Verordening instelling van een fonds voor de detailhandel 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Vis van 4 oktober 2007, houdende de instelling van een fonds voor de detailhandel en opheffing van een tweetal oude fondsen voor de detailhandel (Verordening instelling van een fonds voor de detailhandel 2007)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Instellingsbesluit Productschap Vis:

Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op hét gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Staatsblad 2003, 253)

b.

productschap:

het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

c.

bestuur:

het bestuur van het productschap;

d.

voorzitter:

de voorzitter van het productschap;

e.

fonds:

het fonds, genoemd in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Er is een fonds voor de detailhandel.

 • 2 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De baten van het fonds bestaan uit:

 • a. de opbrengsten voortkomend uit de inning van (bestemmings-) heffingen, verminderd met eventuele inningskosten;

 • b. rente van belegde gelden;

 • c. terugbetaling van uitkeringen;

 • d. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

De middelen van het fonds zijn bestemd voor:

 • a. een bijdrage aan onderzoek- of ontwikkelingsprojecten voor de detailhandel in vis of visproducten in de meest ruime zin van het woord;

 • b. het verlenen van geldelijke steun voor de bevordering van de opleiding voor kleinhandelaren in de meest ruime zin van het woord;

 • c. het verlenen van geldelijke steun om het tot stand komen van goede leermiddelen ten dienste van de opleiding voor kleinhandelaren te bevorderen;

 • d. uitgaven ten bate van belangenbehartiging, opleiding en voorlichting in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bestuur beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.

 • 2 Het bestuur neemt geen besluit over de bestemming van de middelen van het fonds dan na advies van de commissie detailhandel.

 • 3 Bij de bestemming van de middelen dient te allen tijde voldaan te worden aan de voorwaarden gesteld in de Europese en nationale regelingen met betrekking tot steun- en subsidieverlening.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval de voorzitter namens het bestuur als liquidateur optreedt en het behoeve van de detailhandel.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 3 Het liquidatiesaldo van het onderzoekfonds kleinhandel wordt ten bate gebracht van het fonds, bedoeld in artikel 2, eerste lid, en mag alleen bestemd worden voor onderzoeksprojecten ten behoeve van de detailhandel.

 • 4 Het liquidatiesaldo van het onderwijsfonds kleinhandel wordt ten bate gebracht van het fonds, bedoeld in artikel 2, eerste lid, en mag alleen bestemd worden voor onderwijs- en voorlichtingsprojecten ten behoeve van de detailhandel.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 3 Alle reeds en nog verschuldigde baten en lasten van de fondsen, bedoeld in de vorige leden, gaan over naar het fonds, genoemd in artikel 2.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening treedt in werking op l januari 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2007, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met l januari 2008.

 • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening instelling van een fonds voor de detailhandel 2007.

Rijswijk, 4 oktober 2007

B.J. Odink

voorzitter

W.G. van de Fliert

secretaris

Terug naar begin van de pagina