Regeling commissie van toezicht detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee

Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Regeling commissie van toezicht detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee

De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. beheerder: de Minister van Defensie;

 • b. commissie: de commissie van toezicht, bedoeld in artikel 2;

 • c. ingeslotene: de persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, alsmede de persoon die ten behoeve van de hulpverlening aan hem op een brigade van de Koninklijke Marechaussee is ondergebracht;

 • d. detentieplaats: elke bij de Koninklijke Marechaussee in gebruik en beheer zijnde ruimte die wordt of kan worden gebruikt voor het insluiten van personen, waaronder de detentieplaatsen die worden gebruikt voor kortdurend verblijf en de voertuigen waarmee ingeslotenen worden vervoerd.

Artikel 2

 • 1 Er is een commissie van toezicht voor de detentieplaatsen in gebruik en beheer bij de Koninklijke Marechaussee.

 • 2 De commissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden, die door de beheerder op basis van een open sollicitatieprocedure voor een periode van drie jaar worden benoemd. Zij kunnen tweemaal worden herbenoemd. Uit de leden wijst de beheerder een voorzitter aan.

 • 3 Bij de samenstelling van de commissie wordt rekening gehouden met diversiteit in maatschappelijke achtergrond, kennis, deskundigheid en ervaring van de leden.

Artikel 3

 • 1 Een lid van de commissie wordt door de beheerder tussentijds ontslagen:

  • a. op eigen verzoek;

  • b. bij aanvaarding van een ambt of betrekking, onverenigbaar met het lidmaatschap van de commissie;

  • c. wanneer hij naar het oordeel van de beheerder door handelen of nalaten ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen.

 • 2 Aan een lid kan door de beheerder tussentijds ontslag worden verleend bij het verlies van de hoedanigheid of beëindiging van de ambtsvervulling in verband waarmee de benoeming heeft plaatsgevonden.

 • 3 Hangende de procedure voor ontslag kan de beheerder het lid in de uitoefening van zijn functie schorsen.

Artikel 4

Voor de benoeming als lid komen niet in aanmerking:

 • a. ambtenaren of andere personen, werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie;

 • b. personen tegen wie, in verband met het vertrouwelijke karakter van de functie alsmede de aan de functie verbonden bevoegdheden, bezwaren bestaan.

Artikel 5

 • 1 De beheerder benoemt een of meer ambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Defensie als secretaris. Ten minste één secretaris is werkzaam bij de staf van Commandant Koninklijke Marechaussee.

 • 2 De beheerder kan aan de commissie een of meer plaatsvervangende secretarissen toevoegen.

 • 3 Een secretaris of plaatsvervangend secretaris is geen lid van de commissie.

Artikel 6

De commissie heeft tot taak:

 • a. toezicht te houden op de wijze van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming in alle detentieplaatsen in gebruik en beheer bij de Koninklijke Marechaussee, alsmede op de naleving van de daarop betrekking hebbende voorschriften;

 • b. gevraagd en ongevraagd aanbevelingen tot verbeteringen en inlichtingen te verstrekken aan de beheerder omtrent het onder a gestelde.

Artikel 7

 • 1 De commissie stelt zich regelmatig door eigen waarneming op de hoogte van de toestand in de detentieplaatsen.

 • 2 De leden van de commissie hebben te allen tijde toegang tot de detentieplaatsen, behalve voorzover en voor zolang het plaatsen betreft waar in het kader van een opsporingsonderzoek een verhoor plaatsvindt dan wel een verhoor in het kader van een onderzoek naar de identiteit en verblijfsstatus.

 • 3 De leden van de commissie kunnen direct en in afzondering met elke ingeslotene spreken. Het in het tweede lid, tweede zinsdeel bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

 • 4 De commissie kan voor de uitoefening van haar taken zonodig gebruik maken van tolken, waarvan de kosten ten laste komen van de beheerder.

 • 5 De leden van de commissie hebben het recht op inzage in alle voor de uitoefening van haar taken relevante bescheiden. Aan de leden van de commissie worden door elke ambtenaar van de Koninklijke Marechaussee desverlangd terstond de benodigde inlichtingen verstrekt en de medewerking gegeven, die voor de vervulling van de taken van de commissie noodzakelijk zijn.

 • 6 De leden van de commissie worden geïnformeerd over de veiligheidsvoorschriften en dienen de op grond daarvan gegeven aanwijzingen door ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee terstond op te volgen.

 • 7 De commissie kan zich over alle aangelegenheden die verband houden met de vervulling van haar taken rechtstreeks wenden tot de Commandant Koninklijke Marechaussee en de betreffende brigadecommandant van de Koninklijke Marechaussee.

 • 8 De commissie is bevoegd ambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Defensie uit te nodigen voor haar vergaderingen.

 • 9 De beheerder is bevoegd de vergaderingen van de commissie door een door hem aan te wijzen ambtenaar te doen bijwonen.

 • 10 De Commandant Koninklijke Marechaussee voorziet de leden van de commissie van een identiteitsbewijs, dat hen onbelemmerde toegang tot alle detentieplaatsen verschaft.

Artikel 8

Ten aanzien van klachten betreffende de detentie in de detentieplaatsen is de Klachtenregeling politietaken Koninklijke Marechaussee/krijgsmacht 2004 van toepassing. De commissie verwijst klagers naar de klachtencommissie of leidt haar ter kennis gebrachte klachten aan die commissie door.

Artikel 10

De commissie brengt jaarlijks aan de beheerder schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 12

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13

De regeling kan worden aangehaald als: Regeling commissie van toezicht detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee.

Den Haag, 2 november 2007

De

Minister

van Defensie,

E. van Middelkoop

Terug naar begin van de pagina