Besluit gereglementeerde markten Wft

Geldend van 03-01-2018 t/m heden

Besluit van 30 oktober 2007, houdende regels ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot de toegang tot de Nederlandse financiële markten voor marktexploitanten en voor het exploiteren of beheren van een gereglementeerde markt en wijziging van enkele andere besluiten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten (Besluit gereglementeerde markten Wft)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 5 oktober 2007, nr. FM 2007-2455 M;

Gelet op richtlijn nr. 2004/39EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de richtlijnen nr. 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van richtlijn nr. 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (PbEU L 145) en richtlijn nr. 2006/73/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn (PbEU L 241) alsmede de artikelen 3:17, tweede lid, aanhef en onderdeel c, 4:11, derde lid, 4:14, tweede lid, 4:16, tweede en derde lid, 4:18c, vierde lid, 4:19, vierde lid, 4:20, eerste, tweede, derde en vierde lid, 4:22, eerste lid, 4:23, derde lid, onderdelen a en b, 4:24, vierde lid, onderdeel e, en vijfde lid, 4:25, eerste lid, 4:87, derde lid, 4:88, derde lid, 4:90, tweede lid, 4:90b, tiende lid, 4:90d, en vierde lid, 5:27, tweede en vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht;

De Raad van State gehoord (advies van 17 oktober 2007, no. W06.07.0368/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 19 oktober 2007, FM 2007-2645 M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 2. Toegang tot de Nederlandse financiële markten voor marktexploitanten

Bepalingen ter uitvoering van artikel 5:27, tweede lid, van de wet

Artikel 2

De gegevens, bedoeld in artikel 5:27, tweede lid, van de wet zijn:

 • a. een opgave van de naam, het adres en het telefoon- en faxnummer van de marktexploitant;

 • b. indien de marktexploitant een rechtspersoon is, een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;

 • c. indien de marktexploitant is ingeschreven in het handelsregister, een opgave van het nummer van inschrijving;

 • d. indien aanwezig, een gewaarmerkt afschrift van de statuten;

 • e. een opgave van activiteiten die de marktexploitant voornemens is te verrichten;

 • f. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan artikel 5:29, eerste lid, van de wet;

 • g. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan artikel 5:29, tweede lid, van de wet;

 • h. een beschrijving van de regels van de gereglementeerde markt, bedoeld in de artikelen 5:30 en 5:32, eerste lid, van de wet;

 • i. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 5:30, aanhef en onderdeel f, van de wet is bepaald met betrekking tot de financiële middelen om een ordelijke werking van de gereglementeerde markt te bevorderen;

 • j. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan de artikelen 5:30a, eerste en tweede lid, 5:30b, eerste lid, 5:30c, eerste lid, 5:30d, eerste lid en 5:30e, eerste lid, van de wet;

 • k. een beschrijving van de regels inzake de toelating van financiële instrumenten tot de handel op de gereglementeerde markt, bedoeld in artikel 5:32a, eerste lid, onderdeel a, van de wet;

 • l. een beschrijving van de regels inzake de toegang tot de handel op of het lidmaatschap van de gereglementeerde markt, bedoeld in artikel 5:32b, van de wet; en

 • m. indien van toepassing:

  • 1°. een opgave van de omvang van een gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 5:32d van de wet in een aanvrager, bedoeld in artikel 5:27, eerste lid, van de wet;

  • 2°. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten of, in voorkomend geval, de Minister van Financiën kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de houder van een gekwalificeerde deelneming in de aanvrager die op grond hiervan het beleid van de betrokken onderneming zou kunnen bepalen of mede bepalen of zou bepalen of mede bepalen; en

  • 3°. bescheiden waaruit de financiële positie en de juridische groepsstructuur van de houder van een gekwalificeerde deelneming in de aanvrager blijken.

Artikel 3

 • 1 De gegevens, bedoeld in artikel 2, onderdeel f, zijn:

  • a. een opgave van de naam, de geboortedatum, de geboorteplaats, de nationaliteit, het privé-adres, het telefoon- en faxnummer en de functie;

  • b. een curriculum vitae;

  • c. een opgave van de relevante diploma’s;

  • d. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en

  • e. een opgave van referenten.

Bepaling ter uitvoering van artikel 5:27, vijfde lid, van de wet

Artikel 4

 • 2 De Autoriteit Financiële Markten neemt een besluit omtrent de instemming:

  • a. binnen zes weken na ontvangst van de melding; of

  • b. indien de zij binnen twee weken na ontvangst van de melding de marktexploitant om nadere gegevens heeft verzocht, binnen vier weken na ontvangst van die gegevens, doch uiterlijk binnen dertien weken na ontvangst van de melding.

 • 3 Het tweede lid is niet van toepassing indien de op grond daarvan toepasselijke termijn geen redelijke termijn is voor een besluit omtrent de instemming inzake de voorgenomen wijziging. In dat geval stelt de Autoriteit Financiële Markten de marktexploitant daarvan in kennis onder vermelding van een termijn waarbinnen zij verwacht te kunnen besluiten.

Artikel 4a. Bepaling ter uitvoering van artikel 5:29a, derde lid, van de wet

Een marktexploitant is, mede voor de toepassing van artikel 5:29a, eerste lid, van de wet, significant indien hij door de Autoriteit Financiële Markten, gelet op zijn omvang, interne organisatie en aard, schaal en complexiteit van werkzaamheden als significant wordt aangemerkt.

§ 2a. Aanvullende eisen marktexploitanten

Artikel 4b

De systemen, procedures en regelingen, bedoeld in artikel 5:30a, eerste lid, onderdeel c, van de wet, zijn in staat om:

 • a. de verhouding tussen het aantal niet-uitgevoerde orders en het aantal transacties dat door een deelnemer of lid in het handelssysteem kan worden ingevoerd te beperken;

 • b. de orderstroom af te remmen indien het risico bestaat dat de systeemcapaciteit wordt bereikt; en

 • c. de minimale verhandelingseenheid op de gereglementeerde markt te beperken en te handhaven.

Artikel 4c

De parameters, bedoeld in artikel 5:30a, tweede lid, van de wet, houden rekening met de liquiditeit van de verschillende categorieën activa, de aard van het marktmodel en de soorten gebruikers en zijn geschikt om aanzienlijke verstoringen van de ordelijke werking van de gereglementeerde markt te voorkomen.

Artikel 4d

De overeenkomst, bedoeld in artikel 5:30b, eerste lid, onderdeel a, van de wet bepaalt in ieder geval dat:

 • a. de verplichtingen van de beleggingsonderneming waaronder de verplichtingen van de beleggingsonderneming met betrekking tot de liquiditeitsverschaffing op de gereglementeerde markt; en

 • b. de kortingen of andere voordelen die de gereglementeerde markt aan een beleggingsonderneming biedt om de gereglementeerde markt op regelmatige en voorspelbare basis van liquiditeit te voorzien en eventuele andere rechten van de beleggingsonderneming.

Artikel 4e

De regelingen, bedoeld in artikel 5:30d, eerste lid, van de wet zijn:

 • a. afgestemd op het liquiditeitsprofiel van het desbetreffende financieel instrument op verschillende markten en op het gemiddelde verschil tussen de biedprijzen en laatprijzen en houden rekening met de wenselijkheid van redelijk stabiele prijzen, waarbij de verdere verkleining van het verschil tussen de biedprijzen en laatprijzen niet onnodig wordt beperkt; en

 • b. zo opgezet dat de omvang van de minimale verhandelingseenheid is afgestemd op elk afzonderlijk financieel instrument.

§ 3. Wijzigingen andere besluiten

Artikel 8

[Red: Wijzigt het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft.]

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

's-Gravenhage, 30 oktober 2007

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de eenendertigste oktober 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina