Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie

Geldend van 01-11-2012 t/m heden

Besluit van 30 oktober 2007, houdende regels ter uitvoering van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties (Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 23 februari 2007; nr. 5470921/07/6;

Gelet op de implementatie van het kaderbesluit nr. 2005/214/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties (PbEU L 76), op artikel 7, eerste lid, 10, tweede lid en 17, eerste lid, van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en op artikel 2 van het Besluit Instelling Centraal Justitieel Incassobureau;

De Raad van State gehoord (advies van 21 maart 2007, nr. W03.07.0057/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 18 oktober 2007, nr. 5510993/07/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

Het model van het certificaat, bedoeld in de artikelen 7, eerste lid, 17, eerste lid, en 31, eerste lid, van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie, wordt als volgt vastgesteld:

 • A. voor gevallen waarin het een beslissing, houdende een geldelijke sanctie betreft:

  a)

  Beslissingsstaat: ...

  Tenuitvoerleggingsstaat: ...

  b) Autoriteit die de beslissing tot het opleggen van de geldelijke sanctie heeft gegeven:

  Officiële naam: ...

  Adres: ...

  Dossiernummer: ...

  Tel.(landnummer)(netnummer): ...

  Faxlandnummer)(netnurnmer): ...

  E-mailadres (indien beschikbaar): ...

  Talen waarin kan worden gecommuniceerd met de autoriteit die de beslissing heeft gegeven: ...

  Adresgegevens van de persoon (personen) die benaderd moet(en) worden indien er aanvullende informatie nodig is met het oog op de tenuitvoerlegging van de beslissing of, indien van toepassing, met het oog op het overmaken aan de beslissingsstaat van.de gelden van de tenuitvoerlegging (naam, titel/rang, telefoon, fax en, indien beschikbaar, e-mailadres):

  ...

  c) Autoriteit die bevoegd is voor de tenuitvoerlegging van de beslissing tot het opleggen van de geldelijke sanctie in de beslissingsstaat (indien dat een andere is dan de onder b) genoemde autoriteit):

  Officiële naam: ...

  Adres: ...

  Tel. (landnummer) (netnummer): ...

  Fax (landnummer (netnummer): ...

  E-mailadres (indien beschikbaar): ...

  Talen waarin kan worden gecommuniceerd met de autoriteit die bevoegd is voor de tenuitvoerlegging: ...

  Adresgegevens van de persoon (personen) die benaderd moet(en) worden indien er aanvullende informatie nodig is met het oog op de tenuitvoerlegging van de beslissing of, indien van toepassing, met het oog op het overmaken aan de beslissingsstaat van de gelden van de tenuitvoerlegging (naam, titel/rang, telefoon, fax en, indien beschikbaar, e-mailadres):

  ...

  d) Indien een centrale autoriteit belast is met de administratieve toezending van beslissingen tot het opleggen van een geldelijke sanctie in de beslissingsstaat:

  Naam van de centrale autoriteit:

  ...

  Contactpersoon, indien van toepassing (titel/rang en naam): ...

  Adres: ...

  Dossiernummer: ...

  Tel. (landnummer) (netnummer): ...

  Fax (landnummer) (netnummer): ...

  E-mailadres (indien beschikbaar): ...

  e) Autoriteit(en) waarmee contact kan worden opgenomen (als punt c) en/ofpunt d) zijn/is ingevuld):

  □ Onder b) genoemde autoriteit

  Kan gecontacteerd worden voor vragen omtrent: ...

  □ Onder c) genoemde autoriteit

  Kan gecontacteerd worden voor vragen omtrent: ...

  □ Onder d) genoemde autoriteit

  Kan gecontacteerd worden voor vragen omtrent: ...

  f) Gegevens betreffende de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de geldelijke sanctie is opgelegd:

  1. Voor een natuurlijke persoon

  Naam: ...

  Voornaam of voornamen: ...

  Meisjesnaam, indien van toepassing: ...

  Bijnamen, indien van toepassing: ...

  Geslacht: ...

  Geslacht: ...

  Nationaliteit: ...

  Identiteitskaartnummer of socialezekerheidsnummer (indien beschikbaar): ...

  Geboortedatum: ...

  Geboorteplaats: ...

  Laatste bekende adres: ...

  Taal of talen die de persoon begrijpt (indien bekend): ...

  a) Indien de beslissing wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat de persoon tegen wie de beslissing is genomen, gewoonlijk verblijf houdt in de tenuitvoerleggingsstaat, de volgende informatie toevoegen:

  Gewone verblijfplaats in de tenuitvoerleggingsstaat: ...

  b) Indien de beslissing wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat de persoon tegen wie de beslissing is genomen, eigendommen heeft in de tenuitvoerleggingsstaat, de volgende informatie toevoegen:

  Precieze beschrijving van de eigendom van de persoon: ...

  Locatie van de eigendom van de persoon: ...

  c) Indien de beslissing wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat de persoon tegen wie de beslissing is genomen, inkomsten heeft in de tenuitvoerleggingsstaat, de volgende informatie toevoegen:

  Beschrijving van de inkornstenbrontnen) van de persoon: ...

  Locatie van de inkomsten bron(nen) van de persoon: ...

  2. Voor een rechtspersoon:

  Naam: ...

  Rechtsvorm: ...

  Registratienummer (indien beschikbaar) 1: ...

  Statutaire zetel (indien beschikbaar): ...

  Adres van de rechtspersoon: ...

  a) Indien de beslissing wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat de rechtspersoon waartegen de beslissing is genomen, eigendommen heeft in de tenuitvoerleggingsstaat, de volgende informatie toevoegen:

  Beschrijving van de eigendom van de rechtspersoon: ...

  Locatie van de eigendom van de rechtspersoon: ...

  b) Indien de beslissing wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat de rechtspersoon waartegen de beslissing is genomen, inkomsten heeft in de tenuitvoerleggingsstaat, de volgende informatie toevoegen:

  Beschrijving van de inkomstenbron(nen) van de rechtspersoon: ...

  Locatie van de inkomstenbron(nen) van de rechtspersoon: ...

  g) De beslissing tot het opleggen van een geldelijke sanctie:

  I. De aard van de beslissing tot het opleggen van de geldelijke sanctie (kruis het overeenkomstige vak aan):

  □ i) Beslissing van een rechter van de beslissingsstaat ten aanzien van een naar het recht van de beslissingsstaat strafbaar feit.

  □ ii) Beslissing van een andere autoriteit van de beslissingsstaat dan een rechter, ten aanzien van een naar het recht van de beslissingsstaat strafbaar feit. Er wordt bevestigd dat de betrokkene de gelegenheid heeft gehad om de zaak te doen behandelen door een met name in strafzaken bevoegde rechter.

  □ iii) Beslissing van een andere autoriteit van de beslissingsstaat dan een rechter, ten aanzien van feiten die naar het nationale recht van de beslissingsstaat worden bestraft als inbreuk op de rechtsvoorschriften. Er wordt bevestigd dat de betrokkene de gelegenheid heeft gehad om de zaak te doen behandelen door een met name in strafzaken bevoegde rechter.

  □ iv) Beslissing van een met name in strafzaken bevoegde rechter betreffende een onder iii) bedoelde beslissing.

  De beslissing is gegeven op (datum): ...

  De beslissing is onherroepelijk geworden op datum): ...

  Referentienummer van de beslissing (indien beschikbaar): ...

  De geldelijke sanctie is de verplichting tot betaling van (kruis het toepasselijke vak/de toepasselijke vakken aan en vermeld het bedrag/de bedragen en de munteenheid):

  □ i) een geldsom die in geval van veroordeling wegens een strafbaar feit bij beslissing is opgelegd.

  Bedrag: ...

  □ ii) een schadevergoeding die bij dezelfde beslissing is toegewezen aan het slachtoffer, indien het slachtoffer niet als burgerlijke partij aan de procedure kan deelnemen en de rechter zijn rechtsmacht in strafzaken uitoefent.

  Bedrag: ...

  □ iii) een geldsom voor de kosten van de rechterlijke of bestuursrechtelijke procedure die tot de beslissing leidt.

  Bedrag: ...

  □ iv) een geldsom ten behoeve van een overheidsfonds of een organisatie voor slachtofferhulp die bij dezelfde beslissing is opgelegd.

  Bedrag: ...

  Het totaalbedrag van de geldelijke sanctie, onder vermelding van de munteenheid:

  ...

  2. Een samenvatting van de feiten en een beschrijving van de omstandigheden waarin het strafbare feit/de strafbare feiten is/zijn gepleegd, inclusief tijd en plaats:

  ...

  Aard en kwalificatie van het strafbare feit/de strafbare feiten en toepasselijke wetsbepaling/toepasselijk wetboek op grond waarvan de beslissing is gegeven:

  ...

  3. Als het in punt 2 genoemde strafbare feit/de in punt 2 genoemde strafbare feiten één of meer van de volgende strafbare feiten vormen, bevestig dit door het overeenkomstige vak/de overeenkomstige vakken aan te kruisen:

  □ deelneming aan een criminele organisatie;

  □ terrorisme;

  □ mensenhandel;

  □ seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie;

  □ illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen;

  □ illegale handel in wapens, munitie en explosieven;

  □ corruptie;

  □ fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen worden geschaad in de zin van de Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen;

  □ witwassen van opbrengsten van misdrijven;

  □ valsemunterij, met inbegrip van namaak van de euro;

  □ cybercriminaliteit;

  □ milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en de illegale handel in bedreigde planten- en boomsoorten;

  □ hulp aan illegale binnenkomst en illegaal verblijf;

  □ moord en doodslag, zware mishandeling;

  □ illegale handel in menselijke organen en weefsels;

  □ ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling;

  □ racisme en vreemdelingenhaat;

  □ georganiseerde of gewapende diefstal;

  □ illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen;

  □ oplichting;

  □ racketeering en afpersing;

  □ namaak van producten en productpiraterij;

  □ vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten;

  □ vervalsing van betaalmiddelen;

  □ illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars;

  □ illegale handel in nucleaire en radioactieve stoffen;

  □ handel in gestolen voertuigen;

  □ verkrachting;

  □ opzettelijke brandstichting;

  □ misdrijven die onder rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen;

  □ kaping van vliegtuigen of schepen;

  □ sabotage;

  □ gedragingen in strijd met de verkeersregels, met inbegrip van overtredingen van de rij- en rusttijdenwetgeving en van de wetgeving inzake gevaarlijke goederen;

  □ smokkel van goederen;

  □ inbreuken op de intellectuele-eigendomsrechten;

  □ bedreigingen en daden van geweld jegens personen, met inbegrip van geweld tijdens sportevenementen;

  □ opzettelijke vernieling;

  □ diefstal;

  □ strafbare feiten die door de beslissingsstaat worden vastgesteld en die onder uitvoeringsverplichtingen vallen welke voortkomen uit instrumenten op grond van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap of titel VI van het Verdrag betreffende de Europese unie.

  Wordt dit vakje aangekruist, geef dan precies aan op welke bepalingen van het krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap ofhet Verdrag betreffende de Europese Unie aangenomen instrument het strafbare feit betrekking heeft:

  ...

  4. Als het in punt 2 genoemde strafbare feit/de in punt 2 genoemde strafbare feiten niet onder punt 3 valt/vallen, geef dan een volledige beschrijving van het desbetreffende strafbare feit! de desbetreffende strafbare feiten:

  ...

  h) Status van de beslissing tot het opleggen van de geldelijke sanctie

  1. Bevestig dat (kruis aan):

  □ a) de beslissing een onherroepelijke beslissing is;

  □ b) voorzover bekend aan de autoriteit die het certificaat aflevert, in de tenuitvoerleggingsstaat tegen de veroordeelde geen beslissing is gegeven voor dezelfde feiten en dat geen dergelijke beslissing die is gegeven in een andere staat dan de beslissings- en de tenuitvoerleggingsstaat, ten uitvoer is gelegd.

  2. Vermeld of de zaak is behandeld volgens een schriftelijke procedure:

  □ a) Neen, zij is niet volgens een schriftelijke procedure behandeld.

  □ b) Ja, zij is volgens een schriftelijke procedure behandeld. Bevestigd wordt dat de betrokkene in overeenstemming met het recht van de beslissingsstaat persoonlijk of door toedoen van een naar het nationale recht bevoegde vertegenwoordiger in kennis is gesteld van zijn recht om de zaak te betwisten, alsmede van de termijnen voor dat rechtsmiddel.

  • 3. Gelieve te vermelden of de betrokkene in persoon is verschenen op het proces dat heeft geleid tot de beslissing:

   • 1. □ Ja, de betrokkene is in persoon verschenen op het proces dat heeft geleid tot de beslissing.

   • 2. □ Neen, de betrokkene is niet in persoon verschenen op het proces dat heeft geleid tot de beslissing.

   • 3. Indien u het vakje «neen» (keuzemogelijkheid 2) heeft aangekruist, gelieve een van de volgende gevallen te bevestigen:

    • 3.1a) de betrokkene is persoonlijk gedagvaard op ... (dag/maand/jaar) en is daarbij op de hoogte gebracht van het tijdstip en de plaats van het proces dat tot de beslissing heeft geleid, en is ervan in kennis gesteld dat een beslissing kan worden gegeven wanneer hij niet op het proces verschijnt;

     OF

    • 3.1b) de betrokkene is niet persoonlijk gedagvaard, maar is anderszins daadwerkelijk officieel in kennis gesteld van het tijdstip en de plaats van het proces dat tot de beslissing heeft geleid zodat op ondubbelzinnige wijze vaststaat dat hij op de hoogte was van het voorgenomen proces, en is ervan in kennis gesteld dat een beslissing kan worden gegeven wanneer hij niet op het proces verschijnt;

     OF

    • 3.2. de betrokkene was op de hoogte van het voorgenomen proces, heeft een zelf gekozen of van overheidswege toegewezen raadsman gemachtigd zijn verdediging op het proces te voeren, en is op het proces ook werkelijk door die raadsman verdedigd;

     OF

    • 3.3. nadat de beslissing aan hem was betekend op ... (dag/maand/jaar) en hij uitdrukkelijk was geïnformeerd over zijn recht op een verzetprocedure of een procedure in hoger beroep, waarbij hij het recht heeft aanwezig te zijn, waarbij de zaak opnieuw ten gronde wordt behandeld en nieuw bewijsmateriaal wordt toegelaten, en die kan leiden tot herziening van de oorspronkelijke beslissing

    • heeft de betrokkene uitdrukkelijk te kennen gegeven dat hij de beslissing niet betwist;

     OF

    • heeft de betrokkene niet binnen de voorgeschreven termijn verzet of hoger beroep aangetekend;

     OF

    • 3.4. de betrokkene, na uitdrukkelijk te zijn geïnformeerd over de procedure en over de mogelijkheid om in persoon te verschijnen op het proces, heeft uitdrukkelijk verklaard afstand te doen van zijn recht op een mondelinge behandeling en heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven dat hij de zaak niet betwist.

   • 4. Gelieve voor het in punt 3.1b, 3.2, 3.3 en 3.4 aangekruiste vakje te vermelden op welke wijze aan de desbetreffende voorwaarde is voldaan:

    ..........................................................................................................................

    ..........................................................................................................................

    ..............................................................................................

  i) Vervangende sancties, waaronder vrijheidsstraffen

  1. Geef aan of de beslissingsstaat ermee instemt dat de tenuitvoerleggingsstaat vervangende sancties toepast indien het onmogelijk is om de beslissing tot het opleggen van de geldelijke sanctie geheel of gedeeltelijk ten uitvoer te leggen:

  □ Ja.

  □ Neen.

  2. Zo ja, geef aan welke sancties kunnen worden toegepast (aard en maximumniveau van de sancties):

  □ Hechtenis. Maximumduur: ...

  □ Gemeenschapsdienst (of gelijkwaardig).

  Maximumduur: ...

  □ Andere sancties. Omschrijving: ...

  j) Andere voor de zaak relevante omstandigheden (facultatieve informatie):

  ...

  k) De tekst van de beslissing tot het opleggen van de geldelijke sanctie wordt aan het certificaat gehecht.

  Handtekening van de autoriteit die het certificaat afgeeft en/of haar vertegenwoordiger die de juistheid van de inhoud van het certificaat bevestigt: ...

  Naam: ...

  Functie (titel/rang): ...

  Datum: ...

  Officieel stempel (indien beschikbaar):

 • B. voor gevallen waarin het een beslissing tot confiscatie betreft:

  a) Beslissingsstaat en tenuitvoerleggingsstaat:

  Beslissingsstaat: ...

  Tenuitvoerleggingsstaat: ...

  b) Rechter/rechtbank die de beslissing tot confiscatie heeft gegeven:

  Officiële naam: ...

  Adres: ...

  Dossiemummer: ...

  tel. (landnummer) (netnummer): ...

  Fax (landnummer) (netnummer): ...

  E-mailadres (indien beschikbaar): ...

  Talen waarin kan worden gecommuniceerd met de rechter/rechtbank: ...

  Contactgegevens van de persoon (personen) die benaderd moet(en) worden indien er aanvullende informatie nodig is met het oog op de tenuitvoerlegging van de beslissing tot confiscatie of, indien van toepassing, met het oog op de coördinatie van de tenuitvoerlegging van een beslissing tot confiscatie die aan twee of meer tenuitvoerleggingsstaten is gezonden, of met het oog op het overmaken aan de beslissingsstaat van de gelden of goederen die uit de tenuitvoerlegging zijn verkregen (naam, titel/rang, telefoon, fax, en, indien beschikbaar, e-mailadres):

  ...

  c) Autoriteit die bevoegd is tot de tenuitvoerlegging van de beslissing tot confiscatie in de beslissingsstaat (indien dat een andere is dan de onder b) genoemde rechter/rechtbank):

  Officiële naam: ...

  Adres: ...

  Tel. (landnummer) (netnummer): ...

  Fax (landnummer) (netnummer): ...

  E-mailadres (indien beschikbaar): ...

  Talen waarin kan worden gecommuniceerd met de autoriteit die bevoegd is voor de tenuitvoerlegging: ...

  Contactgegevens van de persoon (personen) die benaderd moet(en) worden indien er aanvullende informatie nodig is met het oog op de tenuitvoerlegging van de beslissing tot confiscatie of, indien van toepassing, met het oog op de coördinatie van de tenuitvoerlegging van een beslissing tot confiscatie die aan twee of meer tenuitvoerleggingsstaten is gezonden, of met het oog op het overmaken aan de beslissingsstaat van de gelden of goederen die uit de tenuitvoerlegging zijn verkregen (naam, titel/rang, telefoon, fax, en, indien beschikbaar, e-mailadres):

  ...

  d) Indien een centrale autoriteit belast is met de administratieve toezending en ontvangst van beslissingen tot confiscatie in de beslissingsstaat:

  Naam van de centrale autoriteit

  ...

  Contactpersoon, indien van toepassing (titel/rang en naam): ...

  Adres: ...

  Dossiernummer: ...

  Tel. (landnummer) netnummer): ...

  Fax (landnummer) (netnummer): ...

  E-mailadres (indien beschikbaar): ...

  e) Autoriteit(en) waarmee contact kan worden opgenomen (als punt c) enlof d) is/zijn ingevuld)

  □ Onder b) genoemde autoriteit

  kan benaderd worden voor vragen omtrent: ...

  □ Onder c) genoemde autoriteit

  kan benaderd worden voor vragen omtrent: ...

  □ Onder d) genoemde autoriteit

  kan benaderd worden voor vragen omtrent: ...

  f) Ingeval de beslissing tot confiscatie een vervolg is op een beslissing tot bevriezing die is toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat overeenkomstig Kaderbesluit 2003/577/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken (1), relevante informatie verstrekken om de beslissing tot bevriezing te identificeren (de data van afgifte en toezending van de beslissing tot confiscatie, de autoriteit waaraan deze is toegezonden, referentienummer indien beschikbaar):

  ...

  g) Wanneer de beslissing tot confiscatie aan meer dan één tenuitvoerleggingsstaat is toegezonden, volgende informatie verstrekken:

  1. De beslissing tot confiscatie is toegezonden aan de onderstaande andere tenuitvoerleggingssta(a)t(en) (land en autoriteit):

  ...

  2. De beslissing tot confiscatie is aan meer dan één tenuitvoerleggingsstaat toegezonden en wel om volgende reden (aankruisen wat van toepassing is):

  2.1. Ingeval de beslissing tot confiscatie betrekking heeft op één of meer specifieke voorwerpen:

  □ Van verschillende specifieke voorwerpen die onder de beslissing tot confiscatie vallen, wordt aangenomen dat zij zich in verschillende tenuitvoerleggingsstaten bevinden.

  □ De confiscatie van een specifiek voorwerp brengt mee dat in meer dan één tenuitvoerleggingsstaat moet worden opgetreden.

  □ Van een specifiek voorwerp dat onder de beslissing tot confiscatie valt, wordt aangenomen dat het zich in één van twee of meer nader genoemde tenuitvoerleggingsstaten bevindt.

  2.2. Wanneer de beslissing tot confiscatie betrekking heeft op een geldbedrag:

  □ Voorwerpen in kwestie zijn niet bevroren overeenkomstig Kaderbesluit 2003/577/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken.

  □ De gezamenlijke waarde van de voorwerpen die kunnen worden geconfisqueerd in de beslissingsstaat en in een tenuitvoerleggingsstaat, volstaat waarschijnlijk niet om bij de tenuitvoerlegging het volledige bedrag te dekken dat in de

  □ Andere reden(en) (nader te vermelden):

  ...

  h) Gegevens betreffende de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de beslissing tot confiscatie is opgelegd:

  1. Voor een natuurlijke persoon

  Naam: ...

  Voornaam of voornamen: ...

  Meisjesnaam, indien van toepassing: ...

  Alias/sen, indien van toepassing: ...

  Geslacht: ...

  Nationaliteit: ...

  Identiteitskaartnummer of sociale zekerheidsnummer (indien mogelijk): ...

  Geboortedatum: ...

  Geboorteplaats: ...

  Laatste bekende adres: ...

  Taal of talen die de persoon begrijpt (indien bekend): ...

  1.1. Wanneer de beslissing tot confiscatie betrekking heeft op een geldbedrag:

  De beslissing tot confiscatie wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat (aankruisen wat van toepassing is):

  □ a) de beslissingsstaat op grond van redelijke vermoedens aanneemt dat de persoon aan wie de beslissing tot confiscatie is opgelegd, eigendommen of een inkomen heeft in de tenuitvoerleggingsstaat. De volgende informatie toevoegen:

  Gronden waarop het vermoeden berust dat de persoon eigendom/inkomen heeft: ...

  Beschrijving van de eigendommen van de persoon/inkomstenbron: ...

  Locatie van de eigendommen van de persoon/inkomstenbron (indien onbekend, de laatste bekende locatie): ...

  □ b) er geen redelijke vermoedens in de zin van punt a) bestaan op grond waarvan de beslissingsstaat kan bepalen aan welke lidstaat de beslissing tot confiscatie kan worden toegezonden, maar de persoon aan wie de beslissing tot confiscatie is opgelegd zijn vaste woon- of verblijfplaats in de tenuitvoerleggingsstaat heeft. De volgende informatie toevoegen:

  Vaste woon- of verblijfsplaats in de tenuitvoerleggingsstaat: ...

  1.2. Wanneer de beslissing tot confiscatie betrekking heeft op een specifiek voorwerp of voorwerpen:

  De beslissing tot confiscatie wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat (aankruisen wat van toepassing is):

  □ a) het (de) specifieke voorwerp(en) zich in de tenuitvoerleggingsstaat bevindt (bevinden). (Zie punt i));

  □ b de beslissingsstaat op grond van redelijke vermoedens aanneemt dat het specifieke voorwerp of de specifieke voorwerpen waarop de beslissing tot confiscatie betrekking heeft, zich geheel of gedeeltelijk in de tenuitvoerleggingsstaat bevindt (bevinden). De volgende informatie toevoegen:

  ...

  Gronden waarop het vermoeden berust dat het specifiek voorwerp of de specifieke voorwerpen zich in de tenuitvoerleggingsstaat bevindt bevinden):

  □ c) er geen redelijke vermoedens in de zin van punt b) bestaan op grond waarvan de beslissingsstaat kan bepalen aan welke lidstaat de beslissing tot confiscatie kan worden toegezonden, maar de persoon aan wie de beslissing tot confiscatie is opgelegd zijn vaste woon- of verblijfplaats in de tenuitvoerleggingsstaat heeft. De volgende informatie toevoegen:

  Vaste woon- of verblijfplaats in de tenuitvoerleggingsstaat:

  ...

  2. Voor een rechtspersoon

  Naam: ...

  Rechtsvorm: ...

  Registratienummer (indien beschikbaar)2: ...

  Statutaire zetel (indien beschikbaar)3: ...

  Adres van de rechtspersoon: ...

  2.1. Wanneer de beslissing tot confiscatie betrekking heeft op een geldbedrag:

  De beslissing tot confiscatie wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat (aankruisen wat van toepassing is):

  □ a) de beslissingsstaat op grond van redelijke vermoedens aanneemt dat de persoon tegen wie de beslissing tot confiscatie is gegeven, eigendommen of een inkomen heeft in de tenuitvoerleggingsstaat. De volgende informatie toevoegen:

  Gronden waarop het vermoeden berust dat de rechtspersoon eigendom/inkomen heeft: ...

  Beschrijving van de eigendommen van de rechtspersoon/de inkomstenbron: ...

  Locatie van de eigendommen van de persoon/inkomstenbron (indien onbekend, de laatste bekende locatie): ...

  □ b) er geen redelijke vermoedens in de zin van punt a) bestaan op grond waarvan de beslissingsstaat kan bepalen aan welke lidstaat de beslissing tot confiscatie kan worden toegezonden, maar de persoon aan wie de beslissing tot confiscatie is opgelegd zijn statutaire zetel in de tenuitvoerleggingsstaat heeft. De volgende informatie toevoegen:

  Statutaire zetel in de tenuitvoerleggingsstaat: ...

  ...

  2.2 Wanneer de beslissing tot confiscatie betrekking heeft op een specifiek voorwerp of voorwerpen:

  De beslissing tot confiscatie wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat (het overeenkomstige vak aankruisen):

  □ a) het (de) specifieke voorwerp(en) zich in de tenuitvoerleggingsstaat bevindt (bevinden). (Zie punt i));

  □ b) de beslissingsstaat op grond van redelijke vermoedens aanneemt dat het specifieke voorwerp of de specifieke voorwerpen waarop de beslissing tot confiscatiebetrekkingheeft zich geheel of gedeeltelijk in de tenuitvoerleggingsstaat bevinden. De volgende informatie toevoegen: ...

  Gronden waarop het vermoeden berust dat het specifieke voorwerp of de specifieke voorwerpen zich in de tenuitvoerleggingsstaat bevindt (bevinden): ...

  □ c) er geen redelijke vermoedens in de zin van punt b) bestaan op grond waarvan de beslissingsstaat kan bepalen aan welke lidstaat de beslissing tot confiscatie kan worden toegezonden, maar de persoon aan wie de beslissing tot confiscatie is opgelegd zijn statutaire zetel in de tenuitvoerleggingsstaat heeft. De volgende informatie toevoegen:

  Statutaire zetel in de tenuitvoerleggingsstaat: ...

  i) De beslissing tot confiscatie.

  De beslissing tot confiscatie is opgelegd op (datum):

  De beslissing tot confiscatie is oplegd op (datum): ...

  De beslissing tot confiscatie is onherroepelijk geworden op (datum): ...

  Referentienummer van de beslissing tot confiscatie (indien beschikbaar): ...

  1. Informatie over de aard van de beslissing tot confiscatie

  1.1. Geef aan door aan te kruisen wat van toepassing is of de beslissing tot confiscatie betrekking heeft op:

  □ een geldsom

  Het bedrag dat ten uitvoer moet worden gelegd in de tenuitvoerleggingsstaat, met opgave van valuta (in cijfers en in letters): ...

  Het totaalbedrag dat in de beslissing tot confiscatie is bepaald, met opgave van valuta in cijfers en letters: ...

  □ Een specifiek voorwerp of specifieke voorwerpen

  Beschrijving van het specifieke voorwerp of de specifieke voorwerpen: ...

  Locatie van het specifieke voorwerp of de specifieke voorwerpen (indien onbekend, de laatste bekende locatie): ...

  Indien de confiscatie van bet specifieke voorwerp of de specifieke voorwerpen met zich brengt dat in meer dan één tenuitvoerleggingsstaat moet worden opgetreden, omschrijving van het te ondernemen optreden:

  ...

  1.2. De rechter/rechtbank heeft besloten dat de voorwerpen (aankruisen wat van toepassing is):

  □ i) de opbrengst zijn van een strafbaar feit dan wel met de gehele of gedeeltelijke waarde van die opbrengst

  □ ii) een hulpmiddel voor dat strafbare feit vormen;

  □ iii) vatbaar zijn voorconfiscatie door de toep,assing in de beslissingsstaat van een van de ruimere confiscatiebevoegdheden zoals onder a), b) en c) vermeld. De beslissing is ingegeven door het feit dat de rechter, op basis van specifieke feiten, er ten volle van overtuigd is dat de voorwerpen in kwestie zijn verkregen uit:

  □ a) criminele activiteiten van de schuldig bevonden persoon gepleegd tijdens een periode vóór de veroordeling voor het strafbaar feit in kwestie, die door de rechter gelet op de specifieke omstandigheden van het geval redelijk wordt geacht, of,

  □ b) soortgelijke criminele activiteiten van de schuldig bevonden persoon gepleegd tijdens een periode voor de veroordeling voor het strafbaar feit in kwestie, die door de rechter gelet op de specifieke omstandigheden van het geval redelijk wordt geacht, of

  □ c) de criminele activiteit van de schuldig bevonden persoon, en het is komen vast te staan dat de waarde van de voorwerpen niet in verhouding staat tot het legale inkomen van de schuldig bevonden persoon;

  □ iv) vatbaar zijn voor confiscatie op grond van andere rechtsvoorschriften van de beslissingsstaat betreffende ruimere confiscatiebevoegdheden.

  Indien twee of meer categorieën voor confiscatie zijn aangeduid, nadere gegevens verstrekken over welke voorwerpen worden geconfisqueerd met betrekking tot welke categorie: ...

  2. Informatie over het (de) strafbare feit(en) naar aanleiding waarvan een beslissing tot confiscatie is opgelegd.

  2.1. Een samenvatting van de feiten en een beschrijving van de omstandigheden waarin het strafbare feit/de strafbare feiten naar aanleiding waarvan een beslissing tot confiscatie is opgelegd, is/zijn gepleegd, inclusief tijd en plaats:

  ...

  2.2. Aard en kwalificatie van het strafbare feit/de strafbare feiten naar aanleiding waarvan een beslissing tot confiscatie is opgelegd en de toepasselijke wetsbepaling/het toepasselijke wetboek op grond waarvan de beslissing is gegeven:

  ...

  2.3. Indien van toepassing, één of meer van de onderstaande strafbare feiten aankruisen waarmee het (de) onder punt 2.2 gespecificeerde strafbare feit(en) verband houdt (houden), indien daarop in de beslissingsstaat een vrijheidsstraf staat met een maximum van ten minste drie jaar:

  □ deelneming aan een criminele organisatie;

  □ terrorisme;

  □ mensenhandel;

  □ seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie;

  □ illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen;

  □ illegale handel in wapens, munitie en explosieven;

  □ corruptie;

  □ fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen worden geschaad in de zin van de Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen;

  □ witwassen van opbrengsten van misdrijven;

  □ valsemunterij, met inbegrip van namaak van de euro;

  □ cybercriminaliteit;

  □ milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en de illegale handel in bedreigde planten- en boomsoorten;

  □ medewerking aan illegale binnenkomst en illegaal verblijf;

  □ moord- en doodslag, zware mishandeling;

  □ illegale handel in menselijke organen en weefsels;

  □ ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling;

  □ racisme en vreemdelingenhaat;

  □ georganiseerde of gewapende diefstal;

  □ illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen;

  □ oplichting;

  □ racketeering en afpersing;

  □ namaak van producten en productpiraterij;

  □ vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten;

  □ vervalsing van betaalmiddelen;

  □ illegale handel in hormonale stloffen en andere groeibevorderaars;

  □ illegale handel in nucleaire en radioactieve stoffen;

  □ handel in gestolen voertuigen;

  □ verkrachting;

  □ opzettelijke brandstichting;

  □ misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen;

  □ kaping van vliegtuigen/schepen;

  2.4. Als het (de) in punt 2.2. genoemde strafbare feit(en) naar aanleiding waarvan een beslissing tot confiscatie is genomen, niet onder punt 2.3 valt (vallen), een volledige beschrijving van het (de) strafbare feit(en) geven (deze dient betrekking te hebben op de eigenlijke criminele gedragingen in kwestie (en niet op bijvoorbeeld juridische kwalificaties):

  ...

  • j) Procedure die heeft geleid tot de beslissing tot confiscatie

   Gelieve te vermelden of de betrokkene in persoon is verschenen bij het proces dat heeft geleid tot de beslissing tot confiscatie:

   • 1. □ Ja, de betrokkene is in persoon verschenen bij het proces dat heeft geleid tot de beslissing tot confiscatie.

   • 2. □ Neen, de betrokkene is niet in persoon verschenen bij het proces dat heeft geleid tot de beslissing tot confiscatie.

   • 3. Indien u het vakje «neen» (keuzemogelijkheid 2) heeft aangekruist, gelieve een van de volgende gevallen te bevestigen:

    • 3.1a) de betrokkene is persoonlijk gedagvaard op ... (dag/maand/jaar) en is daarbij op de hoogte gebracht van het tijdstip en de plaats van het proces dat tot de beslissing tot confiscatie heeft geleid, en is ervan in kennis gesteld dat een beslissing tot confiscatie kan worden gegeven wanneer hij niet bij het proces verschijnt;

     OF

    • 3.1b) de betrokkene is niet persoonlijk gedagvaard, maar is anderszins daadwerkelijk officieel in kennis gesteld van het tijdstip en de plaats van het proces dat tot de beslissing tot confiscatie heeft geleid zodat op ondubbelzinnige wijze vaststaat dat hij op de hoogte was van het voorgenomen proces, en is ervan in kennis gesteld dat een beslissing tot confiscatie kan worden gegeven wanneer hij niet bij het proces verschijnt;

     OF

    • 3.2. de betrokkene was op de hoogte van het voorgenomen proces, heeft een zelf gekozen of van overheidswege toegewezen raadsman gemachtigd zijn verdediging bij het proces te voeren, en is bij het proces ook werkelijk door die raadsman verdedigd;

     OF

    • 3.3. nadat de beslissing tot confiscatie aan hem was betekend op ... (dag/maand/jaar) en hij uitdrukkelijk was geïnformeerd over zijn recht op een verzetprocedure of een procedure in hoger beroep, waarbij hij het recht heeft aanwezig te zijn, waarbij de zaak opnieuw ten gronde wordt behandeld en nieuw bewijsmateriaal wordt toegelaten, en die kan leiden tot herziening van de oorspronkelijke beslissing tot confiscatie

    • heeft de betrokkene uitdrukkelijk te kennen gegeven dat hij de beslissing tot confiscatie niet betwist;

     OF

    • heeft de betrokkene niet binnen de voorgeschreven termijn verzet of hoger beroep aangetekend.

   • 4. Gelieve voor het in punt 3.1b, 3.2 of 3.3 aangekruiste vakje te vermelden op welke wijze aan de desbetreffende voorwaarde is voldaan:

    ..........................................................................................................................

    ..........................................................................................................................

    ..............................................................................................

  k) Omzetting en overdracht van voorwerpen

  1. Als de beslissing tot confiscatie betrekking heeft op een specifiek voorwerp, aangeven of de beslissingsstaat ermee instemt dat de confiscatie in de tenuitvoerleggingsstaat de vorm aanneemt van een verplichting tot het betalen van een geldsom die overeenstemt met de waarde van het voorwerp.

  □ ja

  □ nee

  2. Indien de beslissing tot confiscatie betrekking heeft op een geldbedrag, aangeven of andere voorwerpen dan geld die zijn verkregen ingevolge de tenuitvoerlegging van de beslissing tot confiscatie, mogen worden overgedragen aan de beslissingsstaat

  □ ja

  □ nee

  I) Vervangende maatregelen, waaronder vrijheidsstraffen

  1. Geef aan of de beslissingsstaat ermee instemt dat de tenuitvoerleggingsstaat vervangende maatregelen toepast indien het onmogelijk is de beslissing tot confiscatie geheel of gedeeltelijk ten uitvoer te leggen:

  □ Ja

  □ Nee

  2. Zo ja, geef aan welke sancties kunnen worden toegepast (aard en maximumduur van de sancties):

  □ Hechtenis. Maximumduur: ...

  □ Gemeenschapsdienst/taakstraf (of gelijkwaardige maatregel). Maximumduur: ...

  □ Andere sancties.

  Omschrijving: ...

  m) Andere voor de zaak relevante omstandigheden (niet verplicht):

  ...

  n) De beslissing tot confiscatie wordt aan het certificaat gehecht

  Handtekening van de autoriteit die het certificaat afgeeft en/of haar vertegenwoordiger die de juistheid van de inhoud van het certificaat bevestigt: ...

  Naam: ...

  Functie (titel/rang): ...

  Datum: ...

  Officieel stempel (indien beschikbaar):

Artikel 3

 • 1 Een certificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat en wordt meegezonden met de beslissing waarbij een geldelijke sanctie is opgelegd of met een beslissing tot confiscatie welke in Nederland moet worden erkend en ten uitvoer gelegd, is gesteld in de Nederlandse taal of, indien Nederland zulks heeft meegedeeld in een bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie neergelegde verklaring, in een van de in die verklaring genoemde talen.

 • 2 Een certificaat dat is afgegeven door de officier van justitie en wordt meegezonden met een beslissing waarbij een geldelijke sanctie is opgelegd of met een beslissing tot confiscatie, is gesteld in de officiële taal of een van de officiële talen van de lidstaat waaraan de beslissing met het oog op de tenuitvoerlegging aldaar wordt gezonden dan wel, indien die lidstaat zulks heeft meegedeeld in een bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie neergelegde verklaring, in een van de in die verklaring genoemde talen.

Artikel 4

 • 1 De lijst, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie, luidt als volgt:

  • 1. Deelneming aan een criminele organisatie

  • 2. Terrorisme

  • 3. Mensenhandel

  • 4. Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

  • 5. Illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen

  • 6. Illegale handel in wapens, munitie en explosieven

  • 7. Corruptie

  • 8. Fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen worden geschaad in de zin van de Overeenkomst van 26 juli 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen

  • 9. Witwassen van opbrengsten van misdrijven

  • 10. Valsemunterij, met inbegrip van namaak van de euro

  • 11. Cybercriminaliteit

  • 12. Milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en de illegale handel in bedreigde planten- en boomsoorten

  • 13. Hulp bij illegale binnenkomst en verblijf

  • 14. Moord en doodslag, zware mishandeling

  • 15. Illegale handel in menselijke organen en weefsels

  • 16. Ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling

  • 17. Racisme en vreemdelingenhaat

  • 18. Georganiseerde of gewapende diefstal

  • 19. Illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen

  • 20. Oplichting

  • 21. Racketeering en afpersing

  • 22. Namaak van producten en productpiraterij

  • 23. Vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten

  • 24. Vervalsing van betaalmiddelen

  • 25. Illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars

  • 26. Illegale handel in nucleaire en radioactieve stoffen

  • 27. Handel in gestolen voertuigen

  • 28. Verkrachting

  • 29. Opzettelijke brandstichting

  • 30. Misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen

  • 31. Kaping van vliegtuigen of schepen

  • 32. Sabotage

  • 33. Gedragingen in strijd met de verkeersregels, met inbegrip van overtredingen van de rij- en rusttijdenwetgeving en van de wetgeving inzake gevaarlijke goederen

  • 34. Smokkel van goederen

  • 35. Inbreuken op de intellectuele-eigendomsrechten

  • 36. Bedreigingen en daden van geweld jegens personen, met inbegrip van geweld tijdens sportevenementen

  • 37. Opzettelijke vernieling

  • 38. Diefstal

  • 39. Strafbare feiten die door de beslissingsstaat worden vastgesteld en die onder uitvoeringsverplichtingen vallen welke voortkomen uit instrumenten op grond van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap of titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Artikel 5

De opbrengst van de geconfisqueerde voorwerpen wordt overeenkomstig artikel 28 van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie verdeeld. Bij ministeriële regeling worden voorschriften gegeven met betrekking tot de wijze waarop deze verdeling plaatsvindt.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 oktober 2007

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de achtste november 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

 1. lndien een beslissing wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat de rechtspersoon waartegen de beslissing is genomen, zijn statutaire zetel in die staat heeft, moeten het registratienummer en de statutaire zetel worden vermeld.

  ^ [1]
 2. Indien een beslissing tot confiscatie wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat de rechtspersoon aan wie de beslissing tot confiscatie is opgelegd, zijn statutaire zetel in die staat heeft, moeten het registratienummer en de statutaire zetel worden vermeld.

  ^ [2]
 3. Indien een beslissing tot confiscatie wordt toegezonden aan de tenuitvoerleggingsstaat omdat de rechtspersoon aan wie de beslissing tot confiscatie is opgelegd, zijn statutaire zetel in die staat heeft, moeten het registratienummer en de statutaire zetel worden vermeld.

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina