Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (wijziging Werkloosheidswet)

Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Besluit van 27 november 2007, houdende wijziging van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs in verband met wijziging van de Werkloosheidswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 1 november 2007, nr. AP/PSW/2007/42769 (B42), directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid;

Gelet op artikel 33, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 33, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra;

De Raad van State gehoord (advies van 8 november 2007, nr. W05.07.0402/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 22 november 2007, nr. AP/PSW/2007/47149 (B42), directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs.]

Artikel II. Overgangsbepaling

Artikel 9 van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs, zoals dat luidde op de dag voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op de betrokkene die op die datum een recht op uitkering heeft waaraan een recht op aansluitende uitkering is verbonden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 november 2007

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk

Uitgegeven de zesde december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina