met vierde lid is van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar in opleiding.

Artikel 15. Declaraties

 • 1 De ambtenaar declareert de reis- en verblijfkosten op de voorgeschreven wijze onder overlegging van de vereiste bewijsstukken.

 • 2 Indien blijkt dat bij de ingediende reisdeclaratie is afgeweken van de regels in dit besluit, wordt de reisdeclaratie ambtshalve gewijzigd en wordt het bedrag waarop aanspraak kan worden gemaakt, bepaald naar die op de reisdeclaratie ambtshalve gewijzigde gegevens.

 • 3 Geen aanspraak op een vergoeding van reiskosten bestaat indien de declaratie van de in een kalendermaand gemaakte kosten niet binnen drie maanden na die kalendermaand bij het bevoegd gezag is ingediend, tenzij het overschrijden van de termijn niet aan de ambtenaar verwijtbaar is.

§ 2. Dienstreizen buitenland

Artikel 16. Dienstreis

Onder dienstreis wordt in deze paragraaf verstaan: een reis naar, in of uit het buitenland wanneer daartoe door het bevoegd gezag een opdracht is gegeven. In bijzondere gevallen kan een dergelijke opdracht ook achteraf worden gegeven.

Artikel 17. Vervoermiddelen

De ambtenaar maakt bij een dienstreis gebruik van één of meer van de volgende vervoermiddelen:

 • a. vliegtuig, boot of openbaar vervoer;

 • b. het door het bevoegd gezag ter beschikking gestelde vervoermiddel;

 • c. gehuurd vervoermiddel of taxi.

Artikel 18. Vliegtuig, boot of openbaar vervoer

 • 1 Bij gebruik van vliegtuig, boot en openbaar vervoer worden de reiskosten die in verband met de dienstreis noodzakelijkerwijs zijn gemaakt op basis van de overgelegde bewijsstukken vergoed.

 • 2 Bij gebruik van een vliegtuig, boot of openbaar vervoer mag als volgt worden gereisd:

  • a. een vliegreis binnen Europa: in economy class;

  • b. een vliegreis buiten Europa: in economy comfort class of daarmee vergelijkbare reisklasse, waartoe in ieder geval worden gerekend economy plus en premium economy;

  • c. bij gebruik van een boot of openbaar vervoer met vervoerklassen: de hoogste klasse.

 • 3 Indien het dienstbelang of de reisomstandigheden daartoe aanleiding geven, worden tevens als reiskosten vergoed:

  • a. toeslag voor bijzondere treinen;

  • b. plaatsreserveringskosten in treinen;

  • c. kosten voor het gebruik van een slaapwagen;

  • d. kosten voor slaapgelegenheid op een boot;

  • e. extra kosten voor bagage;

  • f. kosten van het vervoer van het station, de haven of het vliegveld van aankomst naar de plaats van bestemming op de heen- en terugreis;

  • g. kosten van luchthavenrechten;

  • h. kosten voor het verkrijgen van een voor de dienstreis noodzakelijk visum.

 • 4 Ingeval de economy comfort class of daarmee vergelijkbare vervoersklasse als bedoeld in het tweede lid, onder b, niet beschikbaar is, mag worden gereisd in de naast hogere vervoersklasse.

 • 5 In afwijking van het tweede lid, onder b, en het vierde lid, kan het bevoegd gezag met redenen omkleed toestemming verlenen om te reizen in de naast hogere vervoersklasse dan wel in business class.

Artikel 19. Het door het bevoegd gezag ter beschikking gestelde vervoermiddel

Indien het bevoegd gezag aan de ambtenaar een vervoermiddel ter beschikking stelt, maakt de ambtenaar van het desbetreffende vervoermiddel gebruik, tenzij dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. De werkelijk gemaakte kosten bij het gebruik van een ter beschikking gesteld vervoermiddel worden aan de ambtenaar vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

Artikel 20. Openbaar vervoer, gehuurd vervoermiddel of taxi

Indien het noodzakelijk is dat de ambtenaar tijdens de dienstreis gebruik maakt van openbaar vervoer, een gehuurd vervoermiddel of een taxi, worden de hieraan verbonden kosten aan de ambtenaar vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

Artikel 21. Bezoekreis

 • 1 Aan de ambtenaar kan bij een dienstreis van minimaal drie maanden toestemming worden verleend om met gebruik van openbaar vervoer, vliegtuig, boot of eigen vervoer, voor één of meer bezoeken van korte duur naar zijn woonplaats terug te keren.

 • 2 Aan de ambtenaar worden de reiskosten als volgt vergoed:

  • a. bij vliegtuig: economy class;

  • b. bij openbaar vervoer of een boot: de laagste vervoersklasse.

Artikel 22. Verblijfkosten

 • 1 De ambtenaar ontvangt een tegemoetkoming in de in verband met een dienstreis door hem gemaakte verblijfkosten voor maaltijd, logies en kleine uitgaven.

 • 2 Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt de tarieflijst, opgenomen in bijlage I bij dit besluit, voor de verschillende gebieden waar wordt gereisd.

 • 3 De tegemoetkoming in de verblijfkosten bestaat uit:

  • a. de urencomponent voor kleine uitgaven, ter grootte van 1,5% van het bedrag voor overige kosten opgenomen in de tarieflijst, voor ieder uur dat de dienstreis duurt;

  • b. de logiescomponent, voor gemaakte logieskosten, per overnachting tot maximaal het in de tarieflijst opgenomen bedrag, met dien verstande dat indien een bewijsstuk niet kan worden overlegd waaruit blijkt dat logieskosten zijn gemaakt, een bedrag wordt uitgekeerd van € 11,34 per overnachting tot een maximum van vier overnachtingen per dienstreis;

  • c. de ontbijtcomponent, ter grootte van 12% van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de tarieflijst voor iedere periode van 06.00 uur tot 08.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • d. de lunchcomponent ter grootte van 20% van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de tarieflijst voor iedere periode van 12.00 tot 14.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • e. de dinercomponent, ter grootte van 32% van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de tarieflijst voor iedere periode van 17.00 tot 20.00 uur die binnen de dienstreis valt.

 • 4 Indien een bewijsstuk van kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed, voor zover deze niet meer bedragen dan de som van de tegemoetkomingen, genoemd in het derde lid, onderdelen b en c.

Artikel 23. Nadere voorwaarden voor verblijfkosten

De ambtenaar ontvangt geen tegemoetkoming in verblijfkosten:

 • a. voor een reisgedeelte per vliegtuig voor zover het betreft vliegreizen in de businessklasse;

 • b. voor de periode dat een ambtenaar voor een bezoekreis als bedoeld in artikel 21 in zijn woonplaats verblijft.

Artikel 24. Vergoeding van overige reiskosten

 • 1 Indien door een medisch deskundige aan de ambtenaar vaccinatie of geneesmiddelen zijn voorgeschreven in verband met de dienstreis, worden de kosten daarvan aan de ambtenaar vergoed.

 • 2 Indien een ambtenaar aantoont dat hij tijdens een dienstreis als gevolg van ziekte of van een ongeval kosten heeft moeten maken, kan hiervoor door het bevoegd gezag een vergoeding worden toegekend voor zover de kosten ten laste van de ambtenaar blijven.

 • 3 Indien door het bevoegd gezag niet reeds daarin is voorzien, worden aan de ambtenaar vergoed de redelijkerwijs gemaakte kosten van een reisverzekering voor de duur van de dienstreis.

 • 4 Voor de kosten die voor rekening van de ambtenaar blijven in het geval de ambtenaar deze als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van voor de dienstreis meegenomen noodzakelijke bagage heeft moeten maken, kan een tegemoetkoming worden uitgekeerd tot maximaal € 2268,90 netto per dienstreis.

 • 5 Aan de ambtenaar die een dienstreis maakt van minimaal vier dagen, de reisdagen inbegrepen, worden de kosten vergoed van de noodzakelijk gemaakte kosten voor het wassen van de eigen kleding.

 • 6 De in verband met een dienstreis gemaakte kosten voor interlokale en internationale telefoongesprekken en voor gebruik van internet voor dienstdoeleinden worden op basis van overgelegde bewijsstukken vergoed. Indien geen bewijsstukken worden overgelegd, moet de ambtenaar aannemelijk maken dat hij die kosten heeft gemaakt.

 • 7 Indien klimatologische of andere bijzondere omstandigheden in een tijdens een dienstreis te bezoeken land daartoe aanleiding geven, kan aan de ambtenaar een vergoeding worden toegekend in de aangetoonde en noodzakelijk gemaakte kosten voor bijzondere kleding en uitrusting. De vergoeding bedraagt de helft van de noodzakelijk gemaakte kosten van aanschaf van bijzondere kleding en uitrusting. Per kalenderjaar bedraagt de vergoeding maximaal € 453,78, waarvan € 226,89 voor gebieden met tropische warmte en € 226,89 voor gebieden met polaire koude, waartoe in ieder geval de gebieden, genoemd in bijlage II bij dit besluit, worden gerekend.

Hoofdstuk IV. Verhuizen

Artikel 26. Algemene bepaling

 • 1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  • a. eigen huishouding voeren: het zelfstandig bewonen van woonruimte, voorzien van eigen meubilair en stoffering;

  • b. voor het eerst aangesteld: aangesteld bij het landelijk politiekorps, bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Politiewet 2012, bij de rijksrecherche, bedoeld in artikel 49, eerste lid, van de Politiewet 2012, of bij de Politieacademie, anders dan in geval van overgang binnen één maand:

   • 1. van de ene naar de andere hiervoor genoemde (politie)organisatie;

   • 2. van een andere overheidsdienst of een door het Rijk bekostigde onderwijsinstelling naar het landelijk politiekorps, bedoeld in artikel 25, eerste lid van de Politiewet 2012, de rijksrecherche of de Politieacademie.

 • 2 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder de echtgenote of echtgenoot mede verstaan: de geregistreerde partner of de levenspartner met wie de niet-gehuwde ambtenaar samenwoont – en met het oogmerk duurzaam samen te leven – een gemeenschappelijke huishouding voert op basis van een notarieel verleden samenlevingscontract bevattende de wederzijdse rechten en verplichtingen ter zake van die samenwoning en gemeenschappelijke huishouding.

Artikel 27. Tegemoetkoming in verhuiskosten en pensionkosten mét verhuisplicht

 • 1 De ambtenaar die in verband met een verplaatsing of aanstelling in opdracht van het bevoegde gezag is verhuisd en een woning in of nabij een reisafstand van 20 kilometer van zijn plaats van tewerkstelling heeft betrokken, wordt een tegemoetkoming in de verhuiskosten verleend overeenkomstig de artikelen 29 tot en met 31.

 • 2 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, die nog niet is verhuisd en die naar het oordeel van het bevoegd gezag niet dagelijks heen en weer kan reizen heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de pensionkosten voor verblijf in een pension in of nabij het werkgebied, tenzij van overheidswege al dan niet tegen betaling in huisvesting wordt voorzien. De tegemoetkoming bedraagt voor de ambtenaar die gewoonlijk met gezinsleden samenwoont 90% en voor de overige ambtenaren 60% van de betaalde pensionkosten, voor zover deze kosten redelijk zijn.

 • 3 De ambtenaar, bedoeld in het tweede lid, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten voor maximaal eenmaal per week af te leggen gezinsbezoek of voor het reizen naar de woning van de ambtenaar. De tegemoetkoming is gelijk aan de kosten voor openbaar vervoer in de tweede vervoersklasse of, bij gebruik van eigen motorvoertuig € 0,18 per kilometer.

 • 4 Geen tegemoetkoming in verhuiskosten wordt verleend, indien de verhuizing niet heeft plaatsgevonden binnen twee jaren nadat de verplichting tot verhuizen is opgelegd dan wel na de datum van het ontslag, het overlijden of de verplaatsing.

Artikel 28. Tegemoetkoming in (verhuis)kosten zonder verhuisplicht

 • 1 De ambtenaar die zich met een verhuizing, zonder dat daartoe opdracht is gegeven door het bevoegd gezag, heeft gevestigd binnen een reisafstand van 20 kilometer van zijn plaats van tewerkstelling wordt een tegemoetkoming in de verhuiskosten verleend overeenkomstig de artikelen 29 tot en met 31, indien de reisafstand tussen de oude woning en de plaats van tewerkstelling ten minste 50 kilometer bedraagt.

 • 2 De ambtenaar dient de hem op grond van het eerste lid toegekende tegemoetkoming in verhuiskosten terug te betalen, indien binnen drie jaren na de verhuizing één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

  • a. aan hem wordt ontslag op aanvraag verleend, anders dan ontslag waarna binnen één maand wordt overgegaan naar een landelijke of regionale eenheid, rijksrecherche of naar de Politieacademie, tenzij de ambtenaar als gevolg van die overgang opnieuw moet verhuizen met aanspraak op tegemoetkoming in de verhuiskosten;

  • b. aan hem wordt ontslag verleend op grond van aan hem te wijten feiten of omstandigheden;

  • c. hij verhuist opnieuw, waarbij de afstand tussen zijn woning en zijn plaats van tewerkstelling met meer dan vijf kilometer toeneemt.

 • 3 Indien op grond van het tweede lid een terugbetalingsverplichting bestaat, wordt de hoogte van het terug te betalen bedrag berekend als volgt:

  • a. in het eerste jaar na de verhuizing 100% van de tegemoetkoming;

  • b. in het tweede jaar na de verhuizing 50% van de tegemoetkoming;

  • c. in het derde jaar na de verhuizing 25% van de tegemoetkoming.

 • 4 De tegemoetkoming op grond van dit artikel wordt slechts toegekend, indien de ambtenaar schriftelijk heeft verklaard dat een verplichting tot terugbetalen hem bekend is.

Artikel 29. Tegemoetkoming bij verhuizing binnen Nederland

 • 1 De tegemoetkoming in verhuiskosten, voor een verhuizing binnen Nederland, bestaat uit een bedrag voor:

  • a. de kosten van transport van de bagage en van de inboedel van de ambtenaar en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning;

  • b. de kosten van het in- en uitpakken van de gehele inboedel evenals de kosten van demontage en montage van het meubilair;

  • c. de noodzakelijk te maken dubbele woonkosten tot maximaal € 600,00 per maand voor een periode van maximaal vier maanden en uitgaande van de kosten van de oude woning;

  • d. alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten.

 • 2 Voor het vaststellen van de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, geldt:

  • a. het bedrag wordt gesteld op 3% van de berekeningsbasis, bedoeld in artikel 30, voor ieder woon- of slaapvertrek tot een maximum van vier vertrekken die de oude woning telt;

  • b. de tegemoetkoming bedraagt maximaal € 5.445,00.

 • 3 Geen aanspraak op een tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, bestaat indien de ambtenaar geen eigen huishouding voert.

 • 4 Voor de ambtenaar die geen eigen huishouding voert en indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan door het bevoegd gezag voor deze kosten niettemin een tegemoetkoming worden toegekend van 3% van de berekeningsbasis, als bedoeld in artikel 30.

 • 5 Indien aan de ambtenaar door het bevoegd gezag is medegedeeld dat de verplaatsing maximaal twee jaren zal duren, bestaat slechts aanspraak op vergoeding van transportkosten van de bagage. Voorts kan het bevoegd gezag, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, een tegemoetkoming als bedoeld in eerste lid, onderdeel d, toekennen van 3% van de berekeningsbasis als bedoeld in artikel 30.

Artikel 30. Berekeningsbasis en berekeningstijdstip

 • 1 De berekeningsbasis voor de tegemoetkoming in de verhuiskosten, bedoeld in artikel 29, is het twaalfvoud van de bezoldiging in de zin van het Besluit bezoldiging politie die de ambtenaar geniet op het berekeningstijdstip, vermeerderd met de aanspraak op de vakantie-uitkering, bedoeld in artikel 23 van het Besluit bezoldiging politie, en de eindejaarsuitkering, bedoeld in artikel 25b van het Besluit bezoldiging politie. Indien er sprake is van gehele of gedeeltelijke werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan wel prepensionering of levensloopverlof geldt de bezoldiging zoals die zou zijn genoten indien er geen sprake was geweest van gehele of gedeeltelijke werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan wel prepensionering of levensloopverlof.

 • 2 Het berekeningstijdstip voor de tegemoetkoming in de verhuiskosten is de datum waarop de ambtenaar verhuist óf, als de ambtenaar is verhuisd vóór de datum dat de functie feitelijk wordt vervuld, de datum van ingang van de functievervulling óf bij het overlijden dan wel ontslag van de ambtenaar de datum waarop laatstelijk bezoldiging werd genoten.

 • 3 Voor de toepassing van de in het eerste lid bedoelde berekeningsbasis wordt, indien de ambtenaar een toelage geniet als bedoeld in de artikelen 14, 15 of 18 van het Besluit bezoldiging politie dit bezoldigingsdeel vastgesteld op het bedrag dat de ambtenaar gedurende de drie kalendermaanden voorafgaande aan het berekeningstijdstip gemiddeld per maand aan deze toelagen heeft genoten.

 • 4 Indien de ambtenaar en zijn echtgenoot of echtgenote beiden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten, wordt aan beide echtgenoten een evenredig deel van de tegemoetkoming toegekend, berekend over het gemiddelde van de gezamenlijke berekeningsgrondslag.

 • 5 De tegemoetkoming in de verhuiskosten op grond van dit besluit, wordt voor de ambtenaar die voor het eerst is aangesteld, verminderd met 50%.

Artikel 31. Procedure

 • 1 De aanvraag voor tegemoetkoming in de verhuiskosten dient vóór de datum van verhuizing bij het bevoegd gezag te zijn ingediend.

 • 2 De ambtenaar die het transport van zijn inboedel door een verhuizer laat verzorgen, laat het transport uitvoeren op de voor het bevoegd gezag minst kostbare wijze.

 • 3 Het bevoegd gezag kan in afwijking van het tweede lid één verhuizer aanwijzen.

 • 4 De ambtenaar die het transport van zijn inboedel in eigen beheer uitvoert, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in huur- en brandstofkosten van een bestel- of vrachtauto.

 • 5 Indien het transport van zijn inboedel in eigen beheer anders dan op de wijze, bedoeld in het vierde lid, plaatsvindt, bestaat er aanspraak op een vergoeding van € 0,18 per kilometer, met dien verstande dat niet meer dan twee ritten van en naar de nieuwe woning worden vergoed.

 • 6 De ambtenaar declareert de op grond van het vierde en vijfde lid gemaakte huurkosten van een auto, vergezeld van de rekening van het verhuurbedrijf, binnen zes maanden bij het bevoegd gezag.

 • 7 De ambtenaar declareert de kosten van verhuizing en, indien van toepassing, de kosten van dubbele woonlasten zo spoedig mogelijk doch maximaal zes maanden na de verhuizing onder overlegging van de desbetreffende rekeningen en opgevraagde offertes.

Artikel 31a. Tijdelijke tegemoetkoming dubbele woonlasten politiechef

 • 1 In aanvulling op artikelen 29 tot en met 31, omvat de verhuiskostenvergoeding in geval van dubbele woonlasten voor een politiechef van een regionale eenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Politiewet 2012, welke tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2014 een verzoek daartoe indient, een tegemoetkoming in de kosten voor de duur van ten hoogste twee jaar. Indien de politiechef voordat hij aanspraak maakt op deze tegemoetkoming, gebruik heeft gemaakt van de vergoeding van pensionkosten, bedoeld in artikel 27, tweede lid, wordt de periode waarin daarvan gebruik is gemaakt, in mindering gebracht op de in de eerste zin genoemde maximale duur. Deze periode wordt eerst in mindering gebracht op het eerste jaar, bedoeld in het tweede lid. Tevens vervalt het recht op de vergoeding voor pensionkosten.

 • 2 De tegemoetkoming bestaat uit het bedrag van de daadwerkelijk gemaakte kosten van de huisvesting en bedraagt het eerste jaar ten hoogste 18% en het tweede jaar ten hoogste 15% van de bezoldiging met een maximum van € 1.552,79 per maand.

 • 3 Onder de daadwerkelijk gemaakte kosten van de huisvesting, bedoeld in het tweede lid, worden verstaan:

  • a. het bedrag van de huur van de (tijdelijke) woning in het werkgebied van de regionale eenheid waar de politiechef is aangesteld, vermeerderd met de kosten voor elektriciteit, gas en water; of

  • b. de rente van schulden ter verwerving van de woning in het werkgebied van de regionale eenheid waar de politiechef is aangesteld, vermeerderd met de kosten voor elektriciteit, gas en water.

 • 4 De tegemoetkoming gaat in op de eerste dag van de maand na de benoeming waarop de dubbele woonlasten ontstaan, maar niet eerder dan op de eerste dag van de maand waarop de tegemoetkoming wordt aangevraagd, en eindigt met ingang van de eerste dag van de maand waarin de woning waar de politiechef tot zijn aanstelling woonde, is verkocht, of na afloop van de in het eerste lid bedoelde maximale duur. De datum van verkoop wordt bepaald op de dag dat de akte betreffende de overdracht van de woning bij de notaris is gepasseerd.

 • 5 De tegemoetkoming wordt slechts verleend indien:

  • a. de politiechef in het werkgebied van de regionale eenheid binnen een jaar na zijn aanstelling een woning huurt of koopt; en

  • b. de woning waar de politiechef tot zijn aanstelling woonde kenbaar in de verkoop staat en de rente van de schulden ter verwerving van die woning drukt op het huishouden van de politiechef.

 • 6 De eventuele verschuldigde loon- en inkomstenbelasting over de tegemoetkoming worden door de regionale eenheid aan de politiechef vergoed.

Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 35. Mogelijkheid tot het vaststellen van nadere regels

Onze Minister kan in afwijking van dit besluit nadere regels vaststellen ten aanzien van een door hem aan te wijzen groep van ambtenaren, indien de afwijking strekt tot het vermijden van onbillijkheden van overwegende aard welke uit de toepassing van deze regels zouden voortkomen.

Artikel 36. Routeplanner

 • 1 Voor het vaststellen van alle reisafstanden in dit besluit, wordt gebruik gemaakt van een door Onze Minister aangewezen routeplanner.

 • 2 De routeplanner wordt met inachtneming van de volgende bepalingen gebruikt:

  • a. de snelste route van de routeplanner bepalend is;

  • b. de afstand wordt gemeten met behulp van de postcodes en bestemmingsnummers van het begin- en eindpunt van één van de trajecten als bedoeld in dit besluit;

  • c. de route niet leidt over zandwegen, karrensporen of keienpaden tenzij dit onvermijdelijk is;

  • d. het naleven van verkeersregels staat voorop bij het bepalen van de snelste route;

  • e. de tijd dat de ambtenaar verblijft op een veer wordt meegerekend bij het bepalen van de snelste route;

  • f. indien bij het verschijnen van een nieuwe versie van de routeplanner, de route een gewijzigde reisafstand geeft, is die reisafstand bepalend voor de aanspraak.

Artikel 37. Constatering van onbillijkheden

Het bevoegd gezag kan besluiten om in individuele gevallen af te wijken van het gestelde in dit besluit, indien de afwijking strekt tot het vermijden van onbillijkheden van overwegende aard welke uit de toepassing van deze regels zouden voortkomen.

Artikel 38

 • 1 De bedragen, genoemd in de artikelen 13, tweede lid, 14, eerste lid, en 14a, eerste lid, worden per 1 januari van elk kalenderjaar bij ministeriële regeling gewijzigd, overeenkomstig de geschoonde consumentenprijsindex voor restaurants en accommodaties, vastgesteld door het Centraal bureau voor de statistiek.

 • 2 De bijlage, bedoeld in artikel 22, tweede lid, wordt per 1 april en 1 oktober van elk kalenderjaar bij ministeriële regeling gewijzigd, overeenkomstig de Schedules of Daily Subsistence Allowance Rates van de Verenigde Naties van 1 januari respectievelijk 1 juli van dat kalenderjaar.

Artikel 41. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juni 2008

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage I. behorende bij artikel 22, tweede lid, van het Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie

Land- of gebiedsdeel

Maximumbedrag logieskosten in euro

Bedrag overige kosten in euro

Afghanistan

   

Kabul

185

76

Overige

62

25

Albanië

   

Tirana

105

43

Overige

126

42

Algerije

   

Algiers

312

123

Overige

257

91

Amerikaans-Samoa

   

Alle steden

134

79

Angola

   

Luanda

352

126

Overige

162

71

Anguilla

   

Alle steden

264

137

Antigua en Barbuda

   

Alle steden

192

128

Argentinië

   

Buenos Aires

161

70

Overige

160

66

Armenië

   

Yerevan

89

57

Overige

71

42

Aruba

   

Alle steden

230

124

Australië

   

Canberra, Melbourne en Sydney

184

123

Overige

124

82

Azerbeidzjan

   

Bakoe

159

86

Overige

85

49

Bahama’s

   

Alle steden

248

152

Bahrein

   

Manama

208

133

Bangladesh

   

Dhaka

203

101

Overige

123

38

Barbados

   

Alle steden

232

182

Belarus

   

Minsk

110

86

Overige

107

52

België

   

Alle steden

177

123

Belize

   

Belize-Stad

118

72

Overige

308

124

Benin

   

Cotonou

145

89

Overige

97

42

Bermuda

   

Alle steden

339

121

Bhutan

   

Thimphu

203

147

Overige

93

45

Bolivia

   

La Paz

94

53

Overige

82

47

Bonaire

   

Alle steden

160

98

Bosnië en Herzegovina

   

Sarajevo

76

73

Banja Luka

56

42

Mostar

48

58

Travnik

66

35

Overige

48

39

Botswana

   

Gaborone

181

71

Overige

156

59

Brazilië

   

Brasilia

112

61

Campinas

95

53

Curitiba

84

48

Fortaleza

79

46

Palmas

85

40

Porto Allegre

89

54

Recife

82

52

Rio De Janeiro

119

64

Sao Paulo

107

53

Overige

68

46

Brunei

   

Alle steden

108

51

Bulgarije

   

Sofia

118

58

Burgas, Plovdiv, Stara Zagora en Varna

52

36

Overige

33

29

Burkina Faso

   

Ouagadougou

209

134

Overige

56

51

Burundi

   

Bujumbura

135

86

Overige

115

44

Cambodja

   

Phnom-Penh

180

85

Overige

228

58

Canada

   

Ottawa

172

119

Calgary

152

97

Halifax

123

109

Montreal

153

98

Toronto

190

107

Vancouver

192

113

Overige

119

89

Canarische Eilanden

   

Alle steden

94

63

Centraal-Afrikaanse Republiek

   

Bangui

152

124

Overige

49

40

Chili

   

Santiago

173

115

Overige

114

76

China

   

Peking

117

88

Changsha

85

64

Chengdu

115

80

Dalian

90

86

Fuzhou

109

89

Guangzhou

110

86

Haikou

120

98

Hangzhou

115

77

Jinan

84

69

Kunming

129

76

Lhasa

125

71

Nanjing

74

70

Nanning

100

61

Quingdao

119

67

Sanya

99

77

Shanghai

135

79

Shenyang

93

79

Shenzhen

126

71

Suzhou

97

67

Tianjin

88

78

Wu Han

85

66

Xi’An

103

77

Xiamen

82

79

Overige

71

56

China, Hong Kong

   

Hong Kong

210

123

China, Macau

   

Macau

138

78

Colombia

   

Bogotá

106

29

Overige

102

27

Comoren

   

Moroni

112

84

Overige

64

54

Congo-Brazaville

   

Brazzaville

257

139

Overige

256

90

Congo-Kinshasa

   

Kinshasa

234

132

Overige

137

62

Cookeilanden

   

Rarotonga

177

104

Overige

128

96

Costa Rica

   

San José

108

81

Overige

122

64

Cuba

   

Havana

179

64

Overige

116

52

Curaçao

   

Alle steden

172

115

Cyprus

   

Nicosia

86

76

Overige

105

62

Denemarken

   

Alle steden

157

177

Djibouti

   

Djibouti

246

111

Overige

60

46

Dominica

   

Alle steden

184

122

Dominicaanse Republiek

   

Santo Domingo

136

95

Overige

205

49

Duitsland

   

Berlijn

135

129

Bonn

124

105

Hamburg

166

102

München

162

104

Overige

107

87

Ecuador

   

Quito

341

162

Overige

307

87

Egypte

   

Caïro

149

99

Overige

143

74

El Salvador

   

San Salvador

141

83

Overige

59

52

Equatoriaal-Guinea

   

Malabo

335

103

Overige

160

47

Eritrea

   

Asmara

69

140

Overige

57

108

Estland

   

Tallinn

112

111

Overige

99

99

Ethiopië

   

Addis Abeba

300

148

Overige

159

42

Fiji

   

Suva

318

131

Overige

244

84

Filipijnen

   

Manila

383

105

Overige

155

42

Finland

   

Helsinki

160

116

Overige

131

111

Frankrijk

   

Parijs

170

144

Overige

147

111

Gabon

   

Libreville

414

179

Overige

201

68

Gambia

   

Banjul

149

68

Overige

33

24

Georgië

   

Tbilisi

193

91

Batumi

143

71

Kobuleti

130

62

Overige

99

58

Ghana

   

Accra

289

137

Overige

272

112

Gibraltar

   

Alle steden

266

91

Grenada

   

Alle steden

242

142

Griekenland

   

Athene

133

96

Thessaloniki

78

57

Overige

78

50

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)

   

Londen

231

114

Overige

187

115

Guam

   

Alle steden

233

110

Guatemala

   

Guatemala-Stad

157

104

Overige

181

73

Guinee

   

Conakry

229

153

Overige

56

63

Guinee-Bissau

   

Bissau

171

77

Overige

72

34

Guyana

   

Georgetown

224

97

Overige

81

51

Haïti

   

Port-au-Prince

189

75

Overige

124

45

Honduras

   

Tegucigalpa

116

68

Copán

100

54

La Ceiba

71

51

Roatan

129

79

San Pedro Sula

104

64

Overige

55

35

Hongarije

   

Boedapest

173

86

Balaton

121

50

Visegrad

96

57

Overige

84

33

Ierland

   

Alle steden

150

100

IJsland

   

Alle steden

249

134

India

   

New Delhi

186

96

Agra

101

55

Bangalore

176

80

Bhopal

96

50

Calcutta

127

68

Chennai

118

61

Goa

150

62

Hyderabad

133

63

Jaipur

110

57

Lucknow

87

58

Mumbai

205

115

Pune

104

49

Srinagar

222

83

Udaipur

122

58

Overige

92

43

Indonesië

   

Jakarta

208

94

Ambon

66

35

Balik Papan

69

41

Bandung

97

62

Bogor

104

54

Denpasar

246

97

Jayapura

77

38

Makassar

67

57

Medan

67

48

Menado

57

46

Nusa Dua

194

140

Padang

108

30

Palangkaraya

98

42

Senggigi

124

73

Surabaya

163

67

Yogyakarta

79

39

Overige

56

33

Irak

   

Bagdad

264

136

Overige

218

84

Iran

   

Tehran

177

73

Overige

140

49

Israël

   

Tel Aviv

226

117

Eilat

192

79

Haifa

181

102

Herzliya

156

71

Jerusalem

156

96

Tiberias

180

58

Overige

149

88

Italië

   

Rome

134

139

Bologna

113

100

Florence

129

82

Milaan

121

107

Napels

154

90

Palermo

145

113

Trieste

86

124

Turijn

123

96

Venetië

185

123

Overige

62

76

Ivoorkust

   

Abidjan

270

146

Overige

144

83

Jamaica

   

Kingston

154

107

Overige

189

106

Japan

   

Tokyo

393

148

Fukuoka

125

91

Kobe

108

78

Kyoto

132

96

Nagoya

118

85

Osaka

96

82

Yokohama

125

129

Overige

83

73

Jemen

   

Sanaa

172

89

Overige

92

54

Jordanië

   

Amman

199

163

Overige

156

66

Kaaimaneilanden

   

Alle steden

276

76

Kaapverdië

   

Praia

81

81

Overige

139

75

Kameroen

   

Yaounde

170

133

Overige

91

58

Kazachstan

   

Astana

358

155

Aktau

194

73

Aktobe

70

51

Almaty

253

95

Atyrau

251

94

Schuchinsk-Burabay

114

73

Shymkent

207

67

Ust-Kamenogorsk

63

51

Overige

50

50

Kenia

   

Nairobi

251

109

Overige

143

50

Kirgistan

   

Bishkek

315

92

Overige

103

30

Kiribati

   

Kiritimati (Christmaseiland)

81

30

Overige

85

47

Koeweit

   

Koeweit-Stad

279

193

Kroatië

   

Zagreb

137

131

Brijuni

119

73

Dubrovnik

137

81

Opatija

109

73

Split

134

72

Zadar

132

71

Overige

78

46

Laos

   

Vientiane

119

64

Overige

168

45

Lesotho

   

Maseru

187

74

Overige

205

43

Letland

   

Riga

100

61

Overige

84

69

Libanon

   

Beiroet

276

137

Overige

162

90

Liberia

   

Monrovia

170

92

Overige

53

30

Libië

   

Tripoli

219

82

Overige

99

58

Litouwen

   

Vilnius

117

72

Overige

79

48

Luxemburg

   

Alle steden

166

102

Maagdeneilanden (Amerikaanse)

   

Alle steden

342

135

Maagdeneilanden (Britse)

   

Alle steden

215

121

Macedonië

   

Skopje

88

61

Mavrovo

41

34

Ohrid

43

49

Overige

31

23

Madagascar

   

Antananarivo

342

84

Overige

195

41

Malawi

   

Lilongwe

120

47

Overige

181

51

Malediven

   

Malé

301

130

Overige

355

136

Maleisië

   

Kuala Lumpur

98

83

Overige

108

54

Mali

   

Bamako

134

109

Overige

48

61

Malta

   

Alle steden

167

103

Marokko

   

Rabat

193

140

Overige

297

94

Marshall Eilanden

   

Majuro

115

54

Overige

112

82

Mauritanië

   

Nouakchott

135

79

Overige

74

49

Mauritius

   

Port Louis

124

73

Overige

76

46

Mexico

   

Mexico-Stad

214

93

Overige

188

74

Micronesië

   

Truk

102

87

Overige

142

57

Moldavië

   

Chisinau

123

61

Overige

55

27

Monaco

   

Alle steden

200

91

Mongolië

   

Ulaanbaatar

115

57

Overige

29

45

Montenegro

   

Podgorica

84

46

Bar, Becici, Budva, Kotor, Milocer, Petrovac, Tivat, Herceg Novi, Ulcinj

86

39

Kolasin

63

39

Overige

53

27

Montserrat

   

Alle steden

110

94

Mozambique

   

Maputo

158

101

Overige

221

98

Myanmar

   

Yangon

151

68

Overige

255

50

Namibië

   

Windhoek

345

84

Overige

198

51

Nauru

   

Alle steden

113

72

Nepal

   

Kathmandu

173

102

Overige

94

30

Nicaragua

   

Managua

117

66

Overige

95

49

Nieuw-Caledonië

   

Alle steden

128

85

Nieuw-Zeeland

   

Auckland en Wellington

166

115

Overige

143

112

Niger

   

Niamey

160

103

Overige

62

72

Nigeria

   

Abuja

233

96

Overige

274

45

Niue

   

Alle steden

115

102

Noord-Korea

   

Pyongyang

97

60

Overige

67

48

Noorwegen

   

Alle steden

122

132

Oeganda

   

Kampala

352

126

Overige

234

60

Oekraïne

   

Kiev

186

109

Overige

96

54

Oezbekistan

   

Tasjkent

108

81

Overige

83

34

Oman

   

Muscat

152

97

Overige

149

77

Oostenrijk

   

Alle steden

110

134

Oost-Timor

   

Dili

117

85

Overige

65

38

Pakistan

   

Islamabad

256

87

Overige

186

52

Palau

   

Alle steden

169

92

Panama

   

Panamá

126

91

Overige

201

70

Papoea-Nieuw-Guinea

   

Port Moresby

221

96

Overige

185

54

Paraguay

   

Asunción

114

79

Overige

102

51

Peru

   

Lima

144

71

Overige

109

53

Polen

   

Warsaw

162

95

Overige

110

65

Portugal

   

Lissabon

197

116

Overige

149

91

Puerto Rico

   

Alle steden

265

115

Qatar

   

Doha

241

130

Roemenië

   

Boekarest

144

71

Brasov, Constanta, Mamaia en Timisoara

108

64

Cluj en Sibiu

85

57

Overige

73

53

Rusland

   

Moskou

233

92

Irkoetsk

82

31

Kazan

71

35

Norilsk

137

59

Novosibirsk

110

50

Rostov

193

66

Sakha

92

40

Sochi

132

50

St. Petersburg

226

73

Syktyvkar

75

46

Vladivostok

155

70

Overige

65

35

Rwanda

   

Kigali

277

109

Overige

263

60

Saba

   

Alle steden

160

98

Salomons Eilanden

   

Honiara

298

135

Overige

106

67

Samoa

   

Apia, Upolu

160

69

Overige

204

60

Sao Tomé en Principe

   

Sao Tomé

136

80

Overige

284

52

Saoedi-Arabië

   

Riyad

204

136

Overige

242

146

Senegal

   

Dakar

200

123

Overige

180

66

Servië

   

Belgrado

100

61

Overige

76

47

Seychellen

   

Victoria

153

116

Overige

136

125

Sierra Leone

   

Freetown

176

112

Overige

49

41

Singapore

   

Alle steden

223

126

Sint Eustatius

   

Alle steden

160

98

Sint Maarten

   

Alle steden

160

98

Slovenië

   

Alle steden

140

86

Slowakije

   

Bratislava

126

87

Overige

84

59

Soedan

   

Khartoum

91

56

Overige

137

58

Somalië

   

Mogadishu

111

68

Overige

215

60

Spanje

   

Madrid

139

97

Barcelona

136

87

Overige

102

74

Sri Lanka

   

Colombo

148

64

Overige

146

35

St. Lucia

   

Alle steden

151

138

St. Vincent / Grenada

   

Alle steden

139

109

St.Kitts / Nevis

   

Alle steden

253

155

Suriname

   

Paramaribo

107

48

Overige

59

28

Swaziland

   

Mbabane

101

48

Overige

161

45

Syrië

   

Damascus

164

81

Overige

112

39

Tadzjikistan

   

Dushanbe

104

49

Overige

99

24

Tanzania

   

Dar es Salaam

193

87

Overige

227

50

Thailand

   

Bangkok

120

68

Overige

155

52

Togo

   

Lomé

194

92

Overige

46

28

Tokelau Eilanden

   

Alle steden

54

29

Tonga

   

Nuku’Alofa

139

63

Overige

72

29

Trinidad en Tobago

   

Trinidad

165

114

Overige

165

113

Tsjaad

   

Ndjamena

101

59

Overige

163

59

Tsjechië

   

Praag

150

81

Brno

138

52

Cesky Krumlov

144

57

Karlovy Vary

139

78

Olomouc

62

27

Ostrava

86

49

Overige

46

23

Tunesië

   

Tunis

77

47

Overige

58

39

Turkije

   

Ankara

90

63

Adana

104

64

Afyon

64

48

Antalya

95

66

Bolu

110

65

Bursa, Erzurum en Trabzon

75

56

Diyarbakir

63

58

Gaziantep

65

53

Istanbul

132

78

Izmir

118

82

Kars

78

50

Konya

69

68

Urfa

63

58

Overige

53

45

Turkmenistan

   

Asjchabad

117

104

Overige

70

40

Turks- en Caicos Eilanden

   

Grand Turk

227

117

Overige

349

130

Tuvalu

   

Alle steden

147

47

Uruguay

   

Montevideo

111

81

Colonia

130

90

Punta Del Este

325

100

Salto

138

81

Overige

81

69

Vanuatu

   

Port Villa

194

124

Overige

183

71

Venezuela

   

Caracas

96

36

Overige

104

23

Verenigde Arabische Emiraten

   

Abu Dhabi

222

110

Overige

215

114

Verenigde Staten van Amerika

   

Washington D.C.

206

127

Boston

255

96

Chicago

249

85

Honolulu

255

82

Los Angeles

240

86

Miami

231

79

New York

346

124

Philadelphia

219

86

San Francisco

250

94

Overige

177

73

Vietnam

   

Hanoi

91

58

Overige

85

41

Westbank en Gazastrook

   

Jericho

136

67

Gazastrook

98

68

Overige

125

77

Westelijke Sahara

   

Laayoune

48

54

Zambia

   

Lusaka

293

85

Overige

241

55

Zimbabwe

   

Harare

115

74

Overige

199

67

Zuid-Afrika

   

Pretoria

120

47

Bloemfontein

100

61

Kaapstad

141

70

Durban

135

67

East London

151

68

Johannesburg

192

87

Johannesburg-Sandton

346

106

Magaliesburg/Muldersdrift

160

54

Musina

68

71

Polokwane

83

49

Sun City

216

59

Overige

65

38

Zuid-Korea

   

Seoul

191

183

Overige

200

100

Zuid-Soedan

   

Juba

167

66

Overige

184

50

Zweden

   

Stockholm

240

124

Overige

177

100

Zwitserland

   

Alle steden

224

132

Bijlage II. behorende bij het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie

Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte

I Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte

Canada: Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

China: Peking

Finland: Helsinki

Groenland: Nuuk

IJsland: Reykjavik

Korea, Republiek (Zuid-Korea): Seoel

Noord- en Zuidpool

Noorwegen: Oslo

Oekraïne: Kiew

Polen: Warschau

Russische Federatie: Moskou, St. Petersburg

Verenigd Koninkrijk: Falklandeilanden

Verenigde Staten: Chicago

Zweden: Stockholm

II Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar

Angola: Luanda

Aruba: Oranjestad

Bahama's: Nassau

Bangladesh: Chittagong, Dakha

Barbados: Bridgetown

Belize: Belmopan

Benin: Cotonou

Bolivia: Santa Cruz

Brazilië: Rio de Janeiro, Sao Paulo

Burkina Faso: Ouagadougou

Burundi: Bujumbura

Cambodja: Phnom Penh

Colombia: Barranquilla

Costa Rica: San José

Cuba: Havanna

Djibouti: Djibouti

Dominicaanse Republiek: Santo Domingo

El Salvador: San Salvador

Equador: Guayaquil

Filipijnen: Manila

Frans Guyana: Cayenne

Gabon: Libreville

Ghana: Accra

Guatemala: de stad Guatemala

Guyana: Georgetown

Haïti: Port-au-Prince

Honduras: Tegucigalpa

Hongkong: Hongkong

India: Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum

Indonesië: Jakarta

Irak: Bagdad

Ivoorkust: Abidjan

Jamaica: Kingston

Kameroen: Douala, Yaoundé

Kenia: Mombasa, Nairobi

Koeweit: Koeweit

Laos: Vientiane

Liberia: Monrovia

Madagascar: Antanarivo

Maleisië: Borneo, Kuala Lumpur, Malakka

Mali: Bamako

Martinique: Fort-de-France

Mexico: Acapulco

Mozambique: Maputo

Myanmar (Burma): Rangoon

Nederlandse Antillen: Willemstad

Nicaragua: Managua

Nigeria: Lagos

Oeganda: Kampala

Oman: Muscat

Pakistan: Karachi

Panama: Panamá

Paraquay: Asunción

Puerto Rico: San Juan

Saudi Arabië: Djedda, Ar Riaad (Riyadh)

Senegal: Dakar

Sierra Leone: Freetown

Singapore: Singapore

Somalië: Mogadishu

Sri Lanka: Colombo

Sudan: Khartoem

Suriname: Paramaribo

Tanzania: Dar es Salaam

Thailand: Bangkok

Trinidad: Piarco, Port of Spain

Venezuela: Caracas

Verenigde Arabische Emiraten: Abu Dhabi, Dubai

Verenigde Staten: Hawaii, Miami

Viëtnam: Ho Chi Minhstad

Zaïre: Kinshasa

Zambia: Lusaka

III Gebieden met tropische warmte in de maanden mei tot en met september

Algerije: Algiers

Egypte: Cairo

Libanon: Beiroet

Libië: Tripoli

Tunesië: Tunis

IV Gebieden met tropische warmte in de maanden september tot en met maart

Argentinië: Buenos Aires

Peru: Lima

Uruguay: Montevideo

Zuid Afrika: Kaapstad

Terug naar begin van de pagina