Sanctieregeling Iran 2007

[Regeling vervallen per 19-11-2010.]
Geldend van 20-10-2007 t/m 02-07-2008

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 17 oktober 2007, nr. DJZ/BR/0916-07, betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran (Sanctieregeling Iran 2007)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister en de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op Verordening (EG) nr. 423/2007 van de Raad van de Europese Unie van 19 april 2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran (Pb EG L 103);

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 27 februari 2007 betreffende beperkende maatregelen tegen Iran (Pb EG L 61);

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2006/795/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 20 november 2006 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea (Pb EG L 322);

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-11-2010]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2, 3, eerste lid, 4, 5, eerste en tweede lid, 7 en 13, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 423/2007 van de Raad van de Europese Unie van 19 april 2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran (Pb EG L 103).

Artikel 2

[Vervallen per 19-11-2010]

Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de bijlage bij het In- en uitvoerbesluit strategische goederen, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan dan wel te exporteren naar entiteiten of personen in Iran, of voor gebruik in Iran, ongeacht het land van herkomst.

Artikel 3

[Vervallen per 19-11-2010]

  • 1 De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3, vierde en vijfde lid, artikel 5, derde lid, wat betreft transacties, bedoeld in artikel 5, tweede lid onder a, en artikel 6 jo artikel 5, eerste lid onder a, van Verordening (EG) nr. 423/2007 is de Minister van Economische Zaken.

  • 2 De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 5, derde lid, wat betreft transacties, bedoeld in artikel 5, tweede lid onder b en c, in artikel 6 jo artikel 5, eerste lid, onder b en c, en in de artikelen 8, 9, en 10, eerste en tweede lid, van Verordening (EG) nr. 423/2007 is de Minister van Financiën.

  • 3 De bevoegde autoriteiten, bedoeld in artikel 13 van Verordening (EG) nr. 423/2007 zijn, elk voor het gebied waartoe hun competentie zich op grond van het eerste en het tweede lid uitstrekt:

    • de Minister van Economische Zaken;

    • de Minister van Financiën.

Artikel 6

[Vervallen per 19-11-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina