Wijziging Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (2008)

Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Wijziging Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (2008)

Artikel II. Overgangsbepaling

Tot het moment waarop het bij koninklijke boodschap van 1 juni 2006 ingediende voorstel van wet, houdende algehele herziening van de douanewetgeving (Algemene douanewet) (kamerstukken 30 580) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, wordt de bekendmaking van gegevens door ambtenaren van de Belastingdienst/Douane die bij wettelijk voorschrift als toezichthouder, controle- of opsporingsambtenaar zijn aangewezen, zoals die bekendmaking geschiedt op grond van artikel 67, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of op grond van artikel 67, tweede lid, van de Invorderingswet 1990, zoals die artikelen luidden op 31 december 2007, aangemerkt als bekendmaking die noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak van een bestuursorgaan en geacht te zijn opgenomen in vorenstaande Ministeriële regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2007

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina