Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet

[Regeling vervallen per 30-12-2012.]
Geldend van 01-09-2009 t/m 14-03-2011

Regeling inrichting en gebruik van een infrastructuur voor elektronische informatie-uitwisseling ter uitvoering van de Zorgverzekeringswet

Het College voor zorgverzekeringen,

Gelet op artikel 92 van de Zorgverzekeringswet;

Heeft in zijn vergadering van 17 december 2007 besloten de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1

[Vervallen per 30-12-2012]

Een zorgverzekeraar maakt voor de in deze regeling aan te wijzen informatie-uitwisselingen met de volgende personen en instanties gebruik van de in deze regeling te omschrijven infrastructuur voor elektronische communicatie:

 • a. andere zorgverzekeraars;

 • b. het College voor zorgverzekeringen (CVZ);

 • c. de Belastingdienst (BD);

 • d. het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV);

 • e. de Sociale Verzekeringsbank (SVB);

 • f. het Inlichtingenbureau (IB);

 • g. het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Artikel 3

[Vervallen per 30-12-2012]

 • 1 De zorgverzekeraar draagt er zorg voor dat voor elke bij die zorgverzekeraar verzekerde persoon de volgende gegevens worden opgenomen in een centrale database, die wordt aangeduid als het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ):

  • a. het Burgerservicenummer van de verzekerde;

  • b. het UZOVI-nummer van de betreffende verzekeraar;

  • c. de begindatum van de verzekering;

  • d. de einddatum van de verzekering.

 • 2 Voor de toepassing van deze regeling wordt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, het college aangemerkt als zorgverzekeraar voor zover het betreft de in artikel 69 van de Zorgverzekeringswet bedoelde personen die zich bij het college hebben aangemeld, worden die personen gelijkgesteld met verzekerden, en worden met begindatum respectievelijk einddatum van de verzekering gelijkgesteld de begindatum respectievelijk einddatum van de inschrijving bij het college.

Artikel 4

[Vervallen per 30-12-2012]

 • 1 Een zorgverzekeraar levert de in artikel 3 genoemde gegevens op een gestandaardiseerde wijze, als omschreven in de functionele beschrijving en de berichtspecificaties voor het RBVZ, elektronisch aan voor verwerking in het RBVZ.

 • 2 De zorgverzekeraar treft de voorzieningen die noodzakelijk zijn om te bewerkstelligen dat de in de eigen administratie verwerkte gegevens en de in het RBVZ opgenomen gegevens juist en actueel zijn en op elkaar aansluiten en blijven aansluiten.

Artikel 5

[Vervallen per 30-12-2012]

 • 1 De zorgverzekeraars dragen de inrichting en het beheer van het RBVZ op aan een rechtspersoon. Deze rechtspersoon is bevoegd de opgedragen taak, met inachtneming van de door de zorgverzekeraars gestelde voorwaarden en onverminderd de verantwoordelijkheid van die rechtspersoon, aan een andere rechtspersoon ter uitvoering te geven.

 • 2 De in het eerste lid, eerste volzin, bedoelde rechtspersoon biedt tevens diensten en faciliteiten aan ten behoeve van het routeren en distribueren van informatie tussen de in artikel 1 bedoelde instanties. Deze routerings- en distributiefunctie wordt aangeduid als Sektoraal Aanspreekpunt Zorgverzekeringen (SA-Z). Het RBVZ wordt door het SA-Z gebruikt als verwijsinstrument bij de routering en distributie van elektronische berichten.

 • 3 De door de in het eerste lid, eerste zin, bedoelde rechtspersoon te leveren diensten en faciliteiten omvatten mede het inrichten en beheren, in aanvulling op het RBVZ en in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars, van de volgende bestanden:

  • a. gemoedsbezwaarden;

  • b. militairen;

  • c. werknemers, al dan niet zijnde grensarbeiders, met een dienstbetrekking in Nederland en een woonadres buiten Nederland;

  • d. ondernemers die buiten Nederland wonen maar in Nederland bedrijf uitoefenen;

  • e. wanbetalers.

 • 4 Een zorgverzekeraar stelt ten minste de volgende eisen aan de op grond van het eerste lid, eerste zin, aan te wijzen rechtspersoon:

  • a. de rechtspersoon voert geen taken uit in strijd met de geldende wet- en regelgeving;

  • b. de rechtspersoon heeft geen winstoogmerk;

  • c. de rechtspersoon neemt maatregelen ter waarborging van de veiligheid en betrouwbaarheid van het informatieverkeer en van de privacy;

  • d. de rechtspersoon treft maatregelen ter waarborging van de continuïteit van de dienstverlening;

  • e. de rechtspersoon legt over de uitvoering van haar taken ten minste jaarlijks verantwoording, inclusief een financiële verantwoording, af aan de zorgverzekeraars en aan het college;

  • f. een besluit tot opheffing van de rechtspersoon kan slechts worden genomen in overeenstemming met de zorgverzekeraar;

  • g. het gebruik van de infrastructuur voor andere dan de in artikel 6 genoemde informatie-uitwisselingen mag niet ten koste gaan van de in artikel 6 genoemde informatie-uitwisselingen.

 • 5 De kosten voor de dienstverlening bedoeld in deze regeling worden gedragen door de zorgverzekeraars, naar rato van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden. De rechtspersoon bedoeld in artikel 5, eerste lid, eerste volzin, stelt jaarlijks in overeenstemming met de zorgverzekeraars een begroting op die bepalend is voor de te betalen bijdrage per zorgverzekeraar.

De informatie-uitwisselingen

[Vervallen per 30-12-2012]

Artikel 6

[Vervallen per 30-12-2012]

 • 1 Informatie-uitwisselingen als bedoeld in artikel 1 zijn:

  • 1. Melding van begindatum en einddatum van inschrijvingen van verzekerden door zorgverzekeraars aan andere zorgverzekeraars ten behoeve van de oplegging van boetes op grond van artikel 96 Zvw.

  • 2. Melding van begindatum en einddatum van inschrijvingen van verzekerden door zorgverzekeraars aan het CVZ ten behoeve van uitvoering van de risicoverevening.

  • 3. Melding van begindatum en einddatum van inschrijvingen van verzekerden door zorgverzekeraars aan de Belastingdienst ten behoeve van uitvoering Wet op de zorgtoeslag.

  • 4. Melding van begindatum en einddatum van inschrijvingen van verzekerden door zorgverzekeraars aan het CBS ten behoeve van monitoring aantal onverzekerden.

  • 5. Melding van begindatum en einddatum van de status van gemoedsbezwaarde door de SVB aan zorgverzekeraars, het CVZ en de Belastingdienst ten behoeve van de toetsing verzekeringsplichtigheid, de uitvoering van artikel 70 van de Zorgverzekeringswet, en de uitvoering van de Wet op de zorgtoeslag.

  • 6. Melding van begindatum en einddatum van de status van militair door het UWV aan zorgverzekeraars en de Belastingdienst ten behoeve van de toetsing op verzekeringsplichtigheid, en ten behoeve van de uitvoering van de Wet op de zorgtoeslag.

  • 7. Melding van begindatum en einddatum van de status van grensarbeider door het UWV aan zorgverzekeraars ten behoeve van de toetsing op verzekeringsplichtigheid.

  • 8. Melding van begindatum en einddatum van de status van in het buitenland wonende maar in Nederland bedrijf uitoefenende ondernemers door de Belastingdienst aan zorgverzekeraars ten behoeve van de toetsing op verzekeringsplichtigheid.

  • 9. Melding van de datum waarop de situatie bedoeld in artikel 18c, eerste lid Zorgverzekeringswet zich voordoet en melding van de datum bedoeld in artikel 18d, derde lid, Zorgverzekeringswet aan het CVZ ten behoeve van uitvoering van het bepaalde in afdeling 3.3.2 en artikel 34a van de Zorgverzekeringswet.

 • 2 In een bijlage bij deze regeling worden de in het eerste lid omschreven informatie-uitwisselingen gespecificeerd.

Artikel 7. Publicatie en in werkingtreding

[Vervallen per 30-12-2012]

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage worden gepubliceerd in de Staatscourant. Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 30-12-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet

Voorzitter Raad van Bestuur

,

P.C. Hermans

Bijlage als bedoeld in artikel 6, tweede lid

[Vervallen per 30-12-2012]

In onderstaande tabel wordt per bewerking vermeld:

 • welke gegevens het betreft en hoe die gegevens worden bewerkt;

 • op welke informatie-uitwisseling de bewerking betrekking heeft respectievelijk wat het doel van de bewerking is;

 • wie verantwoordelijk is voor de bewerking;

 • wat de wettelijke grondslag is.

Nr

Verwerking

Doel verwerking

Verantwoordelijk voor verwerking in de zin van de Wbp

Wettelijke grondslag

1

Melding van verzekerden door zorgverzekeraars aan RBVZ.

– Instandhouding faciliteit sectoraal berichtenverkeer

Zorgverzekeraars

artt. 35, tweede lid, 86, derde lid, en 89, eerste lid, Zvw

 

Gegevens: burgerservicenummer, ingangs-/einddatum zorgverzekering, Uzovi-code zorgverzekeraar

     
         

2

Melding van verzekerden – vanuit RBVZ – aan CVZ.

– Uitvoering risico-verevening (vaststellen vereveningsbijdragen)

CVZ

artt. 35, tweede lid, 86, derde lid, en 89, eerste lid, Zvw

 

Gegevens: als 1, behoudens burgerservicenummer (BSN moet worden gepseudonimiseerd)

 

NB: door pseudonimisering BSN is dit strikt genomen geen uitwisseling van persoonsgegevens en hoeft dus niet aan CBP te worden gemeld.

 
         

3

Melding van verzekerden – vanuit RBVZ – aan zorgverzekeraars (namens CVZ).

Gegevens: als 1

– Uitvoering risico-verevening (opsporen van dubbel verzekerden)

– Melding dubbel verzekerden aan zorgverzekeraars

CVZ

art. 35, derde lid, Zvw, juncto art. 86, derde lid, en art. 89, eerste lid, Zvw

         

4

Melding – vanuit RBVZ – van de einddatum vorige verzekering aan zorgverzekeraars.

Gegevens: als 1

Boete-oplegging ivm niet of te laat verzekerd zijn van een verzekeringsplichtige

Zorgverzekeraars

art. 96, eerste en vijfde lid, juncto art. 86, derde lid, en art. 89, eerste lid, Zvw

         

5

Melding van contra-indicaties uit deelbestanden RBVZ aan zorgverzekeraars

Toets verzekeringsplicht/ acceptatieplicht

(contra-indicaties, zoals status militair, gemoedsbe-

Zorgverzekeraars

Art. 3, eerste lid, juncto art. 2, eerste en tweede lid, juncto art. 86, derde lid, en art. 89, eerste lid, Zvw

 

Gegevens: burgerservicenummer, melding samenloop met onverenigbare deelbestanden

zwaarde, verdragsgerechtigde)

   
         

6

Melding van verdragsgerechtigde personen door CVZ aan deelbestand RBVZ.

– Instandhouding faciliteit sectoraal berichtenverkeer

CVZ

art. 69, eerste, tweede en vierde lid, juncto art. 86, derde lid, en art. 89, eerste lid, Zvw

 

Gegevens: burgerservicenummer, ingangs-/einddatum verdragsaanspraken, Uzovi-code CVZ

     
         

7

Melding vanuit RBVZ (einddatum vorige inschrijving) en deelbestanden (contra-indicaties) aan CVZ

Boete-oplegging te late meldingen verdragsgerechtigdheid Toets recht inschrijving als verdragsgerechtigde

CVZ

art. 69, derde lid, juncto art. 86, derde lid, en art. 89, eerste lid, Zvw

         

8

Melding van gemoedsbezwaarden door SVB via deelbestand RBVZ aan CVZ, zorgverzekeraars en BD.

– Uitvoering spaarrrekening gemoedsbezwaarden (toets op niet verzekerd zijn)

– Toets op contra-indicatie verzekeringsplicht door zorg-

CVZ

Zorgverzekeraars

BD

art. 70, juncto artt. 2, tweede lid, onderdeel b, 3, eerste lid, 86, derde lid, en 89, eerste lid, Zvw

 

Gegevens: burgerservicenummer, ingangs-/einddatum status

verzekeraars

– Uitvoering Wet op de zorgtoeslag (Wzt)

 

art. 2 Wzt

         

9

Melding van verzekerden en verdragsgerechtigden vanuit RBVZ namens zorgverzekeraars en CVZ aan BD

Uitvoering Wet op de zorgtoeslag (Wzt)

Zorgverzekeraars en CVZ

art. 2 Wzt

         
 

Gegevens: burgerservicenummer, wel/geen inschrijving tijdens periode zorgtoeslag

     
         

10

Melding van verzekerden en verdragsgerechtigden vanuit RBVZ namens zorgverzekeraars en CVZ aan CBS

Vaststelling aantal onverzekerden door CBS

CVZ en zorgverzekeraars

artt. 33-36 Wet CBS, art. 2 Besluit gegevensverwerving CBS

         
 

Gegevens:

burgerservicenummer, ingangs/einddatum verzekering,

     
         

11

Melding – door zorgverzekeraars – van verzekerden met achterstand premiebetaling aan gemeenten/inlichtingenbureau

Sociale diensten in staat stellen premie in te houden op uitkering van uitkeringsgerechtigden met achterstand en rechtstreeks te betalen aan verzekeraar

Zorgverzekeraars

artt. 57 en 63 Wet werk en bijstand, art. 89, eerste lid, Zvw

         

12

Melding door UWV – via deelbestand RBVZ – aan zorgverzekeraars en belastingdienst van personen die status militair krijgen/verliezen

– Toetsing verzekeringsplicht/ acceptatieplicht/ inschrijving (zie ook 4)

– Uitvoering Wet op de zorgtoeslag

Zorgverzekeraars

Belastingdienst

Zorgverzekeraars: artt. 2, tweede lid, onderdeel a, 3, eerste lid, 86, derde lid, en 89, eerste lid, Zvw.

         
 

Gegevens: burgerservicenummer, indicatie status militair, begin/ einddatum status

   

Belastingdienst: art. 2 Wzt, juncto art. 38 Awir en artt. 1a en 1b van het daarop steunende Uitvoeringsbesluit Awir

         

13

Melding van in het buitenland wonende, maar in NL werkende verzekeringsplichtige grensarbeiders en werknemers, door UWV uit polisadministratie, via deelbestand RBVZ, aan zorgverzekeraars

– Vaststelling verzekeringsplicht door zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars: artt. 2, tweede lid, onderdeel a, 3, eerste lid, 86, derde lid, en 89, eerste lid, Zvw.

Verordening 1408/71 + bilaterale verdragen.

         
 

Gegevens: burgerservicenummer, status grensarbeider, begin/ einddatum status

     
         

14

Melding van in buitenland wonende, maar in NL bedrijf uitoefenende ondernemers, door belastingdienst, via deelbestand RBVZ, aan zorgverzekeraars

– Vaststelling verzekeringsplicht door zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars: artt. 2, tweede lid, onderdeel a, 3, eerste lid, 86, derde lid, en 89, eerste lid, Zvw,

Verordening 1408/71 + bilaterale verdragen

         
 

Gegevens: burgerservicenummer, status ondernemer, begin/ einddatum status

     

15

Melding van verzekerden of verzekeringnemers die voldoen aan het bepaalde in artikel 18c, eerste lid dan wel artikel 18d, derde lid aan CVZ

Gegevens: UZOVI-nummer, locatiecode, burgerservicenummer, geboortedatum, NAW-gegevens, bankrekeningnummer, aan- en afmelddata status, ingangsdatum compensatie, ingangsdatum verzekering, reden afmelding en uitbetaling zorgtoeslag aan zorgverzekeraar

 • Oplegging en beëindiging bestuurlijke premieregime

 • Vaststelling periode en hoogte van de compensatie voor zorgverzekeraars

CVZ

Art. 18c eerste lid, 18d derde lid, artikel 18e en 34a Zvw.

Terug naar begin van de pagina