Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015

Geraadpleegd op 22-09-2023.
Geldend van 01-05-2015 t/m 24-09-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 18 december 2007, nr. AM/SAM/07/41474, tot vaststelling van regels betreffende de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2008)

Hoofdstuk 2. Herindicatie

Artikel 2. Inschakeling deskundigen bij het onderzoek

 • 2 Bij het onderzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit vindt multidisciplinair overleg plaats met een team van deskundigen bestaande uit een arbeidsdeskundige, een arts en een psycholoog, indien:

  • a. als gevolg van tegenstrijdige informatie van afzonderlijke deskundigen onduidelijkheid bestaat of de geïndiceerde al dan niet tot de doelgroep behoort, of

  • b. anderszins bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen gerede twijfel bestaat of de geïndiceerde al dan niet tot de doelgroep behoort.

Artikel 3. Onverenigbare functies

 • 1 Een deskundige als bedoeld in artikel 2 kan niet tevens zijn:

  • a. werknemer in dienst van de gemeente waarvan de geïndiceerde ingezetene is of lid van het college of van de gemeenteraad van die gemeente;

  • b. werknemer in dienst van of bestuurslid werkend ten behoeve van een door het college van de gemeente waarvan de geïndiceerde ingezetene is voor de uitvoering van de wet aangewezen rechtspersoon of organisatie waarvan die rechtspersoon houder is van aandelen die ten minste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van die organisatie vertegenwoordigen dan wel waarin die rechtspersoon anderszins op directe of indirecte wijze de bestuurlijke zeggenschap heeft;

  • c. werknemer in dienst van of bestuurslid werkend ten behoeve van een door het college van de gemeente waarvan de geïndiceerde ingezetene is ingeschakelde begeleidingsorganisatie als bedoeld in de artikelen 8 en 9 van het besluit;

  • d. werknemer in dienst van een interne of externe arbodienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 14, derde lid, laatste volzin, van de Arbeidsomstandighedenwet in de sociale werkvoorziening van de gemeente waarvan de geïndiceerde ingezetene is.

 • 2 Indien de gemeente waarvan de geïndiceerde ingezetene is bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen de uitvoering van de wet gedeeltelijk heeft overgedragen wordt voor de toepassing van het eerste lid voor die gemeente in de plaats gesteld de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling. Indien de gemeente waarvan de geïndiceerde ingezetene is bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen de uitvoering van de wet volledig heeft overgedragen aan het bestuur van een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 van die wet wordt voor de toepassing van het eerste lid voor het college van die gemeente mede gelezen het bestuur van dat openbaar lichaam.

Hoofdstuk 4. Informatievoorziening

Artikel 9. Aanvullende informatievoorziening

Het college draagt er zorg voor dat de minister desgevraagd aanvullende informatie of gegevens die verband houden met de uitvoering van de wet binnen een daartoe door hem vastgestelde termijn en op een door hem aangegeven wijze heeft ontvangen.

Artikel 10. Verstrekken van gegevens of informatie aan derden

Op verzoek van de minister verstrekt het college gegevens of informatie als bedoeld in artikel 9 aan personen of instanties die in zijn opdracht informatie vragen of de gegevens bewerken.

Artikel 11. Statistiek sociale werkvoorziening

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De minister ontvangt van het college en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ten behoeve van de statistiek overeenkomstig het in de bijlage bij deze regeling opgenomen model, over een periode van een half jaar gegevens over de indicatie, de wachtlijst, de dienstbetrekkingen in de zin van de wet en de uitstroom uit de dienstbetrekkingen op grond van de wet en over de personen die het betreft.

 • 2 Het college en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekken binnen zes weken na afloop van de desbetreffende halfjaarsperiode de gegevens, bedoeld in het eerste lid, aan een daartoe aan de minister aangewezen bewerker op een door de bewerker te bepalen wijze.

 • 3 Als bewerker is aangewezen Panteia.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2015, 31250, datum inwerkingtreding 25-09-2015, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-05-2015.

Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.

Artikel 12. De bewerker

 • 1 De bewerker, bedoeld in artikel 11, tweede lid, verwerkt de persoonsgegevens op een door de minister te bepalen wijze.

 • 2 De persoonsgegevens worden slechts in opdracht van de minister aan derden verstrekt ten behoeve van onderzoek waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

Artikel 12a. Gegevens ten behoeve van de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 2 Het college verstrekt de gegevens, bedoeld in het eerste lid, aan een daartoe door de minister aangewezen bewerker op een door de bewerker te bepalen wijze.

 • 3 De bewerker, bedoeld in het tweede lid, verwerkt de gegevens op een door de minister te bepalen wijze.

 • 4 De bewerker is gemachtigd de gegevens te verstrekken aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op een door de minister, na overleg met het UWV, te bepalen wijze.

 • 5 Als bewerker is aangewezen Panteia.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2015, 31250, datum inwerkingtreding 25-09-2015, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-05-2015.

Het artikel is nieuw toegevoegd.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bij deze regeling behorende bijlage wordt met ingang van 1 januari 2008 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te Den Haag.

Den Haag, 18 december 2007

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Bijlage behorend bij artikel 11 van de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015

Statistiek Wsw

Administratieve gegevens

1.

Statistiekjaar en halfjaarsperiode

[jjjjh]

2.

Verantwoordelijke gemeente of WGR-verband

[12345]

3.

Betalende gemeente

[1234]

     

Persoonsgegevens

4.

BSN

[123456789]

5.

Geboortedatum

[jjjjmmdd]

6.

Geslacht

 
 

Man

1

 

Vrouw

2

7.

Huidige gemeente van inschrijving

[1234]

8.

Handicapcode (1)

[123]

9.

Handicapcode (2)

[123]

10.

Handicapcode (3)

[123]

     

Aanvraag indicatie

11.

Datum aanvraag eerste indicatie

[jjjjmmdd]

12.

Datum aanvraag herindicatie

[jjjjmmdd]

     

Besluit/advies indicatie

13.

Datum indicatiebesluit

[jjjjmmdd]

14.

Datum afloop geldigheidsduur indicatie

[jjjjmmdd]

15.

Besluit doelgroep

 
 

Behoort tot doelgroep

1

 

Behoort niet tot doelgroep: onderzijde

2

 

Behoort niet tot doelgroep: bovenzijde

3

16.

Besluit arbeidshandicap

 
 

licht (niet meer van toepassing vanaf 1-1-2005)

1

 

matig

2

 

ernstig

3

17.

Advies werkvorm

 
 

Begeleid werken

1

 

Niet begeleid werken

2

     

Dienstbetrekking

18.

Begindatum dienstbetrekking

[jjjjmmdd]

19.

Detachering

 
 

geen detachering

1

 

wel detachering, individueel

2

 

wel detachering, groeps

3

20.

Einddatum dienstbetrekking

[jjjjmmdd]

21.

Overeengekomen aantal uren per week (volgens contract)

[12]

22.

Percentage uitbetaalde contractloon

[123]

     

Arbeidsovereenkomst (begeleid werken)

23.

Begindatum arbeidsovereenkomst

[jjjjmmdd]

24.

Einddatum arbeidsovereenkomst

[jjjjmmdd]

25.

Overeengekomen aantal uren per week (volgens contract)

[12]

26.

Percentage uitbetaalde contractloon

[123]

     

Uitstroom

27.

Reden ontslag werknemersbestand

 
 

onvoldoende medewerking bevorderen arbeidsbekwaamheid/ verkrijgen arbeid

1

 

onvoldoende medewerking aan herindicatie

2

 

betrokkene behoort niet langer tot de doelgroep

3

 

ontslag op eigen verzoek

4

 

overige redenen

5

 

aflopen proeftijd

6

 

aflopen overeenkomst voor bepaalde tijd

7

 

overlijden, twee jaar ziek, (vervroegd) pensioen

8

 

Onbekend

9

28.

Bestemming uitstroom werknemersbestand

 
 

reguliere arbeid

01

 

Wsw-plaatsing andere gemeente/WGR-verband

02

 

geen Wsw-plaatsing

03

 

participatievoorziening (gesubsidieerde arbeid, REA)

04

 

AWBZ-voorziening

05

 

uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid

06

 

VUT of pensioen

07

 

overige bestemmingen

08

 

overlijden

09

 

uitkering WWB, IOAW, IOAZ, werkloosheid

10

 

Onbekend

11

Toelichting op de Statistiek Wsw

Inleiding

Met de inwerkingtreding van de invoeringswet Participatiewet is de Wsw afgesloten voor nieuwe instroom. De Wsw-statistiek richt zich met ingang van 1 januari 2015 derhalve op het volgen van het zittend bestand Wsw. Het zittend bestand Wsw bestaat uit die mensen die op 31 december 2014 een dienstbetrekking hadden op grond van de Wsw. De Statistiek Wsw geeft inzicht in de samenstelling van het zittend bestand en de mate waarin het zittend bestand werkzaam is en blijft.

Welke personen

De personen over wie de statistische gegevens worden verstrekt, zijn de personen die na inwerkingtreding van de invoeringswet Participatiewet tot de Wsw-doelgroep behoren. Deze personen hebben op 31 december 2014 een dienstbetrekking op basis van de Wsw. Voor de onderscheiden groepen uit de doelgroep betekent dit concreet het volgende:

 • De gegevens met betrekking tot het besluit/advies (kenmerken 13 tot en met 17) worden verstrekt door de gemeente waar de betrokken persoon met een adres in de basisregistratie personen staat ingeschreven ook als er een WGR-verband is waaraan die gemeente zijn taken integraal heeft overgedragen. Deze gemeente blijft verantwoordelijk voor het aanvragen van de herindicatie Wsw, ook in die gevallen waarbij de persoon uitstroomt zonder nieuwe plaatsing in een dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst.

 • De gegevens met betrekking tot de dienstbetrekking (kenmerken 18 tot en met 22), de arbeidsovereenkomst (kenmerken 23 tot en met 26) en de uitstroom (kenmerken 27 en 28) worden verstrekt door de gemeente waarbij de betrokkene zijn dienstbetrekking heeft of die ten behoeve van diens arbeidsovereenkomst in het kader van begeleid werken een subsidie verstrekt aan een werkgever. Dit betreft de zogenoemd betalende gemeente (kenmerk 3).

Eenheid van berichtgeving

Van elke persoon behorende tot het zittend bestand Wsw wordt een apart record aangemaakt. Het record bevat de waarden van alle kenmerken die van de betrokkene bekend kunnen zijn.

Voor de vermelding van de kenmerken is niet van belang of daarin een wijziging is opgetreden ten opzichte van de voorafgaande halfjaarsperiode. Eerder vermelde gegevens worden derhalve opnieuw verstrekt, ook indien daarin geen wijzigingen zijn opgetreden.

In overleg met de externe bewerker kan tot een andere wijze van berichtgeving worden besloten (bijvoorbeeld uitsluitend de verstrekking van gegevens over mutaties).

Begin en einde van berichtgeving over een persoon

De personen waarover in de Wsw-statistiek wordt gerapporteerd zijn die personen die op 31 december 2014 een Wsw-dienstbetrekking dan wel een arbeidsovereenkomst op grond van begeleid werken hebben. Bij het vervallen van de Wsw-indicatie, uitstroom vanwege VUT/pensioen of overlijden van de persoon wordt berichtgeving beëindigd (na de periode waarin de beëindiging is gemeld). De persoon behoort niet meer tot de doelgroep van de Wsw.

De berichtgeving wordt dus enkel in de volgende gevallen beëindigd (na de periode waarin de beëindiging is gemeld):

 • Bij het vervallen van de Wsw-indicatie;

 • Beëindiging van de dienstbetrekking, dan wel arbeidsovereenkomst vanwege VUT/pensioen of overlijden van de persoon.

Als de dienstbetrekking danwel arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, wordt bij kenmerk 27 de ontslagreden en bij kenmerk 28 een uitstroombestemming vermeld.

Als de dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst van de betrokkene vanwege verhuizing wordt beëindigd, wordt de berichtgeving niet beëindigd, maar worden de gegevens aangevuld met die over de dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst.

Over dezelfde persoon vindt over een halfjaarsperiode afzonderlijke berichtgeving plaats als sprake is van uitstroom uit het werknemersbestand, direct gevolgd door:

 • Het wachten op een nieuwe dienstbetrekking, danwel arbeidsovereenkomst: in dit geval worden de datum van uitstroom uit het werknemersbestand en de reden van ontslag aangegeven en geldt bij kenmerk 28 het alternatief ‘Geen Wsw-plaatsing’;

 • Uitstroom naar een reguliere baan met een terugkeergarantie, waarna vervolgens terugkeer plaatsvindt.

Deze afzonderlijke berichtgeving houdt in, dat het record van de persoon wordt afgesloten bij de uitstroom uit het werknemersbestand, en dat er een nieuw record wordt aangemaakt voor dezelfde persoon. Op deze manier blijven reeds ingevoerde gegevens (in het ‘oude’ record) over de dienstbetrekking en/of arbeidsovereenkomst van deze persoon bewaard. In het nieuwe record wordt de bestaande informatie overgenomen uit het oude record. Actualisering van de informatie op deze kenmerken vindt vanaf dat moment in het nieuwe record plaats.

N.B.: een overgang naar een andere werkvorm binnen de Wsw (dus een arbeidsovereenkomst na beëindiging van een dienstbetrekking of een dienstbetrekking na beëindiging van een arbeidsovereenkomst) telt niet als uitstroom uit het werknemersbestand. De kenmerken 27 en 28 blijven dan ook met nullen gevuld. De einddatum van de oude werkvorm wordt aangegeven bij het kenmerk 20 (einddatum dienstbetrekking) of 24 (einddatum arbeidsovereenkomst), en de begindatum van de nieuwe werkvorm wordt aangegeven bij het kenmerk 18 (dienstbetrekking) of 23 (arbeidsovereenkomst). Omdat wisseling van werkvorm niet als uitstroom uit het werknemersbestand geldt, wordt geen nieuwe berichtgeving gestart.

Het kan voorkomen dat de betrokkene al eerder van werkvorm heeft gewisseld. Wanneer de betrokkene dan opnieuw wisselt, zijn de kenmerken van de nieuwe werkvorm reeds gevuld met ‘oude’ informatie. In dit geval wordt die oude informatie overschreven en vervangen door de actuele.

Wijzigingen van kenmerken en peildatum voor berichtgeving

Een nieuw indicatiebesluit leidt tot een actualisering van de gegevens bij het onderdeel besluit/advies. Dit geldt zowel voor een herindicatie van personen zonder diensbetrekking of arbeidsovereenkomst als, voor zover sprake is plaatsing in het werknemersbestand vanaf 1 januari 1998, van personen met een dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst.

Bij gegevens waarin zich een wijziging kan voordoen, is de situatie op de laatste dag van het betreffende halfjaar bepalend (c.q. de situatie direct voorafgaand aan uitstroom).

Aantallen

Aantallen worden, waar van toepassing, afgerond op hele eenheden.

Niet van toepassing zijnde gegevens

Als een gegeven (nog) niet van toepassing is, wordt het met nullen gevuld.

Naar boven