Beleidsregel draagkrachtbeoordeling rechtspersonen milieurechtsbijstand

Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 10-02-2008 t/m heden

Beleidsregel van de raden voor rechtsbijstand houdende draagkrachtbeoordeling rechtspersonen in het kader van gesubsidieerde milieurechtsbijstand (Beleidsregel draagkrachtbeoordeling rechtspersonen milieurechtsbijstand)

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

rechtspersoon: een groep of organisatie met rechtspersoonlijkheid die opkomt voor ideële belangen in het kader van het milieu, niet zijnde een rechtspersoon die een beroep of bedrijf uitoefent dan wel heeft uitgeoefend.

Artikel 2

  • 1 Indien een rechtspersoon beschikt over inkomsten of vermogen van € 10.000,– of meer, dan mag redelijkerwijs worden verwacht dat de rechtspersoon zelf de kosten van rechtsbijstand kan betalen uit eigen middelen.

  • 2 Het in het eerste lid bedoelde vermogen ziet op het liquide vermogen in het jaar voorafgaand aan de aanvraag alsmede op vermogensbestanddelen die relatief eenvoudig liquide kunnen worden gemaakt. Hieronder worden in ieder geval begrepen vermogensbestanddelen in de vorm van vorderingen en effecten. Bij de vaststelling van het vermogen wordt geen rekening gehouden met negatieve vermogensbestanddelen.

  • 3 Onder de in het eerste lid bedoelde inkomsten worden in ieder geval begrepen bijdragen van leden, betrokkenen en derden, alsmede subsidies van de overheid. Bij de vaststelling van deze inkomsten wordt geen rekening gehouden met negatieve inkomensbestanddelen zoals schulden.

Artikel 3

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2008.

Artikel 4

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel draagkrachtbeoordeling rechtspersonen milieurechtsbijstand.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

, 1 februari 2008

De Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam
De Raad voor Rechtsbijstand Arnhem
De Raad voor Rechtsbijstand Leeuwarden
De Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch
De Raad voor Rechtsbijstand ’s-Gravenhage
Naar boven