Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008

Geldend van 01-12-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende nadere regels ten aanzien van de gegevensverstrekking uit het kentekenregister (Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008)

Artikel 1. Aanwijzing overheidsorganen

De volgende instanties worden aangewezen als overheidsorgaan als bedoeld in artikel 41a, tweede lid, van de wet, voor zover zij niet reeds bestuursorganen zijn in de zin van artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht:

Artikel 2. Verstrekking aan beroepsbeoefenaren

 • 1 Als categorieën van beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, van het Kentekenreglement aan welke gevoelige gegevens uit het kentekenregister kunnen worden verstrekt, met uitzondering van gegevens omtrent de aangifte van diefstal of verduistering van een voertuig, worden aangewezen:

  • a. verzekeringsmaatschappijen waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 2:27 van de Wet op het financieel toezicht is verleend en door hen aangewezen gevolmachtigden waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 2:92 van diezelfde wet is verleend, voor zover het hun bedrijfsuitoefening ten aanzien van de verzekeringen van motorrijtuigen en aanhangwagens betreft,

  • b. advocatuur,

  • c. gerechtsdeurwaarders, en

  • d. producenten of importeurs van motorrijtuigen of aanhangwagens of van onderdelen en uitrustingstukken van deze motorrijtuigen en aanhangwagens met een ‘e-’, ‘E-’ of ‘NL-’goedkeurmerk.

 • 2 De verstrekking van de in het eerste lid bedoelde gegevens geschiedt, onverminderd het derde lid, slechts voor de volgende doeleinden:

  • a. wat betreft verzekeringsmaatschappijen en de door hen aangewezen gevolmachtigden: ten behoeve van schade-afwikkeling,

  • b. wat betreft de advocatuur: ten behoeve van eigendomsgeschillen omtrent motorrijtuigen of aanhangwagens alsmede gerechtelijke procedures en de voorbereiding daarvan,

  • c. wat betreft gerechtsdeurwaarders: ten behoeve van de voorbereiding van dagvaardingen in civielrechtelijke procedures waarbij motorrijtuigen zijn betrokken en waarin sprake is van wegrijden zonder te betalen na het tanken van motorbrandstof, zulks overeenkomstig een door of namens de tankstationbranche vast te stellen en door de Minister van Verkeer en Waterstaat goed te keuren protocol,

  • d. wat betreft producenten en importeurs van motorrijtuigen: ten behoeve van de uitvoering van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, en

  • e. wat betreft fabrikanten en importeurs van in Nederland geregistreerde motorrijtuigen of aanhangwagens of van onderdelen en uitrustingstukken van deze motorrijtuigen en aanhangwagens met een ‘e-’, ‘E-’ of ‘NL-’goedkeurmerk: ten behoeve van het terugroepen van motorrijtuigen of aanhangwagens ingeval zich, naar het oordeel van deze partijen en de Dienst Wegverkeer, een gevaar voor de gezondheid van de mens of de veiligheid van de mens of zaken voordoet of voor kan doen en met de uitvoering van een terugroepactie niet gewacht kan worden tot regulier onderhoud.

 • 3 Aan de beroepsbeoefenaren bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, kunnen de gegevens opgenomen in bijlage I bij deze regeling worden verstrekt ten behoeve van de totstandkoming en instandhouding van de verzekeringen ten aanzien van motorrijtuigen en aanhangwagens.

Artikel 3. Verstrekking aan informatieproviders

Aan de door de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen informatieproviders als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, van het Kentekenreglement kunnen de volgende gevoelige gegevens worden verstrekt:

 • a. de gegevens opgenomen in bijlage II bij deze regeling ten behoeve van statistische doeleinden;

 • b. de gegevens opgenomen in bijlage III bij deze regeling ten behoeve van de in de desbetreffende aanwijzingsbeschikking opgenomen voertuiginformatiesystemen ten behoeve van de voertuigbranche, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het Kentekenreglement;

 • c. de gegevens opgenomen in bijlage III bij deze regeling ten behoeve van informatiesystemen voor de totstandkoming en instandhouding van de verzekeringen ten aanzien van motorrijtuigen en aanhangwagens voor de verzekeraars of de door hen aangewezen gevolmachtigden bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a.

Artikel 3a. Verstrekking aan belanghebbenden in geval van vervallenverklaring wegens onvrijwillig verlies voertuig

 • 2 Verstrekking vindt plaats na opgave van een kenteken.

Artikel 3b. Verstrekking aan erkende bedrijven van gegevens inzake tellerstanden

Aan een bedrijf waaraan een erkenning als bedoeld in artikel 62, eerste lid, van de wet is verleend, kan de volledige reeks geregistreerde tellerstanden worden verstrekt van een motorrijtuig dat in de bedrijfsvoorraad van dat bedrijf is aangemeld.

Artikel 5. Tarief voor toezicht en inspectie

 • 2 In aanvulling op het eerste lid kan het aldaar bedoelde tarief bij de in artikel 1 aangewezen overheidsorganen in rekening worden gebracht op door de Dienst Wegverkeer te bepalen wijze.

 • 3 Het tarief ter zake van de kosten van de inspectie, bedoeld in artikel 45a, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, wordt in rekening gebracht, indien naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer blijkt dat een gegeven onjuist in het kentekenregister is opgenomen en de onjuistheid van het gegeven degene aan wie het kentekenbewijs voor het geïnspecteerde voertuig is afgegeven kan worden tegengeworpen.

 • 4 In aanvulling op het derde lid komt dit tarief tevens voor rekening van degene aan wie het kentekenbewijs van het ter inspectie opgeroepen voertuig is afgegeven, indien het voertuig niet voor inspectie ter beschikking is gesteld, tenzij het niet voor inspectie ter beschikking stellen diegene niet kan worden tegengeworpen.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage I

Als gevoelige gegevens die kunnen worden verstrekt ten behoeve van de totstandkoming en instandhouding van verzekeringen op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen voor verzekeringsmaatschappijen of hun gevolmachtigden, als bedoeld in de artikelen 2, derde lid, en 3, onderdeel c, zijn aangewezen:

 • kenteken in combinatie met één van de onderstaande gevoelige gegevens;

 • laatst geregistreerde tellerstand;

 • voertuigstatus;

 • begindatum voertuigstatus;

 • einddatum voertuigstatus;

Bijlage II

Als gevoelige gegevens die kunnen worden verstrekt voor statistische doeleinden, als bedoeld in artikel 3, onderdeel a, zijn aangewezen:

 • kenteken in combinatie met één van de onderstaande gevoelige gegevens;

 • voertuigidentificatienummer;

 • meldcode;

 • duplicaatcode van het kentekenbewijs;

 • laatst geregistreerde tellerstand;

 • voertuigstatus;

 • begindatum voertuigstatus;

 • einddatum voertuigstatus;

 • numerieke deel van de postcode (4 posities);

 • Kamer van Koophandelnummer van rechtspersonen;

 • Kamer van Koophandelnummer van erkende bedrijven;

 • geslachtsaanduiding natuurlijke persoon (M/V);

 • geboortejaar natuurlijk persoon.

Bijlage III

Als gevoelige gegevens die kunnen worden verstrekt voor voertuiginformatiesystemen ten behoeve van de voertuigbranche, als bedoeld in artikel 3, onderdeel b, en ten behoeve van informatiesystemen voor de totstandkoming en instandhouding van de verzekeringen ten aanzien van motorrijtuigen en aanhangwagens voor de verzekeraars of de door hen aangewezen gevolmachtigden, als bedoeld in artikel 3, onderdeel c, zijn aangewezen:

 • kenteken in combinatie met één van de onderstaande gevoelige gegevens;

 • voertuigidentificatienummer;

 • meldcode;

 • duplicaatcode van het kentekenbewijs;

 • laatst geregistreerde tellerstand;

 • voertuigstatus;

 • begindatum voertuigstatus;

 • einddatum voertuigstatus;

 • Kamer van Koophandelnummer van erkende bedrijven.

Terug naar begin van de pagina