Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen

Geraadpleegd op 26-09-2022.
Geldend van 01-10-2012 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 januari 2008, nr. WJZ/2008/2011 (1603), houdende vaststelling van de lijst van gereglementeerde beroepen, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties (Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage behorende bij artikel 1

Minister met de beleidsverantwoordelijkheid voor de reglementering van het desbetreffende beroep

Gereglementeerd beroep

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

• politiekundige/politiemedewerker

Economische zaken, Landbouw en Innovatie

• bedrijfsvoerder gewasbescherming

 

• beheerder van een bedrijfsinrichting, asiel of pension

 

• distributeur van gewasbeschermingsmiddelen

 

• preparateur van dieren

 

• toepasser van gewasbeschermingsmiddelen

 

• toepasser van gewasbeschermingsmiddelen voor de bestrijding van mollen en woelratten

Infrastructuur en Milieu

• bestrijder houtrotverwekkende schimmels

 

• certificaatloods

 

• distributeur van gasvormige en gasvormende gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 

• gasmeetdeskundige

 

• gassingsleider

 

• matroos (binnenvaart)

 

• matroos-motordrijver

 

• registerloods

 

• stuurman (binnenvaart)

 

• toepasser van biociden voor het afweren of bestrijden van een dierplaag

 

• VTS-operator

 

• volmatroos

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

• deskundig asbestverwijderaar

 

• duiker

 

• duikploegleider

 

• gasdeskundige tankschepen

 

• kraanmachinist

 

• springmeester

 

• toezichthouder asbestverwijdering

 

• vuurwerkdeskundige

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

• artsen met een basisopleiding, medisch specialisten, verpleegkundigen, tandartsen, gespecialiseerde tandartsen, verloskundigen en apothekers, die niet op grond van titel III, hoofdstuk III, van richtlijn 2005/36/EG in aanmerking komen voor erkenning op basis van de coördinatie van de minimumopleidingseisen

 

• arts voor verstandelijk gehandicapten

 

• fysiotherapeut

 

• gezondheidszorg psycholoog

 

• klinisch psycholoog

 

• orale en maxillo-faciale chirurg

 

• psychotherapeut

 

• verpleeghuisarts

 

• ziekenhuisfarmaceut

Naar boven