Besluit consumentenprijsindex voor kinderbijslagbedragen

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van 3 oktober 2007 tot vaststelling van de consumentenprijsindex voor de herziening van de kinderbijslagbedragen (Besluit consumentenprijsindex voor kinderbijslagbedragen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Jeugd en Gezin van 23 augustus 2007, nr. DBO 2794410;

Gelet op artikel 13, zesde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;

De Raad van State gehoord (advies van 3 september 2007, nr. W13.07.0315/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Jeugd en Gezin van 27 september 2007, nr. DBO 2800882;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onder de consumentenprijsindex, bedoeld in artikel 13, tweede en derde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt verstaan de consumentenprijsindex alle huishoudens (afgeleide reeks 2015=100), zoals die voor elke kalendermaand wordt berekend en door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2007.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 oktober 2007

Beatrix

DeMinistervoorJeugd en Gezin,

A. Rouvoet

Uitgegeven de eerste november 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina