Regeling vaststelling bedragen 2008 ex art. 6 Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties

[Regeling vervallen per 10-01-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 09-01-2009

Regeling van de Minister van Financiën voor 2008 tot vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 6 van de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties

Artikel 2

[Vervallen per 10-01-2009]

  • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties wordt vastgesteld op:

    • a. € 18.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet welke mede strekt tot het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang;

    • b. € 7.900 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet, anders dan bedoeld onder a;

    • c. € 10.100 voor de behandeling van een verzoek tot opname van een vermelding als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de wet in een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet;

    • d. € 2.700 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet, voor zover het betreft de inbreng van een vergunninghoudende accountantsorganisatie in een andere rechtspersoon zonder wijziging in de organisatiestructuur, werkwijze en activiteiten van de accountantsorganisatie.

  • 2 De bedragen, genoemd in het eerste lid, onderdeel a en b, worden verlaagd met € 100, indien de aanvraag op elektronische wijze geschiedt.

Artikel 3

[Vervallen per 10-01-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties.]

Artikel 4

[Vervallen per 10-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina