Regeling markttoezicht registerloodsen

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de minister van Verkeer en Waterstaat in verband met de invoering van markttoezicht op het aanbod van dienstverlening door registerloodsen en een herziening van de loodsgeldtariefstructuur (Regeling markttoezicht registerloodsen)

Artikel 1. Aanwijzing openbare lichamen

Voor de toepassing van artikel 27b, vijfde lid, 27c, vierde lid, en 27j, tweede lid, van de Loodsenwet worden vertegenwoordigers van de volgende openbare lichamen, betrokken bij het bestuur van een of meer zeehavens aangewezen:

 • a. Havenschap Delfzijl/Eemshaven (Groningen Seaports);

 • b. de gemeente Harlingen;

 • c. het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied;

 • d. het Havenbedrijf Amsterdam N.V. namens de gemeente Amsterdam;

 • e. de gemeente Den Helder;

 • f. het Havenbedrijf Rotterdam NV namens de gemeente Rotterdam;

 • g. de haven van Dordrecht;

 • h. het Havenschap Moerdijk; en

 • i. Zeeland Seaports.

Artikel 2. Aanwijzing representatieve organisaties

Voor de toepassing van artikel 27b, vijfde lid, 27c, vierde lid, en 27j, tweede lid, van de Loodsenwet, worden vertegenwoordigers van de volgende representatieve organisaties van ondernemers in het scheepvaart- en havenbedrijf aangewezen:

 • a. Koninklijke Vereniging van Nederlandse reders (KNVR);

 • b. Stichting bedrijfsbelangen Eemshaven;

 • c. Vereniging samenwerkende bedrijven Eemsdelta;

 • d. Ondernemersvereniging Regio Amsterdam (ORAM);

 • e. Sector Cargadoors van ORAM;

 • f. Corus;

 • g. Deltalinqs;

 • h. Vereniging van Rotterdamse cargadoors (VRC);

 • i. Adviescommissie uit het bedrijfsleven Zeeland Seaports;

 • j. Vereniging van Zeeuwse cargadoors (VZC).

Artikel 3. Regionale overlegcommissies

Voor de toepassing van artikel 27c, vierde lid, en 27d, vierde lid, van de Loodsenwet worden vier regionale overlegcommissies ingesteld die, naast het bestuur van de desbetreffende regionale loodsencorporatie bestaan uit:

Artikel 3a. Tariefgebieden en tariefkolommen

 • 2 De in het eerste lid bedoelde tariefgebieden, worden overeenkomstig bijlage 2 bij deze regeling ingedeeld in tariefkolommen.

Artikel 4. Correctiefactor

De correctiefactor, bedoeld in artikel 27d, derde lid, van de Loodsenwet, bedraagt voor schepen die een inkomende-, uitgaande-, rendez-vous- of verhaalreis maken waarbij loodsdiensten worden verricht in het zeehavengebied van Delfzijl-Eemshaven, Harlingen-Terschelling of Den Helder-Den Oever-Oudenschild, +30% van het voor de betreffende reis vastgestelde S-tarief.

Artikel 5. Bestuursorganen belast met nautisch beheer

Voor de toepassing vanartikel 27j, tweede lid, van de Loodsenwet, worden vertegenwoordigers van de volgende bestuursorganen belast met het nautisch beheer van een of meer zeehavens aangewezen:

 • a. de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland;

 • b. de Souschef Faciliteren van de Koninklijke Marine te Den Helder;

 • c. de directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied;

 • d. de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Holland;

 • e. de havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V.;

 • f. de Rijkshavenmeester Westerschelde.

Artikel 6. Arbeidsvergoeding 2003

 • 1 Voor de berekening van de arbeidsvergoeding voor het jaar 2003 als bedoeld in artikel VII van de Wet markttoezicht registerloodsen, wordt uitgegaan van de volgende 9 scheepsklassen waarbij, uitgedrukt in meters, L staat voor lengte over alles, B staat voor maximale breedte en Tz staat voor maximale diepgang volgens zomerlastlijn:

  Scheeps-

  klasse

  Havens van Delfzijl, Eemshaven, Harlingen, Terschelling en Den Helder

  Overige havens

           
   

  L x B x Tz

  van

  L x B x Tz

  tot en met

  L x B x Tz

  van

  L x B x Tz

  tot en met

  Klasse 1

   

  6.600

   

  9.000

  Klasse 2

  6.601

  10.500

  9.001

  15.000

  Klasse 3

  10.501

  16.800

  15.001

  25.000

  Klasse 4

  16.801

  26.800

  25.001

  42.000

  Klasse 5

  26.801

  43.000

  42.001

  70.000

  Klasse 6

  43.001

  69.000

  70.001

  117.000

  Klasse 7

  69.001

  110.700

  117.001

  195.000

  Klasse 8

  110.701

  177.600

  195.001

  325.000

  Klasse 9

  vanaf 177.601

   

  vanaf 325.001

   
 • 2 in verband met de toepassing van artikel VII van de Wet markttoezicht registerloodsen wordt de hoogte van de arbeidsvergoeding voor het jaar 2003 met betrekking tot:

  • a. directe loodsuren vastgesteld op gemiddeld € 91,14:

  • b. reis- en wachturen vastgesteld op gemiddeld € 60,76 zijnde 66,7% van de vergoeding voor directe loodsuren;

  • c. beschikbaarheidsuren vastgesteld op gemiddeld € 30,38 zijnde 33% van de vergoeding voor directe loodsuren;

  • d. indirecte taakuren vastgesteld op de hoogte van de vergoeding voor directe loodsuren.

 • 3 De in het tweede lid genoemde bedragen worden gedifferentieerd naar de in het eerste lid genoemde scheepsklassen waarbij een weging van 1:6 wordt toegepast liniair verdeeld over de genoemde scheepsklassen.

 • 4 Uitgaande van de in het eerste lid vastgestelde klassen, de in het tweede en derde lid genoemde uitgangspunten voor de arbeidsvergoeding en het in 2003 gemaakte aantal uren per scheepsklasse en aantal per scheepsklasse beloodste schepen, bedroegen de toegerekende kosten in 2003:

   

  Kosten per direct loodsuur

  Kosten indirecte loodsuren per scheepsreis

  Klasse 1

  € 40,40

  € 167,23

  Klasse 2

  € 65,70

  € 269,43

  Klasse 3

  € 90,80

  € 379,64

  Klasse 4

  € 115,85

  € 494,92

  Klasse 5

  € 140,66

  € 621,06

  Klasse 6

  € 165,61

  € 748,79

  Klasse 7

  € 191,99

  € 789,65

  Klasse 8

  € 218, 56

  € 849,09

  Klasse 9

  € 244,33

  € 930,65

Artikel 7. Vergoeding afgifte verklaring van vrijstelling

Voor de afgifte van een verklaring van vrijstelling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet, is aan de regionale autoriteit die de verklaring afgeeft een vergoeding verschuldigd van € 35,–.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage 1. bij artikel 3a, eerste lid, Regeling markttoezicht registerloodsen

 • 1. Zeehavengebied Delfzijl-Eemshaven:

  • Tariefgebied Eems A: Eemshaven. Het bevaarbare gedeelte van de Eems, dat gelegen is zuidelijk van de lijn gaande door de coördinaten 53° 28,5’N / 006° 40’E en 53° 29’N / 007° 01’E en noordelijk van de lijn gaande door de coördinaten 53° 24’N / 006° 53’E en 53° 24’N / 007° 01’E;

  • Tariefgebied Eems B: Delfzijl. Het bevaarbare gedeelte van de Eems, dat zuidelijk gelegen is van de lijn gaande door de coördinaten 53° 24’N / 006° 53’E en 53° 24’N / 007° 01’E.

 • 2. Zeehavengebied Harlingen-Terschelling:

  • Tariefgebied Harlingen A: Harlingen. Dit is het bevaarbare gedeelte dat zuidelijk gelegen is van de lijn gaande door de coördinaten 53° 12’N / 005° 06’ en 53° 20’N / 005° 27’E en noordoostelijk van de lijn gaande door de coördinaten 53° 12’N / 005° 06’E en 53° 08’N / 005° 25’E;

  • Tariefgebied Harlingen B: Kornwerderzand. Dit is het bevaarbare gedeelte dat zuidwestelijk gelegen is van de lijn gaande door de coördinaten 53° 12’N / 005° 06’E en 53° 08’N / 005° 25’E en oostelijk van de lijn gaande door de coördinaten 52° 54’N / 004° 50’E en 53° 01’N / 004° 48’E;

  • Tariefgebied Harlingen C: Den Helder. Dit is het bevaarbare gedeelte westelijk van de in het in Tariefgebied Harlingen B genoemde westelijke begrenzing

 • 3. Zeehavengebied Den Helder-Den Oever- Oudeschild

  • Tariefgebied Den Helder A: De Haven van Den Helder en de havens en het Wad ten noorden van 53°0’ Noorderbreedte en ten westen van 4° 53’ Oosterlengte;

  • Tariefgebied Den Helder B: De havens en het Wad ten zuiden van 53° Noorderbreedte en ten oosten van 4° 53’ Oosterlengte;

  • Tariefgebied Den Helder C: De havens en het Wad ten noorden van 53° Noorderbreedte en ten oosten van 4° 53’ Oosterlengte, exclusief de haven van Harlingen;

  • Tariefgebied Den Helder D: De haven van Harlingen.

 • 4. Zeehavengebied Amsterdam-IJmuiden

  • Tariefgebied Amsterdam-IJmuiden A. De havens en het bevaarbare gebied tussen de meridiaan van 4°34’ Oosterlengte en de sluizen, inclusief de Seaport Marina;

  • Tariefgebied Amsterdam-IJmuiden B. Het gedeelte van het Noordzeekanaal en de havens die liggen tussen de sluizen en kilometerraai 7, inclusief de sluizen;

  • Tariefgebied Amsterdam-IJmuiden C. Het gedeelte van het Noordzeekanaal en de havens die liggen tussen kilometerraai 7 en kilometerraai 14;

  • Tariefgebied Amsterdam-IJmuiden D. Het gedeelte van het Noordzeekanaal en de havens die liggen tussen kilometerraai 14 en kilometerraai 19;

  • Tariefgebied Amsterdam-IJmuiden E. Het gedeelte van het Noordzeekanaal en de havens die liggen tussen kilometerraai 19 en de parallel van 52° 23,3’ Noorderbreedte.

  • Tariefgebied Amsterdam-IJmuiden F. Het gedeelte van het IJ en de havens die zuidelijk liggen van de parallel van 52° 23,3’ Noorderbreedte.

 • 5. Zeehavengebied Rotterdam-Rijnmond inclusief Dordrecht, Moerdijk en Scheveningen

  • Tariefgebied Rotterdam-Rijnmond A: Maasvlakte. Gebied bestaande uit:

   • de Maasmond aan de oostkant begrenst door 004° 6,4′ EL;

   • het Beerkanaal aan de oostkant begrenst door 004° 6,4′ EL;

   • het Calandkanaal aan de oostkant begrenst door 004° 6,4′ EL;

   • het Hartelkanaal aan de oostkant begrenst door 004° 6,4′ EL;

   • de Nieuwe Waterweg aan de oostkant begrenst door 004° 6,4′ EL.

   • Het Yangtzekanaal, aan de westzijde begrenst door 004° 1’ EL inclusief de ligplaatsen aan de noordoever van het Yangtzekanaal.

  • Tariefgebied Rotterdam-Rijnmond B: Europoort. Gebied bestaande uit:

   • het Calandkanaal en aanliggende havenbekkens aan de westkant begrenst door 004° 6,4′ EL en aan de oostkant begrenst door 004° 15,6′ EL;

   • het Hartelkanaal en aanliggende havenbekkens aan de westkant begrenst door 004° 6,4′ EL en aan de oostkant begrenst door 004° 15,6′ EL;

   • de Nieuwe Waterweg en aanliggende havenbekkens aan de westkant begrenst door 004° 6,4′ EL en aan de oostkant begrenst door 004° 15,6′ EL.

  • Tariefgebied Rotterdam-Rijnmond C: Botlek. Gebied bestaande uit:

   • de Nieuwe Waterweg en aanliggende havenbekkens aan de westkant begrenst door 004° 15,6′ El en aan de oostkant begrenst door 004° 23,2′ EL;

   • de Botlek en aanliggende havenbekkens aan de westkant begrenst door 004° 15,6′ EL;

   • het Hartelkanaal en aanliggende havenbekkens aan de westkant begrenst door 004° 15,6′ EL en aan de oostkant begrenst door 004° 23,2′ EL;

   • de Oude Maas en aanliggende havenbekkens aan de westkant begrenst door 004° 15,6′ EL en aan de oostkant begrenst door 004° 23,2′ EL;

   • de Nieuwe Maas en aanliggende havenbekkens aan de westkant begrenst door 004° 15,6′ EL en aan de oostkant begrenst door 004° 23,2′ EL.

  • Tariefgebied Rotterdam-Rijnmond D: Stad. Gebied bestaande uit:

   • de Nieuwe Maas en aanliggende havenbekkens aan de westkant begrenst door 004°23,2′ EL en aan de oostkant begrenst door 004° 33,3′ EL.

  • Tariefgebied Rotterdam-Rijnmond E: Boven de bruggen. Gebied bestaande uit:

   • de Nieuwe Maas aan de westkant begrenst door 004° 33,3′ EL;

   • de Hollandsche IJssel aan de westkant begrenst door 004° 33,3′ EL;

  • Tariefgebied Rotterdam-Rijnmond F: Dordrecht e.o. Gebied bestaande uit:

   • de Lek;

   • de Noord;

   • de Beneden Merwede;

   • Oude Maas aan de westkant begrenst door 004° 23,2′ EL;

   • het Spui aan de westkant begrenst door 004° 20′ EL;

   • de Dordtse Kil aan de zuidkant begrenst door 51° 47′ NB.

  • Tariefgebied Rotterdam-Rijnmond G: Moerdijk e.o. Gebied bestaande uit:

   • de Dordtse Kil aan de noordzijde begrenst door 51° 47′ NB;

   • het Spui aan de oostzijde begrenst door 004° 20′ EL;

   • het Haringvliet aan de westzijde begrenst door 004° 04,5′ EL;

   • het Zijpe aan de westzijde begrenst door 004° 04,5′ EL;

   • het Volkerak;

   • het Hollands Diep;

   • de Amer;

   • de Nieuwe Merwede;

   • het Schelde Rijn kanaal.

  • Tariefgebied Rotterdam-Rijnmond H: Zeeland. Gebied bestaande uit:

   • het Haringvliet aan oostzijde begrenst door 004° 04,5′ EL;

   • het Zijpe aan de oostzijde begrenst door 004° 04,5′ EL;

   • de Oosterschelde aan de oostzijde begrenst door 001° 04,5′ EL;

   • Het Slijkgat.

  • Tariefgebied Rotterdam-Rijnmond I: Scheveningen. Gebied vanaf de scheidingston tot en met de haven van Scheveningen.

  • Tariefgebied Rotterdam-Rijnmond J: Maasvlakte 2. Gebied bestaande uit: de overige ligplaatsen westelijk van 004° 01′ EL met uitzondering van de ligplaatsen aan de noordoever van het Yangtzekanaal;

 • 6. Zeehavengebied Scheldemonden

  • Tariefgebied Scheldemonden A: Het gebied vanaf Vlissingen rede tot aan alle ligplaatsen in of aan de kades van Vlissingen Buitenhaven, Binnenhavens, het Kanaal door Walcheren inclusief Middelburg tot en met de sluis bij Veere, Breskens, Sloehavens en alle ligplaatsen in de Westerschelde inclusief Everingen A-E tot aan de lijn Fort Ellewoutsdijk – punt ten westen van industriegebied rond de Braakmanhaven;

  • Tariefgebied Scheldemonden B: Het gebied vanaf de lijn Fort Ellewoutsdijk – punt (ongeveer 2 km buiten de haveningang) ten westen van industriegebied rond de Braakmanhaven tot aan alle ligplaatsen in of aan de kades van de Braakmanhaven, Put van Terneuzen tot de sluis (kop van de havendammen) en aan oostelijke kant begrensd door de lijn Ossenisse – Bakendorp;

  • Tariefgebied Scheldemonden C: Het gebied met alle ligplaatsen in of aan de kades van het Kanaal van Gent naar Terneuzen vanaf Terneuzen sluis (kop van de havendammen aan de buitenzijde) tot aan de grens;

  • Tariefgebied Scheldemonden D: Het gebied met alle ligplaatsen in of aan de kades van de Westerschelde vanaf de lijn Ossenisse – Bakendorp tot de grens bij Antwerpen en aan de noordzijde begrensd door de uitgang van het kanaal door Zuid-Beveland (Walsoorden, Hansweert, Wemeldinge, kanaal door Z-Beveland);

  • Tariefgebied Scheldemonden E: Het gebied met alle ligplaatsen in of aan de kades van de gehele Oosterschelde t/m Volkerak en tot de Roompotsluis, Schelde-Rijnkanaal, Veerse Meer;

  • Tariefgebied Scheldemonden F: Het gebied met alle ligplaatsen in of aan de kades van de Westerschelde vanaf de grens tot Antwerpen;

  • Tariefgebied Scheldemonden G: Het gebied met alle ligplaatsen in of aan de kades van het Kanaal van Gent naar Terneuzen vanaf de grens tot in Gent.

Bijlage 2. bij artikel 3a, tweede lid, Regeling markttoezicht registerloodsen

Bijlage indeling tariefgebieden naar tariefkolommen NTL

Zeehaven- gebied

     

Landelijk uniforme tariefkolommen

   

TK1

TK2

TK3

TK4

TK5

TK6

TK7

TK8

TK9

TK10

TK11

TK12

TK13

TK14

TK15

TK16

DZ EH *

   

Eemshaven A

   

Delfzijl – B

                   

HT

       

Harlingen – A

 

Kornwerderzand B

               

Den Helder – C

DH

Den Helder A

       

Den Oever B

Kornwerderzand C

   

Harlingen – D

           

AIJ

 

IJmuiden – A

 

Velsen – B

     

Westpoort C t/m E

 

PTA – F

         

Rendez-vous A IJmuiden

         

Rozenburg – B

Botlek – C

 

Bolnes – E

 

RV LNG Europoort – A

Dordrecht – F

Moerdijk – G

Haringvliet – H

 

Rendez-vous A Europoort

Rendez-vous B Rozenburg

RM

     

Europoort – A

Scheveningen – I

Maasvlakte 2 – J

Waalhaven D

Rendez-vous J Maasvlakte 2

                             

Hansweert – D

Rendez-vous A

                               

Vlissingen

Scheldemonden **

               

Vlissingen – A

Terneuzen vóór sluis – B

     

Kanaal van Gent naar Terneuzen – C

 

Oosterschelde E

 

Antwerpen – F

Gent – G

Terug naar begin van de pagina