Besluit mandaat Dienst Regelingen betreffende Tijdelijke bijdrageregeling verbetering management overstroming

Geraadpleegd op 03-06-2023.
Geldend van 01-11-2007 t/m heden

Besluit mandaat Dienst Regelingen betreffende Tijdelijke bijdrageregeling verbetering management overstroming

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

In overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 2 De teammanagers uitvoering en de regelingsmanagers van Dienst Regelingen zijn bevoegd om namens de Minister met toepassing van artikel 7, derde en vierde lid, van de regeling de aanvrager te verzoeken informatie beschikbaar te stellen over de uitvoering van het project.

Artikel 3

 • 1 De algemeen directeur, de unitmanagers, de manager en plaatsvervangend manager recht en rechtsbescherming en de teammanagers recht en rechtsbescherming van Dienst Regelingen zijn bevoegd om namens de Minister besluiten te nemen en stukken af te doen en te ondertekenen met betrekking tot:

  • a. bezwaarschriften tegen een primair besluit als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

  • b. verdaging van een beslissing op bezwaar als bedoeld onder a;

  • c. verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen;

  • d. de vergoeding van wettelijke rente in geval de behandeling van een bezwaarschrift of de betaling van een vastgestelde bijdrage is vertraagd, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;

  • e. de vergoeding van kosten die een indiener in verband met de behandeling van een bezwaarschrift heeft gemaakt, zoals bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;

  • f. verweerschriften en andere stukken in gedingen die aanhangig zijn bij de bestuursrechter;

  • g. verzoeken om schadevergoeding die samenhangen met besluiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, en artikel 3, sub a, voorzover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan.

Artikel 4

De algemeen directeur, de directeur projecten, de directeur uitvoering en de manager en plaatvervangend manager recht en rechtsbescherming zijn gemachtigd om namens de Minister te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. de machtiging van medewerkers werkzaam bij Dienst Regelingen om de Minister te vertegenwoordigen bij de bestuursrechter inzake beroepen aanhangig tegen besluiten genomen in het kader van de regeling;

 • b. het instellen van hoger beroep of verzet, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing van een voorlopige voorziening of het instellen van een ander rechtsmiddel tegen rechterlijke uitspraken in gedingen in het kader van de regeling.

Artikel 5

De ondertekening, bedoeld in artikel 2 tot en met 4, luidt:

‘DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

voor deze,’

gevolgd door

‘de teammanager uitvoering Dienst Regelingen’,

onderscheidenlijk,

‘de regelingsmanager Dienst Regelingen‘,

onderscheidenlijk,

‘de teammanager recht en rechtsbescherming van Dienst Regelingen’,

onderscheidenlijk,

‘de plaatsvervangend manager recht en rechtsbescherming Dienst Regelingen’,

onderscheidenlijk,

‘de manager recht en rechtsbescherming Dienst Regelingen’,

onderscheidenlijk,

‘de unitmanager Dienst Regelingen’,

onderscheidenlijk,

‘de directeur projecten Dienst Regelingen’,

onderscheidenlijk,

‘de directeur uitvoering Dienst Regelingen’,

onderscheidenlijk,

‘de algemeen directeur Dienst Regelingen’.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 27 mei 2007.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat Dienst Regelingen betreffende Tijdelijke bijdrageregeling verbetering management overstroming.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Naar boven