Regeling tarieven luchtvaart 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 02-10-2023.
Geldend van 01-01-2012 t/m 13-08-2012

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. vast tarief: hoogte van de vergoeding die niet afhankelijk is van de tijdsbesteding;

 • b. uurtarief: hoogte van de vergoeding per uur per persoon met betrekking tot werkzaamheden als bedoeld in deze regeling;

 • c. verordening (EG) 216/2008: verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (PbEU L 79);

 • d. verordening (EG) 2042/2003: verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Europese Commissie van 20 november 2003 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen (PbEU L 315).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 In geval van een vast tarief wordt het bedrag binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek voldaan. Het betalingsverzoek wordt gedaan zodra een aanvraag is ontvangen. Een beslissing op een aanvraag waaraan een vast tarief is verbonden wordt genomen, nadat gebleken is dat de verschuldigde vergoeding betaald is.

 • 2 In geval van een uurtarief worden de werkzaamheden periodiek gefactureerd op basis van het werkelijk aantal bestede uren. De te betalen vergoeding wordt achteraf vastgesteld door het aantal bestede uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. De aanvrager voldoet elke ontvangen factuur binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Buitenlandse reis- en verblijfkosten die verband houden met de in deze regeling genoemde handelingen of werkzaamheden, worden tegen de werkelijke kosten in rekening gebracht en zijn separaat verschuldigd naast de in deze regeling genoemde tarieven. Binnenlandse reis- en verblijfkosten worden niet separaat in rekening gebracht.

 • 2 Reistijden die verband houden met de in deze regeling genoemde uitgevoerde handelingen of werkzaamheden en die ter plaatse worden uitgevoerd, worden – voor zover deze op uurbasis worden verricht – in rekening gebracht volgens de daarbij behorende tarieven. De in rekening te brengen reistijd voor reizen binnen Nederland bedraagt ten hoogste de duur van de werkzaamheden.

Hoofdstuk 2. Tarieven

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Afdeling 2.1. Bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

§ 2.1.1. Luchtvarenden

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor het afleggen van theorie-examens als bedoeld in het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 voor de volgende bewijzen van bevoegdheid en de volgende bevoegdverklaring is een vast tarief van € 141 per vak verschuldigd:

  • a. ATPL;

  • b. CPL (uitgezonderd CPL (FB));

  • c. IR.

 • 2 Voor het afleggen van theorie-examens als bedoeld in het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 voor de volgende bewijzen van bevoegdheid is een vast tarief van € 95 per vak verschuldigd:

  • a. RPL;

  • b. PPL;

  • c. CPL (FB).

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor het afleggen van praktijkexamens en proeven van bekwaamheid als bedoeld in het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 is voor kandidaten die zich een examinator laten toedelen door de minister van Verkeer en Waterstaat een vast tarief van € 227 verschuldigd.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een:

  • a. ATPL;

  • b. CPL (uitgezonderd CPL (FB));

  • c. CFEL;

  • d. MPL (A), met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen is een vast tarief verschuldigd van € 501.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid PPL en CPL (FB) met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen is een vast tarief verschuldigd van € 482.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid RPL met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen is een vast tarief verschuldigd van € 482.

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van een algemene bevoegdverklaring als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, niet zijnde de algemene bevoegdverklaring RT of LPE, is een vast tarief verschuldigd van € 101.

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van een bijzondere bevoegdverklaring voor luchtvarenden als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart is een vast tarief verschuldigd van € 101.

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte dan wel voor de verlenging of hernieuwde afgifte van een instructeurs bevoegdverklaring voor luchtvarenden als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart is een vast tarief verschuldigd van € 130.

 • 7 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van een RT bevoegdverklaring en de bevoegdverklaring LPE met de bijbehorende taalvaardigheid als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart is een vast tarief verschuldigd van € 51.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de behandeling van een aanvraag voor een medische verklaring, inhoudende het afgeven of weigeren van een medische verklaring, die niet is gemandateerd aan een geautoriseerde geneeskundige instantie of zelfstandig geautoriseerde geneeskundige als bedoeld in de Regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en medische verklaringen voor de luchtvaart en het Besluit houdende mandatering van een aantal bevoegdheden met betrekking tot de afgifte van de medische verklaring, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Omschrijving

Afgifte

Besluit op aanvraag medische verklaringen AMS

€ 77

Afgifte duplicaat medische verklaring

€ 32

Afgifte duplicaat medisch dossier, in relatie tot de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 0,25 per pagina

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de behandeling van een verzoek om autorisatie van een geneeskundige instantie of geneeskundige als bedoeld in de Regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en medische verklaringen voor de luchtvaart zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Herafgifte

Autorisatie geneeskundige instantie AMC

€ 2.005

€ 258

Extra vestigingsplaats AMC

€ 859

€ 258

Autorisatie geneeskundige in dienst van een AMC

€ 273

€ 258

Autorisatie geneeskundige werkend als freelancer zonder vast AMC

€ 514

€ 258

Autorisatie zelfstandige geneeskundige

€ 2.005

€ 258

§ 2.1.2. Onderhoudstechnici

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 2 Voor het afleggen van een type-examen AML (nationaal) is een vast tarief van € 473 verschuldigd.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een AML of een Part-66-AML, met daarop weergegeven een of meer bijzondere bevoegdverklaringen, de afgifte van een of meer bijzondere bevoegdverklaringen behorende bij een AML of een Part-66-AML of de verlenging of de wederafgifte van een of meer bijzondere bevoegdverklaringen behorende bij een AML of Part-66-AML zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  • a. AML € 93;

  • b. Part-66-AML € 136.

 • 2 Voor de vernieuwing van het document, waarop de in het eerste lid genoemde bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen worden weergegeven, om andere redenen dan in het eerste lid genoemd, is een vast tarief van € 93 verschuldigd.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een verklaring ten behoeve van derden ter bevestiging van het in bezit zijn van een geldig AML of Part-66-AML of de daaraan ten grondslag liggende kennis- en ervaringseisen is een vast tarief verschuldigd van € 132.

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vrijstellingsbeschikking waarin wordt vastgelegd voor welke kennis- en ervaringseisen vrijstelling wordt verleend ten behoeve van de afgifte van een AML of Part-66-AML is een vast tarief verschuldigd van € 132.

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een JAA Form 27 JAA-NAA attestation for conversion of privileges is een vast tarief verschuldigd van € 132.

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een verklaring van een persoonsgebonden privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, in overeenstemming met Part M.A. 710 van verordening (EG) nr. 2042/2003 voor ELA 1 luchtvaartuigen die niet commercieel worden gebruikt, is een vast tarief verschuldigd van € 1.373.

§ 2.1.3. Luchtverkeersleiders, vluchtinformatieverstrekkers en luchthaveninformatieverstrekkers

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 10a

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of wijziging van een brevet luchtverkeersleider inclusief wijzigingen, leerling-luchtverkeersleider in opleiding en brevet FISO is een vast tarief verschuldigd van € 45.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of wijziging van een brevet ASO is een vast tarief verschuldigd van: € 45.

Afdeling 2.2. Opleidings- en trainingsinstellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

§ 2.2.1. Luchtvarenden

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en herafgifte van een kwalificatie of registratie van een opleidings- en trainingsinstelling als bedoeld in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Herafgifte

  Registratie opleidingsinstelling (basistarief)

  € 258

  € 258

  Kwalificatie opleidingsinstelling FTO basistarief

  € 4.050

  € 258

  Kwalificatie opleidingsinstelling TRTO basistarief

  € 3.375

  € 258

  Opleidingsmodule MPL

  € 5.148

   

  Opleidingsmodule integrated ATP

  € 2.574

   

  Opleidingsmodule IR

  € 1.287

   

  Opleidingsmodule RFI

  € 1.287

   

  Opleidingsmodule FI

  € 1.287

   

  Opleidingsmodule FI-refresher seminar

  € 772

   

  Opleidingsmodule RFI-refresher seminar

  € 772

   

  Overige opleidingsmodule instructeurs

  € 901

   

  Opleidingsmodule CPL

  € 1.030

   

  Opleidingsmodule theorie, per module

  € 901

   

  Opleidingsmodule class/type rating Multi pilot aircraft, per module

  € 901

   

  Opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft, per module

  € 643

   

  Opleidingsmodule MCC

  € 643

   

  Beoordelen opleidingslocatie, per locatie

  € 1.158

   

  Module RPL

  € 772

   

  Module PPL

  € 772

   

  Kwalificatie opleidingsinstelling met een vestiging in het buitenland, per vestiging

  € 21.843

  € 258

  Registratie opleidingsinstelling RT-only

  € 258

   

  Module radiotelefonie met standaard handboek

  € 143

   

  Module radiotelefonie zonder standaard handboek

  € 514

   

  Erkenning taalbeoordelingsinstantie (LAB)

  € 4.247

  € 258

  Erkenning taalbeoordelingsinstantie (LAB) voor afgifte voor level 4 en/of level 6

  € 1.544

   

  Indelingsprotocol Examinatoren (IPEX)

  € 258

  € 258

  Overige aanvragen (zoals inzetten van een simulator voor een ander type training dan waarvoor het bedoeld is, of goedkeuring van een eigen ontwerp van een logboek), per besluit

  € 387

  € 258

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de kwalificatie of registratie genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

   

  Opleidingsmodule MPL

  € 5.148

  Opleidingsmodule integrated ATP

  € 2.574

  Opleidingsmodule IR

  € 1.287

  Opleidingsmodule FI

  € 1.287

  Overige opleidingsmodules instructeurs

  € 901

  Opleidingsmodule FI-refresher seminar

  € 772

  Opleidingsmodule RFI refresher seminar

  € 772

  Opleidingsmodule CPL

  € 1.030

  Opleidingsmodule theorie, per module

  € 901

  Opleidingsmodule class/type rating Multi pilot aircraft, per module

  € 901

  Opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft, per module

  € 643

  Opleidingsmodule MCC

  € 643

  Beoordelen opleidingslocatie, per locatie

  € 1.158

  Module RPL

  € 772

  Module PPL

  € 772

  Vestiging opleidingsinstelling in het buitenland

  € 21.843

  Module radiotelefonie, met standaard handboek

  € 143

  Module radiotelefonie, zonder standaard handboek

  € 514

  Erkenning taalbeoordelingsinstantie (LAB)

  € 4.247

  Erkenning taalbeoordelingsinstantie (LAB) voor de eerste afgifte LPE level 4 en/of level 6

  € 1.544

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor onderstaande goedkeuringen, inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Goedkeuring gewijzigd handboek, per deel of subdeel

  € 405

  Goedkeuring gewijzigd trainingsprogramma of type kwalificatieprogramma, per type, gekwalificeerde opleidingsinstelling

  € 387

  Goedkeuring gewijzigd trainingsprogramma of type kwalificatieprogramma, per type, geregistreerde opleidingsinstelling

  € 129

  Goedkeuring gebruik van een simulator, per aanvraag, per simulator

  € 129

  Beoordeling nieuwe functionaris (AM, HT, CFI, CGI, QM)

  € 258

  Beoordeling nieuw (type) luchtvaartuig voor het trainingsdoel

  € 129

  Beoordeling nieuw (type) simulator voor het trainingsdoel

  € 129

  Indelingsprotocol Examinatoren (IPEX)

  € 258

  Overige aanvragen (zoals inzetten van een simulator voor een ander type training dan waarvoor het bedoeld is, of goedkeuring van een eigen ontwerp van een logboek), per besluit

  € 387

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en herafgifte van een kwalificatie van een FSTD als bedoeld in de Regeling kwalificatie FSTD’s zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 4

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Herafgifte

  FSTD-A/H FFS (per kwalificatie)

  € 5.442

  € 258

  FSTD-A/H FTD (per kwalificatie)

  € 5.188

  € 258

  FSTD-A/H FNPT (per kwalificatie)

  € 6.826

  € 258

  FSTD-A BITD (per kwalificatie)

  € 3.413

  € 258

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een FSTD in een land niet zijnde een EASA lidstaat is naast het tarief voor eerste afgifte in tabel 4 een vast tarief verschuldigd van € 11.701 per locatie voor extra inzet.

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de kwalificatie genoemd in het vierde lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 5

  Omschrijving

   

  Wijziging, opwaardering of verplaatsing FSTD-A/H FFS

  € 3.277

  Wijziging, opwaardering of verplaatsing FSTD-A/H FTD

  € 3.277

  Wijziging, opwaardering of verplaatsing FSTD-A/H FNPT

  € 2.457

  Wijziging, opwaardering of verplaatsing FSTD-A BITD

  € 2.047

  Goedkeuring gewijzigd handboek, per deel of subdeel

  € 772

  Goedkeuring gewijzigd trainingsprogramma of type kwalificatieprogramma, per type

  € 772

  Beoordeling nieuwe functionaris (AM, QM)

  € 258

§ 2.2.2. Onderhoudstechnici

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning van een opleidingsinstelling voor onderhoudstechnici als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Herafgifte

  Erkenning opleidingsinstelling:

     

  – basisopleiding

  € 23.721

   

  – categorie typen luchtvaartuigen n1 ≤ 10

  € 26.371

   

  – categorie typen luchtvaartuigen n1 > 10

  € 36.977

   

  1 n is het aantal luchtvaartuigen dat op de erkenning staat aangegeven.

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag per nevenlocatie1 Nederland

  € 3.314

  Toeslag per nevenlocatie Europese Unie

  € 3.977

  Toeslag per nevenlocatie buiten Europese Unie

  € 5.965

  1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

  Een examenlocatie wordt als een halve locatie gerekend.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd.

  Tabel 3

  Omschrijving

  Wijziging

  Bijschrijven aanvullende rating (in geval van basis-, en typeopleiding)

  € 2.028

  Bijschrijven limitation (in geval van basis-, en typeopleiding)

  € 967

  Bijschrijven of wijziging vestiging (in geval van basis, type en geregistreerde opleiding) buiten het postcodegebied waar de opleidingsinstelling is gevestigd.

  € 3.353

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 617

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 109

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de goedkeuring van examens op basis van Part 66.A.45 h2 van verordening (EG) nr. 2042/2003 is een tarief verschuldigd van € 531 per examen.

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de goedkeuring van typecursussen op basis van Part 66.A.45 c van verordening (EG) nr. 2042/2003 is een tarief verschuldigd van € 92 per cursus.

Afdeling 2.3. Luchtvaartuigen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van inschrijving als bedoeld in artikel 3.5 van de Wet luchtvaart, alsmede voor het wijzigen of het doorhalen van de inschrijving als bedoeld in artikel 3.4, eerste en derde lid, van de Wet luchtvaart is een vast tarief van € 134 verschuldigd, met dien verstande dat aanvragen van doorhaling alleen in rekening worden gebracht in geval van uitvoer naar het buitenland van een luchtvaartuig.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, is voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van inschrijving, alsmede voor het wijzigen of het doorhalen van de inschrijving voor luchtvaartuigen ≤ 2.000 kg een vast tarief van € 67 verschuldigd.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid als bedoeld in artikel 3.13 van de Wet luchtvaart, alsmede voor het verlengen daarvan, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  MTOM

  Afgifte

  Verlenging

  Luchtvaartuig ≤ 2.000 kg

  € 616

  € 78

  Luchtvaartuig > 2.000 kg en ≤ 5.700 kg

  € 1.291

  € 170

  Luchtvaartuig > 5.700 kg

  € 3.956

  € 581

 • 4 Voor het afgeven van een Airworthiness Review Certificate als bedoeld in het Besluit luchtvaartuigen 2008 geldt hetzelfde tarief als voor het verlengen van een bewijs van luchtwaardigheid. Indien de aanvraag voor het afgeven of verlengen gelijktijdig vergezeld gaat met de aanvraag voor het afgeven van een Airworthiness Review Certificate wordt geen tarief geheven voor het Airworthiness Review Certificate.

 • 5 Voor de behandeling van de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid voor (motor)zweefvliegtuigen, MLA’s alsmede amateurbouwluchtvaartuigen ≤ 2.000 kg is een tarief verschuldigd van € 350.

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor het vernieuwen van een bewijs van inschrijving, een bewijs van luchtwaardigheid, een Airworthiness Review Certificate of een geluidsdocument is een vast tarief van € 92 verschuldigd.

 • 7 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een geluidscertificaat, een geluidsverklaring of een aanvullende geluidsverklaring als bedoeld in Hoofdstuk 5 van het Besluit luchtvaartuigen 2008 is een vast tarief van € 272 verschuldigd.

 • 8 Voor de behandeling van een aanvraag voor de vernieuwing van een geluidscertificaat is een vast tarief van € 92 verschuldigd.

 • 9 Voor de behandeling van een aanvraag voor de initiële goedkeuring van een onderhoudsprogramma voor luchtvaartuigen, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

  AMP initieel:

  aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

  AMP initieel:

  niet aangeboden door CAMO.

  AMP gebaseerd op maintenance data

  Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data(2)

  Beoordeling taken gebaseerd op IVW AMC

  Ballonnen en zweefvliegtuigen(1)

  € 470

  € 663

  € 723

  € 218

  Overige luchtvaartuigen

  € 1.628

  € 2.401

  € 1.986

  € 470

  1 Toeslag in voorkomende gevallen.

  2 Al dan niet gemotoriseerd.

 • 10 Voor de behandeling van een aanvraag voor de goedkeuring van een wijziging van een onderhoudsprogramma voor luchtvaartuigen, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  AMP wijziging:

  aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

  AMP wijziging:

  niet aangeboden door CAMO.

  AMP gebaseerd op maintenance data

  Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data(2)

  Beoordeling taken gebaseerd op IVW AMC

  Ballonnen en zweefvliegtuigen(1)

  € 277

  € 342

  € 723

  € 218

  Overige luchtvaartuigen

  € 470

  € 663

  € 1.986

  € 470

  1 Toeslag in voorkomende gevallen.

  2 Al dan niet gemotoriseerd.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, de wijziging en de overdracht van een type-certificaat, of een aanvullend type-certificaat van een luchtvaartuig, onderdelen of uitrustingsstukken daarvan, als bedoeld in Hoofdstuk 3 van het Besluit luchtvaartuigen 2008, ten behoeve van een niet-militair staatsluchtvaartuig of een luchtvaartuig zoals vermeld in onderdeel b van bijlage II, van verordening (EG) nr. 216/2008, is een uurtarief van € 129 verschuldigd. Tevens wordt een vast tarief van € 134 in rekening gebracht voor het bewijs van afgifte, wijziging, overdracht type certificaat, of aanvullend type-certificaat.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van een luchtvaartuig, onderdelen of uitrustingsstukken daarvan, als bedoeld in artikel 14 van de Regeling onderhoud luchtvaartuigen, ten behoeve van een niet-militair staatsluchtvaartuig of een luchtvaartuig zoals vermeld in onderdeel b van bijlage II, van verordening (EG) nr. 216/2008, is een vast tarief van € 556 verschuldigd.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor inspecties uitgevoerd ten behoeve van een onderzoek naar de luchtwaardigheid als bedoeld in artikel 17, derde lid, van de Regeling bewijzen van luchtwaardigheid of onderzoeken ten behoeve van de afgifte van een Airworthiness Review Certificate, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 1

MTOM

Afgifte

Luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 1.326

Luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 4.242

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een MOA ingevolge artikel 17 van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabellen 2 en 3):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf1:

   

  – A1 line maintenance

  € 18.418

  – A1 base maintenance

  € 22.395

  – A2, A4

  € 15.104

  – A3

  € 15.104

  – B1

  € 18.418

  – B2, B3

  € 15.104

  – C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

  € 7.814

  – C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

  € 15.104

  – D

  € 13.117

  1 Voor erkende onderhoudsbedrijven met een C-classificatie, die daarnaast een classificatie hebben voor beperkte niet-luchtvaartuigtype gebonden onderhoudstaken, wordt het basistarief bepaald door het tarief van de C-classificatie. Voor iedere A-classificatie is de toeslag voor de aanvullende classificatie verschuldigd.

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie(1):

   

  Toeslag per aanvullende classificatie (TA1)

  € 1.326

  Aanvulling gebaseerd op basis overige classificaties (2) :

   

  Toeslag per aanvullende classificatie overige erkenningen

  € 663

  1 De aanvullingstarieven in tabel 2 en 3 van dit lid zijn gebaseerd op de basiscategorie erkenning zoals aangegeven in tabel 1. Hier wordt onderscheid gemaakt naar een A1-categorie en overige categorieën.

  2 De aanvullingstarieven in tabel 2 en 3 van dit lid zijn gebaseerd op de basiscategorie erkenning zoals aangegeven in tabel 1. Hier wordt onderscheid gemaakt naar een A1-categorie en overige categorieën.

  A1 line en A1 base maintenance gelden in deze regeling als aparte classificaties

  Tabel 3

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie:

   

  Toeslag per nevenlocatie in Nederland

  € 3.314

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 3.977

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 5.965

  Toeslag line stations

  € 345 x N

  Toeslag bij meer dan 500 werknemers

  € 13 x P

  Aanvulling gebaseerd op basis overige classificatie:

   

  Toeslag per nevenlocatie in Nederland

  € 1.060

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 1.326

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 1.989

  Toeslag line stations

  € 345 x N

  Toeslag bij meer dan 500 werknemers

  € 13 x P

  Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

  P = het aantal werknemers dat werkzaam is bij de onderhoudsorganisatie

  N = het aantal line stations

  Indien het in plaats van de behandeling van een aanvraag van een onderhoudserkenning als bedoeld in het derde en vierde lid, een aanvraag voor afgifte of wijziging en herafgifte betreft van een erkenning op grond van subpart F van Part M van verordening (EG) nr. 2042/2003, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 4) en een aanvullend tarief (tabellen 5 en 6):

  Tabel 4

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf:

   

  – A2, A4

  € 11.300

  – A3

  € 11.300

  – B1

  € 13.779

  – B2, B3

  € 11.300

  – C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

  € 5.825

  – C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

  € 11.300

  – D

  € 9.803

  Voor erkende onderhoudsbedrijven met een C-classificatie, die daarnaast een A-classificatie hebben voor beperkte niet luchtvaartuigtype gebonden onderhoudstaken, wordt het basistarief bepaald door het tarief van de C-classificatie. Voor iedere A-classificatie is de toeslag voor de aanvullende classificatie verschuldigd.

  Tabel 5

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag per aanvullende classificatie

  € 497

  Tabel 6

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag per nevenlocatie in Nederland

  € 796

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 994

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 1.491

  Toeslag line stations

  € 253 x N

  Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

  N = het aantal line stations

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 7

  Omschrijving

  Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1 classificatie

  Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1 classificatie

  Part MAF erkenning

  Bijschrijving aanvullende classificatie

  € 2.028

  € 1. 365

  € 1.001

  Bijschrijving type luchtvaartuig, motortype of component (Part 145, beperkingen)

  € 2.028

  € 1.365

  € 1.001

  Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie buiten het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

  € 3.353

  € 2.425

  € 1.797

  Aanpassing limitations van een van de ratings als vermeld op de erkenning.

  Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie binnen het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

  Bijschrijven line station (per line station).

  Alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek.

  € 967

  € 702

  € 503

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 617

  € 451

  € 326

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning).

  € 109

  € 109

  € 109

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor een onderhoudsbedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 gebaseerd op een reeds in bezit zijnde MOA of onderhoudserkenning op grond van subpart F van Part M van verordening (EG) nr. 2042/2003 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 8a

  Omschrijving

  Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1 classificatie

  Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1 classificatie

  Part MAF erkenning

  Nationale erkenning per type luchtvaartuig, motortype of component

  € 2.028

  € 1.365

  € 1.001

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het derde lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 9

  Omschrijving

  Wijziging

  Bijschrijven nieuwe c.q. wijzigingen van locaties buiten het postcodegebied

  € 2.425

  Bijschrijven nieuwe c.q. wijzigingen van locaties binnen het postcodegebied

  € 702

  Wijziging nationale erkenning

  € 1.365

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 451

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning).

  € 109

 • 6 Voor de behandeling van de aanvraag voor het bijschrijven van een BvL-V-bevoegdheid tot het uitvoeren van een BvL-verlengingsinspectie, als bedoeld in de Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid, verbonden aan een MOA ingevolge artikel 17 van het Besluit luchtvaartuigen 2008, de nationale erkenning voor een onderhoudsbedrijf of een AOC, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 10

  Omschrijving

  Tarief

  Bijschrijven BvL-V-bevoegdheid voor erkende bedrijven t.b.v.:

   

  – Luchtvaartuigen MTOM > 5.700kg

  € 4.148

  – Luchtvaartuigen MTOM ≤ 5.700kg

  € 1.232

 • 7 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een POA overeenkomstig Part 21, subpart G, van verordening (EG) nr. 1702/2003 of een accoordverklaring voor het aantonen van de conformiteit van individuele producten, onderdelen en uitrustingsstukken overeenkomstig Part 21, subpart F, van verordening (EG) nr. 1702/2003 ingevolge artikel 17 van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 11) en een aanvullend tarief (tabel 12). Voor een productiebedrijf dat voor componenten in dezelfde classificatie een MOA nodig heeft, zal indien er sprake is van een hoge mate van gemeenschappelijke processen geen vergoeding voor de MOA verschuldigd zijn, zulks ter beoordeling aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

  Tabel 11

  Omschrijving

  Eerste afgifte POA

  (Subpart G)

  Eerste afgifte akkoordverklaring

  (Subpart F)

  Erkenning productiebedrijf basisvergunning:

     

  – Bedrijven ≤ 500 werknemers(1)

  € 22.395

  € 16.361

  – Bedrijven > 500 en < 1.000 werknemers(1)

  € 35.671

  € 26.013

  – Bedrijven ≥ 1.000 werknemers(1)

  € 68.790

  € 50.145

  1 Hier wordt het aantal werknemers bedoeld dat werkzaam is bij de productieorganisatie.

  Tabel 12

  Omschrijving

  Eerste afgifte POA

  (Subpart G)

  Eerste afgifte akkoordverklaring (Subpart F)

  Herafgifte

  Toeslag per nevenlocatie(1)in Nederland

  € 3.314

  € 2.413

  € 258

  Toeslag per nevenlocatie(1)in de Europese Unie

  € 3.977

  € 2.896

  € 258

  Toeslag per nevenlocatie(1) buiten de Europese Unie

  € 5.965

  € 4.344

  € 258

  1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

 • 8 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het zesde lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 13

  Omschrijving

  Wijziging POA

  (Subpart G)

  Wijziging akkoordverklaring

  (Subpart F)

  Bijschrijving nieuw product/component/rating/categorie

  € 2.028

  € 948

  Bijschrijving of wijziging vestigingsplaats buiten het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd.

  € 3.353

  € 1.720

  Bijschrijving nieuwe of wijziging vestiging binnen het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd, alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek.

  € 967

  € 948

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 617

  € 302

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 109

  € 102

 • 10 Voor de behandeling van de aanvraag voor wijziging van een erkenning als bedoeld in het achtste lid is een vast tarief van € 192 verschuldigd.

Afdeling 2.4. Vergunning tot vluchtuitvoering/AOC, vervoer

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor eerste afgifte van een vergunning tot vluchtuitvoering (AOC) inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Producten eerste afgifte AOC

  SP/SE vliegtuigen en SP/SE helikopters: AtoA, VFR day only

  SP/SE vliegtuigen en SP/SE helikopters: AtoB, VFR day only(1)

  ME vliegtuigen (class A of C, AtoB, < 19 pax, inclusief zelfde vliegtuigtype, alleen geschikt voor vracht) en ME helikopters(1)

  ME vliegtuigen (class A of C, AtoB, >19 pax, inclusief zelfde vliegtuigtype, alleen geschikt voor vracht(1)

  Basistarief(2)

  € 2.960(3)

  € 3.603(4)

  € 22.523

  € 23.423

  Plus:

  Pax (A1)

  € 514

  € 514

  € 514

  € 514

  Cargo (A2)

   

  € 387

  € 514

  € 772

  Emergency

  Medical Service (A3)

   

  € 772

  € 1.544

  € 1.544

  Helicopter Emergency Medical Service (A3)

     

  € 1.718

   

  VFR night per class/type (D2)

   

  € 258

  € 258

   

  IFR per class/type

   

  € 514

  € 514

   

  Bijschrijving:

         

  – Extra class/type(5)

  € 772

  € 772

  € 3.861

  € 7.722

  – Extra luchtvaartuig registratie van aanvraagde class/type

  € 64

  € 64

  € 129

  € 129

  – Area of operation (per area)(6)

   

  € 514

  € 514

  € 514

  – Area of operation worldwide in 1 aanvraag (6)

   

  € 2.574

  € 2.574

  € 2.574

  Special approval:(6)

  – Per Low visibility procedure per type per approval:

  ° CAT II (E1)

  ° CAT III A or B or C (E2 t/m E4)

  ° Take off below specified minima (E5)

  ° Lower than CAT I

  ° Other than Standard CAT II

  ° Approaches utilising EVS

     

  € 1.145

  € 1.145

  – MNPS (E6) per type

     

  € 1.544

  € 1.544

  – RNP (E10) per type

     

  € 1.544

  € 1.544

  – RNAV(7) (E8) per type

     

  € 1.145

  € 1.145

  – ETOPS (E7) per type

     

  € 1.718

  € 1.718

  – RVSM (E9) per type

     

  € 573

  € 573

  – Gevaarlijke stoffen (E11)

     

  € 1.039

  € 1.039

  – Helicopter offshore operations (E12)

     

  € 1.718

   

  – Helicopter Hoist operations (E13)

     

  € 1.145

   

  – Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation) (E14)

     

  € 1.775

  € 1.775

  Overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’):

  – Approval & Acceptance process

   

  € 514

  € 1.030

  € 1.030

  – Electronic Flight Bag per type

     

  € 2.059

  € 2.059

  – Steep approach per type/runway

     

  € 1.544

  € 1.544

  User approval per synthetisch trainingstoestel

     

  € 409

  € 409

  Alternative training and qualification programme

     

  € 4.119

  € 4.119

  – Other self-supporting operational control than home base(8):

  ° binnen Nederland

  ° binnen Europa

  ° buiten Europa

   

  € 1.307

  € 2.059

  € 3.089

  € 1.030

  € 2.059

  € 3.089

  € 1.030

  € 2.059

  € 3.089

  Ontheffing / afwijking per besluit < 2 maanden (9)

  € 286

  € 286

  € 286

  € 286

  Ontheffing / afwijking per besluit > 2 maanden (9)

  € 1.366

  € 1.366

  € 1.366

  € 1366

  Goedkeuring wet lease-out (10)

     

  € 387

  € 387

  1 Voor een AtoB operatie is de vliegmaatschappij ook in het bezit van een CAMO als bedoeld in artikel 18 en een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 19.

  2 Voor de ‘eerste afgifte AOC’ is inbegrepen: beoordeling en goedkeuring van de managementorganisatie en veiligheids- en kwaliteitsorganisatie; beoordeling en goedkeuring van het Operations Manual (OM) (Part A, B, C en D); bijschrijving van 1 vliegtuig/helikopter (class/type) inclusief bijbehorende trainingsprogramma’s en 1 registratie luchtvaartuig; beoordeling en goedkeuring van kwalificatie van management- en overige stafleden; 1 area of operation (voor ‘AtoA/VFR only’ geldt: AMS FIR only). Special approvals en Overige approvals & acceptances, als benoemd in bovenstaande tabel, zijn niet inbegrepen.

  3 Het tarief geldt bij gebruik van het IVW specimen handboek. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het IVW specimen handboek dan geldt een tarief van € 7.722.

  4 Het tarief geldt bij gebruik van het IVW specimen handboek. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het IVW specimen handboek dan geldt een tarief van € 8.366.

  5 Inclusief: bijschrijven van 1 registratie luchtvaartuig en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het Operations Manual en trainingsprogramma.

  Onder ‘class’ wordt verstaan een luchtvaartuig per manufacturer/model/series.

  6Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck). Waar gesproken wordt over Area of Operation, wordt bedoeld de regio’s waar de aanvrager voornemens is te gaan vliegen.

  7 Onder RNAV wordt verstaan PRNAV of BRNAV.

  8 Onder ‘self-supporting operational control’ wordt verstaan een station waar vanaf de volledige vluchtvoorbereiding en begeleiding plaatsvindt.

  9 Voor verzoeken tot ontheffing en/of afwijking wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 8, tweede en derde lid, van verordening (EG) nr. 3922/91.

  10 Het tarief is van toepassing op afwijkende wet-lease out operaties zoals beschreven in de AIC-B inzake het leasebeleid.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag wijziging van een vergunning tot vluchtuitvoering (AOC) inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Wijzigingen

  SP/SE vliegtuigen en SP/SE helikopters: AtoA, VFR day only

  SP/SE vliegtuigen en SP/SE helikopters: AtoB, VFR day only(1)

  ME vliegtuigen (class A of C, AtoB, < 19 pax, inclusief zelfde vliegtuigtype, maar dan alleen geschikt voor vracht) en ME helikopters(1)

  ME vliegtuigen (class A of C, AtoB, > 19 pax, inclusief zelfde vliegtuigtype, maar dan alleen geschikt voor vracht(1)

  Pax (A1)

  € 514

  € 514

  € 514

  € 2.059

  Overgang van AOC AtoA naar een AOC AtoB (9)

         

  Cargo (A2)

   

  € 387

  € 514

  € 772

  Emergency Medical Service (A3)

   

  € 772

  € 1.544

  € 1.544

  Helicopter Emergency Medical Service (A3)

     

  € 1.718

   

  VFR night per class/type (D2)

   

  € 258

  € 258

   

  IFR per class/type

   

  € 514

  € 514

   

  Bijschrijving:

         

  – Extra class/type (2)

  € 772

  € 772

  € 3.861

  € 7.722

  – Extra luchtvaartuig: Registratie van aangevraagde class/type per dag

  € 64

  € 64

  € 135

  € 135

  – Bijschrijving luchtvaartuig: registratie per dag, binnen bestaand type (2)

  € 135

  € 135

  € 387

  € 387

  – Extra registratie per dag

  € 64

  € 64

  € 135

  € 135

  Afschrijving class/type(3)

  € 258

  € 258

  € 546

  € 546

  Afschrijving luchtvaartuig: Registratie per dag

  € 135

  € 135

  € 258

  € 258

  Dry lease out per dag

     

  € 409

  € 409

  Toeslag dry lease in (goedkeuring)

     

  € 136

  € 136

  – Area of operation (per area)(4)

   

  € 514

  € 514

  € 514

  – Area of operation world wide in 1 aanvraag(4)

   

  € 2.574

  € 2.574

  € 2.574

  Special approval:(4)

  – Per Low visibility procedure per type per approval:

  ° CAT II (E1)

  ° CAT III A or B or C (E2 t/m E4)

  ° Take Off below specified minima (E5)

  ° Lower than CAT I

  ° Other than Standard CAT II

  ° Approaches utilising EVS

     

  € 1.145

  € 1.145

  – MNPS (E6), per type

     

  € 1.544

  € 1.544

  – RNP (E10), per type

     

  € 1.544

  € 1.544

  – RNAV(5)(E8), per type

     

  € 1.145

  € 1.145

  – ETOPS (E7), per type

     

  € 1.718

  € 1.718

  – RVSM (E9), per type

     

  € 573

  € 573

  – Gevaarlijke stoffen (E11)

     

  € 573

  € 573

  – Helicopter Offshore operations (E12)

     

  € 1.638

   

  – Helicopter Hoist operations (E13)

     

  € 1.145

   

  – Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation) (E14)

     

  € 1.775

  € 1.775

  Acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’) (4)

  – Approval & Acceptance process

   

  € 514

  € 1.030

  € 1.030

  – MEL revisie per type

  € 129

  € 129

  € 643

  € 643

  – Electronic Flight Bag per type, inclusief handboekwijziging

     

  € 2.059

  € 2.059

  – Steep approach per type/runway, inclusief handboekwijziging

     

  € 1.544

  € 1.544

  – User approval per synthetisch trainingstoestel

     

  € 409

  € 409

  – Alternative training and qualification programme

     

  € 4.119

  € 4.119

  – Other self-supporting operational control than home base(6)

  ° binnen Nederland

  ° binnen Europa

  ° buiten Europa

   

  € 1.030

  € 2.059

  € 3.089

  € 1.030

  € 2.059

  € 3.089

  € 1.030

  € 2.059

  € 3.089

  Organisaties met goedgekeurd Approval & Acceptance process:

  Goedkeuring / acceptatie handboekrevisie per sub deel van het OM (per wijzigingsaanvraag) (7)

     

  € 270

  € 405

  Organisaties zonder goedgekeurd Approval & Acceptance process:

  Goedkeuring / acceptatie handboekrevisie per sub deel van het OM (per wijzigingsaanvraag) (7)

  € 135

  € 135

  € 405

  € 716

  Goedkeuring / acceptatie trainingsprogramma, of type kwalificatie programma per class/ type, per programma

  € 129

  € 129

  € 387

  €387

  Goedkeuring / acceptatie personen (AM, QM en PH’s), per persoon

  € 129

  € 129

  € 387

  € 387

  Goedkeuring / acceptatie overige stafleden, per persoon

  € 129

  € 129

  € 129

  € 129

  Wijziging operator naam en/of principal place of business

  € 129

  € 129

  € 129

  € 129

  Goedkeuring wet lease (in- en out) (10)

     

  € 387

  € 387

  Ontheffing / afwijking per besluit < 2 maanden (8)

  € 286

  € 286

  € 286

  € 286

  Ontheffing / afwijking per besluit > 2 maanden (8)

  € 1.366

  € 1.366

  € 1.366

  € 1.366

  Overige wijzigingen, per besluit

  € 258

  € 258

  € 258

  € 258

  1 Voor een AtoB operatie is de vliegmaatschappij ook in het bezit van een CAMO als bedoeld in artikel 18 en een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 19.

  2 Inclusief: bijschrijven van 1 registratie luchtvaartuig en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het Operations Manual (OM) en trainingsprogramma.

  3 Inclusief: afschrijven van laatste luchtvaartuig(en) registratie(s) en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM.

  4Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck). Waar gesproken wordt over Area of Operation, wordt bedoeld de regio’s waar de aanvrager voornemens is te gaan vliegen.

  5 Onder RNAV wordt verstaan PRNAV of BRNAV.

  6 Onder ‘self-supporting operational control’ wordt verstaan een station waar vanaf de volledige vluchtvoorbereiding en begeleiding plaatsvindt.

  7 Hieronder wordt verstaan alle operationele boekwerken die een afgeleide zijn van het OM (bv. OM A, OM A 1, OM B, OM C, OM D, Cabin Crew Manual, Station Manual, Quality Manual, etc) met uitzondering van de beoordeling en goedkeuring van MEL, Electronic Flight Bag, Steep approach, user approval process, Alternative Training and Qualification Programme and other self-supporting operational control than home.

  8 Voor verzoeken tot ontheffing en/of afwijking wordt het proces gevolgd als vastgelegd in artikel 8, tweede en derde lid, van verordening (EG) nr. 3922/91.

  9 Voor de overgang naar een hogere klasse wordt het verschil in basistarief getarifeerd. Verder geldt dan de toelichting als gesteld in artikel 17, eerste lid, onder noot 2.

  10 Het tarief geldt voor wet lease-in waarvoor voorafgaande goedkeuring is vereist en voor afwijkende wet-lease out operaties zoals beschreven in de AIC-B 05/10 inzake het leasebeleid.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een CAMO-erkenning als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008, al dan niet behorende bij een vergunning tot vluchtuitvoering/AOC, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Basisvergunning:

   

  – CAMO luchtvaartuigen > 5700 kg (AOC)

  € 15.767

  – CAMO luchtvaartuigen > 5700 kg (A to A of niet-AOC)

  € 9.405

  – CAMO luchtvaartuigen ≤ 5700 kg (AOC)

  € 10.464

  – CAMO luchtvaartuigen ≤ 5700 kg (A to A of niet-AOC)

  € 6.224

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag > 5700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

  € 1.989

  Toeslag < 5700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

  € 1.989

  Toeslag > 5700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

  € 3.977

  Toeslag < 5700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

  € 3.977

  Toeslag > 5700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

  € 5.965

  Toeslag < 5700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

  € 5.965

  Toeslag > 5700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 1.989

  Toeslag < 5700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 1.989

  Toeslag > 5700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 3.977

  Toeslag < 5700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 3.977

  Toeslag > 5700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 5.965

  Toeslag < 5700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 5.965

  Toeslag > 5700 kg operationele locatie EU

  € 4.639

  Toeslag < 5700 kg operationele locatie EU

  € 4.639

  Toeslag > 5700 kg operationele locatie buiten EU

  € 5.965

  Toeslag < 5700 kg operationele locatie buiten EU

  € 5.965

  Toeslag > 5700 kg privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

  € 5.303

  Toeslag < 5700 kg privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

  € 2.650

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de CAMO-erkenning als bedoeld in het eerste lid, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  Vaste bedragen afhankelijk van het gewicht

  Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig > 5700kg

  € 3.883

  Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig ≤ 5700kg

  € 2.558

  Goedkeuring onderhoudscontracten en contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken > 5700 kg

  € 437

  Goedkeuring onderhoudscontracten en contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken ≤ 5700 kg

  € 305

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen > 5700 kg

  € 5.210

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen ≤ 5700 kg

  € 2.558

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen > 5700 kg.

  € 617

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen ≤ 5700 kg.

  Bijschrijven van een type luchtvaartuig binnen een ’group-rating’.

  € 451

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 109

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor een onderhoudsmanagement bedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 gebaseerd op een reeds in bezit zijnde CAMO-erkenning zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 5

  Omschrijving

  Vaste bedragen afhankelijk van het gewicht

  Nationale erkenning per type luchtvaartuig > 5700 kg

  € 3.883

  Nationale erkenning per type luchtvaartuig ≤ 5700 kg

  € 2.558

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte (tabel 1) en de wijziging (tabel 2) van een vergunning tot luchtvervoer ingevolge artikel 16 van de Luchtvaartwet, betreffende de exploitatievergunning, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Exploitatievergunning (artikel 16a Luchtvaartwet):

 

– Kleine typen luchtvaartuigen (minder dan 10 ton maximale startmassa en/of minder dan 20 stoelen aanwezig)

€ 2.730

– Grote typen luchtvaartuigen (vanaf 10 ton maximale startmassa en/of vanaf 20 stoelen aanwezig)

€ 7.160

– Exploitatievergunning (artikel 16b Luchtvaartwet)

€ 136

Tabel 2

Omschrijving

Wijziging

Exploitatievergunning:

 

– Wijziging

€ 273

– Toevoeging groot type luchtvaartuig (MTOM ≥ 10t/ > 19 passagiers) aan exploitatievergunning voor kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t/ < 20 passagiers)

€ 4.096

Afdeling 2.5. Luchthavens

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een certificaat als bedoeld in artikel 8a.2, eerste lid, van de Wet luchtvaart zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, met uitzondering van de eerste afgifte van een certificaat voor de luchthaven Schiphol:

  Tabel 1

  Omschrijving

  Afgifte (verschuldigd in het jaar van afgifte of herafgifte)

  – Certificaat voor luchthaven Schiphol

  € 117.623

  – Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

  € 23.852

  – Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

  € 5.152

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van een certificaat als bedoeld in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

   

  – Certificaat voor luchthaven Schiphol

  € 326

  – Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

  € 326

  – Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

  € 326

Afdeling 2.6. Diverse tarieven

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning ingevolge artikel 17 van de Luchtvaartwet is een vast tarief verschuldigd van:

  • a. € 573 voor het houden van een luchtvaartvertoning,

  • b. € 13.652 voor het houden van een luchtvaartwedstrijd.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Bij exploitatie van een luchtvaartuig van historische waarde voor niet commerciële doeleinden, mits voorzien van een Nederlandse registratie, worden de volgende kortingen verleend:

 • a. afgifte en verlenging Bewijs van Luchtwaardigheid: 100%;

 • b. afgifte Bewijs van Inschrijving: 100%;

 • c. luchtwaardigheidsonderzoek/certificaties: 75%;

 • d. ontheffing Bewijs van Luchtwaardigheid: 100%;

 • e. toezicht op erkende bedrijven, eerste erkenning, wijziging en verlenging: 75%;

 • f. ontheffing om luchtvervoer te mogen uitvoeren: 100%.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien de Staatscourant, waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2007, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 28

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven luchtvaart 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Naar boven