Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid

Geraadpleegd op 29-05-2023.
Geldend van 13-10-2007 t/m 30-06-2013

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 oktober 2007, nr. MEVA/BO-2798652, houdende aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid (Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op:

Richtlijn nr. 2005/36/EG van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU, L 255);

Overeenkomst van Oporto van 2 mei 1992 betreffende de Europese Economische Ruimte (Trb. 1993,132);

Overeenkomst van 21 juni 1999 tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds, betreffende het vrije verkeer van personen (PbEU, L 114)

Artikel 32, eerste lid, Algemene Wet erkenning EG-beroepskwalificaties

en de artikelen 41, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 44 en 46 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

 • b. richtlijn: de Richtlijn nr. 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties;

 • c. EER-overeenkomst: de Overeenkomst van Oporto van 2 mei 1992 betreffende de Europese Economische Ruimte

 • d. lidstaat: een lidstaat van de Europese Gemeenschap;

 • e. andere overeenkomstsluitende staat: een staat niet zijnde een lidstaat van de Europese Gemeenschap, die partij is bij de EER-overeenkomst of bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds.

Artikel 2

Bij het gebruik maken van een academische titel verleend in de lidstaat van oorsprong dient deze titel gevolgd te worden door de naam en de plaats van de instelling of van de examencommissie die de titel heeft verleend.

Hoofdstuk 2. Artsen

Artikel 3

 • 1 Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid die geacht kan worden gelijkwaardig te zijn aan de krachtens artikel 18 van de wet gestelde opleidingseisen met betrekking tot de arts, gelden de getuigschriften die in bijlage V, onder 5.1.1. van de richtlijn worden genoemd en de getuigschriften die in bijlage 1 van deze regeling worden genoemd, voor zover de getuigschriften zijn behaald als gevolg van een opleiding die is begonnen ná de desbetreffende daarbij genoemde referentiedatum en indien zij zijn afgegeven door de bevoegde opleidingsinstelling.

 • 2 Indien het in het eerste lid bedoelde getuigschrift is behaald als gevolg van een opleiding die vóór de in de bijlagen genoemde referentiedatum is begonnen, geldt dit getuigschrift als bewijs van een verworven vakbekwaamheid indien het vergezeld gaat van een verklaring van de daartoe bevoegde autoriteit van de desbetreffende lidstaat of andere overeenkomstsluitende staat waarin wordt bevestigd dat de bezitter van het getuigschrift de werkzaamheden van arts gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren tijdens de vijf jaren voorafgaande aan de afgifte van de verklaring daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend.

 • 3 Indien het getuigschrift niet betrekking heeft op een titel die in een van de bijlagen als aangegeven in het eerste lid, genoemd wordt, is met betrekking tot dit getuigschrift het eerste lid onverminderd van toepassing, indien dit getuigschrift vergezeld gaat van een certificaat van de daartoe bevoegde autoriteit waarin staat dat het wordt gelijkgesteld met het getuigschrift waarvan de benaming wel voorkomt in de desbetreffende bijlage.

Artikel 4

Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 3 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van arts die voor 3 oktober 1990 zijn afgegeven door de voormalige Duitse Democratische Republiek, of ter verwerving waarvan de opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, indien:

 • de betreffende autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op hun grondgebied hebben verricht.

Artikel 5

Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 3 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van arts die voor 1 januari 1993 zijn afgegeven door het voormalige Tsjecho-Slowakije, of ter verwerving waarvan de opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, indien:

 • de betreffende autoriteiten verklaren, dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het betreffende beroep, op Tsjechisch, respectievelijk Slowaaks grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Tsjechische respectievelijk Slowaakse titels van arts;

 • de betreffende autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op hun grondgebied hebben verricht.

Artikel 6

 • 1 Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 3 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van arts die zijn afgegeven door de voormalige Sovjet-Unie, indien:

  • de Estse, Letse of Litouwse autoriteiten verklaren, dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het betreffende beroep, op hun eigen grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de nationale titels van arts;

  • de Estse, Letse of Litouwse autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op hun grondgebied hebben verricht.

 • 2 Het eerste lid is alleen van toepassing op die diploma’s, certificaten en andere titels die het resultaat zijn van een opleiding die wat Estland betreft voor 20 augustus 1991, wat betreft Letland voor 21 augustus 1991 en wat betreft Litouwen voor 11 maart 1990 is aangevangen.

Artikel 7

Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 3 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van arts die voor 25 juni 1991 zijn afgegeven door Joegoslavië, of ter verwerving waarvan de opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, indien:

 • de Sloveense autoriteiten verklaren, dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het betreffende beroep, op Sloveens grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Sloveense titels van arts en

 • de Sloveense autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende tenminste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Slovenië hebben verricht.

Hoofdstuk 3. Tandartsen

Artikel 8

 • 1 Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid die geacht kan worden gelijkwaardig te zijn aan de krachtens artikel 20 van de wet gestelde opleidingseisen met betrekking tot de tandarts, gelden de getuigschriften die in bijlage V, onder 5.3.2. van de richtlijn worden genoemd en de getuigschriften die in de bijlage 2 van deze regeling worden genoemd, voor zover de getuigschriften zijn behaald als gevolg van een opleiding die is begonnen ná de desbetreffende daarbij genoemde referentiedatum en indien zij zijn afgegeven door de bevoegde opleidingsinstelling.

 • 2 Indien het in het eerste lid bedoelde getuigschrift is behaald als gevolg van een opleiding die vóór de in de bijlagen genoemde referentiedatum is begonnen, geldt dit getuigschrift als bewijs van een verworven vakbekwaamheid indien het vergezeld gaat van een verklaring van de daartoe bevoegde autoriteit van de desbetreffende lidstaat of andere overeenkomstsluitende staat waarin wordt bevestigd dat de bezitter van het getuigschrift de werkzaamheden van tandarts gedurende tenminste drie jaren achtereen tijdens de vijf jaren voorafgaande aan de afgifte van de verklaring daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend.

 • 3 Indien het getuigschrift niet betrekking heeft op een titel die in een van de bijlagen als aangegeven in het eerste lid, genoemd wordt, is met betrekking tot dit getuigschrift het eerste lid onverminderd van toepassing, indien dit getuigschrift vergezeld gaat van een verklaring van de daartoe bevoegde autoriteit waarin staat dat het wordt gelijkgesteld met het getuigschrift waarvan de benaming wel voorkomt in de desbetreffende bijlage.

Artikel 9

Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 8 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van tandarts die voor 3 oktober 1990 zijn afgegeven door de voormalige Duitse Democratische Republiek, of ter verwerving waarvan de opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, indien:

 • de betreffende autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op hun grondgebied hebben verricht.

Artikel 10

 • 1 Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 8 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van tandarts die zijn afgegeven door de voormalige Sovjet-Unie, indien:

  • de Estse, Letse of Litouwse autoriteiten verklaren, dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het betreffende beroep, op hun eigen grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de nationale titels van tandarts;

  • de Estse, Letse of Litouwse autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op hun grondgebied hebben verricht.

 • 2 Het eerste lid is alleen van toepassing op die diploma’s, certificaten en andere titels die het resultaat zijn van een opleiding die wat Estland betreft voor 20 augustus 1991, wat betreft Letland voor 21 augustus 1991 en wat betreft Litouwen voor 11 maart 1990 is aangevangen.

Artikel 11

Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 8 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van tandarts die voor 25 juni 1991 zijn afgegeven door Joegoslavië, of ter verwerving waarvan de opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, indien:

 • de Sloveense autoriteiten verklaren, dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het betreffende beroep, op Sloveens grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Sloveense titels van tandarts en

 • de Sloveense autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Slovenië hebben verricht.

Artikel 12

 • 1 Als bewijs van verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 8 gelden tevens de diploma’s, certificaten en andere titels van arts die zijn afgegeven door de Roemeense, Spaanse, Italiaanse, Oostenrijkse, Tsjechische of Slowaakse bevoegde autoriteit aan personen die uiterlijk op de in de bijlage V vermelde datum een begin gemaakt hebben met hun universitaire opleiding tot arts en die vergezeld gaan van een door de desbetreffende bevoegde autoriteit afgegeven verklaring, waaruit blijkt dat betrokkene gedurende tenminste drie opeenvolgende jaren tijdens de vijf jaren voorafgaande aan de afgifte van de verklaring, in die lidstaat daadwerkelijk, wettig en als hoofdbezigheid de werkzaamheden van tandarts heeft verricht en tevens bevoegd is deze werkzaamheden onder gelijke voorwaarden als die welke gelden voor de houders van het in bijlage V, 5.3.2. voor de betrokken lidstaat opgenomen getuigschrift te verrichten.

 • 2 Van de in het eerste lid gestelde eis van drie jaar praktijkervaring zijn vrijgesteld personen die met goed gevolg studies van ten minste drie jaar hebben gevolgd welke door de bevoegde autoriteiten zijn erkend als gelijkwaardig aan de opleiding die leidt tot vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 8.

 • 3 Met betrekking tot Tsjechië en Slowakije zijn het eerste en tweede lid van gelijke toepassing op de in het voormalige Tsjecho-Slowakije verkregen opleidingstitels.

 • 4 Voor opleidingstitels van arts welke in Italië zijn afgegeven aan personen die na 28 januari 1980 en niet later dan 31 december 1984 met hun opleiding begonnen zijn is naast de verklaring als bedoeld in het eerste lid een verklaring vereist, waaruit blijkt dat betrokkene met goed gevolg de proef van bekwaamheid heeft afgelegd die door de bevoegde Italiaanse autoriteiten is georganiseerd of studies van tenminste drie jaar heeft gevolgd welke door de bevoegde autoriteiten zijn erkend als gelijkwaardig aan de opleiding die leidt tot vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 8.

 • 5 Voor opleidingstitels van arts welke in Italië zijn afgegeven aan personen die na 31 december 1984 met hun opleiding begonnen zijn, is het vierde lid onverkort van toepassing, indien de bovengenoemde drie studiejaren voor 31 december 1994 zijn begonnen.

Hoofdstuk 4. Verpleegkundigen

Artikel 13

 • 1 Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid die geacht kan worden gelijkwaardig te zijn aan de krachtens artikel 32 van de wet gestelde opleidingseisen met betrekking tot de verpleegkundige, gelden de getuigschriften die in bijlage V, onder 5.2.2. van de richtlijn worden genoemd en de getuigschriften die in de bijlage 3 van deze regeling worden genoemd, voor zover de getuigschriften zijn behaald als gevolg van een opleiding die is begonnen ná de desbetreffende daarbij genoemde referentiedatum en indien zij zijn afgegeven door de bevoegde opleidings-instelling.

 • 2 Indien het in het eerste lid bedoelde getuigschrift is behaald als gevolg van een opleiding die vóór de in de bijlage genoemde referentiedatum is begonnen, geldt dit getuigschrift als bewijs van een verworven vakbekwaamheid indien het vergezeld gaat van een verklaring van de daartoe bevoegde autoriteit van de desbetreffende lidstaat of andere overeenkomstsluitende staat waarin wordt bevestigd dat de bezitter van het getuigschrift de werkzaamheden van verpleegkundige gedurende tenminste drie jaren achtereen tijdens de vijf jaren voorafgaande aan de afgifte van de verklaring daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend.

 • 3 Indien het getuigschrift niet betrekking heeft op een titel die in een van de bijlagen als aangegeven in het eerste lid, genoemd wordt, is met betrekking tot dit getuigschrift het eerste lid onverminderd van toepassing, indien dit getuigschrift vergezeld gaat van een verklaring van de daartoe bevoegde autoriteit waarin staat dat het wordt gelijkgesteld met het getuigschrift waarvan de benaming wel voorkomt in de desbetreffende bijlage.

 • 4 In afwijking van het tweede en derde lid geldt voor Roemenië als bewijs van verworven vakbekwaamheid als bedoeld in het eerste lid het diploma ‘Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist’ met een aan een şcoală postliceală gevolgde post-secundaire opleiding, indien dat is afgegeven door de daartoe bevoegde Roemeense autoriteit vóór 1 januari 2007 of indien ter verwerving daarvan de opleiding in dat land is gestart voor die datum, mits het diploma vergezeld gaat van een verklaring van de daartoe bevoegde Roemeense autoriteit waarin wordt bevestigd dat de bezitter van een zodanig diploma de werkzaamheden van verpleegkundige tenminste vijf opeenvolgende jaren gedurende de zeven jaren voorafgaand aan de afgifte van de verklaring, daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend.

 • 5 In afwijking van het tweede en derde lid gelden voor Polen als bewijs van verworven vakbekwaamheid als bedoeld in het eerste lid:

  • a. Het diploma ‘dyplom licencjata pielęgniarstwa’ en het diploma ‘dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej’, indien deze zijn afgegeven door de daartoe bevoegde Poolse autoriteit vóór 1 mei 2004 of indien ter verwerving daarvan de opleiding in dat land is gestart voor die datum, mits de diploma’s vergezeld gaan van een verklaring van de daartoe bevoegde Poolse autoriteit waarin wordt bevestigd dat de bezitter van een zodanig diploma de werkzaamheden van verpleegkundige ten minste drie, respectievelijk vijf opeenvolgende jaren gedurende de vijf, respectievelijk zeven jaren voorafgaand aan de afgifte van de verklaring, daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend.

  • b. De opleidingstitels in de verpleegkunde die in Polen zijn afgegeven en waarvan de opleiding vóór 1 mei 2004 voltooid is, indien deze titels worden gestaafd met het diploma ‘bachelor’ dat is verkregen op basis van een, door de Poolse autoriteit opgezet speciaal voortgezet programma, als bedoeld in artikel 33, derde lid van de richtlijn.

Artikel 14

Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 13 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van verpleegkundige die voor 3 oktober 1990 zijn afgegeven door de voormalige Duitse Democratische Republiek, of ter verwerving waarvan de opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, indien:

 • de betreffende autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende tenminste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op hun grondgebied hebben verricht.

Artikel 15

Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 13 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van verpleegkundige die voor 1 januari 1993 zijn afgegeven door het voormalige Tsjecho-Slowakije, of ter verwerving waarvan de opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, indien:

 • de betreffende autoriteiten verklaren, dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het betreffende beroep, op Tsjechisch, respectievelijk Slowaaks grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Tsjechische respectievelijk Slowaakse titels van verpleegkundige;

 • de betreffende autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op hun grondgebied hebben verricht.

Artikel 16

 • 1 Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 13 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van verpleegkundige die zijn afgegeven door de voormalige Sovjet-Unie, indien:

  • de Estse, Letse of Litouwse autoriteiten verklaren, dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het betreffende beroep, op hun eigen grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de nationale titels van verpleegkundige;

  • de Estse, Letse of Litouwse autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op hun grondgebied hebben verricht.

 • 2 Het eerste lid is alleen van toepassing op die diploma’s, certificaten en andere titels die het resultaat zijn van een opleiding die wat Estland betreft voor 20 augustus 1991, wat betreft Letland voor 21 augustus 1991 en wat betreft Litouwen voor 11 maart 1990 is aangevangen.

Artikel 17

Als bewijs van verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 13 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van verpleegkundige die voor 25 juni 1991 zijn afgegeven door Joegoslavië, of ter verwerving waarvan de opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, indien:

 • de Sloveense autoriteiten verklaren, dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het betreffende beroep, op Sloveens grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Sloveense titels van verpleegkundige en

 • de Sloveense autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Slovenië hebben verricht.

Hoofdstuk 5. Apothekers

Artikel 18

 • 1 Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid die geacht kan worden gelijkwaardig te zijn aan de krachtens artikel 22 van de wet gestelde opleidingseisen met betrekking tot de apotheker, gelden de getuigschriften die in bijlage V, onder 5.6.2. van de richtlijn worden genoemd en de getuigschriften die in de bijlage 4 van deze regeling worden genoemd, voor zover de getuigschriften zijn behaald als gevolg van een opleiding die is begonnen ná de desbetreffende daarbij genoemde referentiedatum en indien zij zijn afgegeven door de bevoegde opleidingsinstelling.

 • 2 Indien het in het eerste lid bedoelde getuigschrift is behaald als gevolg van een opleiding die vóór de in de bijlage genoemde referentiedatum is begonnen, geldt dit getuigschrift als bewijs van een verworven vakbekwaamheid indien het vergezeld gaat van een verklaring van de daartoe bevoegde autoriteit van de desbetreffende lidstaat of andere overeenkomstsluitende staat waarin wordt bevestigd dat de bezitter van het getuigschrift de werkzaamheden van apotheker gedurende tenminste drie jaren achtereen tijdens de vijf jaren voorafgaande aan de afgifte van de verklaring daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend.

 • 3 Indien het getuigschrift niet betrekking heeft op een titel die in een van de bijlagen als aangegeven in het eerste lid, genoemd wordt, is met betrekking tot dit getuigschrift het eerste lid onverminderd van toepassing, indien dit getuigschrift vergezeld gaat van een verklaring van de daartoe bevoegde autoriteit waarin staat dat het wordt gelijkgesteld met het getuigschrift waarvan de benaming wel voorkomt in de desbetreffende bijlage.

Artikel 19

Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 18 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van apotheker die voor 3 oktober 1990 zijn afgegeven door de voormalige Duitse Democratische Republiek, of ter verwerving waarvan de opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, indien:

 • de betreffende autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op hun grondgebied hebben verricht.

Artikel 20

Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 18 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van apotheker die voor 1 januari 1993 zijn afgegeven door het voormalige Tsjecho-Slowakije, of ter verwerving waarvan de opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, indien:

 • de betreffende autoriteiten verklaren, dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het betreffende beroep, op Tsjechisch, respectievelijk Slowaaks grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Tsjechische respectievelijk Slowaakse titels van apotheker;

 • de betreffende autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op hun grondgebied hebben verricht.

Artikel 21

 • 1 Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 18 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van apotheker die zijn afgegeven door de voormalige Sovjet-Unie, indien:

  • de Estse, Letse of Litouwse autoriteiten verklaren, dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het betreffende beroep, op hun eigen grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de nationale titels van apotheker;

  • de Estse, Letse of Litouwse autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op hun grondgebied hebben verricht.

 • 2 Het eerste lid is alleen van toepassing op die diploma’s, certificaten en andere titels die het resultaat zijn van een opleiding die wat Estland betreft voor 20 augustus 1991, wat betreft Letland voor 21 augustus 1991 en wat betreft Litouwen voor 11 maart 1990 is aangevangen.

Artikel 22

Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 18 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van apotheker die voor 25 juni 1991 zijn afgegeven door Joegoslavië, of ter verwerving waarvan de opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, indien:

 • de Sloveense autoriteiten verklaren, dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het betreffende beroep, op Sloveens grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Sloveense titels van apotheker en

 • de Sloveense autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Slovenië hebben verricht.

Hoofdstuk 6. Verloskundigen

Artikel 23

 • 1 Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid die geacht kan worden gelijkwaardig te zijn aan de krachtens artikel 30 van de wet gestelde opleidingseisen met betrekking tot de verloskundige, gelden de getuigschriften die in bijlage V, onder 5.5.2. van de richtlijn worden genoemd en de getuigschriften die in de bijlage 5 van deze regeling worden genoemd, voor zover de getuigschriften zijn behaald als gevolg van een opleiding die is begonnen ná de desbetreffende daarbij genoemde referentiedatum en indien zij zijn afgegeven door de bevoegde opleidings-instelling en voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 41 van de richtlijn.

 • 2 Indien het in het eerste lid bedoelde getuigschrift is behaald als gevolg van een opleiding die vóór de in de bijlage genoemde referentiedatum is begonnen, geldt dit getuigschrift als bewijs van een verworven vakbekwaamheid indien het vergezeld gaat van een verklaring van de daartoe bevoegde autoriteit van de desbetreffende lidstaat of andere overeenkomstsluitende staat waarin wordt bevestigd dat de bezitter van het getuigschrift de werkzaamheden van verloskundige gedurende tenminste drie jaren achtereen tijdens de vijf jaren voorafgaande aan de afgifte van de verklaring daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend.

 • 3 Indien het getuigschrift niet betrekking heeft op een titel die in een van de bijlagen als aangegeven in het eerste lid, genoemd wordt, is met betrekking tot dit getuigschrift het eerste lid onverminderd van toepassing, indien dit getuigschrift vergezeld gaat van een verklaring van de daartoe bevoegde autoriteit waarin staat dat het wordt gelijkgesteld met het getuigschrift waarvan de benaming wel voorkomt in de desbetreffende bijlage.

 • 4 In afwijking van het tweede en derde lid geldt voor Roemenië als bewijs van een verworven vakbekwaamheid als bedoeld in het eerste lid het diploma van ‘asistent medical obstetrică-ginecologie’, indien dat is afgegeven door de daartoe bevoegde Roemeense autoriteit voor 1 januari 2007 of indien de opleiding daartoe is gestart voor die datum, mits het diploma vergezeld gaat van een verklaring van de daartoe bevoegde Roemeense autoriteit waarin wordt bevestigd dat de bezitter van een zodanig diploma de werkzaamheden van verloskundige ten minste vijf opeenvolgende jaren gedurende de zeven jaren voorafgaand aan de afgifte van de verklaring, daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend.

 • 5 In afwijking van het tweede en derde lid gelden voor Polen als bewijs van verworven vakbekwaamheid als bedoeld in het eerste lid:

  • a. Het diploma ‘dyplom licencjata polożnictwa’ en het diploma ‘dyplom polożnej’, indien deze zijn afgegeven door de daartoe bevoegde Poolse autoriteit vóór 1 mei 2004 of indien ter verwerving daarvan de opleiding in dat land is gestart voor die datum, voor zover de diploma’s vergezeld gaan van een verklaring van de daartoe bevoegde Poolse autoriteit waarin wordt bevestigd dat de bezitter van een zodanig diploma de werkzaamheden van verpleegkundige tenminste drie, respectievelijk vijf opeenvolgende jaren gedurende de vijf, respectievelijk zeven jaren voorafgaand aan de afgifte van de verklaring, daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend.

  • b. De opleidingstitels in de verloskunde die in Polen zijn afgegeven en waarvan de opleiding vóór 1 mei 2004 voltooid is, indien deze titels worden gestaafd met het diploma ‘bachelor’ dat is verkregen op basis van een, door de Poolse autoriteit opgezet, speciaal voortgezet programma.

Artikel 24

Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 23 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van verloskundige die voor 3 oktober 1990 zijn afgegeven door de voormalige Duitse Democratische Republiek, of ter verwerving waarvan de opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, indien:

 • de betreffende autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op hun grondgebied hebben verricht.

Artikel 25

Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 23 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van verloskundige die voor 1 januari 1993 zijn afgegeven door het voormalige Tsjecho-Slowakije, of ter verwerving waarvan de opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, indien:

 • de betreffende autoriteiten verklaren, dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het betreffende beroep, op Tsjechisch, respectievelijk Slowaaks grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Tsjechische respectievelijk Slowaakse titels van verloskundige;

 • de betreffende autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op hun grondgebied hebben verricht.

Artikel 26

 • 1 Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 23 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van verloskundige die zijn afgegeven door de voormalige Sovjet-Unie, indien:

  • de Estse, Letse of Litouwse autoriteiten verklaren, dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het betreffende beroep, op hun eigen grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de nationale titels van verloskundige;

  • de Estse, Letse of Litouwse autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op hun grondgebied hebben verricht.

 • 2 Het eerste lid is alleen van toepassing op die diploma’s, certificaten en andere titels die het resultaat zijn van een opleiding die wat Estland betreft voor 20 augustus 1991, wat betreft Letland voor 21 augustus 1991 en wat betreft Litouwen voor 11 maart 1990 is aangevangen.

Artikel 27

Als bewijs van een verworven vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 23 gelden tevens diploma’s, certificaten en andere titels van verloskundige die voor 25 juni 1991 zijn afgegeven door Joegoslavië, of ter verwerving waarvan de opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, indien:

 • de Sloveense autoriteiten verklaren, dat die titels, wat betreft de toegang tot en de uitoefening van het betreffende beroep, op Sloveens grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid hebben als de Sloveense titels van verloskundige en

 • de Sloveense autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat die onderdanen tijdens de vijf aan de afgifte van de verklaring voorafgaande jaren de bedoelde werkzaamheden gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk en op rechtmatige wijze op het grondgebied van Slovenië hebben verricht.

Artikel 28

Een wijziging in de artikelen 33, lid 3 en 41 en in de bijlage V van de richtlijn gaan voor de toepassing van de Regeling buitenlands gediplomeerden volksgezondheid gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 29

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 30

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage 1. Titels van diploma’s, certificaten en andere titels in de geneeskunde

Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

Bijbehorend certificaat

Referentie-datum

Ísland

Embættispróf í læknisfræđi, candidatus medicinae (cand. med.)

Háskóli Íslands

Vottorđ um viđbótarnám (kandidatsár) útgefiđ af Heilbrigđis- og tryggingamála-ráđuneytinu

1 Januari 1994

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex

Competent authorities

Certificate on the completed practical training issued by the competent authorities

1 Mei 1995

Norge

Vitnemål for fullført grad candidata/

candidatus medicinae, short form cand.med.

Medisinsk universitets-

fakultet

Bekreftelse på praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetent offentlig myndighet

1 Januari 1994

Zwitserland

Titulaire du diplôme fédéral de médecin, Eidgenössisch diplomierter Artz, Titolare di diploma federale di medico

Département fédéral de l’intérieur

 

1 Juni 2002

Bijlage 2. Titels van diploma’s, certificaten en andere titels in de tandheelkunde

Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

Bijbehorend certificaat

Referentie-datum

Ísland

Próf frá tannlæknadeild Háskóla Íslands

TannlæknadeildHáskóla Íslands

 

1 Januari 1994

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex

Competent authorities

Certificate on the completed practical training issued by the competent authorities

1 Mei 1995

Norge

Vitnemål for fullført grad candidata/

candidatus odontologiae, short form: cand.odont.

Odontologisk

Universitets-fakultet

 

1 Januari 1994

Zwitserland

Médecin dentiste, Zahnartz, Medico-dentista

Département fédéral de l’intérieur

 

1 Juni 2002

Bijlage 3. Titels van diploma’s, certificaten en andere titels in de verpleegkunde

Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

Beroepstitel

Referentie-datum

Ísland

1. B.Sc. í hjúkrunarfræđi

2. B.Sc. í hjúkrunarfræđi

3. Hjúkrunarpróf

1. Háskóli Íslands

2. Háskólinn á Akureyri

3. Hjúkrunar-

skóli Íslands

Hjúkrunarfræđingur

1 Januari 1994

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex

Competent authorities

Krankenschwester - Krankenpfleger

1 Mei 1995

Norge

Vitnemål for bestått sykepleierutdanning

Høgskole

Sykepleier

1 Januari 1994

Zwitserland

Infirmier diplômé en soins généraux, Diplomierter Krankenpfleger in allgemeine Krankenpflege, Infermiere diplomato in cure generali

Conférence des directeurs contonaux des affaires sanitaires

 

1 Juni 2002

Bijlage 4. Titels van diploma’s, certificaten en andere titels in de farmacie

Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

Bijbehorend certificaat

Referentie-datum

Ísland

Próf í lyfjafræđi

Háskóli Íslands

 

1 Januari 1994

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex

Competent authorities

Certificate on the completed practical training issued by the competent authorities

1 Mei 1995

Norge

Vitnemål for fullført grad candidata/

candidatus pharmaciae, short form: cand.pharm.

Universitets-

fakultet

 

1 Januari 1994

Zwitserland

Titulaire du diplôme fédéral de pharmacien, Eidgenössisch diplomierter Apotheker, Titolare di diploma federale di farmacista

Département fédéral de l’intérieur

 

1 Juni 2002

Bijlage 5. Titels van diploma’s, certificaten en andere titels in de verloskunde

Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

Beroepstitel

Referentie -datum

Ísland

1. Embættispróf í ljósmóđurfræđi

2. Próf í ljósmæđrafræđum

1. Háskóli Íslands

2. Ljósmæđraskóli Íslands

Ljósmóđir

1 Januari 1994

Liechtenstein

The diplomas, certificates and other titles awarded in another State to which this Directive applies and listed in the present Annex

Competent authorities

Hebamme

1 Mei 1995

Norge

Vitnemål for bestått jordmorutdanning

Høgskole

Jordmor

1 Januari 1994

Zwitserland

Sage-femme diplômée, Diplomierte Hebamm, Levatrice diplomata

Conférence des directeurs contonaux des affaires sanitaires

Sage-femme, Hebamme, Levatrice

1 Juni 2002

Naar boven